สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เกาหลี ซอรัคซาน สกีรีสอร์ท เกาะนามิ พระราชวังชางด๊อกกุง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (พิเศษเมนูขาปูยักษ์และไวน์ ไม่อั้น)

เกาหลี ซอรัคซาน สกีรีสอร์ท เกาะนามิ พระราชวังชางด๊อกกุง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (พิเศษเมนูขาปูยักษ์และไวน์ ไม่อั้น)

 

COLORFUL SORAK 

เกาหลี - วนอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ยงเพียว สกีรีสอร์ท เกาะนามิ ป้อมฮวาซอง พระราชวังชางด๊อกกุง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ไร่สตอเบอร์รี่            

โซลทาวเวอร์ บลูเฮ้าส์ ช้อปปิ้งเมียงดง  ฟรี ชมโชว์ FANTA  STICK SHOW

พิเศษ.....อิ่ม อร่อย กับ ขาปูยักษ์ และ ไวน์ ไม่อั้น !!!!!!!!


 

 

 

                                                                                           

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น.   คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4ทางเข้าประตูหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ F สายการบิน BUSINESS  AIR โดยมี เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน 

00.10 น.   เหิรฟ้าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน BUSINESS AIR  เที่ยวบินที่ 8B 868  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช.ม.)

วันที่สอง สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - อุทยานซอรัคซาน- วัดชินฮันซา

07.30 น.       ถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศสัมผัสภูมิประเทศริมทะเลของเกาะอินชอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติอินชอน ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสนามบินที่ดีอันดับต้นๆของโลก  

นำท่านสู่เมืองชุนชอน นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค ที่ เกาะนามิ เกาะส่วนตัวซึ่งมีรูปร่างดุจใบไม้ลอยอยู่บนผิวน้ำและเป็นสถานที่ถ่ายทำละครดัง  The Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติกและความงามของทิวสนที่ตั้งตรงดิ่งเป็นแถวยาวตลอด 2 ข้างทาง ซึ่งในแต่ละฤดูเกาะนามิจะมีความสวยงามแตกต่างกันไปอิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเดินเล่นชมวิวหรือเช่าจักรยานปั่นเที่ยวรอบเกาะ และเก็บภาพเป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย

เที่ยง - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ทัคคาลบี้ ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี)

บ่าย      เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดูและสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขา โดยกระเช้า เพื่อชมวิวทิวทัศน์รอบ ๆ  จัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ป่าไม้ หุบเขา สายน้ำ ทะเลสาบ หินรูปร่างต่างๆที่สวยงามซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่งตามรอยตำนานที่เล่าขานของจุดกำเนิดเพลงอารีรังกราบนมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิองค์มหึมาที่ตั้งอยู่กลางแจ้งเพื่อความเป็นสิริมงคลและเดินข้ามสะพาน เพื่อเป็นการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ภายในอุทยานท่านจะพบ วัดซินฮันซา วัดเก่าแก่กว่าพันปีสร้างในสมัยซิลล่า และยังมีระฆังอันเก่าแก่ 1,400 ปี ตั้งอยุ่ภายใน ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์หมีเสี้ยวพระจันทร์  อิสระให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์และเก็บภาพความประทับใจ

 ค่ำ - รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (แฮมุนทัง ซีฟู้ดหม้อไฟ) อาหารทะเล ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลาหมึกและเครื่องเคียงต่างๆถูก นำมารวมมิตร จัดเรียงอย่างสวยงามแบบหม้อไฟชาบู เมื่อน้ำเดือดนำอุด้งใส่ลงในหม้อ รับประทานคู่กับข้าวสวย เครื่องเคียงและน้ำจิ้มคันจัง

ที่พักโซรัคซาน  SORAK HANWHA RESORT หรือเทียบเท่า  (1 คืน) 

         

วันที่สาม  สกีรีสอร์ท Yongpyong - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ป้อมฮวาซอง

เช้า - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ลานสกีแห่งนี้มีความท้าทายให้ท่านได้สัมผัส ด้วยเนินหิมะที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 1 กิโลเมตรขึ้นไป และเป็นที่กล่าวขวัญถึงว่าเป็นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ก็มีทางวิ่งสำหรับมืออาชีพเช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสที่เชื่อมระหว่างยอดเนิน และพื้นด้านล่างมีท้าทายความสามารถของท่าน ให้ท่านได้หาประสบการณ์ด้วยการเล่นสกีบนลานหิมะขาวโพลนและนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ บิลเลียด, โบว์ลิ่ง, ซาวน่า ฯลฯ มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกี อย่างเต็มที่ และ นำทุกท่านนั่ง กระเช้ากอนโดล่า ชมทิวทัศน์และความสวยงามของหุบเขาพัลวัง ระยะทางกระเช้ากว่า 7.4 กิโลเมตร (ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกี ชุดสกี )  “อุปกรณ์การเล่นสกี ประมาณ  35,000 วอนต่อเซ็ต” (รวมค่าไม้ สกี กระดานเลื่อน และรองเท้าสกี) หรือเลือกเล่นสโนเลค “อุปกรณ์เล่นสโนสเลคประมาณ 12,000 วอนต่อท่าน เล่นไม่จำกัดรอบ” (รวมกระดานเลื่อนพลาสติก)“กระเช้าลิฟท์สำหรับท่านที่เล่นสกี ครึ่งวัน ประมาณ 40,000 วอนต่อ 

เที่ยง - รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (โอซัมพุลโกกิ) ปลาหมึกหรือหมู ย่างบนกระทะ ครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรสจะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกแล้วจะรับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ

บ่าย  นำท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี อิสระเวลาให้ท่านเพลินเพลินและสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ อาทิ T-Express, Double Rock Spin, Amazon Express, Rolling X-Train พร้อมด้วยบัตรเครื่องเล่นแบบ SPECIAL PASS TICKET (ไม่จำกัดรอบ เล่นได้ทุกอย่าง) รื่นรมย์และเก็บภาพสวยๆ ต่อด้วยนั่งรถบัสท่องป่า ชมไลเกอร์ ลูกผสมระหว่างเสือกับสิงโต หนึ่งเดียวในโลกได้ที่นี่ ท่านจะพบว่าเสือและสิงโตก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข พบความน่ารักของหมี  แสนรู้ที่จะมาแสดงท่าทางต่างๆที่สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและช้อปปิ้สินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมายของเอเวอร์แลนด์

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทสู่เมืองซูวอน นำท่านย้อนละครโบราณ บางฉากของละคร “แดจังกึม” ณ ความฝันกษัตริย์ ป้อมฮวาซอง (ป้อมดอกไม้) ที่ตั้งล้อมรอบบริเวณเมืองซูวอนป้อมนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแห่งยุคของอาณาจักรโชซอน สร้างขึ้นด้วยหินและอิฐเผาใช้เวลาสร้างถึง 2 ปี ในปีค.ศ.1794 นั่นคือช่วงการปกครองของกษัตริย์ซองโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระราชบิดาซึ่งถูกใส่ร้ายจากราชสำนัก และถูกขังจนสิ้นพระชนม์ ป้อมแห่งนี้มีระยะทางยาวประมาณ 5.500 เมตรประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลัง แต่บางส่วนถูกทำลายในสมัยสงครามเกาหลี ปัจจุบัน ป้อมนี้ได้รับการสถาปนาจาก  UNESCO ให้เป็นมรดกโลก เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ 2540

 ค่ำ - รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (คาลบี้ หมูย่างเกาหลี) – อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นำเนื้อหมูย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานแบบเมี่ยงคำไทย  โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และเครื่องเคียงที่ขอบหรือข้าวสวยร้อนตามความชอบ  เสริฟ์พร้อมน้ำซุปสาหร่ายข้น

ที่พักเมืองซูวอน  LAVIEDOR RESORT  หรือเทียบเท่า  (1 คืน)

     

วันที่สี่  กิมจิแลนด์+ฮันบก–ไร่สตอเบอร์รี่– กรุงโซล-ศูนย์โสมเกาหลี – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเมียงดง –โชว์ Fanta stick Show

เช้า - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านสู่ รงรียนสอนทำกิมจิ  เล่ากันว่า กิมจิเกิดขึ้นสมัย โชซอน (Chosen) โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไห กิมจิทำเก็บไว้กินได้ทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีใส่กิมจิในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลีนิยมทำกิมจิกินเองที่บ้าน ตำหรับกิมจิแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกัน และตกทอดเป็นเหมือนมรดกปลายจวักของสตรีเกาหลีอีกด้วย ขอเชิญท่านร่วมหาประสบการณ์ในการทำกิมจิอาหารประจำชาติเกาหลี ที่ไม่ว่ามื้อไหนก็จะต้องมีกิมจิเป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหารมื้อนั้นๆ ด้วยทุกครั้งไป และกิมจินี้ยังมีมากกว่า 100 ชนิดให้เลือกรับประทาน ให้ท่านฝึกลองทำและได้ชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง หากติดใจท่านสามารถบรรจุใส่ถุงสุญญากาศ เพื่อนำกลับมารับประทานต่อที่ประเทศไทยได้อีกด้วย พิเศษ! เก็บความประทับใจกับชุดประจำชาติเกาหลี “ชุดฮันบก”  ฟรี !!

นำท่านเดินทางสู่ ไร่ผลไม้ Farm Fruit เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เก็บผลไม้สดสดจากสวน ที่มีในแต่ละช่วงของฤดูกาลของประเทศโดย ช่วง กลางเดือน กันยายน – ต้นพฤศจิกายน สามารถเก็บ ลูกแพร์ และ ลูกแอ๊ปเปิ้ล ช่วงปลายพฤศจิกายน – ปลายพฤษภาคม เก็บลูกสตรอเบอร์รี่ สัมผัสวิถีชีวิตชาวไร่ของคนเกาหลี เทคนิค ขั้นตอนการปลูกและดูแลผลผลิตทางการเกษตร ที่สามารถผลิตผลไม้ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทาน ทำให้เป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ได้มาลิ้มลอง

 เที่ยง – รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร บริการ ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบำรุงสุขภาพต้นตำรีบชาววัง เสิร์ฟในหม้อดิน ท่ามกลางน้ำซุปที่กำลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะ ผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน นำมาทำความสะอาด ควักเครื่องในออกจนหมด แล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัด, เก๋ากี้, พุทราจีน และรากโสม พร้อมด้วยข้าวเหนียว ใส่ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เนื้อไก่ล่อนจนสามารถรับประทานได้อย่างสะดวก เพิ่มรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทป่น 

บ่าย   นำท่านเดินทางเข้าเมืองหลวง กรุงโซล  ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ มีตึก 63 ชั้น ตึกที่สูงที่สุด มีแม่น้ำฮันไหลผ่านใจกลางเมืองหลวง  

นำท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล เรียนรู้วิธีการปลูกและดูแลโสมอย่างไรให้ได้คุณภาพดีจากเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรบจากรัฐบาลเกาหลี พร้อมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์โสมต่างๆที่ราคาถูกกว่าเมืองไทย ไว้บำรุงสุขภาพตัวท่านเองหรือเป็นของฝากสำหรับครอบครัว  จากนั่นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ  DUTY FREE มีสินค้า แบรนด์เนมชื่อดังให้ท่านได้ เลือกชมและเลือกซื้ออาทิ LOUIS   VUITTON, FENDI, PRADA, HERMES หรือเครื่องสำอาง   ผสมโสมคุณภาพดี SULHWASOO และ Hera, the Face Shop...นำท่านเดินเล่นบริเวณ เมียงดง ถูกขนานนามว่า “ถนนแฟชั่นของเกาหลี”  แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซล หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อของ สยามแสควร์เกาหลี ท่านจะได้พบกับสินค้าวัยรุ่นมากมาหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง สำอางค์ยี่ห้อดังๆอย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ เสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ ร้านกระเป๋าแฟชั่น รวมถึงเครื่องประดับต่างๆ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆ ฯลฯ ซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมาย

ค่ำ - รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (พูลโกกิ) หมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาทาน นำมาย่างขลุกขลิกกับซุปโกกิบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหล่ำ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น

พิเศษ+++ ได้เวลานำทุกท่านชมโชว์ FANTA STICK SHOW ชมความตลก มันส์ ฮา ซ่าส์ กับ สุดยอดการแสดงที่ผสมผสานศิลปะการแสดงอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นดนตรีเครื่องสาย อาทิ ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม กับศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดึงให้ผู้ชมได้เข้ามีส่วนร่วมในโชว์ได้อย่างน่ารัก สนุกสนานกับมุขต่างๆ ที่สัมผัสได้ 

ที่พักกรุงโซล  BLUE PEARL HOTEL หรือเทียบเท่า  (1 คืน) 

       

วันที่ห้า   ฮ๊อกเก็ตนามู – พระราชวังมรดกโลกชางด๊อกกุง –ผ่านชมบลูเฮ้าส์-โซลทาวเวอร์-ซุปเปอร์มาร์เก็ต -กรุงเทพฯ

เช้า - รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเยื่ยมชม ใหม่สุด เพื่อนที่ดีในการดำเนินชีวิต “ฮ๊อกเก็ตนามุ” ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อตเก็ตนี้..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยาสมควรแก่เวลานำท่านชม พระราชวังชางด๊อกกุง เป็นพระราชวังที่สวยงามและทรงคุณค่าที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลี ที่เคยมีการปกครองด้วยระบบกษัตริย์ จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก  รอบ ๆ พระตำหนักยังมีกลุ่มอาคารเรียงราย เชื่อมต่อกันด้วยระเบียงโปร่ง โล่งไปตามส่วนต่าง ๆ เป็นที่พำนักของเหล่าขุนนาง ยังมีเครื่องเรือนทั้งแบบยุโรปและแบบเกาหลี จัดแสดงให้ชมในห้องต่าง ๆ ที่หมู่ตำหนักนักชอนเจ Nakseonjae ที่บรรยากาศภายในดูเงียบสงบที่พระราชวังชางด๊อก มีอุทยานที่ได้ชื่อว่าสวยและร่มรื่นที่สุด ตั้งอยู่ด้านหลังของพระราชวัง นั่นคือ อุทยานพีวอน Bewon หรือฮูวอน Bewon หรือสวนลับ สวนต้องห้ามภายในอุทยานนอกจากหมู่แมกไม้แล้วยังมีศาลา สะพานเล็กๆ และสระน้ำ

จากนั้นนำท่านผ่านชม บลูเฮาส์ ทำเนียบของประธานาธิบดี (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น) แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ และชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุ ซึ่งนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล

เที่ยง - รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการ บิบิมบัพ  ทำจากข้าวสวยผสมกับหมูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เสิร์ฟมาในหม้อเหล็กร้อนๆ มีผักปรุงรส และไข่ พร้อมด้วยหมูผัดวุ้นเส้น และหอมใหญ่ มีน้ำขลุกขลิกออกรสหวานเล็กน้อย ท่านสามารถคลุกกับซอสโคชูจัง หรือซอสพริกรสเผ็ด ก็ได้ถ้าต้องการ รับประทานกับสุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ 

บ่าย  นำท่านขึ้นสู่ภูเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง หอคอย โซลทาวเวอร์ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซลเลยก็ว่าได้ เป็นสถานที่ยอดนิยมที่หนุ่มสาวเกาหลีไม่พลาดที่จะมาเที่ยวกัน มีผู้คนให้ความนิยมเดินทางมาถ่ายภาพ และเป็นสัญลักษณ์กรุงโซล ท่านสามารถขึ้นไปบนเฉลียงบริเวณหลังคาซึ่งคุณจะเห็นทิวทัศน์ของกรุงโซลพร้อมสัมผัสบรรยากาศ LOVE KEY CEREMONY   เป็นสถานที่สุดโรแมนติก ที่บรรดาคู่รักเกาหลีนิยมนำแม่กุญแจมาคล้องกัน ในอีกความหมายว่าเราจะไม่พรากจากกันจะรักกันตลอดไป โดยนิยมเขียนชื่อตนเองและคู่รักลง บนแม่กุญแจพร้อมข้อความสุดซึ้ง สมควรแก่เวลานำท่านช้อปปิ้งศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) ที่ ซุปเปอร์มาเก็ต อิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัยก่อนเดินทางไปยังสนามบิน ระหว่างทางแวะ ให้ท่านได้เลือกซื้อขนมเกาหลี ช็อกโกแล๊ต กิมจิ มาม่า ผลไม้ หมอนสุขภาพฯลฯ ก่อนเดินทางเข้าสู่สนามบิน

17.00.  นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน BUSINESS  AIR เที่ยวบินที่ 8B 867

21.00.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ

  

                                                 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

@@@@@ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบชำระ เหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แบบชำระเหมาขาดก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน   @@@@@

เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

 

 

อัตราค่าบริการ

รวมภาษีสนามบินและภาษีตั๋วทุกชนิดแล้ว 

สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

 ผู้ใหญ่ท่านละ   22,900   บาท 

  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ   4,500 บาท

หมายเหตุ 

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการแสดงโชว์ต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของบัตรเข้าชมของแต่ละรอบการแสดง อาทิ ในกรณี ที่ FANTA SHOW บัตรที่นั่งเต็ม อาจมีการเปลี่ยนแปลง เป็นการแสดงประเภทอื่น เช่น SACHOOM หรือ JUMP SHOW หรือ DRUM CAT SHOW

 

เงื่อนไขการจองและการให้บริการ 

       1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท นับจากวันที่จอง หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

       2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสาย  การบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter  Flight,  Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด    

      3.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

      4.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย   50 % ของราคาทัวร์  

      5.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

      6.    ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

ราคาทัวร์รวม 

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
 2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ (ค่ากระเช้า+กอนโดล่า)
 4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านกรณีไม่พักเดี่ยว  ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
 8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 ราคาทัวร์ไม่รวม 

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 3 USDต่อคน ต่อวัน และค่าทิปคนขับรถ วันละ 3 USDต่อคน ต่อวัน (คนละ 24 USD) 
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

 หมายเหตุ 

 1. จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึ้นไป
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

  โอนเงินเข้าบัญชี                ธนาคารกสิกรไทย   สาขาลาดกระบัง บัญชีออมทรัพย์  

                                                  ชื่อบัญชี  นางสาวมนต์ทิพย์  การภักดี  

                                                  เลขบัญชี  036 2994 071   

 

           หลังโอนเงินเรียบร้อย ส่งเอกสารพร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง มาที่ FAX 02 737 5881 หรือเมลมาที่  kaewyu@hotmail.com

 

***ข้อแนะนำเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้***

  1. ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี

  1. ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี

  1. ผู้เดินทางที่ทำเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี

  1. กรุณาพกบัตรเครดิต ( ถ้ามี ) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี

 

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ 

ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน 

เข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทาง 

ผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

 


                                              

 

view