สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ญี่ปุ่น เกาะใต้คิวชู ฟุกุโอกะ เบปปุ 5 วัน 3 คืน (TG) เดินทาง 6 - 10 พฤศจิกายน 2556 ท่านละ 46,900 บาท

ญี่ปุ่น เกาะใต้คิวชู ฟุกุโอกะ เบปปุ 5 วัน 3 คืน (TG) เดินทาง 6 - 10 พฤศจิกายน 2556  ท่านละ 46,900 บาท

 

ญี่ปุ่น เกาะใต้คิวชู  ฟุกุโอกะ เบปปุ 

5 วัน 3 คืน

โดยสารการบิน การบินไทย 

             

เดินทาง     6 - 10  พฤศจิกายน  2556

ท่านล่ะ     46,900  บาท


« นมัสการขอพรเทพเจ้าแห่งความรู้ ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าที่เป็นที่เคารพยิ่งของชาวคิวชู

« ชมต้นแบบ หมู่บ้าน OTOPของญี่ปุ่น หมู่บ้านยูฟูอิน รวมร้านขายของน่ารักๆ สไตล์ญี่ปุ่น

« พิสูจน์ความแปลกบ่อน้ำแร่นรก จิโกกุเมกุริที่ส่งเสียงคำรามและควันพวยพุ่งตลอดเวลา

«ประทับใจกับการ นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อชมทัศนียภาพอันงดงามสุดลูกหูลูกตาที่ Mt. Aso

« ชมสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกที่ปราสาทคุมาโมโต้ซึ่งมีความสวยงามมาก

« ร่วมรำลึกถึงอดีตที่กล้าหาญที่อะตอมมิคบอมบ์” “สวนสันติภาพในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

« ชื่นชมสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปที่ เฮ้าท์เท็นบอชหรือ หมู่บ้านฮอลแลนด์สุดแสนโรแมนติก

« ช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ คะแนลซิตี้” & “เท็นจินแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองฟุกุโอกะ

 

สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 %

 

 

วันที่หนึ่ง           กรุงเทพฯ

2000              พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2)

                              พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C

                        *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

0045              ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 648

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง           ฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟูอิน - บ่อโคลนเดือด จิโกกุเมกุริ – เปบปุ

0800              ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นำท่านออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ... ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณวัด ให้บรรยากาศที่แสนรื่นรมย์ ... อิสระให้ท่านได้ ชมและซื้อ สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองที่ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริเวณหน้าวัด

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ำแร่มากที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ำแร่หลายหลากชนิดได้ ... เพื่อนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน (YUFUIN) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ทางตอนกลางของจังหวัดโออิตะ บนเกาะคิวชู ... อากาศที่นี้จะเย็นกว่าที่ฟุกุโอกะ เป็นต้นแบบ หมู่บ้าน OTOPของญี่ปุ่น ... ในหมู่บ้านมีร้านขายของน่ารักๆ สไตล์ญี่ปุ่น ตกแต่งสวยงาม บางร้านตกแต่งออกแนวเก๋ไก๋แปลกตา ... นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงอีกในเรื่องของน้ำพุร้อน 1ใน16 เมืองออนเซนชื่อดังของญี่ปุ่น จนกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ... และภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin ทะเลสาบที่เป็นจุดชมใบไม้แดงได้สวยอีกแห่งหนึ่งของหมู่บ้านยูฟูอิน ... จากนั้นนำท่านเดินทางชม จิโกกุเมกุริ หรือ บ่อน้ำแร่นรก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองเบปปุที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาด ... บ่อน้ำแร่เหล่านี้จะส่งเสียงคำรามกึกก้องพร้อมกับพ่นควันและโคลนร้อนๆ พวยพุ่งขึ้นสูง อยู่ตลอดเวลา ... กล่าวกันว่าความลึกของแต่ละบ่อนั้น มีความลึกถึง 120 เมตร และมีความร้อนกว่า 98 องศาเซลเซียส ... สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบโอนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

ที่พัก :   Beppu Kamenoi Hotel หรือเทียบเท่า

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น(Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สาม             นั่งกระเช้า สู่ภูเขาไฟอะโซ - ปราสาทคุมาโมโต้ - อะตอมมิคบอมบ์ สวนสันติภาพ – นางาซากิ

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองแห่งความรื่นรมย์และเป็นจุดยุทธ์ศาสตร์ที่สำคัญในสมัยสงครามกลางเมืองญี่ปุ่น ... และเป็นเมืองปากประตูอุทยานแห่งชาติอะโสะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟสองลูก คือ ภูเขาไฟอะโสะและภูเขาไฟคิวยิว ...

นำท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาไฟอะโซ ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทเพียงแค่หลับใหลไปชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งอยู่ใจกลางเกาะคิวชู ห้อมล้อมด้วยธรรมชาติ ทะเลสาบ และบ่อน้ำพุร้อน ... แล้วนำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการนั่ง กระเช้าไฟฟ้า (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เพื่อขึ้นชมทัศยนียภาพอันงดงามสุดลูกหูลูกตาบนยอดภูเขาไฟแห่งนี้ ... นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศบนยอดเขาชมปากปล่องที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึง 12 กิโลเมตร ... ท่านยังได้จะเห็นควันไฟพวยพุ่งออกมาจากปากปล่องตลอดเวลา ... อิสระให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันงดงามและสุดลูกหูลูกตาบนยอดภูเขาไฟแห่งนี้ และบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกที่มีความสวยงามมีอายุกว่า 420 ปี ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมือง มีผู้คนขนานนามว่า ปราสาทดำ สร้างโดยอดีตขุนพลผู้โด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในปี .. 1607 เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี .. 1877 ภายหลังได้มีการบูรณะใหม่ในปี .. 1960 ภายในปราสาทและห้องโถงเป็นที่เก็บสมบัติวัตถุที่มีค่า และรูปภาพปราสาทต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งชาวญี่ปุ่นได้ภาคภูมิใจและอนุรักษ์ไว้ ... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองท่าเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆกับโลกตะวันตก ... เพื่อนำท่านชมรอบๆบริเวณ อะตอมมิคบอมบ์ เพื่อย้อนรำลึกถึงครั้งที่กองทัพสหรัฐฯ ทิ้งระเบิดปรมณู ที่เมืองนางาซากิ ในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลงเหลือไว้เพียงความโศกเศร้า และซากสิ่งก่อสร้างที่ปรักหักพังยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึง ซึ่งนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศญี่ปุ่น และเป็นสิ่งที่ทำให้คนญี่ปุ่นปลูกฝังให้เป็นมีความเป็นชาตินิยม ขยันและอดทนรุ่นต่อรุ่น (ไม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 200 เยน/ท่าน) ... แล้วนำท่านร่วมรำลึกถึงเหล่าวีระบุรุษผู้กล้าและชมอนุสรณ์สถานที่ สวนสันติภาพ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า สงครามมหาเอเชียบูรพา ภายในมีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดร้าย ของสงครามที่ผ่านมาและการมองให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็นที่มาแห่งความสงบร่มรื่นต่อไป

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

ที่พัก :   Nagasaki Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่                หมู่บ้านฮอลแลนด์ เฮ้าส์เท็นบอช ช้อปปิ้งย่านคะแนลซิตี้ & เทนจิ – ฟุกุโอกะ

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่านเดินทางสู่ เฮ้าส์เท็นบอช (เฉพาะค่าบัตรผ่านประตู แต่ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) เป็นหมู่บ้านฮอลแลนด์เพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รวบรวมเอาสถาปัตยกรรมรวมถึงสิ่งปลูกสร้างคูน้ำหอนาฬิกา กังหัน ... ท่านสามารถเข้าชม พิพิธภัณฑ์กังหันลม (Molen Museum) ซึ่งเป็น 1 ในบรรดากังหันลมภายใน Huis Ten Bosch ด้วยลักษณะพิเศษ และสวยงามมากจึงถือว่าเป็นกังหันลมที่ได้รับความนิยมในการบันทึกภาพ เพราะใบพัดของกังหันมีลักษณะคล้ายกับ ชิงช้าสวรรค์ ... ต่อด้วย พิพิธภัณฑ์เรือ (Tall Ship Museum) เป็นเรือฟริเกตจำลอง สมัยยุคล่าอาณานิคมเลย สวยงามและสง่างามมาก พอออกมาข้างนอกก็เจอลำจริงตั้งตระหง่านอยู่ที่ท่าเรือให้ท่านได้ชม ... ชมพิพิธภัณฑ์ Von Siebold แพทย์คนแรกที่เป็นผู้ บุกเบิกเรื่องการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้ายาจากชาติตะวันตกเข้ามาใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ชาวฮอลแลนด์และชาวญี่ปุ่น ในช่วงระหว่างญี่ปุ่นเปิดประเทศแล้วทำการค้าขายกับชาวฮอลแลนด์ นี่ถือเป็นโอกาสเปิดประตูเพื่อเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ ระหว่างฮอลแลนด์กับญี่ปุ่น ... สำหรับท่านที่ชื่นชอบความตื่นเต้นเชิญที่โรงภาพยนตร์ และสวนสนุกแบบตะวันตก เช่น Horizon Adventure ชมการแสดงฉาก น้ำท่วมใหญ่ ฟ้าผ่าที่ทำได้สมจริงอย่างน่าทึ่ง พร้อมชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองนี้ Future Cast Theater, Grand Odyssey ... ให้ท่านได้ร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่มีท่านเป็นดารานำแสดงด้วย รับรองได้เลยว่าท่านจะประทับใจไปอีกนาน ... สำหรับท่านที่ชื่นชอบตุ๊กตาหมีไม่ควรพลาดที่จะแวะชม พิพิธภัณฑ์หมีน้อย (Teddy Bear) ที่เก็บรวบรวมหมีเท็ดดี้จากทั่วทุกมุมโลก ของแต่ละยุคแต่ละสมัยมาให้ได้ชื่นชมความน่ารักเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งมาเดี่ยวและมาเป็นแฟมมิลี่เลยทีเดียว ขอบอกว่างานนี้อดใจไม่ไหวแน่นอน

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง ฟุกุโอกะ เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตย์อุทัย ใครได้ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่ห์ของเมืองนี้ที่แม้จะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ ... เมืองเล็กๆ แห่งนี้จึงมีทั้ง 2 อารมณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เสน่ห์ของฟูกูโอกะ ซึ่งเลื่องชื่อจนได้รับการจัดอันดับของนิตยสาร ASIA Week ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย ... ขณะที่สหประชาชาติทำนายว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากลาสเวกัส ... นำท่านช้อปปิ้งที่ คะแนลซิตี้ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ ... ที่เพียบพร้อมไปด้วยโรงภาพยนตร์กว่า 13 โรง สวนสนุกธีมปาร์คขนาดใหญ่และทันสมัย ร้านค้ามากมายกว่าร้อยร้าน อิสระให้ท่านได้เลือก ชมและซื้อ สินค้ามากมายในราคาที่น่าพอใจตามอัธยาศัย ... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เทนจิน ช้อปปิ้งมอลล์ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟุคุโอกะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมากมาย ทั้งห้างอิเซตัน มิตสึโคชิ รวมทั้งร้านค้าใต้ดินมากมาย ... ชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น ... ในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัยถนนหลายๆสายในย่านนี้ถูกจัดให้มีการแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปินสมัครเล่นในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ อีกทั้งร้านค้ารถเข็น หรือ ยะไต ร้านอาหารริมทางราคาย่อมเยาเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น ทั้งร้านราเมน หรือร้านสาเก เล็ก ๆ ที่เปิดให้บริการตั้งแต่หัวค่ำจนถึง ตี 2 ซึ่งจะมีลูกค้าแวะเวียนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ **

ที่พัก :   Miyako Hotel Hakata หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า               ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (8)

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ

1145              เดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะ โดยเที่ยวบิน TG 649

1505              ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ

46,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)               ท่านละ

42,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)            ท่านละ

34,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                        ท่านละ

6,000.- บาท

มีตั๋วแล้วลด                                                                         ท่านละ

15,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

  1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
  1. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
  1. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
  1. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
  1. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
  1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
  1. ค่าทำหนังสือเดินทาง
  1. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
  1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

 

เงื่อนไขการชำระเงิน          ü สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท  

ü ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

 

การยกเลิก :       กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

                        กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

                        กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ :        

รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา

แลกเปลี่ยนโดยทาง บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ

เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย (เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

 

1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น

2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)

4.กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 

1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่

2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น

3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

Tags : ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว คิวชู ฟุกุโอกะ เบปปุ

view