สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ โตเกียว 6 วัน 3 คืน

ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ โตเกียว 6 วัน 3 คืน

โอซาก้า นารา เกียวโต ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ โตเกียว 

 6 วัน 3 คืน   (TG)

                           นำท่านลัดฟ้าสู่แดนปลาดิบ สัมผัสความสวยงามและความหลากหลายของขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไหว้ขอพรพร้อมดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย ณ วัดคิโยมิสึ ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เที่ยวชมเมืองเก่าทาคายาม่า สนุกสนานไปกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีฟูจิเท็น ช้อปกระหน่ำชินจูกุ

กำหนดเดินทาง     16 - 21  ต.ค.   2555 

 ท่านละ    46,900 บาท

วันแรก         กรุงเทพฯ – คันไซ

20.00           คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย  เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง 

23.15           ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 622 

วันที่สอง      คันไซ – นารา – วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – นาโงย่า

06.25           ถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ นารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่นสร้างขึ้นเมื่อ ปีค.ศ. 710 ก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นยังไม่มีเมืองหลวงเป็นหลักแหล่ง  ตามความเชื่อของลัทธิชินโต จะย้ายเมืองหลวงทุกครั้งที่จักรพรรดิสิ้นพระชนม์กระทั่งญี่ปุ่นรับความเชื่อทางพุทธศาสนาจากจีนมาเป็น ศาสนาประจำชาติ จึงสร้างเมืองหลวงขึ้นที่นารา เมื่อสามารถกลมกลืนกับลัทธิชินโต  ซึ่งเป็นความเชื่อ แบบเก่าได้ดี และแผ่กระจายไปทั่วประเทศ  ต่อมาเมื่อศาสนาพุทธเริ่มมีอิทธิพลด้านการเมือง-การปกครองเพิ่มขึ้นเรื่อย พระจักรพรรดิคัมมู จึงทรง ย้ายเมืองหลวง  ไปอยู่ เกียวโต เพราะต้องการ หลบหลีกอิทธิพลของพระ เหล่านั้น นาราจึงเป็นเมืองหลวงอยู่เพียง 75 ปีเท่านั้น แต่ช่วงเวลาสั้นๆ นี้  =>ศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อ ระบบการปกครอง กลับหยั่งรากลึกเป็นรากฐานสำคัญของประเทศญี่ปุ่นตราบจนปัจจุบัน แต่เมื่อนารา หมดความสำคัญทางการเมืองกลับเป็นผลดีช่วยให้เมืองนี้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งสงครามกลางเมืองและสงครามโลกทำให้เมืองนี้รักษา  วัฒนธรรม ประเพณี และสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างสมบูรณ์มาก  เมืองเงียบสงบแห่งนี้ยังมี แหล่งมรดกโลกถึง 8 แห่ง  => วัดโทไดจิ  เป็น 1 ใน 8 มรดกโลก และเป็น วัดสำคัญที่สุดของเมืองนารา =>ทางเข้าวัดสง่างามด้วย ซุ้มประตูใหญ่ ที่มีเสาถึง 18 ต้น รองรับ หลังคาเป็น สถาปัตยกรรมชิ้นงาม–สมัยคามาคูระ วัดนี้สร้างขึ้น ปี ค.ศ. 743 ... นมัสการขอพรพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ไวโรจนะพุทธ  หล่อด้วยสัมฤทธิ์สูงถึง 16.2 เมตร และ หนัก 500 ตัน เป็น พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ประดิษฐานใน ไดบุตสึเต็ง หรือเรียก กันว่า วิหารหลวงพ่อโต ซึ่งหลังเดิมถูกไฟไหม้ และ สร้างขึ้นใหม่ถึง 2 ครั้ง วิหารปัจจุบันมีขนาด เพียง 2 ใน 3 ของหลังเดิม =>แต่ ยังได้ชื่อว่าเป็น วิหารไม้ใหญ่ที่สุดในโลก ด้านกว้าง 57 เมตร ความลึก 51 เมตร ความสูง 49 เมตร จุดเด่นอยู่ที่การใช้ซุงขนาดใหญ่ มารวมกันเป็นเสาค้ำ ...ด้านหลัง ของวัดปลูก ต้นเมเปิ้ล ไว้เป็นจำนวนมาก =>มหัศจรรย์ความงามเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง  ความเขียวชอุ่มของไม้ใบทั่วบริเวณจะปรับ ใ บ ไ ม้ เ ป ลี่ ย น เ ป็ น สี เหลือง =>ทอง =>ส้ม =>แดง =>น้ำตาล ตามวาระ บริเวณสวนของวัดจะได้เพลินเพลินกับ กวางแสนเชื่อง มีมาก

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น ...เดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า ...เชิญดื่ม น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย อันเกิดจากธรรมชาติ ไหลมาจากเทือกเขา ณ วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงด้วยห้องโถงกลางของวัดที่ถูกจัดให้เป็นสมบัติแห่งชาติ ซึ่งมีระเบียงไม้ที่สร้างยื่นออกนอกตัว อาคารของวิหารโดยมีเสาค้ำถึง 139 ต้น เป็นจุดชมวิวของตัวเมืองได้อย่างกว้างไกลสุดตา

นำท่านเข้าชม ฟูชิมิ อินาริ ชายส์ => Fusimi I–Na–Ri Taisha หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นฑูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว สัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้มประตู ญี่ปุ่นโบราณ จำนวนมากกว่า หมื่นคู่ซุ้มประตู ตั้งเรียงรายกันจนกลายเป็น อุโมงค์โทริอิ รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร  ด้วยเงินบริจาคของแรงแห่งศรัทธาบรรดานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสร้างถวายสักการะ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ ที่เราท่านคุ้นตาด้วย เสา ไม้สีแดง ในฉากภาพยนตร์ดัง เกอิชา ..ระหว่างทางมีร้านขาย อุด้งจิ้งจอก หรือ คิสึเนะ อุด้ง ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะแวะลองลิ้มรสชาติความอร่อย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นาโงย่า เมืองที่เก่าแก่ของญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นเมืองเอกของจังหวัด  ไอจิมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก นาโงย่า SUNROUTE PLAZA NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม    นาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – จวนผู้ว่าทาคายาม่า -  ซันมาชิซูจิ – มัตซึโมโต้

เช้า       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บ้านสไตล์กัสโซ–สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมรูปร่างของหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า กัสโซ แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือพนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้าน ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี ...

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านสู่ ทาคายาม่า สมญา ลิตเติ้ลเกียวโต เมืองเล็กที่น่ารักอันเก่าแก่ในหุบเขาซึ่งคงสภาพธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี และได้รับการอนุรักษ์สถานที่ต่างๆ ของเมืองไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแผนผังเดียวกับเกียวโตในอดีต บ้านเรือนไม้-ที่จัดแต่งน่ารัก เนื่องจากเป็นเมืองที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ สมัยนารา ช่างไม้ของเมืองทาคายาม่าได้ถูกจารึกว่าเป็น ช่างไม้ฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สุด ...เดินท่านสู่ จวนผู้ว่าทาคายาม่า หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของ ผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี เป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่า ยุคคานาโมริหลังสุดท้ายที่สมบูรณ์ และยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน แต่เดิมสร้างขึ้นปีค.ศ.1615 ช่วงการปกครองระบบศักดินาปลายศตวรรษที่ 19  ( ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่าสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีมาแล้ว ) จนกระทั่งรัฐบาลเข้ามาดูแล ได้สร้างอาคารขึ้นใหม่เลียนแบบของเก่าที่เหมือนจริง ลักษณะคล้ายพระราชวังย่อส่วน ตัวอาคารถูกล้อมรอบด้วยกำแพงดูแข็งแกร่ง และสามารถเข้าสู่ตัวอาคารด้วยประตูที่โอ่อ่าสง่างาม ภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องบัญชาการ ห้องรับรอง ห้องเครื่อง ห้องเตรียมอาหาร ห้องโถงอเนกประสงค์แยกส่วนแต่ละห้องอย่างฃัดเจน ...จากนั้นเชิญท่านสัมผัสความเป็นอยู่ที่ยังคงรักษาสภาพ แวดล้อม และการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะประทับใจแน่นอน ณ ซันมาชิซูจิ พร้อมเลือกหาซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกมากมาย อิสระให้ท่านเก็บเกี่ยว บรรยากาศแสนคลาสสิค ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตซึโมโต้ ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยเอโดะ เป็นเมืองที่สามารถเที่ยวได้ทุกฤดู พร้อมชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งเทือกเขา ทิวทัศน์ ท้องฟ้า นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวซากุระที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก มัตซึโมโต้  HARMONY BIEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่     มัตซึโมโต้ – ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น – ลานสกีฟูจิเท็น –  โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต – ทะเลสาบคาวากุชิโกะ

เช้า       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูจิ เซ็นเก็น ตั้งอยู่บริเวณ เชิงเม้าท์ฟูจี ศาลเจ้านี้นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งภูเขาที่สูงที่สุดของญี่ปุ่น  มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยจักรพรรดิเคโคะในปี 110 ในส่วนของประตูทางเข้าศาลเจ้า เป็น ประตูไม้ที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในญี่ปุ่น ความสูงกว่า 18 เมตร บริเวณด้านบนของประตูมีคำจารึกว่า ซันโกะโคะ ไดอิจิซัน ความหมายว่า ภูเขา ( รูปทรง กรวย ) ที่สูงที่สุดในบรรดากลุ่มประเทศทั้งสาม ...นอกจากนี้ท่านยังจะได้เห็น โกะชินโบะคุ 1 ใน  3 ของ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ที่ยัง คงเหลืออยู่ในประเทศญี่ปุ่นอายุกว่า 1,000 ปี วัดเส้นรอบวงได้ถึง 24 เมตร  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางสู่ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ...ท่านจะได้สัมผัสกับ "หิมะ" อันขาวโพลน ...หากมีเวลาพออิสระให้ท่านได้เลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วย "สกี" เลือกสนุกกับ "สโนว์บอร์ด" หรือเลือกเพลิดเพลินกับการ "นั่งเลื่อนหิมะ" ที่ท่านจะสามารถนั่งดื่มด่ำกับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี)

จากนั้นนำท่านสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท  => ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมดังระดับต้นๆทั่วโลกมาไว้ด้วยกัน ณ บริเวณTomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง เม้าท์ไฟฟูจี-ฮาโกเน่ => มหานครโตเกียว => ช่วงช้อปกระหน่ำ!  สินค้าปลอดภาษี หลากสไตล์ยี่ห้อดังเกือบ 200แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น GUCCI , AMINI , PRADA , NIKE , DESILE , BALLY , COACH , GAP  HUGO BOSS , VERSACE , YVES SAINT LAURENT , RIVE GAUCHE หรือจะเป็นหมวดสินค้า INTIMATE APPARELอาทิ KID BLUE, TRIUMPH  หรือจะเป็นหมวด  HOME FASHION ,  FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในสรรพสินค้าที่รวบรวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต นับได้ว่าเป็นสวรรค์ของทั้งนักช้อปชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนอย่างแท้จริง

สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พักบริเวณ ทะเลสาบคาวากุชิโกJIRAGONNO FUJINO YAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของรีสอร์ท บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์สไตล์ตะวันตก–ญี่ปุ่น ผสมผสานสองรสชาติได้อย่างลงตัวหลากหลายเมนูอาหารคัดสรรเพื่อท่านอิ่มอร่อยอย่างจุใจ ... สุดสุด ! กับเมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ เสิร์ฟแบบไม่อั้น !

พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !

วันที่ห้า         ทะเลสาบคาวากุชิโกะ – ล่องทะเลสาบอาชิ – โตเกียว –  วัดอาซะกุซ่า – ชินจูกุ

เช้า     รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสัมผัสความงามราวภาพวาดกับรายการ ล่องทะเลสาบอาชิ สมญา ราชินีแห่งทะเลสาบ วันที่อากาศแจ่มใสบนผืนน้ำท่านสามารถมองเห็นเงาสะท้อนสวยงามของ เม้าท์ ฟูจิ ความงามของทะเลสาบแห่งนี้ เกิดจากการก่อตัวของลาวาภูเขาไฟฟูจิทำให้ปิดทางออกของน้ำในทะเลสาบ

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านสู่ โตเกียว ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ...นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซ็นติเมตร ซึ่งประดิษฐานในวิหารหลวงของ           วัดอาซะกุซ่า และเป็นที่เคารพสักการะของชาวญี่ปุ่น  รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น  วัดอาซะกุซ่าเป็นวัดเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทางด้านหน้าประตูคามินาริมง  มีโคมไฟยักษ์สีแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีน้ำหนักถึง 130 กิโลกรัม ให้ท่านได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกและถัดจากโคมไฟยักษ์ ท่านจะได้เลือกซื้อของที่ระลึก อาทิเช่น แมวกวักแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรือเดินชิมขนมอร่อย ๆ ขึ้นชื่อของย่านนี้ เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อน ๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นต้น 

จากนั้นนำท่านสู่ ชินจุกู ศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนั่นก็คือร้าน 100yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยนเท่ากันหมด มีทั้งเครื่องสำอางค์ กิ๊ฟช๊อปขนมและสินค้าพื้นเมือง ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากของขวัญกลับได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระให้ท่านเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนมดัง กล้องดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น  กระเป๋า เครื่องสำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK–II ในราคาถูก

                                                ***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โตเกียว SUNSHINE CITY PRICE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่หก    โตเกียว – นาริตะ - กรุงเทพฯ 

เช้า      รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ 

10.45     ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 641

15.45     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

                                                                ************ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ************  

                                                                         ( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป *** )

หมายเหตุ  :  การเดินทางแต่ละครั้งต้องมีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

 

อัตราค่าบริการรวม 

 • Ø ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ที่ระบุในรายการ
 • Ø ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • Ø ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองท่านละ 1 ล้านบาท  กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท
 • Ø ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าทิป ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม
 • Ø ค่าวีซ่านักท่องเที่ยวชั่วคราวเข้าประเทศญี่ปุ่น ตามรายการ

    

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 • Ø ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
 • Ø ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด
 • Ø ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
 • Ø ค่าสินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์ , คนขับรถ, หัวหน้าทัวร์  1500  เยน/คน/ทริป

   

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 

 • Ø กรุณาสำรองที่นั่งโดยการชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • Ø กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 • Ø กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันทำการ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
 • Ø กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วันทำการ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์
 • Ø กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า  7 วันทำการ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ  100% ของราคาทัวร์

หมายเหตุ 

 • Ø กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 • Ø กรณีเทศกาลที่ต้องมีการยืนยันที่นั่งกับทางสายการบิน และทางโรงแรมที่พัก โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน
 • Ø บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • Ø บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
 • Ø บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 • Ø บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยนและจากการผกผันของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นได้

 

เอกสารใช้ยื่นประกอบการทำวีซ่ากรุ๊ปประเทศญี่ปุ่น  (สำคัญมากส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน)

(กรุณาถอดปกเล่มพาสปอร์ต ก่อนส่งเอกสาร)  ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย

 1. 1.   หนังสือเดินทาง อายุไม่น้อยกว่า  6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป
 2. 2.   หนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)
 3. 3.   รูปถ่ายสี  ขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาวไม่มีลวดลาย ถ่ายหน้าตรง ห้ามสวมแว่นตา หรือหมวก และที่คาดผม สัดส่วนใบหน้าต้องเกิน 50 เปอร์เซ็นของพื้นที่ถ่ายรูปถ่าย แต่งกายสุภาพ ห้ามใช้รูปปริ้นเอง **หรือใช้รูปมาตรฐานเดียวกับทำวีซ่าอเมริกาเท่านั้น **
 4. 4.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ  หรือ สูจิบัตร
 5. 5.   สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล  (ถ้ามี) 
 6. 6.   สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง และ เลขที่บ้าน
 7. 7.   สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรก ทุกหน้าทุกแผ่น ยอดเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาท ขึ้นไป  **ถ้าเป็นเล่มใหม่กรุณาถ่ายเล่มเก่ามาด้วย เพราะสถานทูตจะดูการหมุนเวียนของเงิน ไม่ใช่ย้อนหลัง 6 เดือน**

8 . หนังสือรับรองการทำงาน ใช้ตัวจริงเท่านั้น

-  กรณีลูกจ้าง   หนังสือรับรองการทำงานใช้หัวกระดาษบริษัท ระบุวันที่เริ่มทำงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ระบุวันที่เดินทาง  เป็นภาษาอังกฤษ

-  กรณีเจ้าของบริษัท  หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออก ถึงวันที่เดินทาง

-  กรณีข้าราชการ หนังสือรับรองการงาน ระบุวันที่เริ่มทำงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนจากต้นสังกัด ระบุวันที่เดินทาง เป็นภาษาอังกฤษ

 พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการ

-  กรณีนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป   ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ

 • ·        นักเรียนอายุน้อยกว่า 16 ปี สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน

เอกสารเพิ่มเติม

- ทะเบียนสมรส / มรณะบัตร  ใบหย่า  เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ

- บิดา หรือ มารดา ออกค่าใช้จ่ายให้แต่ไม่เดินทางไปกับบุตรด้วย เอกสารผู้เดินทางใช้ตามรายละเอียดข้างต้น และ ใช้เอกสารบิดา หรือ มารดา ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ควรเป็นผู้มีหลักฐานการงานมั่นคง

หนังสือยินยอมให้เดินทางฟอร์มจากสถานทูต ถ้าคนเดินทางอายุต่ำกว่า 16 ปี / หนังสือออกค่าใช้จ่าย / หลักฐานการทำงานของ  /

สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก / ทะเบียนสมรส

ญาติออกค่าใช้จ่ายให้ เอกสารผู้เดินทางใช้ตามรายละเอียดข้างต้น และ  ใช้เอกสารคนที่ออกค่าใช้จ่าย

หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ภาษาอังกฤษ / เอกสารแสดงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า /

สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย

-  บุคคลอื่นออกค่าใช้จ่ายให้ เอกสารผู้เดินทางใช้ตามรายละเอียดข้างต้น และ ใช้เอกสารของคนที่ออกค่าใช้จ่าย 

หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ภาษาอังกฤษ / ระบุถึงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้าน /

สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้

-  กรณีเป็นแม่บ้านสามีไม่ได้เดินทางด้วย เอกสารผู้เดินทางใช้ตามรายละเอียดข้างต้นและใช้เอกสารของสามีรับรองแทน เหมือนผู้เดินทางทั้งหมด

      หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ภาษาอังกฤษ / ระบุถึงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้าน /

      สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก / ทะเบียนสมรส ของสามี

ถ้าลูกค้าจะยื่นวีซ่าเดี่ยวจะต้องนำเอกสารหลักฐานตัวจริงทุกอย่างพร้อมสำเนา และผู้เดินทางต้องไปแสดงตัวที่สถานฑูตญี่ปุ่นเอง

REMARK  *** กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ทำงาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามใช้เพื่อในการขอยื่นวีซ่า

 *** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับกงสุลญี่ปุ่น

 *** กรณียื่นวีซ่ากรุ๊ปกับทางบริษัททัวร์  จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันตามกำหนด และใช้ตั๋วกรุ๊ปเท่านั้น

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่ากรุ๊ปประเทศญี่ปุ่น (สำคัญมาก)

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามพาสปอร์ต)  

( MISS. / MRS. / MR. )  NAME.......................................................................SURNAME.........................................................................  

สถานภาพ   โสด         แต่งงาน                 หม้าย          หย่า  

                                    จดทะเบียน                     

ไม่ได้จดทะเบียน      ชื่อคู่สมรส  ................................................................................................        

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  

...........................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................โทรศัพท์บ้าน...............................................

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................โทรศัพท์บ้าน.........................โทรศัพท์มือถือ................................

ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................ตำแหน่งงาน ....................................

ที่อยู่สถานที่ทำงาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ......................โทร ................................โทรศัพท์มือถือ .........................................

(สำคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่   ไม่เคย    เคยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว  เมื่อวันที่.........เดือน............ปี...........

รายชื่อของผู้ที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน 

ชื่อ-นามสกุล ..................................................................................................... ความสัมพันธ์...........................................

ชื่อ-นามสกุล ..................................................................................................... ความสัมพันธ์ .......................................... 

ชื่อ-นามสกุล ..................................................................................................... ความสัมพันธ์ .......................................... 

ชื่อ-นามสกุล ..................................................................................................... ความสัมพันธ์ .......................................... 

**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 

**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

**  กรุณาระมัดระวังในการเตรียมเอกสารเนื่องจากเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าจะ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ถ้าเอกสารไม่ครบจะไม่รับยื่นคำร้อง

** หากยื่นเอกสารปลอมหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทูตฯจะปฏิเสธการพิจารณาออกวีซ่า

** โดยหลักการเอกสารที่ใช้ประกอบการ ยื่นคำร้องจะไม่คืนให้กับผู้ยื่น

** ถึงแม้ว่าเอกสารที่ยื่นไว้จะครบสมบูรณ์ก็ตาม  แต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการออกวีซ่าเสมอไปขึ้นอยู่กับสถานฑูตจะพิจารณา 

**   ในกรณีที่มีการปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อธิบายเหตุผล  ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งด้วยวัตถุประสงค์เดิมจะไม่สามารถยื่นได้ภายใน  6  เดือนนับจากวันที่ได้รับการปฎิเสธวีซ่า และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการวีซ่า

** แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2207-8503 , 0-2696-3003

view