สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง เมืองมรดกโลกมะละกา 4 วัน 3 คืน

มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง เมืองมรดกโลกมะละกา 4 วัน 3 คืน

 

มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง มะละกา 

4 วัน 3 คืน (สายการบินอียิปต์แอร์)

ลิ้มรสบักกุเต๋ ร้อนๆๆ แบบต้นตำหรับ....สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดปี พักเก็นติ้ง 1 คืน

เที่ยวชมเมืองมรดกโลก....มะละกา ...ชมสถาปัตยกรรมแบบดัชช์

***********************************************************************************************

 

 

วันแรก                 กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์                                                                                            

13.00 น.                 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินอียิปต์ แอร์ (MS) ช่องทางเข้าที่ 8 แถว Q เคาน์เตอร์ 10-11 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยบริการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระตลอดการเดินทาง

15.00 น.                 เหินฟ้าสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยเครื่องบินของสายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 960

18.05 น.                 เดินทางถึงท่าอากาศยานอับดุล อซิซ ซาห์ เมืองเซบัง หัวหน้าทัวร์นำท่านผ่านการตรวจเชคเอกสารเข้าเมือง จากนั้นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่านเพื่อเดินทางโดยรถโค้ชสู่ใจ กลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ หรือ KLCC

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                                นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CITITEL EXPRESS HOTEL (3 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

                                 

วันที่สอง            KLCC – ซิตี้ทัวร์ – ปุตราจาย่า - มะละกา – ล่องเรือแม่น้ำมะละกา              

เช้า             รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

                   หลังอาหารเช้า นำท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ซึ่งเป็นแหล่งแร่ดีบุกชั้นดีของโลก จากนั้นนำท่านแวะชมมัสยิดอาเหม็ดเก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา TUGU NEGARA เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชมอาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่สำคัญของทางราชการ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้า สแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราช พ้นจากประเทศในเครือจักรภพ

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                  หลังอาหารกลางวันนำท่านแวะเที่ยวชมความยิ่งใหญ่อลังการของเมืองใหม่ ปุตราจาย่า ที่ท่านดร..มหาเธร์ โมฮัมหมัด เนรมิตให้เป็นเมืองแห่งความทันสมัย และสะดวกสบายแห่งอนาคต และเป็นเมืองที่แสดงถึงวิสัยทรรศน์อันกว้างไกลของอดีตผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งมาเลเซียผู้นี้ ชมอาคารของกระทรวงต่างๆ อาคารรัฐสภา พร้อมฟังคำบรรยาย ให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่บริเวณหน้ามัสยิดสีชมพูงดงามยิ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม ให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมะละกา เมืองประวัติศาสตร์   นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำมะละกา ชมเมืองมะละกา ที่ยังคงอนุรักษ์ความงามและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมสองฝากฝั่ง

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SERI COSTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่าจากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ออกมาเที่ยวชมแสงสียามค่ำคืน หรือ อิสระช้อปปิ้งของที่ระลึกที่ ตลาดถนนคนเดิน ย่าน JONKER STREE

 

วันที่สาม         มะละกาซิตี้ทัวร์ - เก็นติ้งไฮแลนด์                                                                

เช้า               รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเที่ยว ชมเมืองมะละกา เมืองหลวงเก่าของมาเลเซียเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เที่ยวชมย่านดัทซ์แสควร์ ชมโบสถ์เซ็นต์ปอล ป้อมปืนเอฟาโมซ่าเรือรบโบราณ ถ่ายรูปกับสามล้อเมืองมะละกา

จากนั้นนำท่านเดินชม ชมสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส และชมวัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซีย วัด CHENG HOON TENG และผ่านชมมัสยิด AL-AZIM MOSQUE ถ่ายรูปกับสามล้อเมืองมะละกา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้ง

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                     นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาเก็นติ้ง  โดย กระเช้าลอยฟ้า SKYWAY สะดวกปลอดภัย และมีความเร็วมาก สามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที และยังเคยครองตำแหน่งเป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในเอเชียมาก่อน (ปัจจุบันเสียตำแหน่งยาวที่สุดในเอเชียให้แก่กระเช้านองปิง 360 ที่เกาะฮ่องกง) โดยวัดจากสถานีกระเช้าถึงโรงแรมประมาณ 3.4 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆ สายหมอก และอากาศบริสุทธิ์ที่หนาวเย็นเกือบตลอดปี เมื่อถึงเก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองตากอากาศ และสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงแห่งเดียวของโลก หลังนำท่านเข้าสู่ที่พัก First World Hotel ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายหลายชนิด บริเวณสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง (ราคาเครื่องเล่นไม่รวมในรายการ)

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม อาหารแบบบุฟเฟ่ต์
ให้ท่านได้อิสระหาความสำราญเสี่ยงโชคในคาสิโนระดับชาติสนุกกับเกมส์ต่างๆ เช่น สล็อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต โป๊กเกอร์ คาสิโนวอร์ ฯลฯ (เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปีห้ามเข้า ท่านสุภาพบุรุษต้องแต่งกายด้วยเสื้อคอปก และรองเท้าหุ้มส้น ส่วนท่านสุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ ห้ามรองเท้าแตะเด็ดขาด)

 วันที่สี่          เก็นติ้งไฮแลนด์ – วัดถ้ำบาตู -KLCC ช้อปปิ้ง ที่ตึกแฝด (SURIA) – กรุงเทพฯ           

เช้า               รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

อำลาเก็นติ้งฯ เดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์  นำท่านแวะนมัสการพระขันธกุมาร ที่ วัดถ้ำบาตู (ไม่ได้ขึ้นบนถ้ำ) ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร ยืนเด่นเป็นสง่าเป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้  มาเยือน สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2549 ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชมโรงงานเครื่อง ดีบุก สินค้าขึ้นชื่อของรัฐเซลังงอร์ และแวะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของมาเลเซีย เช่น บะกุ๊ดเต๋ตุ๋นเครื่องยาจีนแบบสำเร็จรูป ขนมเปี๊ยะพื้นเมืองและอื่นๆ

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                   ชมทัศนียภาพของสัญลักษณ์อันดับ 1 ของกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนาส ที่สูงที่สุดในโลกที่ 452 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ หรือที่เรียกว่า KLCC จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ห้างซูเรีย เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย (อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง)

19.30 น.        ได้เวลาสมควรเพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยานอับดุล อซิซ ซาห์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

22.00 น.        เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบินของสายการบินอียิปต์ แอร์ โดยเที่ยวบินที่ MS 961

23.15 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

***************************************************************************************

 

อัตราค่าบริการ    

ผู้ใหญ่     พักห้องคู่                              ท่านละ            xx,500          บาท 

เด็กต่ำกว่า 12  ปี มีเตียง                      ท่านละ             xx,000         บาท        (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

เด็กต่ำกว่า 12  ปี ไม่มีเตียง                  ท่านละ             xx,000         บาท        (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม                                        ท่านละ               4,000          บาท

อัตรานี้รวม            

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง                              

- โรงแรมที่พัก 3 คืน                            

 - ค่ารถรับ – ส่ง     

- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ                    

  - ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                         

- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริษัททำไว้

-  ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.และถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.ต่อท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย                               

 - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

- ไม่รวมกระเป๋าเดินทาง                                      

 - ค่าทิป มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ท่านละ 35 ริงกิต ตลอดการเดินทาง)

หมายเหตุ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม 

บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า หรือยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน  ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป    *** อัตราค่าบริการนี้สำหรับคณะเดินทางอย่างต่ำ 20 ท่าน ในกรณีที่คณะเดินทางน้อยกว่าที่กำหนดจะไม่มีมัคคุเทศก์นำเที่ยวจากเมืองไทย แต่จะมีมัคคุเทศก์ที่สิงคโปร์รอรับท่าน (พูดภาษาไทย) *****

 

ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

และต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

การสำรองที่นั่ง

  • กรุณามัดจำ 8,000 บาท / ท่าน   หลังจากการจองภายใน 3 วัน
  • พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษของทุกท่านที่ต้องการเดินทาง  ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่านั้น

        หรือ  ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

  • สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระ  ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

  • ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
  • ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 15  วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน เงินมัดจำ ทั้งหมดในทุกกรณี
  • ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 10  วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
  • ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 07  วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
view