สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทัวร์อินเดีย - เดลลี ทัชมาฮาล ศรีนาคา แคชเมียร์ 7 วัน 6 คืน เดินทาง 24 - 30 มีนาคม 57 ท่านละ 39,999 บาท

ทัวร์อินเดีย - เดลลี ทัชมาฮาล ศรีนาคา แคชเมียร์ 7 วัน 6 คืน เดินทาง 24 - 30 มีนาคม 57 ท่านละ 39,999 บาท


ใต้ฟ้าหิมาลัย

ทัชมาฮาล เดลลี ศรีนาคา แคชเมียร์

7 วัน 5 คืนวันแรก                   กรุงเทพฯ-เดลลี-อัครา

06.00 น.               คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น4 ทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ W  สายการบินแอร์อินเดีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก

08.50 น.               ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแอร์อินเดีย โดยเที่ยวบินที่ AI333

12.05 น.               เดินทางถึงสนามบินอินทิรา คานธี เมืองเดลลี (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตรวจเช็คสัมภาระจนครบเรียบร้อย

กลางวัน                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศออกจากเขตปกครองพิเศษเดลลี โดยผ่านเข้าสู่แคว้นอุตรประเทศ ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งเกษตรกรรมนานาชนิดที่ผลิตเพื่อเลี้ยงดูชาวอินเดียทั้งประเทศไปตามถนนไฮเวย์สายใหม่ผ่านเข้าเมืองใหญ่มธุราเข้าสู่เมืองอัครา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                                พักที่ MASINGH/MARINA หรือเทียบเท่า 4 *

วันที่สอง               ทัชมาฮาล – อัคราฟอร์ด-เดลลี

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชมทัชมาฮาล แหล่งมรดกโลก ที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และที่เป็นอมตะของพระเจ้าชาห์ จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 จากนั้นนำเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิค ที่เป็นถ้อยคำอุทิศและคำอาลัยต่อสิ่งอันเป็นที่รักที่จากไป และนำท่านถ่ายรูปกับลานน้ำพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง แล้วนำท่านเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ซึ้งประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆลงไปในเนื้อหินซึ้งเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากชาวเปอร์เซีย

โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดม ซึ่งจะมีหอคอยสี่เสาล้อมรอบตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และพระเจ้าชาห์จาฮัน ที่ได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์ โดยทัชมาฮาลแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปี ซึ้งสิ้นเงินไป 41 ล้านรูปี ใช้ทองคำประดับตกแต่งส่วนต่าง ๆ ของอาคารหนัก 500 กิโลกรัม ใช้

คนงานกว่า 20,000 คน แล้วนำท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ำยมุนาที่ฝั่งตรงกันข้ามมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว โดยเล่ากันว่าพระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสานของตัวเองเป็นหินอ่อนสีดำด้วยรูปอาคารแบบเดียวกันกับทัชมาฮาลเพื่อที่จะอยู่เคียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอำนาจและนำตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอักราเสียก่อน

นำท่านเข้าชม อักราฟอร์ด แหล่งมรดกโลก ที่ติดริมแม่น้ำยมุนาที่สร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์ มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล เมื่อปี ค.ศ. 1565 ซึ่งเป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้าชาฮันกีร์และพระนัดดา(โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร์) พระเจ้าชาห์ จาฮาน ได้มีการสร้างขยายต่อเติมป้อมและพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต นำท่านเข้าชมป้อมผ่านประตูอำมรรสิงห์เข้าสู่ส่วนที่เป็นพระราชวัง โดยผ่านลานสวนประดับอ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์ที่สำหรับสรงน้ำ ซึ่งท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย์ นำท่านเข้าชมด้านในพระตำหนักต่าง ๆ ที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพล จากนั้นพาท่านชมศิลปะอินเดียผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซียแล้วนำขึ้นสู่ระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุขซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ลำน้ำยมุนาได้ และนำชมห้องที่ประทับของกษัตริย์ พระโอรส พระธิดาองค์ต่างๆ แล้วนำชมพระตำหนักมาซัมมัน บูร์ช ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยม มีหน้าต่างเปิดกว้าง ซึ่งสามารถมองเห็นทัชมาฮาลได้ ที่พระตำหนักนี้เองที่เล่ากันว่าชาห์จาฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบถูกจองจำไว้ 7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนม์ แล้วนำชมลานสวนประดับดิวันอีอาอำที่ชั้นบนด้านหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานบัลลังก์นกยูงอันยิ่งใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิหร่าน) และที่ลานสวนประดับแห่งนี้เองที่พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้พบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซ ที่นำสินค้าเป็นสร้อยไข่มุกเข้ามาขายให้นางในฮาเร็ม

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เดลลี

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                                นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพักที่ COUNTRY INN&SUITES หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สาม               เดลลี-ศรีนาคา-แคชเมียร์

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางโดยสายการบินแอร์อินเดีย สู่เมืองศรีนาคา

12.10 น.               ออกเดินทางจากเมืองเดลลี โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่AI866

13.30 น.               เดินทางถึงสนามบินเมืองศรีนาคา ...... เมืองศรีนาคา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคชเมียร์ ประกอบด้วย ทะเลสาบขนาดใหญ่ คือทะเลสาบดาล และ ทะเลสาบนาคิน ด้านหลังมีเทือกเขาโอบล้อมโดยรอบในสมัยที่ถูกปกครองโดยราชวงศ์โมกุล มีการจัดทาผังเมืองขึ้นมาใหม่ จึงทาให้แคชเมียร์เป็นเมืองที่สวยงามปัจจุบันชาว ศรีนาคาเกือบร้อยละ 98 % นับถือศาสนาอิสลาม ทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแห่งเมืองศรีนาคาเป็นเมืองแห่งทะเลสาบเป็นเมืองที่เป็นที่หมายของการท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติที่มาเยือน จากทั่วโลกมาเป็นศตวรรษ ศรีนาคาตั้งอยู่ ณ ใจกลางของหุบเขาแคชเมียร์ที่ระดับความสูง 1,730 เมตร มีทิวทัศน์สวยงามยิ่งสามารถเยี่ยมชมได้ทั้งปี เหมาะเป็นสถานที่ พักผ่อนในยามว่าง นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาปนาคิน พาคณะเข้าสุ่ที่พัก ณ DELUXE HOUSE BOAT

บ่าย                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนบ้านเรือ

จากนั้นนำท่านไปยังสวนโมกุล ชม สวนชาลิมาร์ หรือสวนแห่งความรัก สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2159 โดย พระเจ้า ชาห์ฮังคี แห่ง ราชวงศ์โมกุล เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักให้แก่พระนาง นูชาฮัลจึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อน ของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้หลากหลายพันธุ์ออกดอกงดงามหลากสีสันสวยงาม รวมทั้งต้นชีน่าร์(ชื่อต้นไม้ที่เรียกตามท้องถิ่น)หรือ ต้นเมเปิ้ล ซึ่งลักษณะเด่นของเมเปิ้ลที่นี่ ใบจะมีขนาดใหญ่ บางต้นมีอายุกว่า 300 - 400 ปี บริเวณโดยรอบสวนมีลานน้าพุ ซึ่งน้ำพุนี้เกิดขึ้นได้โดยแรงดันน้ำธรรมชาติที่ไหลลงมาจากภูเขา จากนั้นนำท่านชม สวนนิชาต (Nishat Garden) เป็นสวนพักผ่อนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองแคชเมียร์ สร้างโดย อาซาฟข่าน สร้างให้กับน้องสาวของพระนางนูชาฮัล ด้านหลังของสวนติดกับ เทือกเขาซาร์วาวาล ที่มีความงดงามและยิ่งใหญ่ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จากนั้น นำท่านชมจามามัสยิด เป็นมัสยิดที่สร้างด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล

เย็น                         นำท่านเดินทางสู่ที่พัก DELUXE HOUSE BOAT

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนบ้านเรือ

วันที่สี่                   ศรีนาคา-กุลมาร์ค-ศรีนาคา

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนบ้านเรือ

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองกุลมาร์ค อยู่ห่างจากศรีนาคาไปทาง ตอนใต้ ระยะทางประมาณ 56 กม.

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเส้นทางสู่ชายแดน ประเทศปากีสถาน กุลมาร์ค หรือ ทุ่งแห่งดอกไม้ เป็นทุ่งขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร บนระดับความสูง 2,730 เมตรมีดอกไม้ป่านานาพันธุ์ อีกทั้งเป็น ที่ตั้งของสนามกอลฟ์ขนาด 18 หลุม ที่ตั้งอยู่บนที่สูงที่สุดในโลก ในสมัยก่อนกุลมาร์คเป็นเมืองตากอากาศสาคัญของกษัตริย์ ยูซุฟ ชาห์ มีความหมายถึงสถานที่ที่เต็มไปด้วยกุหลาบ และสมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ กุลมาร์ค กลายเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมสาหรับฤดูร้อน และเล่นสกีกัน

ในฤดูหนาว ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติของกุลมาร์ก ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามแบบพาโนรามา ของทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ โดยมีฉากหลังเป็นเทือกเขา อาฟฟราวัต ที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี

กลางวัน                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

นำท่านขึ้น เคเบิลคาร์ กอนโดลา ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามดุจแดนสวรรค์ จนถึง ยอดเขากุลมาร์ค เพลิดเพลิน กับกิจกรรมฤดูหนาว เช่นเล่นสกี เล่นเลื่อน (ท่านสามารถเล่นสกีหรือเล่นลากเลื่อนหิมะได้ระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย. ค่าเล่นสกีและลากเลื่อนหิมะ ไม่รวมในค่าทัวร์ ราคาประมาณ 10 เหรียญดอลล่าสหรัฐ) ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาหิมะที่สวยงามในทุกทิศทางของกุลมาร์ค ชมบรรยากาศของภูเขาหิมะที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งและเล่นสกีน้ำแข็ง เดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม ชมบรรยากาศของทุ่งหญ้าที่เขียวขจี ทุ่งดอกไม้ป่าที่ตัดกับภูเขาหิมะในช่วงฤดูร้อน เดือสิงหาคม-กันยายน ชมบรรยากาศของทุ่งหญ้าและป่าเปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก DELUXE HOUSE BOAT เมืองศรีนาคา

เย็น                         รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนบ้านเรือ

วันที่ห้า                  ศรีนาคา-โซนามาร์ค-ศรีนาคา

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนบ้านเรือ

หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามของกราเซียร์น้าแข็ง เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยตลอดเส้นทาง จึงเป็นเส้นทางที่ให้ขับรถไปถ่ายรูปตลอดเส้น ผ่านชมป่าวอลนัตใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทางและภูเขาหิมะที่มีรูปทางแปลกตาตลอดสองข้างทาง จัดเป็นเส้นทางที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดเส้นหนึ่งของแคชเมียร์ ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)

หลังอาหารนาท่านเที่ยวชมธรรมชาติ ชมความงามของ กลาเซียร์ โซนามาร์ค ท่านสามารถขี่ม้า (รวมค่าขี่ม้าแล้ว) ชมความงาม ของกลาเซียร์อย่างใกล้ชิด ให้ท่านได้แวะถ่ายรูปที่สวยงามตลอดสองข้างทาง *** ฤดูกาลท่องเที่ยวที่สวยงามของเมืองโซนามาร์ก *** โซนามาร์ค มีธารน้าแข็งสีขาวบริสุทธิ์ที่ปกคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา ฤดูกาลท่องเที่ยวที่สวยงามคือเดือนเมษายน- ตุลาคม ฤดูหนาว จะเป็นช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน-มีนาคม จากนั้นออกเดินทางกลับที่พัก DELUXE HOUSE BOAT เมืองศรีนาคา

เย็น                         รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนบ้านเรือ

วันที่หก                 ศรีนาคา – มุมไบ

04.00 น.               นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาปนาคินทัศนียภาพของเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบ ชมสวนผักลอยน้ำ วิถีชีวิตชาวบ้านที่น่ารักริมน้า ภูเขาหิมะที่สวยงามล้อมรอบทะเลสาบ (ใช้เวลาในการล่องเรือ 1 ชม.)

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าหรือของฝากจาก ร้านค้าบนเรือที่จะมาจอดเทียบท่าให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ท่าน้ำ ของบ้านเรือเลยทีเดียว

กลางวัน                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ

นำท่านเดินทางสู่สนามบินศรีนาคา เพื่อเดินทางสู่มุมไบ

14.15 น.               ออกเดินทางสู่มุมไบ โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่AI659

19.00 น.               เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินฉัตราปตี ศิวะจิ เมืองมุมไบหรือบอมเบย์

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตตาคาร ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อรอขึ้นเครื่องบินระหว่างประเทศ โดยสายการบินแอร์อินเดีย AI 330 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่มุมไบ)

วันที่เจ็ด                                มุมไบ -กรุงเทพฯ

01.35 น.               ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์อินเดีย เที่ยวบินที่AI330

07.20 น.               เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

***************************************************

                                                                                                           

 

 

 

กำหนดการเดินทาง

24-30 มี.ค 57/4-10 เม.ย.57/11-17 เม.ย.57/1-7 พ.ค.57

อัตราค่าบริการ

รวมภาษีสนามบินและภาษีตั๋วทุกชนิดแล้ว

สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

กรุ๊ปเดินทางวันที่

24-30 มี.ค 57

กรุ๊ปเดินทางวันที่

4-10 เม.ย.57/

1-7 พ.ค.57

กรุ๊ปเดินทางวันที่

11-17 เม.ย.57

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

39,999  บาท

51,999

53,999

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

6,000   บาท

7,000

8,000

 

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชั้นประหยัด 
 2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
 3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย 
 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ 
 6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
 8. ค่ามัคคุเทศก์ภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง 
 9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาทและ 

 

อัตรานี้ไม่รวม
       1.    กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินลูกค้าจ่ายเอง

       2.    ค่าทำหนังสือเดินทาง

       3.     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด

       4.     ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

       5.     ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

       6.     ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

      

สำรองที่นั่ง

 • ชำระมัดจำในวันที่จอง ที่นั่งละ  10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง หรือตามส่วนที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต / ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ /พร้อมระบุชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับ ส่ง FAX เบอร์ 02-530-1257   ทางบริษัทฯถือว่าเป็นการจองครบถ้วนสมบูรณ์

 

 เงื่อนไข

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ เดินทางได้
 • รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตาม สภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
 • เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้นทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ในอนาคต ซึ่งทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี     

        โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ นางสาวมนต์ทิพย์     การภักดี

        ธนาคารกสิกรไทย   สาขาลาดกระบัง   บัญชีออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 036 -2 - 99407 - 1       

 

 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียสำหรับ-คนไทย

 • หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง(หากท่านมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่หมดอายุแล้ว กรุณานำมาประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วย)
 • รูปถ่ายปัจจุบัน (รูปสีพื้นสีขาว) ขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด  ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

*** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย ***

 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียสำหรับ-ต่างชาติ

 • หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง(หากท่านมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่หมดอายุแล้ว กรุณานำมาประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วย)
 • รูปถ่ายปัจจุบัน (รูปสีพื้นสีขาว) ขนาด 2 × 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • ใบรับรองการงาน (หรือ work permit)
 • กรณีที่ลูกค้าถือหนังสือเดินทางสัญชาติอเมริกาต้องชำระค่าวีซ่าเพิ่มอีก 1,400บาท
 • สำหรับสัญชาติอื่นๆ ชำระเพิ่ม 400บาท และใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 5วันทำการ ไม่นับรวมวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์

*** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย ***

 

 

 

หมายเหตุ

 • เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้
 • หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูก ปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือ คืนเงินได้เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่   ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

 

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 

 

                

view