สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ญี่ปุ่น นาโกย่า ชิราคาวาโกะ คานาซาว่า กำแพงหิมะ โอซาก้า 6 วัน 4 คืน (TG) เดินทาง 16 - 21 พ.ค. 57 ท่านละ 49,900 บาท

ญี่ปุ่น นาโกย่า ชิราคาวาโกะ คานาซาว่า กำแพงหิมะ โอซาก้า 6 วัน 4 คืน (TG) เดินทาง 16 - 21 พ.ค. 57 ท่านละ 49,900 บาท

 

 

 

 

นาโกย่า ทาคายามา คานาซาว่า โอซาก้า กำแพงหิมะ

6 วัน 4 คืน (การบินไทย)

ทึ่งกับหมู่บ้านโบราณที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้

« ชมเมืองโบราณสมัยเอโดะ อดีตจวนผู้ว่า ทาคายาม่าจินยะ และถนนสายโบราณ ซันโนมาชิ โดริ

« สัมผัสความอลังการของ “กำแพงหิมะ” ณ เจแปนแอลป์ เทือกเขาที่ใหญ่ของแดนปลาดิบ

« ชมความอลังการของ ปราสาททอง” อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง อิคคิวซัง

« นำท่านดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธ์ 3 สาย” แห่ง “วัดคิโยมิสึ” ที่ได้รับการเสนอชื่อชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปี 2008

« ชื่นชมความงดงามกับมรดกประจำชาติที่ยังคงหลงเหลือจากยุคสงคราม ณ “ปราสาทโอซาก้า

« ช้อปปิ้งจุใจย่านดังในนครโอซาก้า ชินไซบาชิ / ริงกุ เอ้าท์เล็ท / เอออน พลาซ่า แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย

 

พิเศษ!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น (Onzen) 1 คืน

 

 

วันที่หนึ่ง             กรุงเทพฯ - นาโกย่า

 

20.00 น.    พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2)

 

**** พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C ****

 

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง

 

ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

00.05  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 644

 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง           นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ - อดีตจวนผู้ว่า - ถนนสายโบราณ ซันโนมาชิ โดริมัตสุโมโต้

 

0800               ถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” เมืองที่ถูกขนานนามว่า “Little Kyoto” ด้วยบรรยากาศอันเก่าแก่ทีอาบด้วยจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามจารีตแห่งยุคสมัยเกียวโตและเอโดะพร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม ... เพื่อนำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” นำท่านชมหมู่บ้านที่มีหลังคาสูงมุงจากหมู่บ้านสไตล์กัสโซ-สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมแท้ๆ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู่กับสภาวะอันรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตก ... ประเทศญี่ปุ่นก้าวหน้ามีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและไฮเทคอย่างที่สุด แต่ยังคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ...  หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้รับการยกย่องเป็น “มรดกโลก” จากองค์การ “ยูเนสโก้” ใ ห้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1995 ซึ่งยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิม ล่องน้ำใสไหลเย็น เห็นตัวปลาเทราต์ แหวกว่ายสบายตายิ่งนัก ตื่นตาตื่นใจชื่นชมกับความสวยงามของบ้านทรงโบราณที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา ซึ่งทำให้มีทัศนียภาพ บรรยากาศที่งดงามตามธรรมชาติได้อย่างลงตัว

 

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

 

หลังอาหารนำท่านเดินทางชม “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ “อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า ที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว ... ท่านจะได้ชมถึง “ห้องทำงาน / ห้องพักผ่อน” ที่แสนจะเรียบง่ายของผู้ปกครองในอดีต … สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “ซันโนมาชิ โดริ” หรือเขตเมืองเก่านำท่านสัมผัสกับบรรยากาศบ้านเรือนในสมัยเอโดะ งานหัตถกรรมพื้นเมืองต่างๆ และร้านค้ามากมายที่ยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสถาปัตยกรรมสมัยเก่าไว้ให้ได้ชื่นชม

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารของโรงแรม (2)

 

ที่พัก                  Shinshu Matsuchiroyal Hotel หรือเทียบเท่า

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น(Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง ^_^

วันที่สาม           เทือกเขาทาเทยาม่า กำแพงหิมะ คานาซาว่า

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)

 

นำท่านเดินทางสู่ “หุบเขาแอล์ปญี่ปุ่น-ทาเทยาม่า ท่านจะได้สัมผัสกับความหลากหลายของ “บรรยากาศสดชื่น  บนภูเขาและ “ยานพาหนะ  ที่จะนำท่านมุ่งหน้าสู่ “ยอดเขาทาเทยาม่า ... เริ่มต้นสู่ “สถานีโอกิซาว่า นำท่านนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษลอดอุโมงค์มุ่งสู่เขื่อนคุโรเบะ ... แล้วนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยสาร “กระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันได” เพื่อเดินทางสู่ “เขื่อนคุโรเบะ เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี มีความสูง 168 เมตร ความกว้าง 492 เมตร ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี ให้ท่านเปลี่ยนอิริยาบถมาออกกำลังด้วยการเดินชมวิวที่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์และสัมผัสกับความแรงของน้ำที่ปล่อยออกจากแอ่งน้ำสีเขียวมรกตที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสนั่นสู่เบื้องล่าง

 

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

 

หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่ที่พิเศษ คือ ไม่มีเสากลางรองรับสร้างความท้าทายให้ผู้ที่มาเยือน เจแปน แอลป์ได้ตื่นเต้นเร้าใจสู่ “สถานีคุโรเบะไดระ” นำท่านโดยสารกระเช้าข้ามเหวลึกซึ่งสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทางเป็นระยะทางยาว 1,700 เมตร ทำให้ได้ฉายาว่า “กระเช้าพาโนราม่า ... จากนั้นเดินทางสู่ “สถานีไดคันโบะ” ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญี่ปุ่น ... แล้วเปลี่ยนเป็นการนั่ง “รถโค้ชสายธรรมชาติ” สู่ “ดอยมุโรโดะ” ลัดเลาะไปตามซอก “กำแพงหิมะ” ที่สูงกว่า 20 เมตร (ระหว่างปลายเดือนเมษายน-ต้นเดือนมิถุนายน) ... ถึงยอดดอยมุโรโดจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเส้นทางสายคลาสสิคนี้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจของทะเสสาบน้อยใหญ่ ... สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “สถานีบิโจไดระ” โดย “รถโค้ชสายธรรมชาติ” โดยโชเฟอร์ผู้ชำนาญเส้นทาง ... ระหว่างทางท่านจะได้ตื่นตากับ “ป่าสนดึกดำบรรพ์” ที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี และ “ทุ่งราบกว้าง” ที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล ... แล้วผ่านชมความงามของ “น้ำตกเมียวโจ” น้ำตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ... การเดินทางด่านสุดท้ายนำท่านนั่งรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดอีกครั้งสู่ “สถานีทาเทยาม่า” สถานีปลายทางของเทือกเขา ALPINE ALPS มีระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

 

ที่พัก                  Kanazawa Tokyu Hotel หรือเทียบเท่า   

วันที่สี่              สวนสันติภาพ – บ้านซามูไร – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - โอซาก้า

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)

 

นำท่านชมย้อนรอยอดีตหลายร้อยปีใน “ย่านซามูไร” อีกย่านประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจของเมืองนี้ ถนนหนทาง แม่น้ำ และบ้านของซามูไรยังคงเป็นเหมือนเช่นสมัยที่ยังมีอาณาจักรของซามูไรซึ่งรับใช้ผู้ครองเมืองมาเอดะ ... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เค็นโรคุเอ๊น สวนสาธารณะที่เป็นหนึ่งในสามสวนญี่ปุ่นที่สวยที่สุดในโลก มีคุณลักษณะอยู่ 6 ประการซึ่งมาจากคำว่า “โรคุ” ที่แปลว่า 6  มีต้นไม้กว่า 12,000 ต้นจากกว่า 150 พันธุ์ ดอกไม้นานาพันธุ์ น้ำตก และลำธารที่ใสบริสุทธิ์ ... สวนแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมสวนญี่ปุ่นที่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ธรรมชาติที่แตกต่างไปจากของตะวันตก

 

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

 

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง “โอซาก้า” ที่ถือเป็นเมืองสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามหานครโตเกียว และยังได้รับสมญานามว่า “เวนิชตะวันออก” เนื่องจากเป็นเมืองที่มีคูคลองมากมายตัดผ่านตัวเมืองและย่านสำคัญๆ มากมาย … นำท่านเดินทางสู่ ชินไซบาชิ ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า ... พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสียง   และร้านบูติคหรูหราด้วย และตื่นตากับแฟชั่นอันทันสมัย ... เชิญท่านสนุกสนานกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง “ไดมารู” นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม “ทาโกยากิ หรือลูกชิ้นปลาหมึกอาหารขึ้นซื้อของเมืองโอซาก้าทีมีมากมายหลายร้าน  ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง บนตึก บิ๊กคาเมล่า , เครื่องคอมพิวเตอร์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายขนม ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากนี้ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะ สัญลักษณ์ของชินไซบาชิ

 

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***

 

ที่พัก               Osaka Esaka Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า             เกียวโต - ปราสาททอง – วัดคิโยมิสึ – ช้อปปิ้งริงกุ เอ้าท์เล็ท  - ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า - กรุงเทพฯ

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรแรม (8)

 

                    (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)

 

นำท่านมุ่งหน้าสู่ “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพื่อนำท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือที่เรียกว่า “ปราสาทคินคาคุจิ” ร่วมย้อนรำลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเรื่องดัง “เณรน้อยเจ้าปัญญา - อิคคิวซัง” ... อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้วยทองคำเปลว พร้อมดื่มด่ำกับความสะอาดใสของ “สระน้ำ” ที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม ... อิสระให้ท่านได้เลือกหามุมถูกใจเพื่อบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก … จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง ล่าสุดเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปี 2008  ... แล้วนำท่านขึ้นกราบขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ “น้ำ 3 สาย” ที่เชื่อกันว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน “ความร่ำรวย, ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี” ... อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์ ... แล้วเพลิดเพลินที่ “ถนนสายกาน้ำชา อิสระให้ท่านได้เลือก “ชมและซื้อ” สินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ำชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พัด, ชา และ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองเลื่องชื่อมากมาย

 

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง “แฟคตอรี่เอ้าเล็ท (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ใกล้กับสนามบินคันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า “ แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสำอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ... ก่อนเดินทางกลับนำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินคันไซ

วันที่หก              คันไซ กรุงเทพพฯ

 

0030              เดินทางจากสนามบินคันไซ โดยเที่ยวบิน TG 673

 

0420              ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น

  

อัตราค่าบริการ     กรุ๊ป 32 ท่าน

 

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ

49,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)               ท่านละ

44,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)            ท่านละ

37,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                        ท่านละ

6,000.- บาท

มีตั๋วแล้วลด                                                                         ท่านละ

15,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

  1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
  2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน

 

  1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย )

 

  1. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

 

  1. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทา
  2. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท

 

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 

  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

 

  1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

  1. ค่าทำหนังสือเดินทาง

 

  1. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!

เงื่อนไขการชำระเงิน :          สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท   ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

การยกเลิก :                    กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

 

                                          กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

 

                                          กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ :        

 • Ø รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • Ø ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

 

 

view