สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค ฮังการี สโลวาเกีย

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค ฮังการี สโลวาเกีย

 

 

ยุโรปตะวันออก  9 วัน 4 ประเทศ

ออสเตรีย – ฮังการี – สโลวัค – เชค

ออสเตรีย 2 เมืองสวยเวียนนา มนตราดานูบ และเยี่ยมบ้านโมชาร์ท ที่ชาลซ์บูรก์

เชค  2 เมืองสวยเวสกี้ครุมลอฟ เมืองเล็กที่น่ารัก และ ปราก ที่สุดแห่งความสุนทรีย์

ฮังการี  สวยคลาสสิกแบบ บูดาเปสต์

สโลวาเกีย เมืองบราติสลาวา น่าอร่อย

  

(บินตรง โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์)

 

ฤดูกาลที่งดงาม ของใบไม้เปลี่ยนสี

 

 

กำหนดการและรายละเอียดการเดินทาง:    กรุ๊ป 20  ท่าน  ไม่ต้องอัดแน่นกะผู้คน

21  ต.ค.  56       กรุงเทพฯ – กรุงเวียนนา (ออสเตรีย)

21.30 น.         คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

23.55 น.              ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS 026  (ใช้เวลาเดินทาง 10.45 ช.ม.) 

22 ต.ค. 56   เวียนนา (ออสเตรีย) – โซพรอน (ฮังการี) – เซเกสเฟแฮร์วาร์ – เซ็นต์เทนเดอร์ – บูดาเปสต์

05.35 น.           เดินทางถึง กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ช.ม.)  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

                            นำท่านเดินทางสู่ เมืองโซพรอน ประเทศฮังการี (ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองเล็ก ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทั้งชาวฮังกาเรียน และ ชาวออสเตรีย ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ และมีชายแดนติดกับประเทศออสเตรีย พาทุกท่านผ่านชม ทะเลสาบเฟอร์โต เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ระหว่างสองประเทศ คือ ฮังการีและออสเตรีย ยาวประมาณ 7-15 กิโลเมตร น้ำในทะเลสาบนี้จะมีเกลือแร่ค่อนข้างสูงและมีสีออเงิน ๆ ยกเว้นบริเวณขอบของทะเลสาบจะมีสีน้ำตาลเข้มเนื่องจากมีพืชน้ำ ทะเลสาบนี้เป็นเทะเลสาบเก่าแก่เริ่มก่อตัวตั้งแต่หมดยุคน้ำแข็ง  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซเกสเฟแฮร์วาร์ (ระยะทาง 86 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของ ประเทศฮังการี นั่นเอง นั้นถือว่าเป็นเมืองแห่งปราสาทและพระราชวังก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ที่สุดของฮังการี

เที่ยง                        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

                   หลังอาหาร นำท่านชม ปราสาท Bory Castle  ปราสาทอันแสนโรแมนติค ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะสไตล์บาร็อคและโกธิค สร้างโดย อัศวิน Jen Bory  ในระหว่างปี ค.ศ. 1879 – 1959 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคำว่า ความรักนิรันดร์ เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักที่เขาได้มีให้กับภรรยาสาวของเขานั่นเอง  จากนั่นชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น  ซึ่งในอดีตนั้นเป็นสถานที่ฝั่งพระศพของกษัตริย์หลายพระองค์ของฮังการี จากนั้นไปผ่านชม Bishop’s Palace ซึ่งเป็นคฤหาสน์ที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์ บาร็อค โดยคฤหาสน์ ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1801 และผ่านชม โรงละครเก่าแก่ที่สุดของประเทศ   สมควรแก่เวลานำท่านสู่ เมือง เซ็นต์เทนเดอร์ (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองโอปูดาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูป ในอดีตเป็นเมืองที่อยู่ของบรรดาศิลปินจากทั่วยุโรป ชม อาคารบ้านเรือนและโบสถ์สไตล์ กรีกออโทดอกซ์ เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าปัก เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง ไม้แกะสลัก เหล้าไวน์  จากนั้นนำทุกท่านสู่ นครบูดาเปสต์ (ระยะทาง 21 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 29 นาที)

                   นำท่านลงเรือ ล่องแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายโรแมนติค มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่โดดเด่นตลอดจนอาคารบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบในยามเย็น

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ลองลิ้มชิมรสซุป กูลาซพร้อมการแสดงพื้นเมืองฮังกาเรียน

พักโรงแรม  Ibis Budapest City  หรือ เทียบเท่า

  

23 ต.ค. 56       กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) – บราติสลาวา (สโลวัค)  

เช้า                      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                         จากนั้นข้ามแม่น้ำดานูบสู่ฝั่งเมืองใหม่ เปสต์ ผ่านชม อาคารรัฐสภา เป็นอาคารแบบนิโอโกธิคที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ แวะถ่ายรูปหน้า จัตุรัสวีรบุรุษ สถานที่สำหรับใช้ในพิธีสวนสนามของทหารฮังการี่และเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ของบรรพกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงในอดีต แล้วเข้าสู่ ถนนวาซี่ ถนนคนเดินที่มีสินค้าและของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย เช่น ผ้าลูกไม้, ผ้าปัก, เครื่องแก้ว ฯลฯ มีเวลาอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของฮังการี

                         นำคณะเดินทางข้ามพรมแดน สาธารณรัฐฮังการี ไปยังออสเตรีย บนเส้นทางที่มีธรรมชาติและสถาปัตยกรรมที่งดงาม

เที่ยง                   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย                  นำคณะเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง กรุงบราติสลาวาตั้งอยุ่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูป ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเชค ด้วยแนวเทือกเขาคาร์เปเทียน

ค่ำ                       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม  Ibis Bratislava Centrum  หรือ เทียบเท่า

 

24 ต.ค. 56    บราติสลาวา (สโลวัค)- คุทน่า ฮอร่า (เชค) -กรุงปราก

เช้า                        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                         นำท่านเดินชมเมืองในเขต จัตุรัสใจกลางเมือง อันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี แม้แต่คาสโนวายังชื่นชอบถึงกับกล่าวเอาไว้ว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในยุโรปเลยทีเดียว อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคุทน่า ฮอร่า (ระยะทาง 275 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 1995 เมืองนี้มีความสำคัญในการเป็นเหมืองแร่เงินของยุโรปมาตั้งแต่ในยุคกลาง ดังนั้นในสมัยก่อนเมืองที่ดูเล็ก ๆ แห่งนี้จึงมีหน้าตาเทียบเท่ากับปราก ซึ่งเป็นเมืองหลวงได้อย่างง่ายดาย

เที่ยง                        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

                            นำท่านชม โบสถ์เซ็นบาบาร่า   ที่เป็นศิลปะแบโกธิค และนำท่านเข้าชมโบสถ์ที่แปลกคือตกแต่งด้วยกระดูกมนุษย์ ทำเป็นฝ้า เพดาน โคมไฟ แท่นบูชา คือ โบสถ์คอสนิสยะ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก  (ระยะทาง 83 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

ค่ำ                            บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  พักโรงแรม   Ibis Mala Strana  หรือ เทียบเท่า                      

 

25 ต.ค. 56             กรุงปราก

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                 นำคณะเที่ยวชมสถานที่สำคัญของ กรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่ง แม่น้ำวัลตวาผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองข้างทาง     นำเข้าชม ปราสาทแห่งปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบโกธิค ชมความใหญ่โตโอ่อ่าและถ่ายรูปที่ระลึกที่ด้านหน้า มหาวิหารเซนต์วิตัส มหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเชคทุกคน เนื่องจากเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ แล้วยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดจนทำให้กรุงปรากเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบฮีเมีย และจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ นำคณะเดินข้าม สะพานชาร์ลส์ ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทราย รูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป ซึ่งมีความงดงามและไม่ซ้ำแบบกันเลย

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

                   นำท่านข้ามแม่น้ำลัตตาวาเข้าสู่ย่าน จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต สถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วนเป็น อาคารและ วิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นจนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้ป็นมรดกโลก  นำท่านชม อนุสาวรีย์ยานฮุส ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเป็นโดยผู้ปกครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิค ชม  หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป อิสระช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองน่ารักสไตล์เชคและโบฮีเมียนที่มีให้เลือกมากมาย เช่น เครื่องแก้วสีต่างๆ ที่ประดับด้วยเงิน, ตุ๊กตาหุ่นกระบอก, งานผ้าปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลักต่างรูปแบบ ฯลฯ

ค่ำ                    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม   Ibis  Mala Stran  หรือ เทียบเท่า

  

  

26 ต.ค. 56                  กรุงปราก – คาร์โลวี วารี - เชสกี้ ครุมลอฟ

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                               นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี่ (ระยะทาง 126 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองแห่งน้ำแร่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เข้าชม ศูนย์นิทรรศการ สถานที่ค้นพบบ่อน้ำพุที่ร้อนที่สุด ซึ่งภายในจัดแสดงเส้นทางของสาย น้ำแร่ ซึ่งมีแท่นน้ำพุร้อนมีอุณหภูมิตั้งแต่ 30, 50 และ 72 องศาเซลเซียส สามารถใช้ดื่มได้ โดยมีวิธีการดื่มน้ำแร่ที่พิเศษคือต้องใช้แก้วพิเศษโดยเฉพาะเป็น แก้วพอร์ชเลน ที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ ซึ่งเชื่อกันว่าดีต่อระบบย่อยอาหาร

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

                         นำคณะเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) มรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชค  ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทำให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟ ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992 เชิญท่านถ่ายรูปที่ระลึกภายนอกของ ปราสาทครุมลอฟ ซึ่งเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากปราสาทปราก มีห้องต่างๆ ถึง 40 ห้อง ลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยาน ภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้ม เรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงามยิ่งนัก

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร

พักโรงแรม   Dvorak Hotel  หรือ เทียบเท่า

                     

 

27 ต.ค. 56                  ชาลส์บูร์ก (ออสเตรีย) – ฮัลล์สตัทท์ – เซ็นท์โวลฟ์กัง

เช้า                      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                     นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บูร์ก (ระยะทาง 202 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองสวยที่แสนโรแมนติก  ที่สุดเมืองหนึ่งของทวีปยุโรป ได้รับการอนุรักษ์เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1996  เป็นบ้านเกิดของคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ของโลก นาม โมสาร์ท  และใช้เป็นสถานที่ในการภ่ายทำภาพยนตร์อมตะ  โดยเมืองนี้มีอดีตที่เติบโต มาจากการผลิตเกลือและการค้า เกลือ ซึ่งในยุคนั้นมีค่าประดุจทองคำขาว เข้าชมบริเวณ สวนมิราเบล ที่มีดอกไม้สวยงาม นำท่านเดินข้ามสะพานบนแม่น้ำซาลซาค ชมมหาวิหารประจำเมือง ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์โมสาร์ทและบ้านเกิดของนักดนตรียุคบารอคท่านนี้ ซาลส์บูร์ก   เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ตั้งอยู่ท่ามกลางเนินเขาล้อมรอบ มีแม่น้ำไหลผ่านกลาง สองฟากฝั่งเป็นตึก พระราชวัง โบสถ์ที่มียอดแหลมน้อยใหญ่น่าชม ด้านหลังของเมืองเป็นภูเขาและป้อมปราสาทดุจเมืองในเทพนิยาย เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมือง

เที่ยง                  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                มีเวลาให้ท่านเดินชมร้านขายสินค้าพื้นเมืองที่ย่าน ถนนเกไทรเด  ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ซึ่งป้ายร้านค้าจะเป็นรูปบ่งบอกถึงสินค้าที่ขายกันมา ตั้งแต่สมัยโบราณ จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ผ่านบรรยากาศที่สวยงามของป่าเขาไปยังบริเวณ อัพเพอร์ออสเตรีย หรือบริเวณ ซาลส์กัมเมอร์กูท อันเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวทะเลสาบ มากมาย ปัจจุบันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยทะเลสาบกว่า 70 แห่ง ซึ่งวางตัวเรียงรายโอบล้อมของเทือกเขาจิตรกรแห่งยุคโรแมนติค เป็นกลุ่มแรกที่ค้นพบความงดงามของพื้นที่บริเวณที่เคยเป็นแหล่งผลิตเกลือที่ใหญ่ที่สุดในแถบเทือกเขาแอลป์แถบนี้ เมืองฮัลล์สตัทท์ (ระยะทาง 91 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก จากยูเนสโก้ ภาพของหมู่บ้านที่มีเทือกเขาเป็นองค์ประกอบอยู่ด้านหลังที่งดงามราวภาพวาด คือ ภาพที่ถูกเผยแพร่ไปมากที่สุดของประเทศออสเตรีย และเป็นเมืองที่มีเหมืองเกลืออายุเก่าแก่ที่สุด และเมืองมีอายุกว่า 4,500 ปี เชิญท่านพักผ่อน เก็บภาพความประทับใจกับความสวยงามของบ้านเรือนที่เรียงรายอยู่ริมทะเลสาบ รายล้อมด้วยขุนเขา จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองเซ็นท์โวลฟ์กัง (ระยะทาง 34 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) หมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบโวลฟ์กัง แต่เป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก นำท่านสู่ ริมทะเลสาบโวลฟ์กัง ชมทัศนียภาพของบ้านเรือนริมทะเลสาบซึ่งเป็นหมู่บ้านที่สวยงามมาก ๆ และเป็นสถานที่พักผ่อนริมทะเลสาบ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติ อันสวยงาม

 ค่ำ                    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม   Gastehaus Linderhof  St. Wolfgang  หรือเทียบเท่า

 

28 ต.ค. 56                   เซ็นท์โวลฟ์กัง - เวียนนา

เช้า                      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                      นำคณะท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา (ระยะทาง 289 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) นครหลวงแห่งดนตรี  เมืองหลวงอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอำนวยการ ของจักรวรรดิออสโตรฮังกาเรียน

เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                นำท่านเข้าชม พระราชวังเชิงบรุนน์  หรือ พระราชวังเหลืองของพระนางมาเรียเทเรซ่า เพื่อใช้เป็นพระตำหนักฤดูร้อนของจักรพรรดิ แบบแปลนเดิมนั้นจะเป็นกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ซึ่งหรูหรากว่าราชสำนักของหลุยส์ 14 ที่แวร์ซายส์ ทุก ๆ ด้าน ไม่สามารถสร้างขึ้นมาจริง ๆ ได้เนื่องจากงบประมาณที่มีจำกัด จึงได้มีการปรับเปลี่ยนแบบใหม่ดังที่เห็นในปัจจุบัน และเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบบรอคโคโค ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรีย  ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่ สนามบิน  SCHWECHAT   (อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาเต็มที่กับการช้อปปิ้ง)

23.20 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS025 (ใช้เวลาเดินทาง  9.45 ชั่วโมง)

 

29 ต.ค. 56         สนามบินสุวรรณภูมิ

15.05 น.          เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ บางพลี สมุทรปราการ  ด้วยความสวัสดี

---------------------------------------------------------------------

 

 

อัตราค่าบริการ ท่านละ    85,900  บาท  

 

(ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน) 

 

อัตรานี้รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการ (ชั้นประหยัด) สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS)                            
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามเส้นทางที่ระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 3. ค่าเรือล่องแม่น้ำดานูบชมสองฟากฝั่งกรุงบูดาเปสต์
 4. ค่าเข้าชมสถานที่และการแสดงที่ระบุการตามรายการ
 5. ค่าโรงแรมที่พัก ที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
 6. ค่าวีซ่า 4 ประเทศที่ระบุตามรายการ
 7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
 8. ค่าอาหารที่ระบุไว้ในรายการ
 9. ทิปพนักงานขับรถในยุโรป
 10. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 11. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท

 

 

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • ·       กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท
 • ·       กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าบริการจำนวนทั้งสิน 8,000 บาท โดยจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน
 • ·       ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • ·       การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 20 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
 • ·       กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50% ของราคาทัวร์
 • ·       กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
 • ·       หมายเหตุ
  • ·       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน        (ผู้ใหญ่) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
  • ·       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
  • ·       เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 

 

 

 • ·       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัท ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุ หรือความเสียหาย ที่เกิดจากโรงแรม ที่พัก ยานพาหนะ  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ โจรกรรม วินาศกรรม อัคคีภัย การผละงาน การจลาจล สงครามการเมือง การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน สายการเดินเรือ รถไฟ พาหนะท้องถิ่น  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่า จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัท มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ / หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัท จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ 1 ชุด สำหรับยื่นวีซ่าเช็งเก้น

þ   หนังสือเดินทาง

-         ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

-         หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 5 หน้า

þ   รูปถ่าย

-         รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2 x 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป  (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านั้น รูปโพลาลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป

þ   หลักฐานการเงิน

-         สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน (และควรปรับยอดสมุดเงินฝากให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด

-         สมุดบัญชี เงินฝากตัวจริง สำหรับแสดงที่สถานทูตออสเตรียเท่านั้น

-         หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร โดยไม่ต้องระบุชื่อสถานฑูต กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 วัน (เป็นเอกสารที่สำคัญมากในการยื่นขอวีซ่า) จำนวน 1 ชุด

** สถานฑูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี (ไม่แนะนำให้ใช้บัญชีกระแสรายวัน)

þ    หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)

   -  กรณีเป็นพนักงาน

-                  หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ จำนวน 1 ชุด ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้     ลาหยุด

   -  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

-         สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) จำนวน 1 ชุด

   -  กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)

-         หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด

þ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ จำนวน 1 ชุด

     -  กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 

                -  ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ                        หรือเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชนของบิดาร/มารดา จำนวน 1 ชุด            

                -  เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครอง

                      ของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของ                            ผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น                        จำนวน 1 ชุด

             -  กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส,สำเนาใบหย่าหรือสำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมทั้งเซ็นชื่อ               รับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด

-------------------------------------------------------------------------------

 

จองทัวร์ :  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดกระบัง

ชื่อบัญชี นางสาวมนต์ทิพย์  การภักดี

หมายเลขบัญชี  036-2-99407-1

 

หลังโอนเงินแล้ว ส่งเมลเอกสารโอนเงินและหน้าพาสปอต มาที่

e-mail : kaewyu@hotmail.com     หรือ fax. 02 737 5881

 

 

 

                                             สอบถาม - จองทัวร์  โทร.  089 661 9458  (แก้ว)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags : ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค ฮังการี สโลวัค

view