สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทัวร์นครวัด นครธม ชมปราสาท 4 วัน 3 คืน เดินทาง .................. ท่านละ 7,900 พิเศษกับปราสาทมากมาย

ทัวร์นครวัด นครธม ชมปราสาท 4 วัน 3 คืน   เดินทาง ..................    ท่านละ  7,900   พิเศษกับปราสาทมากมาย

ขอเชิญร่วมทัศนศึกษากลุ่มปราสาทหิน  เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

นครวัด - นครธม - บันทายฉมาร์ - โลเล - บันทายสรี 

4 วัน 3 คืน  

เดินทาง  ....................................... 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

วันแรก     กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-ปอยแปต-บันทายฉมาร์-เสียมเรียบ-องค์เจก องค์จอม

 

50.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ  จากนั้นออกเดินทางไป อ.อรัญประเทศ โดยรถปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมบริการอาหารว่างบนรถ

09.00 น. นำท่านเดินทางผ่านด่านปอยแปต  สู่เมืองเสียมเรียบ

12.00     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

               จากนั้นเดินทางไปปราสาทบันทายฉมาร์ ศาสนสถานที่สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ โดยสร้างอุทิศให้กับพระโอรส พระนามว่า ศรีนทรกุมาร เป็นศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาแบบมหายาน ชมภาพสลักเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ การสู้รบ และที่สำคัญคือภาพพระอวโลกิเตศวรขนาดใหญ่ที่กำแพงระเบียงคตของปราสาท ซึ่งเหลืออยู่เพียงสองภาพ(ที่ยังคงอยู่ที่ตัวปราสาท) นอกจากนี้ยังได้เห็นสภาพของกองหินของปราสาทที่ยังคงหล่นระเกะระกะอยู่โดยมีสภาพไม่ต่างไปจากเมื่อสี่สิบปีก่อน สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางต่อสู่จังหวัดเสียมเรียบ

                ถึงตัวเมืองเสียมเรียบ  แวะเข้าเช็คอินที่โรงแรมที่พัก  แล้วนำพาท่านเดินทางไปกราบสักการะ พระคู่บ้านคู่เมืองเสียมเรียบ "องค์เจ็กองค์จอม"   จากนั่นชมปราสาทพระอินทร์โกสี ปราสาทหลังเล็กๆ ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเสียมเรียบ เสร็จแล้วพาชมวิถีชีวิตของผู้คนในตัวเมืองเสียมเรียบ

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว จำนวน 3 คืน

 

วันที่สอง      นครธม ปราสาทปักษีจำกรง โกรกโรเมียส ปราสาทพระขรรค์ นาคพัน แม่บุญตะวันออก แปรรูป ตาพรหม ธมมานนท์ บายน บาปวน ลานช้าง ปะตูพระราชวังหลวง พิมานอากาศ ลานพระเจ้าขี้เรื้อน

07.00 น.   รับประทานอาหารที่โรงแรม หลังรับประทานอาหาร นำคณะเดินทางไปชม

ปราสาทปักษีจำกรง ปราสาทหลังเล็กๆ ที่สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าหรรษวรมันที่ ๑ มีจารึกกล่าวถึงต้นกำเนิดของคนกัมพูชาว่ามาจากฤษีกัมพุ และนางเมรา

ประตูทางเข้าเมืองนครธม แวะถ่ายรูปที่ประตูทางเข้าทางทิศใต้ เมืองที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ มีกำแพงขนาดใหญ่ล้อมรอบทั้งสี่ด้าน มีประตูทางเข้าด้านละหนึ่งประตู ยกเว้นทางทิศตะวันออกจะมีสองประตู

โกรกโรเมียส ลักษณะของสถานที่ที่มีผังเป็นรูปทรงกลมคล้ายคอกสัตว์(คนเขมรเข้าใจว่าเป็นคอกตัวแรด)

ปราสาทพระขรรค์ เป็นปราสาทที่พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ สร้างขึ้นตรงบริเวณที่มีการสู้รบกับพวกจาม และยังเป็นศาสนสถานที่สร้างอุทิศให้กับพระราชบิดาโดยประดิษฐาน พระอวโลกิเตศวร พุทธเทพในศาสนาพุทธแบบมหายาน

ปราสาทนาคพัน     ศาสนสถานที่มีนามในศิลาจารึกว่า ชัยศรี เป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตรงกลางประดิษฐานรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ภาพสลักพระพุทธรูปบางแห่งในสถานที่นี้ถูกแปลงกลายมาเป็นศิวลึงค์ในสมัยที่ศาสนาพราหมณืกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง

ปราสาทแม่บุญตะวันออก ศาสนสถานที่ตั้งอยู่กลางบารายตะวันออกหรือยโศธรตฏากะเป็นบารายที่มีขนาดใหญ่ ยาว ๗ กิโลเมตร กว้าง ๑๘๐๐ กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันตื้นเขินไปหมดแล้ว

ปราสาทแปรรูป ศาสนสถานประจำรัชกาลของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ปราสาทที่สร้างด้วยอิฐหลังสุดท้ายในเมืองพระนครที่เจริญถึงที่สุดก่อนที่จะเริ่มสร้างปราสาทเป็นหินทรายทั้งหลัง

12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         ปราสาทตาพรหม ศาสนสถานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ สร้างอุทิศให้กับพระราชมารดา โดยประดิษฐานรูปนางปรัชญาปารมิตา พุทธเทพสตรีในพุทธศาสนาแบบมหายาน ภายในศาสนสถานมีต้นไม้ยักษ์ขึ้นโอบปราสาทหินอย่างตระการตา

ปราสาทธมมานนท์ ปราสาทขนาดเล็ก ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในร่วมสมัยนครวัด เนื่องจาก ลักษณะของสถาปัตยกรรมและลวดลายภาพสลักต่างๆ ที่ปรากฏบนตัวปราสาทมีรูปแบบศิลปะเป็นแบบนครวัด

จากนั้นเดินทางเข้าไปชมบรรดาปราสาทหินทั้งหลายในเมืองนครธม ตั้งแต่ปราสาทบายน ปราสาทที่พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ สร้างเป็นศูนย์กลางเมืองยโศธรปุระแห่งใหม่  มีใบหน้าบุคคลมากมายที่ยังเป็นปริศนาว่าเป็นผู้ใด ปราสาทบาปวน ศาสนสถานประจำรัชกาลพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ ๒ ที่กำลังบูรณะจวนแล้วเสร็จ แสดงให้เห็นความยิ่งใหญ่ของสกุลช่างเขมรโบราณ ก่อนที่จะสร้างมหาปราสาทหินนครวัด  ลานช้าง ลานขนาดใหญ่ที่ภายหลังมีการถ่ายแบบมาสร้างเป็นพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ในสมัยอยุธยา หลังจากนั้นเดินชม ประตูพระราชวังหลวง ปราสาทพิมานอากาศ และ ลานพระเจ้าขี้เรื้อน

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก   แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม     ปราสาทบันทายสรี ปราสาทกระวัน  นครวัด

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมแล้ว หลังอาหารนำคณะเดินทางไปชม

ปราสาทบันทายสรี ศาสนสถานขนาดย่อมมีชื่อในศิลาจารึกว่า อีศวรปุระ สร้างโดยขุนนางผู้มีอิทธิพลในราชสำนักเขมรโบราณนามว่า ยัชญวราหะ โดยสร้างศาสนสถานแห่งนี้ถวายแด่พระตรีภูวนมเหศวร เป็นสถานที่ที่ได้ชื่อว่ามีลวดลายการแกะสลักที่งดงามที่สุด อันนับได้ว่าเป็นเพชรประดับมงกุฎแห่งศิลปะเขมรโบราณทีเดียว 

ปราสาทกระวัน      ปราสาทอิฐหลังเล็กๆ ที่มีอายุพันปี สร้างเนื่องในศาสนาพราหมณ์แบบไวษณพนิกายคือนับถือพระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นเทพเจ้าสูงสุด ภายในปราสาทอิฐองค์กลางมีภาพสลักเล่าเรื่องขนาดใหญ่ของพระนารายณ์ในปางต่างๆ เช่น วิษณุตรีวิกรมหรือย่างสามขุม เป็นต้น  

12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         ปราสาทนครวัด มหาปราสาทศิลาที่ยิ่งใหญ่ติดอันดับโลก สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ เนื่องในศาสนาพราหมณ์แบบไวษณพนิกาย ชมภาพสลักนูนต่ำภายในระเบียงคตของปราสาทโดยสลักเป็นเรื่องราวต่างๆ เช่น รามายณะ มหาภารตะ ภาพนรก สวรรค์ ภาพการกวนเกษียรสมุทร ขบวนทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ โดยในขบวนทัพนี้ปรากฏว่ามีสองกองทัพที่สำคัญคือ กองทัพสยามและกองทัพละโว้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีภาพสลักนางอัปสราที่มีสลักอยู่ทั่วทั้งปราสาทมากกว่าพันองค์โดยแต่ละองค์สลักไม่เหมือนกันเลย ต่อจากนั้นขึ้นไปชมทัศนียภาพบนยอดปราสาท

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ พร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมือง "ระบำอัปสรา"  จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก  แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่        พระโค บาโกง โลเลย กลับเมืองไทย

07.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม แล้วเดินทางไปชมปราสาทอิฐอายุนับ 1,100 ปี ที่ยังมีความสมบูรณ์อย่างน่าอัศจรรย์ในเมืองหลวงเก่าคือ เมืองหริหราลัย

ปราสาทพระโค ศาสนสถานที่พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 สร้างอุทิศให้บรรพบุรุษ เป็นปราสาทหกหลังสร้างอยู่บนฐานเตี้ยๆ ชื่อพระโคก็มาจากรูปประติมากรรมโคนนทิที่หมอบอยู่ด้านหน้าปราสาทอิฐ

ปราสาทบาโกง ศาสนสถานประจำรัชกาลหรือศาสนบรพตของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 เป็นศาสนสถานที่สร้างบนฐานเป็นชั้นสูง ล้อมรอบด้วยคูน้ำ ตัวองค์ปราสาทประธานมีการบูรณะใหม่ในสมัยนครวัด

ปราสาทโลเลย ศาสนสถานกลางสระน้ำอินทรตฏากะ ปราสาทอิฐที่พระเจ้ายโศวรมันสร้างอุทิศให้บรรพบุรุษ ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองยโศธรปุระ 

12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นแวะไปซื้อสินค้าที่ระลึกที่ ตลาดผซาจ๊ะ  สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางไปยังด่านปอตเปต ระหว่างทางให้ท่านได้แวะเลือกซื้อเลือกชม หินแกะสลัก ที่หมู่บ้านแกะสลักหิน

17.00 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยรถบัสปรับอากาศ

20.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพด้วยความสวัสดี

*****************************************************************************************

หมายเหตุ  โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

 

                                         อัตราค่าบริการ   ผู้ใหญ่ท่านละ     8,900 บาท

                                                  พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ  1,500 บาท

                            *** อัตราค่าบริการนี้สำหรับคณะเดินทางอย่างต่ำ 30 ท่าน *****


 

อัตรานี้รวม    

-        ค่ารถนำเที่ยวและค่าที่พัก, ค่าอาหารตามรายการ

-        ไกด์ท้องถิ่นพูดไทย

-         ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

-        ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ

-        มีประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal  Accident) วงเงินท่านละ  1,000,000  บาท,ค่ารักษา  พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม   

                      -    ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ


 

จองทัวร์  - โอนเงินจองท่านละ 3,000 บาท (ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน) พร้อมทั้งส่งหน้าพาสปอร์ต ที่มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ส่งแฟ็กซ์ 02 737 5881 หรือส่ง E-MAIL : KAEWYU@HOTMAIL.COM

 

โอนเงินจอง   ธนาคารกสิกรไทย  สาขาลาดกระบัง

                  ชื่อบัญชี นางสาวมนต์ทิพย์   การภักดี

                  บัญชีออมทรัพย์  หมายเลขบัญชี  036-2-99407-1


 

หมายเหตุ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม 

บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า หรือยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน  ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป  

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

  • ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
  • ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 15  วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน เงินมัดจำ ทั้งหมดในทุกกรณี
  • ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 10  วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
  • ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 07  วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม จองทัวร์

คุณแก้ว

โทร. 089 661 9458

view