สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

บาหลี บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน เดินทาง 8 - 11 สิงหาคม 58 ท่านละ 28,800 บาท (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องทั้งไปและกลับ) จองภายใน 30 มิถุนายนนี้ รับส่วนลดเพิ่มท่านละ 1000 บาท

บาหลี บุโรพุทโธ   4 วัน 3 คืน  เดินทาง 8 - 11 สิงหาคม 58   ท่านละ  28,800  บาท  (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องทั้งไปและกลับ)  จองภายใน 30 มิถุนายนนี้  รับส่วนลดเพิ่มท่านละ 1000 บาท

ทัวร์บาหลี  บุโรพุทโธ

  4 วัน 3 คืน

สายการบินแอร์เอเชีย + ไลออนแอร์

บาหลี  วัดเบซากิห์   วิหารทานาห์ลอต  คินตามณี ภูเขาไฟ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์  

เบดูกุล อูลันดานู ทุ่งข้าวขั้นบันได  อูบุด ตลาดปราบเซียน 

พิเศษ!!!!   ชมระบำบาหลี (กลางคืน)

 

                                                                 มหาเจดีย์ บุโรพุทโธ วัดพรามบานัน วังสุลตาน ถนนช้อปปิ้ง มาลิโอโบโร

 

  เดินทาง   8 - 11   สิงหาคม  2558      ท่านละ   28,800 บาท     (รับได้อีก 10 ที่)

วันแรก   :   กรุงเทพ  บาหลี   วัดหลวงเม็งวี  วิหารริมทะเลสาบ  วิหารทานาลอต  หาดจิมบารัน

04.00 น.           พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออก   เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

06.15 น.            ออกเดินทางสู่ เกาะบาหลี โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 396  (ใช้เวลาบินประมาณ 4.10 ชั่วโมง)  บริการอาหารร้อนบนเครื่อง (มื้อที่1)

11.30 น.            ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองบาหลี ต้อนรับท่านด้วยพวงมาลัยดอกไม้ ตามแบบฉบับบาหลี (เวลาที่บาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

                        จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ภัตตาคาร บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun) หรือ วัดเมงวี  ซึ่งเป็นวัดที่เคยเป็นพระราชวังเก่า สร้างตอนศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี กำแพง ประตูวัด ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้า สิ่งก่อสร้างด้านใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี มีสระน้ำล้อมรอบ

จากนั้นนำท่านชม  ปุราอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง และชมความสวยงามของ ปุราอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) วัดที่สำคัญและสวยงาม 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงทะมึน วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำ มีความสวยงามเป็นอันสองของเกาะบาหลี มักปรากฏอยู่ในภาพถ่ายโมษณาการท่องเที่ยวของบาหลีเสมอและสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี  

     

 


             สมควรแก่เวลาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ ปุราทานาห์ลอต (Pura Tanah Lot) หรือ วิหารทานาห์ลอต เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี สร้างบนโขดหินคล้ายเกาะเล็ก ๆ เวลาน้ำขึ้น จึงดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ำลง ผู้คนสามารถเดินข้ามทางเดินไปยังตัววัดได้ เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมาก มีทิวทัศน์และบรรยากาศที่สวยงาม สร้างโดยนักบวชฮินดู ดัง ฮยัง นิราร์ธา ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล

19.00 น.            บริการอาหารเย็นแบบซีฟู้ด ที่ริมชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ หาดจิมบารัน (มื้อที่ 3) สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางเสียงคลื่นกระทบฝั่งและแสงดาว พร้อมเพลงขับกล่อมสไตล์บาหลีจากนักดนตรี หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย...

โรงแรม  Ibis Style Kuta  3 คืน

 

 


 

วันที่สอง  :   วัดเบซากิห์ คินตามณี ภูเขาไฟบาตูร์ วัดอูลัน ดานูบาตูร์ ไร่กาแฟ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ตลาดปราบเซียน ทุ่งข้าวขั้นบันได เมืองอูบุด วัดสระบัว ระบำบาหลี  

07.00 น.            บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านชม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดบนเกาะบาหลี คนบาหลียกให้เป็น วัดหลวง (Mother Temple) เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลี ยังถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดเล็กๆ อีก 23 วัด นำท่านชม ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura Penataraa Aguan) ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง ทุกๆวันจะมีคนบาหลีเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา ท่านสามารถเห็นธรรมเนียมประเพณีและการแต่งกายแบบพื้นเมืองทั้งชายและหญิง รวมทั้งการแบกทูนของบูชาบนศีรษะตามแบบดั้งเดิมด้วย 

 


 

                         จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณี (Kintamani) ที่ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ เป็นฉากหลัง และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี

 

12.00 น.            บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารคินตามณี (มื้อที่ 5) พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ (Gunung Batur) มีอายุกว่า 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟที่ชาวบาหลีให้การสักการะบูชา นับว่าเป็นภูเขาไฟที่มหัศจรรย์ของโลก มีความสูง 1,717 เมตร เคยปะทุพ่นลาวาและเถ้าภูเขาไฟมาแล้วหลายครั้ง บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบกูนุงบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ

                         หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ปุราอูลันดานูบาตูร์ (Pura Ulan Danu Batur) ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สำคัญเป็นอันดับ 2 ของเกาะบาหลี วัดแห่งนี้มีขนาดใหญ่โตและงดงาม คล้ายศิลปะแบบเดียวกับนครวัด นครธม บริเวณหลังวัด จะมองเห็นทั้งทะเลสาบบาตูร์และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เขตเทมปักซิริงค์ และชิมกาแฟขึ้นชื่อของชาวบาหลี กาแฟขี้ชะมด  ที่ไร่กาแฟ พร้อมชิม โกโก้และชา  จากนั้นมุ่งหน้าสู่ ปุราเตียร์ตาอัมปึล (Pura Tirta Empul) หรือ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะก์ซีริง (TEMPAK SILING) มีบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เชื่อกันว่าพระอินทร์เป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดน้ำพุ ชาวบาหลีนิยมมาอาบน้ำที่บ่อน้ำพุ จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย ทั้งยังรักษาโรคต่างๆได้ด้วยและเป็นวัดที่เคารพสักการะของชาวบาหลี บริเวณวัดจะมีร้านของฝากมากมาย ราคาต้องต่อรองกันสุดๆ คนไทยจะเรียกว่า ตลาดปราบเซียน  

 

                          จากนั้่น นำทุกท่านเดินทางสู่ย่าน อูบุด เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมแบบบาหลีแท้ ๆ  ระหว่างทาง ให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับวิวทุ่งข้าวขั้นบันได อันเลื่องชื่อของบาหลี  เตกัลลาลัง 

 

18.30 น.            บริการอาหารเย็นแบบสไตล์บาหลีที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเก่า อูบุด พาเลซ  เพื่อชม ระบำบาหลี เป็นการแสดงที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวเพราะมีการจัดให้ชมเป็นประจำ (การชมระบำบาหลี แนะนำให้ชมในตอนกลางคืน เพราะจะได้เห็นแสงสี รวมทั้งชุดการแสดงแบบหลากหลาย) จบการแสดงนำท่านออกเดินทางเข้าที่พัก (วันนี้เข้าที่พักดึกหน่อยค่ะ)

 

วันที่สาม  :  บุโรพุทโธ – วัดพรามนันต์ วังสุลต่าน – พระราชวังน้ำ  - ถนนสายวัฒนธรรม มาลิโอโบโร่

04.30 น.        นำท่านเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ 

06.00 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์คยากาตาร์ เที่ยวบิน JT561  (LION AIR)  

06.10 น.          ถึง เมืองยอร์คยากาตาร์ เมืองเอกอันดับสองรองจากจาการ์ต้า เมืองมรดกโลกและเป็นเมืองแห่ง     ประวัติศาสตร์ (เวลาที่เมืองยอร์คยากาต้าร์ ใช้เวลาเดียวกับประเทศไทย) 

07.00 น.          บริการอาหารเช้าที่โรงแรม..(แบบกล่อง มื้อที่ 7)

   

                        หลังอาหารนำท่านชม วัดพรามนันต์ มรดกโลก ล่าสุดที่เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดูชมต้นกำเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกันอย่างดงาม ชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามมหัศจรรย์ตำนานเทพแห่งฮินดู และเรื่องรางของการกำเนิดพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า จากนั้นนำท่านชม วังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างๆก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชม วังเมกกะลัง รวมทั้งเครื่องบรรณาการต่างๆและห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ำค่าสมัยก่อน ประวัติต่างๆที่มีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยธรรมชวาให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ที่ประตูวัง ชม พระราชวังน้ำ (Water Palace) เป็นสถานที่ พักผ่อนของสุลต่าน ภายในมีสระขนาดใหญ่

 12.00 น.         บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(มื้อที่ 8)

                       

                     หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สิ่งมหัจรรย์ของโลก บุโรพุธโธ เป็นวัดพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบและสร้างขึ้นในแบบของตัวเองไม่เหมือนที่ใด เป็นพุทธสถานที่สำคัญและยิ่งใหญ่ในระดับเดียวกับนครวัดในเขมร สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 8 -9 โดยราชวงศ์ Sailendras ซึ่งปกครองตอนใต้ของชวากลางและนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน โดยใช้หินจำนวนมากกว่าหนึ่งล้านก้อนหรือประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาก่อสร้างกว่า 30 ปี แต่ก็ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้เถ้าถ่านของภูเขาไฟ Merapi หลังจากการใช้งานไม่ถึง 200 ปี เมื่ออาณาจักรต้องอพยพผู้คนไปอยู่ทางชวาตะวันออก บุโรพุทโธถูกค้นพบอีกครั้งในศตวรรษที่ 8 และการบูรณะก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ดัทช์ปกครองชวา ในปี 1985 ก็ถูกวางระเบิดโดยกลุ่มผู้ต่อต้านซูอาร์โต้จนได้รับความเสียหายอย่างหนักจนต้องได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั้ง และได้รับการยกย่องเป็น มรดกโลก

                       จากนั้นถ้ามีเวลาเหลือจะนำท่านไปชมวิถีชีวิตของชาวชวาบน ถนนสายวัฒนธรรม มาลิโอโบโร่ ของเมืองยอร์คยากาตาร์ซึ่งจะมีสินค้าต่างๆ เช่นเครื่องจักรสาน ภาพวาด ผ้าบาติก กล่าวได้ว่าเป็นแหล่งรวมงานศิลปะหัตถกรรมต่าง ๆ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง 

18.00 น.     บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)  หลังอาหารเดินทางสู่ สนามบินยอร์คยากาตาร์

20.50 น.    ออกเดินทางสู่ เกาะบาหลี เที่ยวบิน JT568 (LION AIR)

23.00 น.    ถึง เกาะบาหลี นำท่านเข้าที่พัก

วันที่สี่   :     อนุสาวรีย์ มหาภาระยุทธ บาหลี - กรุงเทพ 

07.00 น.            บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10)         

                    สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์มหาภารตะยุทธ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี

                   และให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่สนามบิน 

11.55 น.            ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 397   (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง มื้อที่ 11)

15.20 น.            ถึง สนามบินดอนเมือง  โดยสวัสดิภาพ

                    

 

.....................................................

            • หมายเหตุ : โปรแกรมนี้เน้นเที่ยวนะค่ะ เหนื่อยสักหน่อยและเข้าโรงแรมดึก

 

        อัตราค่าบริการทัวร์     ท่านละ   28,800 บาท  

          โรงแรม   Ibis Style  Kuta 3 คืน 


อัตราค่าบริการนี้รวม

 

               1.ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ

               2.ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน

               3.ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

               4.ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง

              5.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  (เงื่อนไขเป็นตามกรมธรรม์)

                      (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

                1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

                2.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

                3.ค่าทำหนังสือเดินทาง

               4.ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!

 

เงื่อนไขการชำระเงิน :     สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท   ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ

การยกเลิก :               กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

                                    กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

                                    กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ :        

  • Ø  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
  • Ø  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

 


 

                          ** โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผู้เดินทางเป็นหลัก ** 

***แจกโสร่งบาติกบาหลีบีท ท่านละ 1 ผืน***

 

***แจกหมวกใบมะพร้าวสาน ท่านละ 1 ใบ***


                                                         

 

สำรองที่นั่ง   โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขาลาดกระบัง

 

หมายเลขบัญชี     036-2-99407-1

ชื่อบัญชี   น.ส. มนต์ทิพย์     การภักดี

โอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต ระบุทริปทัวร์ที่จอง

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร.  089 661 9458


แก้ว

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view