สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เกาหลี อุทยานแนจังซาน หุบเขาหูม้า เมืองวัฒนธรรมเจินจู โซล 6 วัน 4 คืน เดินทาง 26 - 21 / 23 - 28 ก.ย. 57 ท่านละ 17,900 บาท และ 30 ก.ย. - 5 ต.ค. 57 และ 07 - 12 ต.ค. 57 ท่านละ 18,900 บาท

เกาหลี อุทยานแนจังซาน หุบเขาหูม้า เมืองวัฒนธรรมเจินจู โซล 6 วัน 4 คืน เดินทาง 26 - 21 / 23 - 28 ก.ย. 57 ท่านละ 17,900 บาท และ  30 ก.ย. - 5 ต.ค. 57 และ 07 - 12 ต.ค. 57  ท่านละ 18,900 บาท

 

 

 

เกาหลี อุทยานแนจังซาน เมืองวัฒนธรรมเจินจู หุบเขาหูม้า โซล

6 วัน 4 คืน

หุบเขาหูม้า วัดแท๊ปซา วนอุทยาน NAEJANGSAN พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี  

หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจูฮันอก วัดวาวูจองซา  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  นัมซานทาวเวอร์  

 ช้อปปิ้งตลาดดัง  YOUTH  STREET  ทงแดมุน เมียงดง ชมโชว์ DRAWING SHOW  

เมนูพิเศษ !! อาหารชาววัง ฮังจงชิก 

กำหนดการเดินทาง : เดือน กันยายน – ตุลาคม 2557  ดูตามท้ายโปรแกรม 

                           

วันแรก                      กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

22.30 น.                               พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาเตอร์ L สายการบิน  โดยมีเจ้าหน้าที่รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกและเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบิน T’way (ที เวย์)

หมายเหตุ สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินทุกแห่งทั่วโลก อนุญาตให้นาของเหลว เจล และสเปรย์ ติดตัวขึ้นเครื่องได้ในปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร / ขวด / กระปุก / หลอด (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นาเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

วันที่สอง                     จังหวัดชอลลาบุกโด  –  หุบเขาหูม้า  – วัดแท๊ปซา

01.25 น. ออกเดินทางสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TW 102  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

08.35 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

 ( ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง/เวลาในประเทศเกาหลีเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน )

                   *** หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ***

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังจังหวัด ชอลลาบุกโด ( Jeollabuk-do )  ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชั่วโมง

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (พุลโกกิ - นำเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่าง ๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม  เวลาทาน นำมาย่าง

ขลุกขลิกกับซุปโกกิบนกะทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหล่ำและเส้นจันทน์ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น)

               จากนั้น นำท่านไปยัง ภูเขาหูม้า ( Mt.Maisan ) ตามชื่อของภูเขาที่มียอดแยกจากกันลักษณะคล้ายกับหูม้า และตรงบริเวณด้านล่างของเขามี วัดแท๊ปซา ( Tapsa Temple )  ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นปี 1900 ซึ่งมีเจดีย์หินเป็นลักษณะเด่น เป็นที่สวดมนต์ และเป็นสัญลักษณ์เพื่อความสงบสุข และในระหว่างทางเดินท่านจะได้พบกับความสวยงามของธรรมชาติ ระหว่างที่ท่านจะเดินเข้าไปในวัด

 

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร  เมนู ชาบู ชาบู - หรือสุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์ ผักบำรุงสุขภาพ เห็ดต่างๆ น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอุด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียงต่างๆ) พิเศษ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสุกี้ จากเมืองไทย    

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก   Gunsan Riverhill Hotel  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม         วนอุทยาน NAEJANGSAN  - พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี –  หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจู  – ช้อปปิ้งถนน Youth Street  

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านไปยัง  Naejangsan เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงในจังหวัด Jeolla เป็นภูเขาที่ดีที่สุดในเกาหลีในการมาพักผ่อนและ ต้องการมาสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงในช่วงทุกฤดู ที่มีความสวยที่แตกต่างกัน  ในหน้าร้อนท่านจะได้สัมผัสกับความเขียวขจีของต้นไม้ ภูเขาจะกลายเป็นสีเขียวสดชื่น ฤดูใบไม้ร่วงก็จะเห็นความสวยงามของใบไม้ที่เปลี่ยนสีเป็นสีส้ม แดง เหลือง เมื่อฤดูหนาวหน้าผาหินจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ  และช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระก็บานสะพรั่ง สวยงามยิ่งนัก มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  76,032 ตารางกิโลเมตรภายในอุทยานยังมีน้ำตกที่มีชื่อเสียงเช่น Dodeok และน้ำตก Geumseon  และวัดเช่น Baekyangsa และ วัด Naejangsa

เที่ยง       บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวยำเกาหลี (บิบิมบับ) เป็นข้าวสูตรดั่งเดิมของเกาหลี ซึ่งนำเอาข้าวสวย ผักต่าง ๆ เช่น ถั่วงอก ผักกาด เห็ดหอม สาหร่าย และซอสสีแดง มาผัดรวมกัน ซึ่งก็จะได้รสชาตแบบเกาหลีจริง ๆ ทานพร้อมกับน้ำซุป กิมจิ ถั่วงอกดอง หรือเต้าหู้ทรงเครื่อง

               จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่รวบรวมสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับกระดาษของเกาหลีมากกว่า 3,000 ชิ้น  

จากนั้นนำท่านไปยัง Jeonju Hanok Village หรือหมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจู ฮันอก  ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่คาบเกี่ยวระหว่าง พุงนัมดองและเกียวดอง มีบ้านเรือนแบบเกาหลีที่เรียกกันว่า ฮันอกอยู่กว่า 800 หลัง ถึงแม้ว่าบริเวณเมืองโดยรอบจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เป็นสังคมอุตสาหกรรมแต่หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงและมีวิถีชีวิตโดยยึดถือประเพณีดังเดิม ด้วยความสวยงามของสถานที่จึงมีละครหลายเรื่องที่มาถ่ายทำมากมาย  นำท่านช้อปปิ้งย่านวัยรุ่นของเมืองเจินจู ที่ ถนน Youth Street  มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อ เช่น  ร้าน ABC-MART , ร้านหนังสือ Kyobo , ร้านเสื้อผ้า เครื่องสำอางค์

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( เมนูฮันชิก - เซ็ทเมนูแดจังกึม อาหารของสังคมชั้นสูงของเกาหลีในสไตล์เกาหลีโบราณ โดยจะจัดเป็นแบบชุดโต๊ะโบราณเกาหลี เน้นอาหารเพื่อสุขภาพ ประกอบไปด้วยเครื่องเคียงต่าง ๆ ที่มีมากมายหลายชนิดหลายประเภทให้ได้เลือกชิมและเลือกทาน เช่น ผักดองต่างๆ กิมจิ  ผักสด ปลาย่าง ข้าว ซุป)

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก   Gunsan Riverhill Hotel  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่              วัดวาวูจองซา  -  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  -  ทงเดมุน

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านไปยัง วัดวาวูจองซา ตั้งอยู่ที่เมือง ยงอิน จังหวัด เคียงคิโดสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮต๊อกเป็นวัดนิกายหินยาน ผู้ดูแลวัดนี้ชื่นชอบประเทศไทยเป็นพิเศษ ได้เดินทางไปไหว้พระที่เมืองไทยหลายครั้ง  ร้านของของเขาที่ระลึกปากทางเข้าวัดมีพระและสิ่งละอันพันละน้อยจากเมืองไทยมาขาย 

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หมูย่างเกาหลี หรือ คาลบี้ เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งความหฤหรรษ์ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศหรือดิสนีย์แลนด์เกาหลี สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชนทุกรุ่นทุกวัย  การท่องเที่ยวในสวนสนุกแห่งนี้จะพาขึ้นรถบัสท่องไปกับ

 

โลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก จะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี..จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ด้วยบัตรเข้าชมที่สามารถเล่นเครื่องเล่นฟรีได้ทุกอย่างไม่ จำกัดรอบ (ONE DAY PASS TICKET) เช่น T-Express เครื่องเล่นใหม่ล่าสุด รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น ช้อปปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกมากมาย ชมเทศกาลดอกไม้บานตามฤดูกาล เช่น ดอกทิวลิปในฤดูใบไม้ผลิ ดอกกุหลาบ และดอกลิลลี่ในฤดูร้อน ดอกเบญจมาศ และใบไม้เปลี่ยนสี่ในฤดูใบไม้ร่วง 

นำทุกท่านไปศึกษาตั้งแต่สาเหตุ ต้นกำเนิด วิธีการทำ รวมถึงคุณค่าและแนวคิดที่ได้แล้วลิ้มชิมรสข้ายำเกาหลีต้นตำรับได้ที่นี่                                                                         

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู พุลโกกิ - นำเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่าง ๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม  เวลาทาน นำมาย่างขลุกขลิกกับซุปโกกิบนกะทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหล่ำและเส้นจันทน์ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อไดว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทงเดมุน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี้อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัวถุงน่องถุงเท้าผ้าพันคอโดยท่านจะได้ สัมผัส กับ บรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก   NOBLESSE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า       นัมซานทาวเวอร์ - ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์เครื่องสำอาง - Duty Free –  DRAWING SHOW  

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านตามรอยหนังไทย สไตล์เกาหลี เขานัมซัน เป็นที่ตั้ง Seoul Tower  “ซี่งเชื่อกันว่าถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจที่หอคอยนัมซาน และโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รักคู่นั้นจะไม่มีใครมาพรากจากกันได้ชั่วนิรันดร์”  ( ไม่รวมค่าลิฟต์ )

นำท่านช้อปปิ้งที่ ศูนย์โสมรัฐบาล ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเกาหลีว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศและรับฟังข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเปิดเผยเคล็ดลับให้กับผู้มาเยือนเท่านั้นปัจจุบันโสมเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยสารอาหารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและที่สำคัญที่สุดราคาโสมที่ประเทศเกาหลีถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า จากนั้น

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ( ซัมเกทังหรือไก่ตุ๋นโสม - อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋น เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่ากักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ )

               นำท่าน เลือกซื้อ คอสเมติก หลากยี่ห้อคุณภาพ@ศูนย์เวชสำอางค์เครื่องสำอางค์ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าที่  Duty Free Shop  ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯล  

จากนั้นนำท่าน ผ่านจัตุรัสคังฮวามุน GWANGHWAMUN SQUARE จุดเที่ยวแห่งใหม่สุดชิลของชาวเมือง ซึ่งที่นี่เคย เป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดงาน  SEOUL SNOW JAM และFIS SNOWBORD WORLD CUP BIG AIR เป็นการแข่งขันสโนว์บอร์ดที่ รับการรับรองจาก FIS ให้เป็นหนึ่งในสนามเก็บคะแนนสะสมระดับโลก รวมถึงสถานที่ถ่ายทำซีรีย์เรื่องดัง IRIS โดยทางสำนักว่าการกรุงโซลมุ่งหวังที่จะให้จัตุรัสคังฮวามุนแห่งนี้เป็น แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล และที่นี่ยังเป็นสถานที่สำหรับใช้เคาท์ดาวน์ของชาวเกาหลีใต้อีกด้วย  

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู โอซัม บลูโกกิ (Osam Bulkoki) มีส่วนผสมของปลาหมึกและหมูสามชั้น

โดยนำลงไปผัดปรุงรสให้หวานเล็กน้อย มีน้ำขลุกขลิก รับประทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เสริฟพร้อมเครื่องเคียงและซุปร้อนๆ

นำท่านชมโชว์  DRAWING SHOW  เป็นการแสดงรูปแบบใหม่ของเกาหลีใต้ ที่เป็นการแสดงที่ไม่ใช้คำพูด แต่ขายเสียงหัวเราะและความบันเทิงแก่ผู้ชมผ่านการวาดภาพแบบสดๆ บนเวที โดยเปิดการแสดงครั้งแรกในเดือนตุลาคม ปี 2010 โดยการแสดงดรอว์อิ้งโชว์นี้ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว รวมทั้งนักวิจารณ์ด้วย              

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก   NOBLESSE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก          ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง –  ศูนย์สมุนไพร –ศูนย์อัญมณีพลอยสีม่วง - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน – กรุงเทพ        

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทร์น เครื่องสำอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน เชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าได้ตามอัธยาศัย หรือจะลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช้อปสไตล์เกาหลีที่นี่ได้เช่นกัน 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ( KOREA HERB SHOP CENTER  RED PINE ) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสนแดง ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ( KOREA HERB SHOP CENTER อ็อดเก นามู ) สมุนไพรบำรุงตับเกาหลี เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าสูงและหายาก ซึ่งผ่านการวิจัยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี สมุนไพรบำรุงตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ดต้นฮ็อดเกและผสมส่วนแกนกลางของโสมบริสุทธิ์ เมล็ดพันธุ์ต้นฮ็อดเก เจริญเติบโตในป่าลึกบนยอดเขาซึ่งปราศจากมลภาวะใดๆ เมล็ดต้นฮ็อดเก ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้สีทอง มีรสชาติเปรี้ยว ซึ่งบำรุงตับ ม้าม และปอด  สามารถรักษาอาการเมา ร้อนใน กระหายน้ำ อาการอาเจียน และท้องผูก ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ยืนยันว่า เมล็ดต้นฮ็อดเก มีสารโพแทสเซียมไนเนรต ซึ่งสามารถลดระดับแอลกอฮอลล์ในเส้นเลือด ซึ่งลดความเสี่ยงที่แอลกอฮอลล์จะทำลายตับ และ ไต ได้ และช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังขับไขมันส่วนเกินและ เอทานอลที่เป็นผลเสียกับตับ ฉะนั้นเมล็ดต้นฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณที่วิเศษกับชีวิตของเราทุกคน

เที่ยง       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่พะโล้

               นำท่านชม โรงงานพลอยสีม่วง หรือ Amethyst แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจพลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ

               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ำจิ้มหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูปผลไม้ ในราคาพิเศษ  นำทุกท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

20.30 น.เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ที’เวย์ (TW) เที่ยวบินที่  TW101 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

00.05 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทางอาจสลับปรับเปลี่ยนได้ และบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือบริการที่บกพร่องของสายการบิน

หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ในกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและเกาหลี อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืน

ค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทนั้นๆ

  

 

 

วันเดินทาง

 

ผู้ใหญ่ (2 ท่าน/ห้อง)

เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่ (2+1)

พักเดี่ยว

(เพิ่ม)

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

02 – 07 ก.ย

17,900

17,900

16,900

6,900

09 – 14 ก.ย

17,900

17,900

16,900

6,900

16 – 21 ก.ย

17,900

17,900

16,900

6,900

23 – 28 ก.ย

17,900

17,900

16,900

6,900

30 ก.ย – 05 ต.ค

17,900

17,900

16,900

6,900

07 – 12 ต.ค

18,900

18,900

17,900

6,900

14 - 19 ต.ค ( เต็ม )

18,900

18,900

17,900

6,900

21 – 26 ต.ค ( เต็ม )

19,900

19,900

18,900

6,900

 

 

 

 

* จำนวนผู้เดินทาง  31 ท่านขึ้นไป  *

ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใด ๆ จากสายการบิน คิดอัตรา ณ วันที่ 01/01/14 *

อัตราค่าบริการรวม   ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – โซล – กรุงเทพฯ ไปกลับแบบหมู่คณะ พร้อมที่พัก  4  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน)

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบิน + อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำ + บัตรเข้าชมสถานที่ + ค่ารถนำเที่ยว + ค่าผู้นำทัวร์ (มัคคุเทศก์) อำนวยความสะดวก + ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. (ไม่เกินท่านละ 2 ชิ้น) +  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท ต่ำกว่า 15 ปีหรืออายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)  

 

ราคาค่าบริการไม่รวม  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าทิปคนขับรถและไกด์ 26,000 วอนตลอดทริป ค่าสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ำหนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว  ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%   

เงื่อนไขในการจอง  มัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน ภายใน 3 วัน หลังจากที่ได้รับยืนยันการจองพร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทางและชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

   

การยกเลิกการจอง   1) การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็กซ์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วันทำการก่อนการเดินทางหรือก่อนหน้านั้น  โดยจะยึดเงินมัดจำ 5,000 บาท เพราะทางผู้จัดต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน  หรือ ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้    2) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท   3) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์     4) ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 

 

เอกสารใช้ประกอบในการเดินทาง                                                                                                                                                               

1.หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน **กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง                                                                                                                                                                                                                         2. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มต้นการทำงาน)                                                                                  

3. กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการกรุณาจัดเตรียมสำเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อของท่านพร้อมเซนต์รับรองสำเนาให้ถูกต้อง                                  

4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปัจจุบัน                                                                                                                                

 5. กรณีเป็นนักเรียน, นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นเป็นภาษาอังกฤษ (ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  5.1 หนังสือรับรองการทำงานของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง  5.2 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงปัจจุบัน  5.3 สำเนาสูติบัตร

หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                     

1) ผู้จัดมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางบินของสายการบิน     

2)  ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านผู้ใหญ่ และหากทางผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม  

      เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์                                                                                            

3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ หรือการปรับขึ้นของ 

     ภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน                                                                                                                                                                     4) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง เช่น ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยว

     บางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย                                                                           5) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ อุบัติเหตุ และอื่นๆ ที่อยู่

     นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความ

     ล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ                                                                                                                                                                                               6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ                                                                                                                                                                                                                           

 7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น                                                                                                                                                                                                            

 8) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ

*** กรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมนี้เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ***

 

 


 


 

view