สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทัวร์โอกินาวา ฮ่องกง 6 วัน 4 คืน เดินทาง 5 - 10 มีนาคม 58 ท่านละ 31,900 บาท และ 12 - 17 / 19 - 24 มีนาคม 58 ท่านละ 32,900 บาท ไปครั้งเดียวได้เที่ยว กิน ช้อป 2 ประเทศ

ทัวร์โอกินาวา ฮ่องกง   6 วัน 4 คืน  เดินทาง  5 - 10 มีนาคม 58  ท่านละ 31,900  บาท  และ  12 - 17 / 19 - 24  มีนาคม 58   ท่านละ 32,900 บาท  ไปครั้งเดียวได้เที่ยว กิน ช้อป 2 ประเทศ


ญี่ปุ่น โอกินาวา  ฮ่องกง

6 วัน 4 คืน

 พักญี่ปุ่น 3 คืน 1 คืนที่ฮ่องกง

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอุมิ ปราสาทชูริโจ โอกินาว่าเวิลด์ ถ้าธารมรกต

ระบำตีกลองเอย์สะ หน้าผามันซาโมะ สวนสับปะรดนาโกะ พิพิธภัณฑ์สันติภาพ

ล่องเรือปลาวาฬท้องกระจกที่ Busena Marine Park

ช็อปปิ้งที่อาชิบิน่า และ AEON

ทานเซ็ทกุ้งมังกรที่ร้านซาบุโระ

สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ส (HX)

วันแรก              ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

23.00 น.                คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ส  เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ   

               

วันที่สอง            ฮ่องกง - นาฮ่า - ปราสาทชูริโจ - หมู่บ้านอเมริกันพร้อมขึ้นชิงช้าสวรรค์ - หน้าผามันซาโมะ

02.10 น.             ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 774

06.00 น.             เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเช็ค แล็ป ก็อก รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่โอกินาว่า

07.25 น.             เดินทางสู่โอกินาว่า โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 682

10.55 น.             ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองนาฮ่า หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านชม ประตูชูเรอิมอน ของปราสาทชูริโจ ถูกสร้างขึ้นใหม่ ในปี 1992 แทนที่ของเก่าที่ถูกทำลายลงในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ปัจจุบันนี้พื้นที่ทั้งหมดถูกจัดให้เป็นสวนสาธารณะ จากนั้นชม ปราสาทชูริโจ (บริเวณชูริโจ พาร์ค ไม่รวมค่าเข้าชมในปราสาทอีกท่านละ 800 เยน) เป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวริวกิว ซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์โชเอ็ง ในสมัยราชวงศ์โช สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1237 ซึ่งอาณาจักรริวกิวเป็นอาณาจักรหนึ่งทางตอนใต้ของญี่ปุ่น ใกล้กับเกาะไต้หวัน มีความใกล้ชิดกับทางวัฒนธรรมของจีน สถาปัตยกรรมของปราสาทแห่งนี้ส่วนมากจึงได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์หมิง และเมื่อปี 1945 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ตอนที่กองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ้นบกที่โอกินาว่าได้ พิษแห่งสงครามทำให้ปราสาทถูกทำลายลงเกือบทั้งหมด เหลือเพียงกำแพงปราสาทเพียงไม่กี่ส่วนโผล่พ้นเหนือพื้นดินขึ้นมาเพียง 20-30 เซนติเมตร จนกระทั่งปี 1992 ได้มีการก่อสร้างปราสาทชูริโจขึ้นใหม่หมด ให้มีโครงสร้างลักษณะเดิม โดยอ้างอิงจากภาพถ่ายในอดีต บันทึกทางประวัติศาสตร์ และความทรงจำของผู้อยู่อาศัยอยู่แถบนั้น และในปี ค.ศ. 2000 ปราสาทแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับโบราณสถานอื่นๆ ในเกาะ โอกินาว่า จากนั้นนำท่านสู่มิฮามะ หมู่บ้านอเมริกัน

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Bamboche ยากินิกุปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น (1)

บ่าย                  นำท่านสู่ หมู่บ้านอเมริกัน หรือเรียกอย่างหนึ่งว่า อเมริกันวินเลจ เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีกลิ่นอายของอเมริกัน ชมบ้านสไตล์อเมริกันและร้านอาหารอเมริกัน เช่น A&W, Starbucks, Baskin Robbins เป็นต้น และยังมีเอ้าท์เล็ต มอล์ล ห้างจัสโก้ และพิเศษให้ท่านได้นั่ง ชิงช้าสวรรค์ ชมวิวความสวยงามของเกาะโอกินาว่าท่านละ 1 รอบ นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองออนนะ เพื่อเยี่ยมชมและถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณจุดชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่สวยที่สุด ของโอกินาว่าที่ หน้าผามันซาโมะ จุดเด่นของที่นี่คือ หน้าผาที่ถูกคลื่นจากมหาสมุทรกัดเซาะ จนเป็นรูปงวงช้าง เป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันอย่างมากมาย

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)

ค่ำ                    นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Miyuki Beach Hotel หรือเทียบเท่า    

                                     

วันที่สาม            เรือปลาวาฬท้องกระจกที่ Busena Marine Park - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ - สวนสับปะรดนาโกะ - นาฮ่า

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

                              นำท่านเดินทางสู่แหลมบุเซนะซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ประชุมอันทันสมัยของโอกินาว่าที่เป็นที่ต้อนรับคณะผู้ประชุม G8 ในปี 2000 ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือปลาวาฬท้องกระจก เพื่อชมหมู่ปะการังน้ำตื้นและปลาทะเล รวมไปถึงงูทะเลเอราบุอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงให้อาหารกับฝูงปลาทะเลนับพันตัวที่อาศํยอยู่ตามแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และยังมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ตั้งอยู่ที่ตำบลโมโตบุ เป็นที่แสดงพันธุ์ปลาทะเลต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ชั้น และแต่ละชั้นจะแบ่งแยกไปตามโซน คือTouch Pool ซึ่งเป็น Lagoon ขนาดเล็ก จำลองสภาพธรรมชาติของปลาที่อาศัยอยู่บริเวณแนวปะการัง  ซึ่งประกอบไปด้วย ปลาดาว, หอยเม่น, ปลิงทะเล และอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้มือเปล่าสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด  ถัดจากนั้นจะเป็น Journey To The Coral Reef, The Sea of Tropical Fish และไฮไลท์ที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ The Kuroshio Sea ซึ่งเป็นห้องที่ได้ชื่อมาจากกระแสน้ำอุ่นกุโรชิโวของญี่ปุ่น ภายในห้องนี้แสดงพันธุ์ปลาในแท้งค์ขนาดใหญ่สูงกว่า 8 เมตร กว้างกว่า 22 เมตร ทำจากอะคริลิคใสหนากว่า 60 เซนติเมตร น้ำทะเลไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ ภายในแท้งค์นี้มีปลาฉลามวาฬขนาดยาวกว่า 7 เมตรอยู่ถึง 3 ตัว ว่ายเวียนไปมาอย่างสง่างาม พร้อมพันธุ์ปลาอื่นๆ ทั้งกระเบนราหู ฉลามสีฟ้า และปลาพันธุ์อื่นๆ ในแถบทะเลนี้ ให้ท่านสามารถถ่ายรูปได้อย่างใกล้ชิดทั้งแบบพานอราม่าและแบบอันเดอร์วอเตอร์ ท่านจะยังสามารถพบกับปลาฉลามพันธุ์ต่างๆ อยู่อีกมากมายในห้อง Shark Research Lab และบริเวณภายนอกอาคาร ยังมี Sea Turtle House บ่อเลี้ยงเต่าทะเลขนาดใหญ่ และ Dolphin Lagoon พร้อมทั้งชมการแสดงของปลาโลมาแสนรู้

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปุ่น (4)

บ่าย                       หลังอาหารนำท่านสู่เมืองนาโกะ ซึ่งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางด้านเหนือ  นำท่านชม สวนสับปะรดนาโกะ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ นำท่านชมสวนโดยรถพลังงานไฟฟ้ารุ่นล่าสุด ปราศจากมลพิษ พร้อมเสียงบรรยายผ่านลำโพง โดยสามารถเลือกได้หลายภาษา อาทิ อังกฤษ, เกาหลี, จีน  และญี่ปุ่น ชมสวนเกษตรแบบแผนใหม่ และไร่สัปปะรดตัวอย่างที่จัดไว้ให้ชม จากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เปลือกหอย ภายในสวนสัปปะรด ซึ่งรวบรวมเปลือกหอยที่มีอายุมาก และหายากมาจากทุกมุมโลกมารวมกันไว้ที่นี่ จากนั้นแวะชมพร้อมชิมผลิตภัณฑ์ซึ่งสกัดมาจากสับปะรดทั้งสิ้น เช่นน้ำ, ไวน์, เค้ก และผลไม้สดเป็นต้น  และพิเศษ!! ท่านสามารถซื้อหาขนมกูลิโกะโคล่อน ไส้สับปะรดได้จากที่นี่เพียงที่เดียวเท่านั้น จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองนาฮ่า

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารบุฟเฟ่ต์แบบ BBQ (5)

ค่ำ                 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Miyuki Beach Hotel หรือเทียบเท่า       

                         

วันที่สี่                Drug 11 - พิพิธภัณฑ์สันติภาพ - โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้าธารมรกต - ห้างอาชิบิน่า - AEON

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม (6)

ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นที่ร้าน Drug 11 ซึ่ง้ป็นร้านเครื่องสำอางค์ชั้นนำที่มีสาขาอยู่มากกว่า 50 สาขาทั่วเกาะคิวชูและโอกินาว่า ซึ่งเปรียบได้กับร้านมัตสุโมโต้คิโยชิของคิวชูเลยทีเดียว จากนั้นเยี่ยมชม สวนสันติภาพแห่งโอกินาว่า ตั้งอยู่ทางด้านใต้สุดของเกาะโอกินาว่าตำบลยาเอะเสะ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อเดือนมีนาคม ปี 1945 ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่กองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ้นบกที่โอกินาว่า และมีเหตุการณ์สะเทือนใจต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ภายในพิพิธภัณฑ์ เป็นตัวอาคารทันสมัย จัดแสดงเป็น 2 ชั้น เริ่มต้นที่ชั้นสองลงมายังชั้นล่าง ภายในมีทั้งแบบจำลอง หุ่นขี้ผึ้ง แผนผังการแสดงให้ความรู้และทบทวนถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในสมัยนั้น เพื่อย้ำเตือนให้ผู้คนรำลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม และความสิ้นหวังของผู้คนในยุคนั้น จากนั้นเข้าชม โอกินาว่าเวิลด์ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวริวกิว ตั้งอยู่ที่ตำบลนันเจียว ทางด้านใต้ของเกาะโอกินาว่า ที่นี่เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวริวกิว มีการแสดงพื้นบ้านต่างๆ เช่น การแสดงตีกลองพื้นเมือง หรือ Eisa Dance ซึ่งเป็นระบำตีกลองสไตล์พื้นเมืองของชาวโอกินาว่า และภายในโอินาว่าเงิลด์นั้น ยังมีบ้านโบราณจำลองความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง สถานที่น่าสนใจที่สุดของที่นี่คือ ถ้ำธารมรกต ซึ่งเป็นถ้ำหินงอกและหินย้อยสวยงาม ซึ่งต้องเดินลึกลงไปในใต้ดินกว่า 30 เมตร ภายในได้จัดสร้างทางเดินเพื่อให้สามารถชมความงามของถ้ำ ยาวกว่า 700 เมตร ซึ่งถือเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ภายในถ้ำจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี และมีความชื้นสูง เพราะเป็นที่ที่ธารน้ำไหลผ่านซอกหินอยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดปรากฏการณ์หินงอกและหินย้อยขนาดใหญ่และกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง อีกทั้งภายในถ้ำยังมีธารน้ำใสสะอาดไหลผ่านซึ่งปลาสามารถดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เป็นที่มาของชื่อถ้ำธารมรกต

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในโอกินาว่าเวิลด์ อาหารแบบบุฟเฟ่ต์สไตล์ญี่ปุ่น (7)

บ่าย                  จากนั้นนำท่านสู่ ห้างอาชิบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโอกินาว่ามากมายหลายยี่ห้อ เช่น Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap, Croc ฯลฯ จากนั้นให้ท่านได้อิสระช็อปปิ้งที่  ร้าน 100 เยนพลาซ่า ร้านขายสินค้าชื่อดังของญี่ปุ่น ซึ่งภายในร้านจะจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายรูปแบบ  ทุกชิ้นในราคา 100 เยนเท่านั้น ภายในมีสินค้ามากมาย เช่น ขนมขบเคี้ยว, บะหมี่สำเร็จรูป, เครื่องเขียน,  อุปกรณ์แต่งสวน, อุปกรณ์เสริมเครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้าอุปโภคและบริโภคมากมาย เป็นต้น และที่บริเวณติดกัน  ให้ท่านได้อิสระช็อปปิ้งที่ ห้าง AEON นาฮ่า เลือกซื้อหาสินค้าชั้นดีของญี่ปุ่น ทั้งเครื่องสำอางค์ ขนมขบเคี้ยว  บะหมี่สำเร็จรูป ฯลฯ เพื่อให้ท่านได้ละลายเงินเยนที่เหลือก่อนเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ (ไม่มีบริการอาหารค่ำ)

ค่ำ                    พัก City Court Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า              นาฮ่า - ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - ฮ่องกง - อิสระตามอัธยาศัย

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม (8)

09.15 .             นำท่านแวะนมัสการ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ซึ่งเป็นศาลเจ้าญี่ปุ่นในศาสนาชินโต ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวโอกินาว่า เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินาฮ่่าแห่งใหม่ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ฮ่องกง

11.55 น.             เดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 681

13.50 น.             เดินทางถึงท่าอากาศยานเช็ค แลป ก๊อก ประเทศฮ่องกง ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะหล่านเทา หัวหน้าทัวร์นำท่าน ผ่านการตรวจเช็กเอกสารเข้าเมือง จากนั้นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก  จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนหลังจากการเดินทางหลายชั่วโมง หรือเลือกสนุกสนานไปกับการอิสระช็อปปิ้ง (ไม่มีบริการอาหารค่ำและไม่รวมค่าเดินทางโดยรถไฟฟ้าของทุกท่านเอง)

พักที่ L'Hotel Nina Et Convention Centre หรือเทียบเท่า    

วันที่หก              ฮ่องกงซิตี้ทัวร์ - อิสระช็อปปิ้งที่จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร อาหารเช้าแบบติ่มซำสไตล์ฮ่องกง (9)

นำท่านเดินทางชมฮวงจุ้ยเก้ามังกร และทัศนียภาพของเกาะฮ่องกง ที่ ยอดเขาวิคทอเรีย จุดชมวิวที่มีชื่อเสียง ของเกาะฮ่องกง พบทัศนียภาพอันสวยงามของเกาะฮ่องกงที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าความสูงเทียมเขาวิคทอเรีย  แวะผ่านชมบ้านคนดังและมีชื่อเสียงต่างๆ ของฮ่องกง เช่น เฉินหลง ภรรยาคนที่ 4 ของสแตนลีย์ โฮ เจ้าของบ่อนลิสบัว ชื่อดังของมาเก๊า จากนั้นนำท่านสู่ รีพัลส์เบย์ หรือ อ่าวน้ำตื้น ซึ่งตั้งตามชื่อเรือรบอังกฤษในศตวรรษที่ 19 ที่ส่งมาปราบปรามโจรสลัดท้องถิ่น อ่าวน้ำตื้นเป็นอ่าวที่มีชื่อเสียง เป็นแหล่งพักผ่อนในช่วงหน้าร้อน ให้ท่านได้มีเวลานมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์ที่ชาวพุทธทั่วโลกนับถือ และเจ้าแม่ทับทิมอันศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งสักการะเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เดินข้ามบันไดแห่งชีวิต และสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าได้ข้ามสะพานไปครั้งหนึ่งจะมีอายุเพิ่มขึ้นอีก 3 ปี และท่านที่กำลังมีความรักหรือหลงรักใครอยู่ ท่านสามารถขอพรอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากหินบุพเพสันนิวาส ซึ่งเชื่อกันว่าผู้ใดได้สัมผัสหินก้อนนี้แล้วนึกถึงใบหน้าคนที่รัก ท่านจะได้สมหวังดั่งใจ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมร้าน Hong Kong Jewelry เพื่อเลือกซื้อหาเครื่องประดับหลากหลายรูปแบบ

เที่ยง                     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (10)

บ่าย                       มีเวลาให้ท่านอย่างเต็มที่เพื่อเพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าถูกใจ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน แหล่งช็อปปิ้ง ชื่อดังของฮ่องกง ท่านจะได้พบสินค้าต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น เครื่องหนัง รองเท้า เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม  น้ำหอม เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์มือถือแบบพกพา และอื่นๆ อีกมากมาย หรือช็อปปิ้งสินค้า

ของเด็กเล่นที่ Toy R'Us ที่ห้าง โอเชี่ยน เทอร์มินัล ซึ่งเป็นช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย โดยให้ท่านได้อิสระที่จิมซาจุ่ยได้จนกระทั่งได้เวลาพบกันที่จุดนัดพบเพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยาน ในการเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ไม่มีบริการอาหารค่ำ)

23.20 น.             ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 773

01.10 น.             เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ            

 ****************************************************************************

 

อัตราค่าบริการ       เดินทาง 05 – 10 มีนาคม 2558

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ               31,900    บาท

เด็กพักกับผู้ใหญ่                          31,900    บาท

เด็กมีเตียง                                      31,900    บาท

เด็กไม่มีเตียง                                 29,900    บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                        8,500    บาท

        เดินทาง 12 – 17, 19 – 24  มีนาคม 2558

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ               32,900    บาท

เด็กพักกับผู้ใหญ่                          32,900    บาท

เด็กมีเตียง                                     32,900    บาท

เด็กไม่มีเตียง                                30,900     บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                       9,500      บาท

 

ราคานี้รวม

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ส

- โรงแรมที่พัก 3 คืนที่ญี่ปุ่นตามที่ระบุในรายการ

- ที่พัก 1 คืนในฮ่องกง

- ค่ารถรับส่ง และนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ

- อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

- หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

- ประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ท่านละ 950 บาทตลอดทริป)

-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีเป็นทัวร์กรุ๊ปเหมาที่ต้องการใบกำกับภาษี และได้ต่อรองราคากันสิ้นสุดแล้ว)

-ค่าขนกระเป๋าของสายการบิน กรณีน้ำหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่าน

 

หมายเหตุ

- มัดจำทัวร์ทันทีที่กรุ๊ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนออกเดินทาง 15 วัน

- ทัวร์ทุกกรุ๊ปของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เดินทางโดยลูกค้าจำนวนตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการทัวร์บางอย่างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้า หรือบกพร่องของสายการบิน อุบัติเหตุ การประท้วงหยุดงาน เหตุสุดวิสัย หรือภัยทางธรรมชาติทุกชนิด หรือการถูกห้ามเข้าประเทศ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น

view