สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

โตเกียว ฟูจิ โอชิโนะฮัคไค ทุ่งดอกพิงค์มอส 5 วัน 3 คืน เดินทาง 22 - 26 พฤาภาคม 57 เพียงท่านละ 29,900 บาท บินโดยแอร์เอเชีย

โตเกียว ฟูจิ โอชิโนะฮัคไค ทุ่งดอกพิงค์มอส 5 วัน 3 คืน  เดินทาง 22 - 26 พฤาภาคม 57  เพียงท่านละ 29,900 บาท  บินโดยแอร์เอเชีย

โตเกียว ฟูจิ โอชิโนะฮัคไค ทุ่งดอกพิ้งค์มอส

5 วัน 3 คืน

 

เดินทาง 22 - 26 พฤษภาคม 2557

บินตรงโดย แอร์เอเชีย

ท่านละ  29,900 บาท

 

วันแรก         สนามบินนานาชาติดอนเมือง – นาริตะ (โตเกียว)

 

22.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)


 

วันที่สอง          นาริตะ  -  ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะฮัคไค – Pink Moss - ออนเซ็น

 

01.00 น.     ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 600

 

09.15 น.    เดินทางถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว...

       สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ

 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ จังหวัดชิซึโอะกะ และ จังหวัดยะมะนะชิ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของโตเกียว เพื่อนําท่านชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่มีความสูงเหนือจากระดับนํ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล

 

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

บ่าย           นําท่านขึ้น ภูเขาไฟฟูจิ ขึ้นชมความงามที่ ชั้น 5 ของเส้นทางขึ้นเขา เชิญถ่ายรูปกับวิวสวยมุมต่างๆ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ว่าสามารถขึ้นได้ถึงชั้นไหน)

ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ เป็นที่ระลึกจากนั้น เจาะลึกตามหาแหล่งนํ้าบริสุทธิ์ จาก ภูเขาไฟฟูจิ ที่หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้าน ก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อนํ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ แต่ขอบอกเลยว่า นํ้าแต่ละบ่อนั้นเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างรึ เพราะอุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแล้วก็ยังมี นํ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สำคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยัง เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าโอทอป ชั้นเยี่ยม ได้เวลานำท่านเข้า งานเทศกาลชิบะซากุระ เทศกาลดอกไม้แห่งภูเขาฟูจิ Fuji Shibazakura Festival ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้นานาชนิดกว่า 800,000 ดอก ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ซึ่งเป็นทั้ง สัญลักษณ์ และจิตวิญญาณของประเทศญี่ปุ่น พร้อมช้อปปิ้งของที่ระลึก และขนมต่างๆ ของเทศกาลนี้โดยเฉพาะ

(งานเทศกาลในปีนี้จัดระหว่างวันที่ 19 เมษายน –  มิถุนายน 2557)

 

คํ่า            บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์

                 หลังอาหารอิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับการแช่น้ำแร่ (ออนเซ็น) สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ตามอัธยาศัย

 

ที่พัก     Fujisan Garden / Tominoko/ New Star Hotel  หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สาม          โอวาคุดานิ - นั่งเรือโจรสลัด - โตเกียว – วัดอะซะกุซ่า – ชินจูกุ


07.00 น.     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ที่มีควันพวยพุ่งฟุ้งกระจายออกมาจากรอยแยกของแผ่นดิน....ชม “บ่อน้ำแร่” ที่อุดมไปด้วยแร่กำมะถันที่สามารถทำให้เปลือกไข่กลายเป็นสีดำ ...พร้อมชิม “ไข่ดำ” โดยเชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี ... อิสระให้ท่านได้เลือก “ชมและซื้อ” สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ สบู่ดำ, แชมพูดำ, โฟมล้างหน้าดำ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดี รวมทั้ง “คิตตี้ไข่ดำ” ซึ่งเป็น O-Top อย่างหนึ่งของญี่ปุ่น..

 

จากนั้นนำท่านลงเรือโจรสลัด ล่องทะเลสาบอะชิ ที่เกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ เกิดเป็นทะเลสาบห้าแห่ง ที่โอบล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิชมวิวสวยของสองฟากฝั่งทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา 

 

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

บ่าย          เดินทางสู่นครโตเกียว ....นำท่านแวะเยี่ยมชม “วัดอะซะกุซ่าแคนนอน” (Asakusa Kannon) วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ภายในประดิษฐานองค์ “เจ้าแม่กวนอิมทองคำ” ที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่อยู่โดยมี “ถนนนาคามิเซ” ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อซื้อขนมกลับไปฝากคนที่......ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก“โตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree)  เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา... มีความสูง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวเวอร์ที่นครกว่างโจวของจีน ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร 

 

ได้เวลานำท่านสู่ ”ย่านชินจูกุ” ใจกลางกรุงโตเกียว เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า มากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกาแบรนด์ดัง ๆ กล้อง ถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ต่าง ๆ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาดไม่ได้เลยก็ คือ ร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋า….(อาหารค่ำอิสระ)

 

                นำท่านเข้าสู่ที่พัก WHISHTON YUKARI HOTEL  / APA NIRITA HOTEL หรือเทียบเท่า


 

วันที่สี่               ไกค์พาทัวร์ ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งๆ ในโตเกียว หรือซื้อทัวร์โตเกียวดีสนีย์แลนด์

 

07.00 น.     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

พิเศษ!! ไกค์พาทัวร์ ท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง  โดยพานั่งรถไฟ JR หรือ Shinkansen (ไม่รวมค่ารถไฟ) และจุดอื่นในกรุงโตเกียว...ให้ท่านพักผ่อน หรือ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในย่านต่างๆ ในกรุงโตเกียว..เช่น Ginza, Shinjuku, Shibuya, Harajuku, Akihabara, Roppongi, Odaiba (ถ่ายรูปคู่กับ GUNDAM หน้าห้าง Diver City Tokyo) เป็นต้น ซึ่งสามารถเดินทางด้วยตนเองหรือให้ทางมัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์ แนะนำเส้นทางต่างๆๆ สามารถเดิน,นั่งรถไฟ JR,หรือแท็กซี่...(สามารถรับคู่มือและแผนที่การเดินทางได้ที่หัวหน้าทัวร์)  หรือเลือกซื้อทัวร์ โตเกียวดีสนีย์แลนด์  ….โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ท่านจะได้สัมผัสกับตัวเอกของมิกกี้เม้าส์ โดนัล ดั๊กส์ และเหล่าเพื่อนๆการ์ตูนจากวอลล์ดิสนีย์ มากมาย อีกงเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์ และความตื่นเต้นให้ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น Big Thunder Mountain นั่งรถไฟตะลุยเหมืองแร่, Splash Mountain ล่องแก่งไปในดินแดนของกระต่ายน้อย จนถึงจุดไคล์แม๊กซ์กับการดิ่งลงจากความสูงกว่าตึก 2 ชั้นสู่ผืนน้ำที่อยู่ด้านล่าง ให้เวลาท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นในโซนต่างๆ เริ่มด้วย Hunted Mansion บ้านผีสิงรูปแบบใหม่ที่น่ารักและไม่น่าหวาดกลัวอย่างที่คิด กระทั่งถึงส่วนสำคัญนั่นคือ Space Mountainการผจญภัยไปบนอวกาศที่น่าตื่นตา โลดโผนและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับขบวนแสง สี เสียง ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนทั้งหลาย จากการชม อิเล็คทริคพราเหรด(อิสระอาหารกลางวันและค่ำเพื่อให้ท่านสนุกกันอย่างเต็มอิ่ม)19.30 น. จากนั้นนำทุกท่านสนุกสนานกันต่อกับการแสดงพลุ อันสวยงามและตระการตาพร้อมขบวนอิเลคทริคพาเรดของเหล่าตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบมากมาย ที่สวยงามและสุดแสนประทับใจ….ได้เวลาเดินทางกลับ ***ไม่มีบริการอาหารกลางวันและเย็น มัคคุเทศก์จะแนะนำร้านทานอาหาร****

                นำท่านเข้าสู่ที่พัก WHISHTON YUKARI HOTEL  / APA NIRITA HOTEL หรือเทียบเท่า


 

วันที่ห้า            นาริตะ  – ประเทศไทย

 

เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

08:00 น.     ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ

 

10:30 น.     ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 601

 

15.05 น.     เดินทางถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ    

@@Smiling JAPAN@@

หมายเหตุ     บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคำนึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ.....

อัตราค่าบริการนี้รวม                                                                        

1.  ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ)

2.  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

3. โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน พักนาริตะหรือชิบะ (ห้องละ 2 ท่าน)

4.  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 6 มื้อ

5.  ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

7.  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

8. หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม       

1.   ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 2,000 เยน ตลอดทริป

2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก

3.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์

4.   ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์


 

กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม – มิถุนายน 2557

ผู้ใหญ่

(พักห้องละ2ท่าน)

เด็กเสริมเตียง

(พักผู้ใหญ่2ท่าน)

เด็กไม่เสริมเตียง

(พักผู้ใหญ่2ท่าน)

พักเดี่ยว

ที่นั่ง

13-17 พฤษภา 2557

29,900.-

28,900.-

27,900.-

7,900.-

62

16-20 พฤษภา 2557

29,900.-

28,900.-

27,900.-

7,900.-

62

19-23 พฤษภา 2557

29,900.-

28,900.-

27,900.-

7,900.-

62

22-26 พฤษภา 2557

29,900.-

28,900.-

27,900.-

7,900.-

62

25-29 พฤษภา 2557

29,900.-

28,900.-

27,900.-

7,900.-

62

28 พฤษภา – 01 มิถุนา 2557

30,900.-

29,900.-

28,900.-

7,900.-

62

31 พฤษภา – 04 มิถุนา 2557

30,900.-

29,900.-

28,900.-

7,900.-

62

03 – 07 มิถุนา 2557

29,900.-

28,900.-

27,900.-

7,900.-

62

06 – 10 มิถุนา 2557

30,900.-

29,900.-

28,900.-

7,900.-

62

09 – 13 มิถุนา 2557

29,900.-

28,900.-

27,900.-

7,900.-

62

 

view