สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน 14 - 21 ต.ค. 57 เพียง 63,900 บาท

เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน  14 - 21 ต.ค. 57  เพียง 63,900 บาท

เยอรมัน  ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี

8 วัน 5 คืน

 

 

                                                    14 -21  ตุลาคม 2557

 

             เพียง... 63,900  บาท

 


 

วันแรก                กรุงเทพฯ-แฟรงค์เฟิร์ท

16.00 น.               พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 โดยสายการบิน โอมานแอร์ พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก

19.30 น.               ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ท โดยสายการบิน โอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY-814 / WY-115 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมัสกัต)

วันที่สอง              แฟรงค์เฟิร์ท-นูเรมเบิร์ก

07.15 น.               เดินทางถึง สนามแฟรงค์เฟิร์ท หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระต่างๆ นาท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองแฟรงค์เฟิร์ท เมืองใหญ่ศูนย์กลางธุรกิจและการธนาคารที่สำคัญที่สุดของเยอรมัน นาท่านชม จตุรัสกลางเมืองโรเมอร์ อันงามสง่า มีบ้านไม้ทรงเยอรมัน ที่ได้สร้างจาลองมาจากของเก่า โดยรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณอันสวยงาม ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ตรงกันข้ามกับจตุรัสจะเป็น ไคเซอร์ ฮอลล์ หรือห้องโถงแห่งราชันย์ ที่กษัตริย์ทุกพระองค์จะกระทาพิธีสวมมงกุฏ ณ สถานที่นี้ / นาท่านเดินทางสู่เมืองแบมแบร์ก

เที่ยง                     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                       จากนั้นเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก เมืองที่มีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ น่าชมเป็นอย่างยิ่ง นาท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนต์ลอเรนซ์ วิหารสวยประจาเมือง

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก                     HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า

วันที่สาม              นูเรมเบิร์ก –เชสกี้คลุมลอฟ- คาร์โลวีวารี่ - ปราก

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองเชสกีกรุมลอฟ Cesky Krumlov เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็ก มีชือเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทกรุมลอฟเมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึงของสาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาใน  ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองทีได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลียนแปลงทางสังคมของประเทศ ชม ปราสทาเชสกีกรุมลอฟ Cesky Krumlov Castle ซึงเป็ นปราสาททีใหญ่เป็นอันดับสองของ Czech

เที่ยง                     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                       นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวารี่ (ใช้เวลาเดินทาง 3.30 ช.ม.)เมืองคาร์โลวารี่ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำวัลตาว้า เป็นเมืองที่สวยงาม เต็มไปด้วยป่าไม้ และโด่งดังจากเรื่องราวของน้าแร่ร้อน นาท่านเดินชม เมืองคาร์โลวารี หรือที่รู้จักในนาม “เมืองน้าแร่” เมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้าเทบลา ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้าแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง ที่ร้อนที่สุด อยู่ในศูนย์นิทรรศการที่มีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน้ำแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมน้ำแร่ด้วยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษ ที่ทำจากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านั้น เมืองนี้เป็นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปา เพื่อรักษาสุขภาพ และยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง อาทิ โบสถ์ของแมรี่ เมดิลีน และโบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์วิหารของเซนต์ปีเตอร์ และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างในสถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ หรือหาซื้อเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง BECHEROVKA โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพร เป็นของที่ระลึก

                              นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค มีประชากรราวๆ 1.2 ล้านคน ใน ปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ ปรากเป็นเมืองมรดกโลก นาท่านเดินเล่นย่าน จตุรัสเมืองเก่า ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไป ด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่ว ยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆก็นิยมนาไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่งดงาม

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก                     HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่                   ปราสาทปราก-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-PRANDORF OUTLET-บราทิสลาวา (สโลวัค)

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมความสวยงามของ ปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทาการของคณะรัฐบาล นาท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็น 3 ตัวเมืองปราก ที่อยู่คนละฝั่งแม่น้า ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆอีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสำคัญๆมากมาย จากนั้นนาท่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาท ที่มี มหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจาราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีสแตนกลาสอย่างสวยงาม นำท่านเดินลงจากปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนาผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ

เที่ยง                     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                       นำท่านเดินทางสู่ PRANDORF OULET ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมในราคาถูกๆ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราทิสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าดานูบ เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน บราทิสลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี นาท่านนั่งรถผ่านชม รัฐสภา, มหาวิทยาลัยโรงละครและสถาบันวัฒนธรรม ฯลฯ ก่อนนาท่านเดินเล่นชมจัตุรัสเมืองเก่า อิสระเดินเล่นช้อปปิ้ง

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก                     HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า                               บราทิสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางต่อสู่ นครบูดาเปสต์ เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำดานูบแยกเป็นเมืองเก่า และเมืองใหม่ อันได้แก่เมือง บูดา และ เปสต์ อันเป็นที่มาของคาว่า “บูดาเปสต์” เจ้าของฉายา ปารีสแห่งตะวันออก

เที่ยง                     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย                       นำท่านชม นครบูดาเปสต์ เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้า โดยฝั่งดานูบแยกเป็นเมืองเก่าอยู่ฝั่งตะวันตก และฝั่งเปสต์เป็นเมืองใหม่อยู่ฝั่งตะวันออก ถ่ายรูปกับ ป้อม Fisherman’s Bastion ซึ่งป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปีค.ศ.1241จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองได้ จากนั้นถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส (Matthias Church) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านชมถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของบูดาเปสต์ที่มีอาคารสวยงามหลายอาคาร /

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก                     MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก                บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

เที่ยง                     รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภัตตาคาร

บ่าย                       กรุงเวียนนา นครหลวงแสนสวยของออสเตรีย และเป็นเมืองเกิดของ ท่านโยฮันส์ สเตราท์ บิดาแห่งเพลงเวียนนา วอลทซ์ที่โด่งดัง           

นำท่านชม พระราชวังเชรินน์บรุนน์ (Schoenbrunne) พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องประดับอยู่อย่างสวยงาม นาท่านสู่ย่านช้อปปิ้งถนนคนเดิน คาร์ทเน่อร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย อย่างคริสตัลสวารอฟสกี้-หลุยส์วิตตอง ฯลฯ และยังเป็นย่านใจกลางเมืองเก่าที่ท่านสามารถเดินชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ที่สร้างในสไตล์โกธิคที่งดงาม

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก                     IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด               เวียนนา-ซาลส์เบิร์ก-มิวนิค-กรุงเทพฯ

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์เบิร์ก เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศที่นี่เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาโรคจนได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรค

                              เมืองซาลส์เบิร์ก เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกังก์ อมาเดอุส โมสาร์ท และเป็นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์อมตะเรื่อง The Sound of Music และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1997 นำท่านสู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมือง และเดินเข้าชมบริเวณ ของ สวนมิราเบลที่งดงาม 1 ในฉากของเดอะซาวนด์ ออฟ มิวสิค เดินเล่นบน ถนนเกไตร ย่านช้อปปิ้งที่มีบ้านเกิดของโมสาร์ตตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วย

เที่ยง                     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย                       นำท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิก นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน นำท่านชมเมืองมิวนิคที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ อย่างสวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย อาทิ จัตุรัสมาเรียน(Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งอยู่ตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ผ่านชมย่านสาคัญๆบนถนนแมกซิมิเลี่ยน สตราเซ่ ที่ตั้งของโอเปร่าเฮ้าส์ – พิพิธภัณฑ์เรสซิเด้นท์ ร้านค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงโด่งดังของยุโรป  อิสระให้ท่านได้ช๊อปปิ้งอย่างเต็มที่

ได้ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

22.00 น.               ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY-122 / WY-815 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมัสกัต)

วันที่แปด             กรุงเทพฯ

19.10 น.               เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*******************************************************************

 

อัตราค่าใช้จ่าย                   ราคานี้สำหรับผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 30 ท่าน ไม่มีราคาเด็ก

อัตราค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่

พักห้องคู่

เด็กต่ำกว่า 12

กับ 1 ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12

กับ 2 ผู้ใหญ่

มีเตียงเสริม

เด็กต่ำกว่า 6

กับ 2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

กรณีผู้ใหญ่

พัก 3 ท่าน

ท่านที่ 3 ลด

 

63900

63900

62900

61900

8500

-

 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน

และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  (Economy Class)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 7. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
 8. ค่าทิปคนขับรถในยุโรป
 9. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ ท่านละ 10,000.- บาทภายใน 3 วันนับจากวันจองมิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • ·      กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท
 • ·      กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าจำนวนทั้งสิน 3,500 บาท โดยจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน
 • ·      ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • ·      การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 20 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
 • ·      กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 • ·      กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง

 

 

หมายเหตุ

 • ·      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • ·      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ   แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • ·      เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • ·      กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์

- หนังสือเดินทาง

- ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า

þ  รูปถ่าย

-       รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2 x 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านั้นรูปโพลาลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลไว้ด้านหลังรูป

þ  หลักฐานการเงิน

-       สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง อัพเดทหน้าปัจจุบันย้อนหลังไป 6 เดือน (และควรปรับยอดสมุดเงินฝากให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา

** สถานฑูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี (ไม่แนะนำให้ใช้บัญชีกระแสรายวัน)

þ  หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)

-  กรณีเป็นพนักงาน

-           หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด

-  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

-  กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)

-       หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา

þ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ

กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 

-          ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชนของ     บิดาร/มารดา

-      เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร  บุญธรรม เป็นต้น

-      กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อม

ทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา

 

 

 

 

 

ในการจองทัวร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มัดจำ

ทางบริษัทจะถือว่าการจองทัวร์โดยสมบูรณ์

 

รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ละท่านที่ต้องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง

(สำคัญมากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า)

ชื่อ นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / เลขที่บัตรประชาชน

........................................................................................................................................................................

 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จำเป็นมาก ในกรณีที่ทางสถานทูตต้องการติดต่อในกรณีเร่งด่วน)

........................................................................................................................................................................

 

พาสปอร์ต เล่มเก่า เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ

....................................................................................................................................................................................

 

ที่อยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกี่ปี /  เบอร์บ้าน / เบอร์มือถือ /สถานที่เกิด(จังหวัดที่เกิด)

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  /  เบอร์บ้าน

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 

อาชีพปัจจุบัน / ชื่อและที่อยู่บริษัท / ตำแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน / วันเริ่มงาน /

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

*กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ชื่อ บิดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด

....................................................................................................................................................................................

 

*กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ชื่อ มารดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด

....................................................................................................................................................................................

 

 

view