สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ฮ่องกง เทศกาลลดทั้งเกาะ 3 วัน 2 คืน เริ่มเดินทาง 20 กค. - 30 ก.ย. 57 เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ราคาเริ่ม 11,999 บาท

ฮ่องกง เทศกาลลดทั้งเกาะ 3 วัน 2 คืน เริ่มเดินทาง 20 กค. - 30 ก.ย. 57  เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ราคาเริ่ม 11,999 บาท

แพ็กเกจ..ฮ่องกง - Big Bus Tour - ช้อปปิ้ง

 

                3 วัน / 2 คืน

โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)

กำหนดการเดินทาง  :   20 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2557


 

วันแรก      ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้ง                     

 

08.25 น.      ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX - 768

 

12.10 น.      เดินทางถึงสนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

 

 ให้ท่านออกประตู B (Exit B) (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านข้ามสะพานที่ยาวเป็นอันดับ 9 ของโลก (ยาว 2.2 กิโลเมตร สูง 206 เมตร) ใช้เวลาในการสร้างราว 5 ปี ก่อน เปิดใช้ในปี ค.ศ.1997 เพื่อเชื่อมระหว่างเกาะลันเตากับฝั่งเกาลูน โดยสะพานชิงหม่า (Tsing Ma) เป็นสะพาน 2 ชั้น ชั้นบนมีเลนสำหรับรถวิ่ง 6 เลน และชั้นล่างสำหรับรถไฟ 2 เลน ในเวลากลางคืนสะพานชิงหม่าจะเปิดไฟสว่างไสว

 

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Regal Riverside Hotel หรือเทียบเท่า


 

วันที่สอง     วัดเชอกง - วัดหวังต้าเซียน - Big Bus tour – Duty Free

 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซำ)

 

                   นำท่านเดินทางสู่วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกัน ว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้  นำท่านเยี่ยมชมโรงงานฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของ ฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม นำท่านไหว้พระวัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ รายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับ การนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย นำท่านแวะชมสินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ณ ร้านหยก ให้ท่านได้เลือกชม ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านนั่งรถเปิดประทุน 2 ชั้น (Open Top Bus)

 วิ่งวนรอบเกาลูนผ่านชม  Avenue of star > Honghom Stadium >

  Tsim Sha Tsui East Waterfront > Sky 100 > Canton Road >

  1881 Heritage > Ladies Night Market > Nathan Road >

 Duty Free (Nathan)  

 

(อาหารกลางวันและเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการช้อปปิ้ง)

 

 ** หมายเหตุ ทัวร์ในวันนี้จะสิ้นสุดที่ Duty Free (Nathan) หรือ Ladies Night Market ผู้โดยสารจะต้อง   เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักด้วยตนเอง**


 

วันที่สาม       อิสระตามอัธยาศัย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

 

                อิสระพักผ่อน หรือเลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

…….. น.      นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ

 

23.15 น.      ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX - 773

 

00.55 น.     ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


                                         ///***///***///***///***///***///

ตารางเที่ยวบิน **ราคาดังกล่าว ห้ามเดินทางระหว่างวันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2557**

 

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง :     HX – 768       08.25 – 12.10           //    HX - 772        11.25 – 15.30            

ฮ่องกง - กรุงเทพฯ :     HX – 775       12.15 – 14.05           //     HX – 765       18.10 – 19.25

                                        HX – 773       23.15 – 00.55           //     HX – 767       00.55 – 02.35

 

แพ็กเกจ…ฮ่องกง - Big Bus Tour - ช้อปปิ้ง

Free & Easy : 3D/2N (HX)

(เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)

โรงแรม

วันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่

ท่านละ

เด็ก

ต่ำกว่า 11 ปี

พักกับผู้ใหญ่

(มีเตียงเสริม)

เด็ก

ต่ำกว่า 11 ปี

พักกับผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียงเสริม)

อยู่ต่อ

ราคา/ห้อง/คืน

(Twin)

*Regal Riverside Hotel

*Harbour Plaza 8 Degree

*Metropark Mongkok Hotel

20 ก.ค.–6 ส.ค. 57

11 ส.ค.-15 ก.ย. 57

16 – 30 ก.ย. 57

11,999.-

12,499.-

13,199.-

11,999.-

12,499.-

13,199.-

8,999.-

9,499.-

10,199.-

4,900.-

4,900.-

5,500.-

หมายเหตุ :

## ราคาผู้ใหญ่ สำหรับพักห้องละ 2 – 3 ท่าน / ห้อง โดยจัดเป็นห้อง Twin (สำหรับ 2 ท่าน) หรือ Triple (สำหรับ 3 ท่าน)

## กรณีเข้าพักศุกร์ หรือ เสาร์ : เพิ่มท่านละ 500 บาท / ท่าน / คืน (รวมทั้งเด็กที่ใช้เตียงเสริม)

*Prudential Hotel

*Kimberley Hotel

*Park Hotel

*The City View (Premier) Hotel

20 ก.ค.–6 ส.ค. 57

11 ส.ค.-15 ก.ย. 57

16 – 30 ก.ย. 57

12,499.-

12,999.-

13,699.-

12,499.-

12,999.-

13,699.-

9,499.-

9,999.-

10,699.-

5,300.-

5,300.-

6,000.-

หมายเหตุ :

## ราคาผู้ใหญ่ สำหรับพักห้องละ 2 – 3 ท่าน / ห้อง โดยจัดเป็นห้อง Twin (สำหรับ 2 ท่าน) หรือ Triple (สำหรับ 3 ท่าน)

## กรณีเข้าพักศุกร์ หรือ เสาร์ : เพิ่มท่านละ 500 บาท / ท่าน / คืน (รวมทั้งเด็กที่ใช้เตียงเสริม)

ค่าบริการทัวร์ดังกล่าวรวม : ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สำหรับ 2 ท่าน // โรงแรมที่พัก 2 คืน (1/2 Twin) // ติ่มซำ 1 มื้อ // ค่าพาหนะรับส่ง (สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน : Seat in Coach) // ค่าสถานที่เที่ยวตามรายการระบุ // ภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง

 

ค่าบริการทัวร์ดังกล่าวไม่รวม : ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนรถ ท่านละ 50 HKD  // ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 

3 % และภาษี ทุกชนิด // ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซักรีด เป็นต้น

ข้อกำหนด :

  1. 1.        รถรับ - ส่ง (สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน) บริการตั้งแต่เวลา 10.00 am. – 22.00 pm. หากเกินกว่าเวลา

ที่กำหนด จะเสียค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 800 บาท/ท่าน/เที่ยว (Join Seat in Coach)

 

  1. 2.        สำรองที่นั่งตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2557

view