สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน เดินทาง 4 - 8 มีนาคม 58 และ 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 58 เพียง 49,800 บาท (กรุ๊ป 10 ท่าน เท่านั้น)

ทัวร์ภูฏาน  5 วัน 4 คืน  เดินทาง  4  - 8  มีนาคม 58 และ 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 58    เพียง  49,800 บาท  (กรุ๊ป 10 ท่าน เท่านั้น)

ทัวร์ภูฏาน

เมืองพาโร พาโรซอง คิชูลาคัง วัดทักซัง

 

เมืองทิมพู เมมโมเรียลโชเตน วัดซังกังคา สวนสัตว์ภูฏาน วัดนันนารี ทาชิโชซอง

 

เมืองปูนาคา ปูนาคาซอง วังดีซอง โชว์ระบำภูฏาน

 

โปรแกรมการเดินทาง    4 - 8    มีนาคม  2558   และ  29  เม.ย. - 3 พ.ค. 58       เพียง 49,800 บาท


 

วันแรก : กรุงเทพฯ – ภูฏาน เมืองพาโร พิพิธภัณฑ์ภูฏาน พาโรซอง วัดคิชูลาคัง - เมืองทิมพู วัดชันกังคา 

 

06.30 น.           พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 แถว W เคาน์เตอร์สายบินดรุ๊กแอร์

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 

08.50 น.           ออกเดินทางสู่ ประเทศภูฏาน โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB131 / KB141

 

11.50 น.           ถึง สนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro) ที่ระดับความสู 2,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล หลังจากผ่านพิธีการเข้าประเทศ ให้ท่านแลกเงินงุลดรัม (Ngultrum) ที่ สนามบินพาโร (เวลาของประเทศภูฏาน ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum of Bhutan) ซึ่งในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์ หรือ ตาซอง (Ta Dzong) ให้แก่พาโร ริงปุง ซอง แต่ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1968 มีทั้งหมด 6 ชั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวมรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอย สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจน ดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงามมากมายหลายรูปแบบ จากนั้นนำท่านชม พาโรริงปุงซอง (Paro Ringpung Dzong) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ถูกสร้างบนพื้นที่ ที่เด่นตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร ทางเข้าตัวซองจะมีสะพานไม้ที่สวยงามพาดผ่านแม่น้ำเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซองเป็นทั้งสถานที่สำหรับส่วนบริหารเมืองพาโร และส่วนที่เป็นวัด ซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป และยังเป็นสถานที่หนึ่งที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนต์ เรื่อง The Little Buddha 

 

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองพาโร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม คิชูลาคัง (Kyichu Lhakhang) หรือ วัดคิชู ซึ่งเป็น 1ใน 2 วัดที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศภูฏาน วัดนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7

 

โดยกษัตริย์ซองเซน กัมโป (Songtsen Gampo) แห่งทิเบตซึ่งได้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศภูฏาน จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimphu) เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ระยะทาง 65 ก.ม. แวะชมวิวทิวทัศน์ที่ วัดตัมชู (Tamchoe Monastery) ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็กเก่าแก่อยู่ด้านหน้าวัด จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวแม่น้ำวังชู ซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพูที่ไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสู่ประเทศอินเดีย ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลภูเขา ถึง เมืองทิมพู ที่ระดับความสูง 2,400 เมตร นำท่านชม ตัวเมืองทิมพู เมืองที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวของประเพณีดั้งเดิมและความทันสมัย โดยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมการแต่งกาย ตลอดจนมิตรไมตรีจิตของผู้คน โดยชาวภูฏานส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ ผู้ชายจะแต่งชุดที่เรียกว่า โก (Kho) ส่วนผู้หญิงจะแต่งชุดที่เรียกว่า กีร่า (Kira) จากนั้นนำท่านชม เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) เป็นมหาสถูปที่สร้างขึ้นในปี 1974 ตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าจิกมี ดอร์จิ วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงค์วังชุก ซึ่งเสด็จสวรรคตในปี 1972 สร้างขึ้นเพื่อสันติสุขและความรุ่งเรืองของโลกและนำท่านเที่ยวชม วัดชันกังคา (Changangkha Temple) วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ซึ่งถูกสร้างใน ค.ศ.ที่ 14 วัดที่ศักดิ์สิทธิ์และชาวภูฏานนิยมมาของไหว้พระขอพรและให้พระตั้งชื่อให้ลูกของตัวเอง ที่วัดนี้ท่านสามารถให้พระตั้งชื่อเป็นแบบชาวภูฏานได้ รอบๆบริเวณวัดท่านยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองทิมพู เที่ยวชมตัวเมืองทิมพูในยามเย็นกันตามอัธยาศัย

 

เย็น                  บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย (พัก PEDLING HOTEL หรือระดับเดียวกัน)

วันที่สอง : เมืองทิมพู -โดจูล่า - เมืองปูนาคา วัดชิมิลาคัง ปูนาคาซอง - เมืองวังดี วังดีซอง

 

เช้า                   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองปูนาคา(Punakha) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร แวะชม โดจูล่า (DochuLa) ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร ให้ท่านชม สถูป 108 องค์ ที่ถูกโดยราชินีองค์ที่ 1 ในพระเจ้าจิกมี่ซิงเก วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์วังชุก เพื่อเป็นการขอบคุณพระสวามีและบุตรชายในการชนะสงครามและเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย และสถานที่นี้ในวันที่อากาศแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม รวมถึงยอดเขา กังก้า พุนซุม (Gangkhar Phuensum) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (ที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถปีนขึ้นไปได้) ซึ่งสูงถึง 7,500 เมตร ระหว่างทาง ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้ที่บานตลอดเส้นทาง

 

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านชม วัดชิมิลาคัง(Chimi Lhakhang) วัดนี้ได้ถูกค้นพบในปี 1499 โดยพระงาหวัง ชอคเยล ชาวภูฏานนิยมมาไหว้ขอพรในเรื่องครอบครัว อาทิ ขอพรให้ประสบความสำเร็จในเรื่องความรัก ขอพรให้ลูก หรือมาให้พระตั้งชื่อให้ลูก จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจำเมืองปูนาคา ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล โดยตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโพ (แม่น้ำพ่อ) และ แม่น้ำโม (แม่น้ำแม่) ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราช ป้อมปราการแห่งนี้ถูกภัยธรรมชาติทำลายหลายครั้ง คือมีไฟไหม้และน้ำท่วม แต่ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองวังดี (Wangdi) นำท่านชม ป้อมวังดีซอง (Wangdi Dzong) ซึ่งเป็นกำแพงตั้งตระหง่านอยู่บนสันเขาสูง ปัจจุบันได้ถูกไฟไหม้คงเหลือแต่ตัวกำแพงที่ตั้งโดดเด่น

 

ส่วนในตัวป้อมอยู่ในช่วงของการปรับปรุงซ่อมแซมไม่ใด้เปิดให้เข้าเที่ยวชม (การเที่ยวปูนาคาซองและวังดีซอง แนะนำให้เที่ยวในช่วงบ่ายหรือตอนเย็น เพราะจะได้ถ่ายรูปโดยไม่ย้อนแสงอาทิตย์ค่ะ)

 

เย็น                  บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย (พัก KICHU RESORT หรือระดับเดียวกัน)

 

 

วันที่สาม : เมืองวังดี - เมืองทิมพู สวนสัตว์ วัดนันนารี โรงเรียนสอนงานศิลปะ ทาชิโชซอง

 

เช้า                   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่ เมืองทิมพู นำท่านชม สถานอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติของภูฏาน ที่เรียกว่า ทาคิน (Takin) ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมาก และชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang) จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู เพื่อเก็บภาพประทับใจ และนำท่านชมความสวยงามของ วัดนันนารี ซึ่งเป็นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขา ใกล้ๆกับ จุดชมวิวซังเกกัง 

 

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านชม โรงเรียนสอนงานศิลปะ (The School of Arts and Crafts or the Painting School) เป็นสถาบันงานศิลปะและงานช่างของภูฏาน 13 แขนง โดยใช้หลักสูตร 6 ปี ซึ่งท่านจะเห็นเด็กนักเรียนกำลังประดิษฐ์งานศิลปะแขนงต่างๆ เช่น การแกะสลักไม้ การปั้นพระพุทธรูปปูนปั้น และการวาดภาพพระบฏ นำท่านชม ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน (Post Office) ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรที่งดงามของภูฎาน มีให้เลือกหลายรูปแบบและราคา ทั้งรูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและป้อมปราการที่เรียกว่า ซอง (Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม้ต่างๆ รวมทั้งยังมีสแตมป์ 3 มิติอีกด้วย และที่ไปรษณีย์ภูฏานท่านสามารถถ่ายรูปตัวเองเป็นตราไปรษณีย์ส่งกลับมาประเทศไทยได้ด้วย นำท่านชม ศูนย์ผ้าทอภูฏาน ซึ่งจัดแสดงผ้าทอและชุดประจำชาติภูฏานในภูมิภาคต่างๆและนำท่านชม การยิงธนู (Archery) ซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศภูฏานและนำท่านชม ทาชิโชซอง (Tashichho Dzong) ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในปี 1962 ปัจจุบันป้อมปราการแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ทำงานของกษัตริย์ สถานที่ทำการของกระทรวงต่างๆ และวัด รวมทั้งเป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระสังฆราช นอกจากนี้กษัตริย์จิกมีทรงพำนักภายในบริเวณป้อมปราการนี้ด้วยและจากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งของฝากจากเมืองทิมพู อาทิ ชุดประจำชาติภูฏาน ผ้าทอต่างๆ และของฝากประเภทงานไม้ หน้ากาก

 

เย็น                  บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก PEDLING HOTEL หรือระดับเดียวกัน)

วันที่สี่ : เมืองทิมพู – เมืองพาโร วัดทักซัง - โชว์ระบำภูฏาน

 

เช้า                   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองพาโร นำท่านเดินทางขึ้นสู่ วัดทักซัง (Taktshang Goemba) หรือ รังเสือ (Tiger Nest) ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร วัดทักซังเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด นำท่านเดินขึ้นสู่ยอดเขาจากระดับน้ำ 2,300 เมตรสู่ยอดเขา 3,100 เมตร ใช้เวลาประมาณ 2.30 - 3 ชั่วโมง (บริเวณตีนเขามีม้าบริการให้ขี่ขึ้นเขา ค่าขี่ม้าไม่รวมในรายการทัวร์ ราคาประมาณ 15 – 18  ดอลล่า)

 

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารบนยอดเขา (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านไปนมัสการพระพุทธรูปและรูปของคุรุรินโปเช่ ซึ่งชาวภูฏานถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 2 จากนั้นนำท่านชม โชว์ระบำภูฏาน ซึ่งเป็นการแสดงในด้านความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวภูฏาน จบการแสดงนำท่านเดินทางกลับที่พัก

 

เย็น                  บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักที่ HOTEL GANTEY PALACE /TENZINLING RESORT หรือ ระดับเดียวกัน)

 

หมายเหตุ : โปรแกรมขึ้นเขาเที่ยววัดทักซัง สำหรับท่านที่ไม่อยากขึ้นไปเที่ยวบนเขา สามารถเปลี่ยนโปรแกรมนำเที่ยวในเมืองพาโรได้ค่ะ (เส้นทางขึ้นวัดทักซังค่อนข้างชัน)

วันที่ห้า : พาโร - กรุงเทพฯ

 

07.00 น.           บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินพาโร

 

10.50 น.           ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดย สายการบินดรุกแอร์ เที่ยวบินที่ KB140 / KB128

 

16.15 น.           เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

 ********************************************************************************************* 

 

ค่าบริการนี้รวม

 

 • ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-พาโร-กรุงเทพฯ และ ค่าภาษีสนามบิน

 

• ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ

 

• ค่าที่พักโรงแรม (พักห้องละ 2 ท่าน) โดยใช้โรงแรมที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน

 

• ค่าวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ US$ 20 + ค่าพัฒนาการท่องเที่ยว US$ 40

 

• ค่าพาหนะในการนำเที่ยวและค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม

 

• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท

 

• ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม

 

• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์คนไทย

• ค่าบริการนี้ไม่รวม

 

1.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถภูฏาน (วันละ 6 ดอลล่า รวมทรั้งทริป 30 ดอลล่า)

 

2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50.-บาท (5 วัน รวม 250.-บาท)

 

 

• โรงแรมที่พัก : เราใช้โรงแรมที่มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน

สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว

การสำรองที่นั่ง

 

1.แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง

 

2.วางมัดจำท่านละ 20,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (เพื่อทำการจองตั๋วครับ)

 

3.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

เอกสารขอวีซ่า

 

• หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2 หน้า

 

การยื่นขอวีซ่า

 

1.ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นขอวีซ่าให้ โดยส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและรูปถ่ายไปให้กับทางบริษัททัวร์ภูฏาน

 

2.บริษัททัวร์ภูฏานเป็นคนยื่นเอกสารขอวีซ่าจากการท่องเที่ยวภูฏานที่เมืองทิมพู (ซึ่งใช้เวลาประมาณ 7 วัน)

 

3.วีซ่าภูฏาน สถานฑูตประเทศภูฏานทุกประเทศไม่สามารถออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวได้ คนที่ออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวได้คือการท่องเที่ยวภูฏานที่เมืองทิมพูเพียงแห่งเดียวและต้องให้บริษัททัวร์ภูฏานเป็นผู้ยื่นให้เท่านั้น (ดังนั้นนักท่องเที่ยวไม่สามารถขอวีซ่าเองได้ค่ะ)

 

 

• การยกเลิกทัวร์       

1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 15 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด แต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการไปแล้วขอเก็บตามความเป็นจริง

 

2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ (ในกรณีที่บริษัทฯหาลูกค้ามาทดแทนได้ บริษัทฯคืนเงินให้ทั้งหมดหรือหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงค่ะ

 

• โปรแกรมทัวร์ภูฏานอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้ครับ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ

view