สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เนปาล 5 วัน 4 คืน เดินทาง 27 ก.ย. - 1 ต.ค. 57 ท่านละ 35,900 บาท บินการบินไทย กรุ๊ป 15 ท่าน (รับได้อีก 6 ท่าน)

เนปาล 5 วัน 4 คืน เดินทาง 27 ก.ย. - 1 ต.ค. 57  ท่านละ 35,900 บาท บินการบินไทย  กรุ๊ป 15 ท่าน  (รับได้อีก 6 ท่าน)

เนปาล 

5 วัน 4 คืน  โดยการบินไทย

เจาะลึกเนปาล กาฐมัณฑุ สถูปสวยมภูนาถ เจดีย์พุทธนาถ โปขรา

ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ยอดเขาซารางก็อต ธุลิเขล ยอดเขาเอเวอร์เรส

ปัคตะปูร์ เมืองปะฏัน พระราชวังหนุมานดอร์การ์ วัดปศุปฏินาถ ระบำเนปาล

 

 (พักโรงแรมกาฐมาณฑุ 2 คืน,โรงแรมในเมืองโปขรา 1 คืน และโรงแรมเมืองธุลิเขล 1 คืน ระดับ 4 ดาว)

ทริปเดินทาง : ออกเดินทางวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม

 (เริ่มต้นเข้าสู่ช่วงอากาศหนาว ช่วงนี้บรรยากาศเย็นๆสบาย ไม่มีฝน อากาศประมาณ 25 องศาคะ )  

วันแรก          กรุงเทพฯ กาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล เจดีย์สวยมภูวนาถ ระบำเนปาลี

08.00 น.           พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง 

10.35 น.           ออกเดินทางสู่ กรุงกาฐมัณฑุ ( KATHMANDU )ประเทศเนปาล โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 319 (บนเครื่องมีบริการอาหารคะ)

12.45 น.           ถึง ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

 

*** หมายเหตุ (เวลาของประเทศเนปาล ช้ากว่าประเทศไทย 1.15 ชั่วโมง)***

 

นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่  พระราชวังกาฐมัณฑุ หรือ HANUMANDHOKA OF KATHMANDU DURBAR SQUARE  ชมอาคารแบบยุโรปสีขาว มีหอสูง 9  ชั้น เรียกว่า

หอพสันตปุร์  BASANTAPUR TOWERเป็นพระราชวังที่ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมอันสำคัญในราชวงศ์และเป็นที่กษัตริย์ประกอบพิธีราชาภิเษกขึ้นครองราชย์สมบัติอีกด้วย ชม หนุมานดอร์กา  HANUMAN DHOKA รูปปั้นหนุมานทำหน้าที่นายทวารคอยรักษาประตูทางเข้าพระราชวัง ชม วัดเทพตะเลชุ เป็นวัดที่สวยงามมากซึ่งสร้างด้วยศิลปะเนปาลโบราณ มีภาพแกะสลักที่งดงาม ชม กาฬไภราพ หรือไภราพดำ BHAIRAV เป็นปางหนึ่งของพระศิวะในภาคที่ดุร้ายกำลังเหยียบร่างอสูร บางตำราก็ว่าเป็นเจ้าแม่กาลี ซึ่งชอบความดุร้ายชาวเนปาลจึงนิยมบวงสรวงด้วยเลือด ชม ตำหนักกุมารี KUMARI BAHALและเข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี ที่ชาวเนปาลเชื่อว่าเป็น “ เทพในร่างมนุษย์ “ เป็นเทพเจ้าที่มีชีวิต โดยคัดเลือกมาจากบุตรสาวในตระกูลศากยะวงศ์ ชม กาฐมณฑป KASTHAMANDAP อาคารไม้เก่าแก่ ต้นกำเนิดชื่อเมืองกาฐมัณฑุ ซึ่งสร้างจากไม้เพียงต้นเดียว ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2522 จากนั้นนำท่านสักการะ เจดีย์สวยมภูวนาถ SWAYAMBHUNATH หรือ วัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่ กล่าวกันว่ามีอายุกว่า 2,500 ปี ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ ในปีพ.ศ. 963 สถูปเป็นทรงโอคว่ำขนาดใหญ่ที่มีสีขาวนวลตา เหนือองค์สถูปขึ้นไปเป็นแทนบัลลังก์สี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านมีภาพเขียนสีรูป “ดวงตาเห็นธรรม” ของพระพุทธเจ้าทั้งสี่ทิศ และเป็นสถานที่ ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูได้อย่างลงตัว ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2522

 

18.30 น.           บริการอาหารเย็นแบบอาหารพื้นเมืองที่ภัตตาคารอุสซับ UTSAV มื้อที่ 1 พร้อมชม การแสดงนาฏศิลปะพื้นเมืองเนปาล ชม การแสดงระบำเนปาลี ดั้งเดิมหลากหลายชุด จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก (พักโรงแรม HIMALAYAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า)

วันที่สอง        กาฐมัณฑุ เจดีย์พุทธนาถ–โปขรา วัดบินดาบาซิน น้ำตกเดวี่ ศูนย์อพยพชาวทิเบตล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา 

 

07.00 น.           บริการอาหารเช้าที่โรงแรม มื้อที่ 2 หลังอาหารนำท่านชม เจดีย์พุทธนาถ BOUDHANATHชุมชนของชาวทิเบต โบราณสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาลมีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้ามองไปรอบทิศบนฐานแปดเหลี่ยม ซึ่งโดยรอบฐานรายล้อมด้วยกงล้อภาวนา รวมทั้งมีวัดทิเบตให้สักการะ นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่น่าสนใจมากมายที่ตั้งเรียงรายขายอยู่รอบเจดีย์ ปีพ.ศ.2502 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองโปขรา (ใช้เวลาบินภายในประเทศ 25 นาที) ถึง เมืองโปขรา เป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์อยู่ในวงล้อมหุบเขา เป็นจุดชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยทางฝั่งตะวันตกได้ใกล้ที่สุด หุบเขาแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก... (พัก โรงแรม POKHARA GRAND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า)

 

12.00 น.           บริการอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม มื้อที่ 3 ( ที่เมืองโปขราเป็นเมืองเล็กๆร้านอาหารด้านนอกรองรับนักท่องเที่ยวไม่เพียงพอ ดังนั้นเมืองนี้จะทานอาหารที่โรงแรมหลายมื้อหน่อยนะคะ) หลังอาหารให้ท่านเข้าห้องพัก...พักผ่อนตามอัธยาศัย..เมืองนี้กลางวันอากาศร้อนคะ เนื่องจากอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเนปาล ความสูงแค่ 900 เมตรจากระดับน้ำทะเล ในบรรดาเมืองที่เราไปเที่ยวเมืองนี้จะอุ่นที่สุด ..

 

15.00 น.           นำท่านเดินทางสู่ วัดบินดาบาซิน ซึ่งเป็นวัดที่ชาวเนปาลจะมาขอในเรื่องของความรัก เป็นเทพธิดาอีกองค์ที่ชาวเนปาลให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านชม น้ำตกเดวี่ น้ำตกแห่งนี้มีความมหัศจรรย์ เพราะตัวน้ำตกทิ้งตัวจากลำธารลงสู่ช่องเขาเบื้องล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตร และไหลผ่านเมืองโปขราสู่นอกเมือง และนำท่านชม ศูนย์อพยพชาวทิเบต ท่านจะได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบต ซึ่งอพยพมาทางตอนเหนือของเนปาลในสมัยที่จีนบุกกรุงลาซา ศูนย์แห่งนี้จะมีการถักพรมแบบพื้นเมือง ซึ่งเป็นพรมที่มีคุณภาพดี อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมอาชีพแก่แม่บ้านชาวทิเบตอีกด้วย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าของชาวทิเบต เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เครื่องประดับชนิดต่างๆ อัญมณี หิน ฯลฯ  สมควรแก่เวลาแดดร่มลมตกนำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเนปาล  (มีเสื้อชูชีพให้ใส่ทุกท่าน เรือจะเป็นเรือพาย นั่งลำละ 4 -5 ท่าน มีคนพายให้คะ)ชมวิวทิวทัศน์ของ ยอดเขามัจฉาปูชเร ที่สูงตระหง่านสูงกว่า 6,977 เมตร ซึ่งยอดเขานี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย นำท่านชม วัดบาราฮิ ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบและนำท่านสักการะ เทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองนี้

 

18.30 น.           บริการอาหารเย็นที่โรงแรม มื้อที่ 4 หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย....ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม        โปขระ ยอดเขาซารางก็อต– กาฐมัณฑุ – ธุลิเขล

 

04.45 น.           นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาซารางก็อต เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับชม ยอดเขามัจฉาปูชเร ยอดเขาอรรณาปุรณะ ทั้ง 5 ยอด โดยเฉพาะยอดเขาอรรณาปุรณะ 1 ที่สูงเป็นอันดับ 10 ของโลก ยอดเขาเธาละคิรี ยอดเขามนะสลู และวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองโปขระ

 

08.00 น.           บริการอาหารเช้าที่โรงแรม มื้อที่ 5 หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ กาฐมัณฑุ ระหว่างเส้นทางโปขราไปกาฐมัณฑุ ( ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง )ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเนปาลแบบชนบท และวิวทิวทัศน์สองข้างทางอันงดงามของสายน้ำสลับกับเทือกเขา ต้นไม้ ดอกไม้นานาพันธุ์ (นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางนั่งรถหนึ่งเที่ยว เพื่อให้ท่านชมบรรยากาศสองข้างทางที่แสนงดงามดั่งภาพวาด)

 

12.00 น.           บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ริเวอร์ไซด์ สปริง รีสอร์ท ระหว่างทาง มื้อที่ 6 หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองธุลิเขล เส้นทางผ่านแม่น้ำและภูเขาที่สลับซับซ้อนเพื่อเข้าสู่ กาฐมัณฑุ จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองธุลิเขล ซึ่งเมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองกาฐมัณฑุ 30 กิโลเมตร สัมผัสบรรยากาศแบบดั้งเดิมของเนปาล ในอดีตเคยเป็นเส้นทางการค้าระหว่างเนปาลและทิเบต (วันนี้เดินทางกันเหนื่อยหน่อยนะคะ)

 

18.30 น.           บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท มื้อที่ 7 หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย...(พักโรงแรม HIMALAYAN HORIZON ดีที่สุดของเมืองธุลิเขล)

วันที่สี่             ธุลิเขล – ยอดเขาเอเวอร์เรส – ปัคตะปูร์ - กาฐมาณฑุ วัดปศุปฏินาถ ช้อปปิ้งย่านทาเมล

 

05.30 น.           อรุณสวัสดิ์ ชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นและวิวทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดของเทือกเขาหิมาลัย (หากอากาศดีก็สามารถที่จะมองเห็นยอดเขาที่สูงที่สุดของ เอเวอเรสต์ และยอดเขาทั้ง 5 ยอดของเทือกเขาหิมาลัย จากจำนวน 10 ยอดที่สูงที่สุดในโลก ได้แก่ เอเวอเรสต์, โชยู, มาลาคู, โลดเส, มานาสรู) (วันนี้อากาศค่อนข้างเย็น เตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อม )

 

*** หมายเหตุ ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงตะวันตกหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นเป็นสำคัญ ***

 

07.00 น.           บริการอาหารเช้าที่โรงแรม มื้อที่ 8 หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองปัคตะปูร์  BHAKTAPUR CITY ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าและมีความรุ่งเรือง มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักไม้ จัตุรัสปัคตะปูร์ดูร์บาร์  BHAKTAPUR DURBAR SQUARE ที่ประกอบด้วย ประตูทองคำ  GOLDEN GATE ที่มีการแกะสลักงดงามและสมบูรณ์ มีการประดับตกแต่งลวดลายด้วยเทพและเหล่าอสูรต่างๆอย่างละเอียดประณีต เป็นลานเข้าไปสู่พระราชวังนาม พระราชวัง 55 พระแกล  THE PALACE OF 55 WINDOWS พระราชวังแห่งนี้มีระฆังทองสัมฤทธิ์ แขวนอยู่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ระฆังหมาเห่า” ซึ่งในสมัยก่อนมีไว้เพื่อตีบอกเวลาด้วยความงดงามของเมืองนี้ จึงเคยถูกจำลองเป็นฉากในภาพยนตร์ “LITTLE BUDDHA” รวมถึงละครของเมืองไทยของเราด้วยเช่นกัน  ชม มณฑปเนียตะโปละ เป็นมณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล สวยโดดเด่นด้วยหลังคา 5 ชั้น วัดนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้

 

12.00 น.           บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีน มื้อที่ 9 หลังอาหาร จากนั้นนำท่านชม วัดปศุปฏินาถ PASHUPATINATH TEMPLE เป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล สร้างในสมัยพระเจ้าภูบาลสิงห์แห่งราชวงศ์มัลละ วัดนี้มีหลังคาทำด้วยทองคำซ้อนกันสองชั้นและประตูทำด้วยเงิน เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอีกวัดหนึ่ง อยู่ติดกับแม่น้ำบักมาติซึ่งเชื่อว่าแม่น้ำสายนี้เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำคงคาของอินเดีย ชม พิธีการฌาปนกิจของชาวอินเดีย อีกทั้งที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการแสวงบุญประจำปีของชาวฮินดู มหาศิวะราตรี ชมพิธีการเผาศพริมฝั่งแม่น้ำ เพื่อถวายแด่พระศิวะในภาคขององค์ปศุปฏินาถ สมควรแก่เวลาเดินทางช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล (คล้ายกับถนนข้าวสารในเมืองไทย) สินค้าที่น่าสนใจ อาทิเช่น โปสการ์ดรูปวิวทิวทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยว รองเท้า ผ้าคลุมไหล่ พรม กระเป๋านานาชนิด หมวกไหมพรม เสื้อยืด

 

18.30 น.           บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารไทย มื้อที่ 10 จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก (พักโรงแรม HIMALAYAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า) 

วันที่ห้า          กาฐมาณฑุ - ปะฏัน - กรุงเทพฯ

 

07.00 น.           บริการอาหารเช้าที่โรงแรม มื้อที่ 11 หลังอาหารนำท่านชม เมืองปะฏัน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ลลิตาปูร์” เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามที่สำคัญ 1 ใน 4 เมือง แห่งหุบเขากาฐมัณฑุ หุบเขามรดกโลกตั้งแต่ ค.ศ.1979 สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ นำท่านเดินชมบรรยากาศเมืองปะฏัน ชม จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์  PATAN DURBAR SQUARE ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จัตุรัสนี้ประกอบด้วยพระราชวังโบราณ ชม กฤษณะ มัณฑีร์  KRISHNA TEMPLE ที่สร้างด้วยหินแกรนิตทั้งหลัง เป็นต้นแบบของงานสถาปัตยกรรมแบบศิขรของเนปาลและยังเป็นวัดเดียวในเนปาลที่มียอดเจดีย์ 21 ยอด ชม วัดทอง หรือ โกลเดน เทมเปิล GOLDEN TEMPLE  เป็นวัดในพุทธศาสนาที่มีความสำคัญมากในปะฏัน สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ภายในวัดประกอบไปด้วยพระพุทธรูปทองคำและพุทธรูปมากมาย ล้วนแล้วแต่เป็นพระพุทธรูปที่มีคุณค่า  หลังคาทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจรดพื้น สร้างตามความเชื่อที่ว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินไปสู่สรวงสวรรค์ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน

 

13.50 น.           อกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 320 (บนเครื่องมีบริการอาหาร)

 

18.25 น.           ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ


                              ***********************************************************

 

• อัตราค่าบริการ  จำนวนผู้ร่วมเดินทาง 15 – 20 ท่าน

ผู้ใหญ่ ( 1 ท่าน)

เด็กพักกับผู้ใหญ่ (1 ท่าน)

เด็กเสริมเตียง

เด็กไม่เสริมเตียง

ท่านละ 35,900.-บาท

ท่านละ 35,900.-บาท

ท่านละ 35,500.-บาท

ท่านละ 34,900.-บาท

พักเดี่ยวเพิ่มเงิน 6,000.- บาท จอยทัวร์คิดท่านละ 20,900.- บาท ราคานี้ คิดค่าวีซ่าเนปาลเรียบร้อยแล้วคะ **ราคาเด็ก เด็กต้องอายุน้อยกว่า 9 ปี หรือเกิดปี ค.ศ. 2005 ลงมาคะ

 

• ค่าบริการนี้รวม

 

1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Thai Airways ชั้นทัศนาจร ตามรายการ

2.ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กาฐมัณฑุ - โปขรา

3.ค่าโรงแรม 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่านระดับ 4 ดาวคะ)

4.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ

5.ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง

6.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.-บาท  (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50% แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต)

7.ค่าเข้าชมทุกสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

8.ค่าวีซ่าเนปาลราคา 875 บาท และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

9.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว

• ค่าบริการนี้ไม่รวม   

1.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 3$/ ท่าน/วัน ตลอดรายการ 20 ดอลล่า

2.ค่าทิปไกด์ไทย (ตามความพึงพอใจ...ไม่บังคับคะ)

3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่าง ๆ,ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ

4.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)

5.ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง( PASSPORT)และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

• หมายเหตุ : ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น

 

• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว (สำคัญมาก), รองเท้าสวมใส่สบาย, ไฟฉาย, เสื้อกันหนาว

เอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่าเนปาล

1.หนังสือเดินทาง ที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2.หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

3.รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 1 - 2 นิ้ว 2 ใบ

4.สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเบอร์โทรศัพท์)

เงื่อนไขการให้บริการ (ที่ท่านควรทราบก่อนสำรองที่นั่ง)

1.ชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท พร้อมส่งหน้า COPY พาสปอร์ตหน้าแรก ที่มีชื่อ นามสกุล

2.ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด 100 % ก่อนการเดินทาง 10 วัน


*** ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจังหวัด อัตราดังกล่าวเป็นอัตราสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธนาคาร ค่ะ***

หมายเหตุ : หากท่านโอนเงินกรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์ …ใส่เบอร์แฟกซ์   หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราบถึงการโอนเงินของท่านทางโทรศัพท์  LINE หรือ FACEBOOK หากท่านไม่สามารถแฟกซ์ได้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ


 

กรุ๊ปเหมาหรือกรุ๊ปส่วนตัวควรจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน สำหรับช่วงวันหยุดเทศกาล

 

* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว** คืนเงินทั้งหมด **(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**

* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด

* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด

* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

 

 

- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมือง อันเนื่องมาจากการที่ท่านมีเอกสารเดินทางที่ไม่ถูกต้อง หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง หรือภัยธรรมชาติ, ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสัย ที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย ถูกทำร้าย หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ

 

• การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

REMARK

-ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) ยกเว้นค่าวีซ่า แต่ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)

-สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนในทุกกรณี

• กรณีที่ท่านต้องการขึ้นเครื่องบิน Mountain Flight (1 ชั่วโมง) พิเศษนอกเหนือรายการ เพื่อสัมผัสยอดเขาเอเวอเรสต์และเทือกเขาหิมาลัยอย่างใกล้ชิด จ่ายเพิ่มท่านละ 190 USD (สามารถแจ้งกับไกด์และจ่ายเงินที่ไกด์ในวันเดินทางได้เลยคะ)

view