สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เวียดนามเหนือ ฮานอย ลาวไก ซาปา 4 วัน 3 คืน

เวียดนามเหนือ ฮานอย ลาวไก ซาปา 4 วัน 3 คืน

โปรโมชั่น เวียดนามเหนือ

ฮานอย ลาวไก ซาปา

4 วัน 3 คืน

 

สัมผัสธรรมชาติ ณ ซาปา >>> ชมวิถีชีวิต ณ หมู่บ้านก๊าตก๊าต,

>>> ชมความงามธรรมชาติที่ น้ำตกซิลเวอร์ >>> ชมวิวทิวทัศน์ ณ ทิวเขาฮามลอง

>>> ช้อปปิ้ง เดินเทียว ตลาด COC LEU >>> เที่ยวนมัสการพระ ณ วัดเจดีย์เสาเดี่ยว >>> ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินต์ และสุสานลุงโฮ

 

*** เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง ***

วันแรก          กรุงเทพฯ – ฮานอย

10.40 น.       คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 4  เคาน์เตอร์ F

เคาน์เตอร์สายการบิน สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VJ)เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

 

16.10 น.       เหิรฟ้าสู่ กรุงฮานอย สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VJ) เที่ยวบินที่ VJ902

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง / ใช้เวลาบิน 1.50 ชั่วโมง )

 

18.05 น.       เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำแดง แม่น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิกหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Parris” เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial) ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลาย

 

เย็น               รับประทานอาหารอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร             

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก DELIGHT HANOI  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 

วันสอง          ลาวไก-ซาปา-สะพานหวาย-TA VAN VILLAGE-หมู่บ้านก๊าตก๊าต

 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางไปยังลาวไกโดยรถโค้ชปรับอากาศโดยใช้เส้นทางตัดใหม่ทางด่วนจากโนยบ่ายไปยังลาวไก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

 

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 

หลังจากนั้นเดินทางไปยังเมืองซาปา นำท่านออกเดินทางจากลาวไกสู่ขุนเขาหว่างเหลียนเซิน ไปยังเมืองซาปา ระยะทาง 38 กม. ถึงเมืองซาปา เมืองบนภูเขาที่เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสสร้างไว้เป็นสถานที่พักผ่อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งใน นำท่านชม สะพานหวาย นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต (Cat Cat) หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ของเมืองซาปา เดินเท้า เข้าชมทิวทัศน์อันสวยงาม ชมไร่นาขั้นบันไดของชาวเขา และเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บ้าน ชมน้ำตกกั๊ต กั๊ต อีกหนึ่งความสวยงามตามธรรมชาติ ของซาปา

 

เย็น               รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 

                    นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SUNNY MOUNTAIN SAPA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันสาม          ตลาดชาวเขาซาปา-ภูห่ามโหร่ง-น้ำตกซิลเวอร์-เมืองลาวไก-ตลาด Coc Leu-ฮานอย

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

นำท่านเดินชม ตลาดเมืองซาปา เดินเท้าไปตามถนนสายหลักในเมืองซึ่ง มีคนพื้นเมืองชาวเขาขายของให้กับนักท่องเที่ยวสองข้างทางก็มีสินค้ามาวางขายทั้งของสดและของแห้งบนถนนภายในเมือง ตลาดเมืองซาปาแบ่งออกเป็นสองชั้นชั้นล่างเป็นตลาดสดส่วนชั้นบนเป็นตลาดขายเสื้อผ้าของชนเผ่าต่างๆซึ่งมานั่งเย็บปักถักร้อยกันเป็นแถวสีสันของเสื้อผ้าสวยสดตามสไตล์ นำท่านสัมผัส ภูห่ามโหร่ง (Ham Rong Mountain) พาท่านเข้าไปชมซาปาในมุมสูง  Tram Ton Pass จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆคือ ฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน นี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตรในสวนซาปา  มีทั้งสวนกล้วยไม้ และดอกไม้ ผ่าน heaven gate ไปยังจุดชมวิวเมืองซาปา นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น สายน้ำไหลลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของน้ำตกตามชั้นต่างๆ  เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พร้อมภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิว

 

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองลาวกาย ให้ท่านอิสระท่านช้อปปิ้งที่ ตลาด Coc Leu ซึ่งเป็นตลาดที่อยู่ติดชายแดน ระหว่างเวียดนามและจีน ที่นี่จะมีสินค้าทั้งของเวียดนามและของจีนให้ท่านได้เลือกซื้อ   นำท่านเดินทางชมหมู่บ้านแม้ว ชมบ้านของท่านผู้นำเผ่าที่สร้างขึ้นในสมัยกลับสู่จังหวัดลาวไก ชมจุดที่แม่น้ำแดงไหลจากมณฑลยูนานประเทศจีนลงสู่ประเทศเวียดนาม ซึ่งรัฐบาลเวียดนามเปิดขึ้นใหม่ เที่ยวชมตัวจังหวัดลาวไก

 

เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 

นำท่านเดินทางกลับสู่ ฮานอย โดยใช้เส้นทางเดิม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก DELIGHT HANOI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันสี่              สุสานลุงโฮ-ทำเนียบปรธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์ลุงโฮ

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

ชม สุสานลุงโฮ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 นำท่านเคารพร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ (หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้) ชมบ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งครั้งหนึ่งใช้ เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม จากนั้นชม วัดเจดีย์เสาเดียว One Pillar Pagoda ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ สถานที่แสดงประวัติการเดินทางของลุงโฮ ในการศึกษาหาความรู้เพื่อกอบกู้ชาติ ภายในอาคารมีการจัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ จัดแสดงงานศิลปะและภาพถ่ายต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมที่อดีตประธานาธิบดีฯเคยทำเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่พร้อมทั้งมีห้องจัดนิทรรศการ, ห้องสมุด, ห้องวิจัย และห้องประชุม ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮานอย

 

13.10 น.  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VJ) เที่ยวบินที่ VJ901

 

15.05 น.       ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ


////////////////////////////////////////////////////////


 

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก

(เสริมเตียง)

เด็ก

(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยว

6-9 / 20-23 พฤศจิกายน 57

27-30 พฤศจิกายน

10,900

9,955

10,900

9,955

10,900

9,955

2,500

4-7 / 11-14 ธันวาคม 57

12,555

11,555

10,555

2,500

27-30 ธันวาคม 57

30 ธันวาคม 57–02 มกราคม 58

01-04 มกราคม 58

14,555

13,555

12,555

2,500

 

                       

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

6. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญ

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม


1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (15 กิโลกรัมต่อท่าน)

4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์


 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

-            กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  พร้อมชำระงวดแรก  5,000 บาท

-            พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเพื่อการสำรองที่นั่ง

เอกสารใช้สำหรับการเดินทาง

หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่หมดอายุ

การยกเลิกการเดินทาง

-            การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก

-            กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 14 วันทำการ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์

-            กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วันทำการ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ

-            บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับ   ผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

-            หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

-            เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 

 

สอบถามเพิ่มเติม/จองทัวร์

โทร. 089 661 9458

view