สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ พระใหญ่ 5 วัน 3 คืน ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี เพียงท่านละ 28,900 บาท

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ พระใหญ่  5 วัน 3 คืน ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี เพียงท่านละ 28,900 บาท

วันแรก             กรุงเทพฯ  –  นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

21.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Jet Asia  พบกับไกด์และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่พร้อมต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารตลอดจนสัมภาระของทุกท่าน*

 

สิ่งที่ควรทราบ : สายการบินจะทำการปิดให้บริการ Check-in ก่อนเวลาเครื่องออกประมาณ 30 นาทีและไม่มีประกาศเตือนขึ้นเครื่อง ดังนั้นทุกท่านจำเป็นต้องพร้อมกัน ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที

วันที่สอง          โยโกฮ่ามา – พระใหญ่คามาคูระ-ฮาโกเน่-ล่องเรือโจรสลัด-โอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต

 

01.25 น.       เดินทางสู่ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Jet Asia เที่ยวบินที่ JF988

(บริการอาหารบนเครื่อง)

 

09.30 น.       เดินทางถึง สนามบินนาริตะ จังหวัดจิบะ ประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังจากตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว......ได้เวลาตะลุยกันแล้ว.....

จากนั้น          นำท่านชม พระพุทธรูปไดบุทสึ หรือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ แปลว่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สร้างจากสำริด เมื่อปี ค.ศ.1795 ความสูงขององค์พระ 11.35 เมตร มีน้ำหนัก 122 ตัน ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจ้ง หันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งอดีตองค์พระได้ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่เนื่องจากเกิดสึนามิได้พัดผ่านหลายครั้งและทำให้วิหารได้พังทลาย แต่องค์พระ ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

 

เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน  ชาบู ชาบู  (มื้อที่ 1)

 

จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพื่อ นำท่านล่องเรือ ชมทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งภาพสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่

 

จากนั้น          นำท่านนั่งรถขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ “หุบเขานรก” เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน เป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ (อุณหภูมิประมาณ 97 องศาเซลเซียส)  พร้อมชิม  “ไข่ดำ” โดยเชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ที่ต้มจนเปลือกภายนอกเป็นสีดำ 1 ฟอง จะทำให้อายุยืนขึ้น 7 ปี  อิสระ ให้ท่านได้เลือก “ชมและซื้อ” สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ สบู่ดำ,แชมพูดำ, โฟมล้างหน้าดำ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดี รวมทั้ง “คิตตี้ไข่ดำ” ซึ่งเป็นO-Top อย่างหนึ่งของญี่ปุ่น

 

จากนั้น          นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่ “โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE

 

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ทงคัตสึ  (มื้อที่ 2)

 

20.00 น.         ที่พัก  Super Hotel  หรือเทียบเท่า

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับ การแช่น้ำแร่ (ออนเซ็น) สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สาม          พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ภูเขาไฟฟูจิ / วัดอาซากุสะ /Tokyo Skytree/พระราชวังอิมพีเรียล

                        /ช้อปปิ้งชินจุกุ/นาริตะ

 

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

 

จากนั้น            นำท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ที่ Experience Earthquake พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ท่านจะได้ทดสอบในบ้านจำลองแผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ำสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจำลองแบบต่างๆ จากนั้น ให้ท่านเลือกซื้อของฝากราคาถูก   อาทิเช่น ขนม เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า  ถูกใจนักช้อปคนไทย แน่นอน

 

จากนั้น           นำท่านชื่นชมความยิ่งใหญ่ของ “ภูเขาไฟฟูจิ”  ที่ยังไม่ทันหลับสนิท และเป็นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นด้วยความสูงประมาณ 3,776 จากระดับน้ำทะเลและมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาเกือบตลอดทั้งปีทำให้ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่สวย งามที่สุดในโลก ... เราจะนำท่านบรรยากาศของภูเขาไฟแห่งนี้ได้ใกล้ชิดถึง สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล นี่เป็นชั้นที่สูงที่สุดในการเดินทางโดยรถแล้วค่ะ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย หากไม่สามารถขึ้นไปด้านบนภูเขาไฟฟูจิได้ จะนำท่านไปถ่ายรูปที่จุด View point แทนค่ะ) อิสระให้ท่านได้เลือกมุมถูกใจ ณ ศาลเจ้าที่คอยปกปักรักษาภูเขาแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้เลือกชมและซื้อ “ขนมอร่อยและสินค้าพื้นเมือง” มากมาย

 

เที่ยง                บริการอาหารเที่ยง Tepanyaki  (มื้อที่ 4)

 

จากนั้น           นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่  กรุงโตเกียว  นำท่านเดินทาง ชม “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่า ภาพเป็นที่ระลึกกับ  “คามินาริมง(ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น  “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่

 

จากนั้น           นำท่านถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียว ที่ท่านสามารถถ่ายรูปได้งดงามจากบริเวณใกล้กับวัดอาซากุซะ สำหรับโดตเกียวสกายที เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวเวอร์ที่นครกว่างโจวของจีน และหอซีเอ็นทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา

 

จากนั้น           นำท่านแวะเที่ยวชม พระราชวังอิมพิเรียล (ชมด้านนอก) ที่ประทับของจักรพรรดิญี่ปุ่น พระราชวังนี้แต่เดิมเป็นที่ตั้งของปราสาทเอะโดะ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของโชกุนตระกูลโทกุงะวะ พระราชวังนี้มีพื้นที่กว่า 600 ไร่ ให้เวลาท่านได้ชื่นชม ความงดงามโดยรอบพระราชวัง ชมสะพานคู่ที่เรียกว่า นิจูบาชิ ที่สร้างได้อย่างสวยงาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เพราะรอดพ้นจากการทิ้งระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีลักษณะคล้ายแว่นตา

 

จากนั้น           นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง ชินจูกุ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของโตเกียว ไม่จำกัดว่าเป็นย่านแฟชั่น หรือย่านใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากว่าที่ชินจูกุจะมีร้านค้าหลากหลายให้จับจ่าย ครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื่อผ้า เครื่องแต่งกาย สินค้ามียี่ห้อ หรือแบรนด์ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้ามือสอง ร้านขายยา และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆด้วย 

 

ค่ำ             อิสระอาหารค่ำ

 

20.00 น.        ที่พัก Tokoyo in Narita/  หรือเทียบเท่า***

 

 

วันที่สี่              อิสระเต็มวัน  ไกด์นำท่านนั่งรถไฟตะลุยโตเกียว

 

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

 

จากนั้น          หลังอาหารเช้า วันนี้อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการตะลุยเมืองโตเกียวค่ะ ลองสัมผัสโตเกียวในแบบของท่านดูแล้วจะรู้ว่า “โตเกียวไม่มีขา” ถ้าอยากไปหา ต้องมาเองค่ะ

 

Good Shopping

 

                        ไกด์นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง ชินจูกุ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของโตเกียว ไม่จำกัดว่าเป็นย่านแฟชั่น หรือย่านใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากว่าที่ชินจูกุจะมีร้านค้าหลากหลายให้จับจ่าย ครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื่อผ้า เครื่องแต่งกาย สินค้ามียี่ห้อ หรือแบรนด์ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้ามือสองร้านขายยาและยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆด้วย 


และยังมีแหล่งช้อปที่หลายหลาย ที่ด้วยกัน อาทิเช่น

 

1.ฮาราจุกู (Harajuku) แหล่งแฟชั่นหลุดโลกของชาวญี่ปุ่นวัยกะเตาะที่มักนัดกันแต่งตัวมาเดินโชว์เฉิดฉายกันในย่านนี้

 

2.กินซ่า (Ginza) แหล่งร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมหรูหรา และร้านอาหาร ภัตตาคารระดับ 5 ดาว

 

3. อะคิฮะบาร่า (Akihabara) แหล่งช้อปปิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ

 

4. ชิบูย่า (Shibuya) เป็นแหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อ ถนนของชิบูย่าเป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมและแฟชั่นของวัยรุ่นในประเทศ ญี่ปุ่น และเป็นแหล่งกำเนิดของเทรนด์การแต่งตัวต่างๆ มากมาย

 

หลักๆ แล้วจะมีอยู่ด้วยกัน 3 อย่าง คือ ราเมง (บะหมี่เส้นเหลือง), โซบะ (เส้นออกสีเทา-ดำ และออกจะแข็งกว่าราเมงอยู่นิดหน่อย) และอุด้ง (ก๋วยเตี๋ยวเส้นขาว) ซึ่งทั้งสามแบบจะปรุงแต่งไม่แตกต่างกันสักเท่าไร


อิสระอาหารเที่ยงและเย็น,ไม่รวมค่าผ่านประตูหรือค่าธรรมเนียมต่างๆไม่รวมค่ารถไฟและไม่มีบริการรถบัสรับส่งในวันนี้นะคะ^^ เราจะต้องตะลุยโตเกียวโดยการนั่งรถไฟ 

      

20.00 น.        ที่พัก Tokoyo in Narita/  หรือเทียบเท่า***

 

 

วันที่ห้า            อีออนพลาซ่า /สนามบิน นาริตะ / สนามบินสุวรรณภูมิ

 

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

(หลังอาหารเช้าตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย Check-Out)

 

09.00 น.         บ๊ายบาย กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

09.30 น.         นำท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางญี่ปุ่น เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า กระเป๋าหรือขนมขบเคี้ยวรวมถึงเพลิดเพลินกับร้าน 100 เยน สินค้าราคาถูกคุณภาพญี่ปุ่น เชิญท่านเลือกซื้อเลือกหาได้ตามอัธยาศัย

 

11.00 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

 

13.25 น.         ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Jet Asia   เที่ยวบินที่ JF 989

 

19.00 น.         ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

  **********************************************************

กรุณาอ่าน ก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จริง ในขณะนั้นโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ /การเมือง /การยกเลิกเที่ยวบิน /ภัยธรรมชาติ โดยที่ทางบริษัทมิอาจควบคุมได้ ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

- เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ล่วงหน้า เช่น รถติด , ร้านอาหารปิด หรือด้วยเหตุผลอื่น โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะคัดสรรค์ในสิ่งที่ให้กับลูกค้าเสมอ โดยสมเหตุสมผล**

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

อัตราค่าบริการนี้รวม   

 

1.   ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับพร้อมคณะ)

2.   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

3.   โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)

4.   ค่าอาหาร 6  มื้อ ตามที่ระบุในรายการ

5.   ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง

6.   ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

7.   ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

8.   หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 

1.  ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 2,000 เยน ตลอดทั้งทริป

2.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก

3.   ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์

4.   ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

5.   ราคาทัวร์ไม่รวมวีซ่า

อัตราค่าบริการเดือน  ตุลาคม  2557  ไม่มีขาปูยักษ์

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

หรือ

 1 ผู้ใหญ่ + 1เด็ก

เด็ก

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

วันบิน

วันที่เดินทาง

พ-อา

29 ตุลา – 2 พฤศจิกา

28,900

28,900

7,500

พฤ-จ

30 ตุลา – 3 พฤศจิกา

28,900

28,900

7,500


 

อัตราค่าบริการเดือน พฤศจิกายน 2557  ไม่มีขาปูยักษ์

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

หรือ

 1 ผู้ใหญ่ + 1เด็ก

เด็ก

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

วันบิน

วันที่เดินทาง

พ-อา

5-9 พฤศจิกายน

28,900

28,900

7,500

พฤ-จ

6-10 พฤศจิกายน

28,900

28,900

7,500

พ-อา

12-16 พฤศจิกายน

28,900

28,900

7,500

พฤ-จ

13-17 พฤศจิกายน

28,900

28,900

7,500

พ-อา

26-30 พฤศจิกายน

28,900

28,900

7,500

พฤ-จ

27 พฤศจิกา - 1 ธันวา

28,900

28,900

7,500

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 

1.  กรุณาสำรองที่นั่งโดยการชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท 

2.  กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก

 

   กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 

1.    หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่

2.    กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น

3.    ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

4.    เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ


 

ในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

1.        ถึงแม้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น (ระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน) แต่ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถาเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น

2.        เอกสารที่ควรเตรียมไว้สำหรับการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจาก บัตรเครดิตหรือเงินสดจำนวนพอเพียงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น ชื่อที่พัก รวมถึงที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น และกำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

3.        หนังสือเดินทางที่สามารถใช้ในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับยกเว้นวีซ่า ต้องเป็นหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หนังสือเดินทางชั่วคราวไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า

4.        ผู้ที่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรืออยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ จะมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

5.        กรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการต่างๆ ได้ และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการส่งตัวกลับประเทศไทย อาทิ ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในกรณีที่ต้องเปลี่ยนสนามบิน ผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยสายการบินจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ก่อน และจะดำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืนจากผู้เดินทาง


 

หมายเหตุ


1.       กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด

2.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม

5.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

view