สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน


เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์

4 วัน 3 คืน

 

ชมเมืองนิงบิงห์ ที่ได้ขึ้นว่า ฮาลองบก>>>นำท่านชมถ้ำตามก๊ก>>>ย้อนรอยชมพระราชวัง ณ เมืองฮานอย>>>สัมผัสธรรมชาติล่องอ่าว ณ ฮาลอง เบย์>>>ศึกษาอดีต สุสานโฮจิมินต์>>>อิสระช๊อปปิ้งถนน36สาย>>>ชมหุ่นกระบอกน้ำที่ขึ้นชื่อของเวียดนาม

วันแรก          กรุงเทพฯ – ฮานอย – นิงห์บินห์

 

10.40 น.       คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 4  เคาน์เตอร์ F

 

เคาน์เตอร์สายการบิน สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VJ)เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

 

16.10 น.       เหิรฟ้าสู่ กรุงฮานอย สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VJ) เที่ยวบินที่ VJ902

 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง / ใช้เวลาบิน 1.50 ชั่วโมง )

 

18.05 น.       เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เราจะนำท่านเดินทางสู่ จังหวัด นิงห์บิงห์ (Ninh Binh) เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา ๙๙ ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึกเดียนเบียนฟู

 

เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 

                    นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก YEN NHI Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สอง        ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-พระราชวัง HOA LU-ฮาลอง-ชมตลาดราตรีฮาลอง

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

                    นำท่านเดินทางสู่ ตามก๊ก (Tam Coc) หมายถึงถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐาน  ลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนีย์ภาพ ภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความ ยาวหลายกิโลเมตร ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ำ ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็นทุ่งนา ยามที่ข้าวใกล้เก็บเกี่ยว ท้องนาจะเป็นสีเหลืองอร่ามสวยงามเกินบรรยาย

 

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง ณ โรงแรมที่พัก

 

บ่าย               จากนั้นนำทุกท่านแวะ สักการะ วัด Bai dinh ที่ประวัติอันยาวนานเก่าแก่ และมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนามเป็นอย่างมาก นำท่านเข้าชม พระราชวังฮวาลู (Hua Lo Palace) อายุเก่าแก่หลายร้อยปี ซึ่งมีสุสานกษัติรย์ราชวงศ์เล ที่สวยงาม จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับสู่ ฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ตั้งอยู่ในจังหวัดกว่างนิงห์ ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม (ระหว่างการเดินทางจะมีแวะร้านค้า เพื่อชมสินค้าท้องถิ่นและเข้าห้องน้ำ ผ่อนคลายอิริยาบถ)

 

เย็น               ถึงฮาลองเบย์ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน ช้อบปิ้งตลาดไนท์พลาซ่า เมืองฮาลอง พบกับสินค้าของฝาก ของที่ระลึก ที่รวบรวมไว้มากกว่า 100 ร้านค้า

 

                    นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CONG DOAH HALONG Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม        ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

ออกเดินทางทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านชื่นชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านธรรมชาติ และล่าสุดคือ ด้านธรณีวิทยา ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่สลับซับซ้อนราวกับภาพวาด 3 มิติ และ ถ้ำนางฟ้า   ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ในรูปร่างแปลกตาทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการ จากหินงอกหินย้อยรูปร่างต่าง ๆ , แวะ ชมหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งอยู่กลางน้ำ ท่านสามารถสั่งอาหารทะลสดๆ จากกระชังให้ทางเรือปรุงเสริมกับอาหารกลางวันได้ด้วย

 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ (อาหารทะเล) พิเศษ! เสริฟไวน์แดงดาลัด ระหว่างรับประทานอาหารบนเรือ จากนั้น กลับขึ้นฝั่ง เดินทางกลับ กรุงฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างทางจะมีแวะร้านของฝาก เพื่อเข้าห้องน้ำและเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย)  

 

บ่าย               ถึงกรุงฮานอย นำท่าน ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์  เพื่อชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี้ ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้า

 

เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ชมเรื่องราวที่แสดงวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำ เป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CWD Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สี่            ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์-วิหารวรรณกรรม

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

ชม สุสานลุงโฮ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 นำท่านเคารพร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ (หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้) ชมบ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งครั้งหนึ่งใช้ เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม จากนั้นชม วัดเจดีย์เสาเดียว One Pillar Pagoda ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ สถานที่แสดงประวัติการเดินทางของลุงโฮ ในการศึกษาหาความรู้เพื่อกอบกู้ชาติ ภายในอาคารมีการจัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ จัดแสดงงานศิลปะและภาพถ่ายต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมที่อดีตประธานาธิบดีฯเคยทำเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่พร้อมทั้งมีห้องจัดนิทรรศการ, ห้องสมุด, ห้องวิจัย และห้องประชุม ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮานอย

 

13.10 น.  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VJ) เที่ยวบินที่ VJ901

 

15.05 น.       ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

JJJJJ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก

(เสริมเตียง)

เด็ก

(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยว

13-16 พฤศจิกายน 57

27-30 พฤศจิกายน 57

10,900

9,955

10,900

9,955

10,900

9,955

2,500

28-31 ธันวาคม 57

29 ธันวาคม 57 – 1 มกราคม 58

31 ธ.ค.-3 ม.คง 58

14,555

13,555

12,555

2,500

                        

อัตรานี้รวม

 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)

 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

 

3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

 

4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

 

5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

 

6. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญ

 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท


 

อัตรานี้ไม่รวม

 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (15 กิโลกรัมต่อท่าน)

4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

-            กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 5,000 บาท

-            พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเพื่อการสำรองที่นั่ง 

เอกสารใช้สำหรับการเดินทาง

หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่หมดอายุ

การยกเลิกการเดินทาง

 

-            การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก

-            กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 14 วันทำการ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์

-            กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วันทำการ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ

 

-            บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับ   ผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

 

-            หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

 

-            เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

view