สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สเปน โปรตุเกส 8 วัน เพียง 59,900 บาท เดินทาง 9-13 สิงหาคม 2558

สเปน โปรตุเกส 8 วัน เพียง 59,900 บาท เดินทาง 9-13 สิงหาคม 2558

สเปน โปรตุเกส 

8 วัน 5 คืน 

เพียง  59,900 บาท

คอร์โดบ้าร์ มัสยิดเมสกิต้า มหาวิหารแห่งเซวีญ่า

ลิสบอน เคป เดอรอก้า บาดาจอซ แมดดริด

มหาวิหารเมืองโทเลโด้ ... เมืองประวัติศาสตร์ พระราชวังหลวง

***  ชิมอาหารพื้นเมือง...ข้าวผัดสเปน + ชมระบำฟลามิงโก้  ***


 

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 1 เดือน    เพราะวีซ่าทำการ 15 วัน

รายละเอียดการเดินทาง      6 - 13   สิงหาคม   2558

                                                
 

 

วันแรกของการเดินทาง                  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  – แมดดริด  (สเปน)             

22.00 น.               คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้นที่ 4  ผู้โดยสารขาออก   ประตูทางเข้าที่ 1  เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์  (EK)  เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ          

 

วันที่สองของการเดินทาง               แมดดริด – คอร์โดบ้าร์         

00.55 น.               ออกเดินทางสู่กรุงแมดดริด  ประเทศสเปน  โดยเที่ยวบินที่  EK371/EK141

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบเวลา 05.35  –  07.40 น.)

14.05 น.               เดินทางถึง กรุงแมดดริด เมืองหลวงของประเทศสเปน มหานครอันทันสมัยล้ำยุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่นี่ และประกาศให้แมดดริดขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ของพระองค์ และได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และสูงสุดแห่งหนึ่งในยุโรป

(เวลาที่ประเทศสเปน ... ฤดูร้อน  ช้ากว่าที่ประเทศไทย  5 ชั่วโมง)

จากนั้น                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์โดบ้าร์ เมืองในระบบกาหลิบที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดของยุโรปในศตวรรษที่ 10 มีการสร้างมหาวิทยาลัย เน้นการเรียนรู้ด้านวรรณกรรมและวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์ เลาะเลียบผ่านผ่านเขตกำแพงเมืองเก่าที่ด้านหลังเป็นชุมชนชาวยิว ปราสาท อัลคาซาร์และสะพานแบบโรมัน ทอดตัวข้ามแม่น้ำกวาดัลกีบีร์

19.30 น.               รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

จากนั้น                 นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  โรงแรม  AYRE CORDOBA  หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง                   คอร์โดบ้าร์ – เซวีญ่า

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น                 นำท่านชมภายนอก สุเหร่าเมซกีต้า สุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ของบรรดากาหลิบแห่งอูมัยยาด   หากจะเปรียบเทียบความใหญ่โต คงจะไม่สร้างความประหลาดใจ แต่ ณ ที่แห่งนี้คือบทสรุปของการปลูกฝังคริสต์ศาสนา ลงบนอาณาเขตอันยิ่งใหญ่ของมุสลิมเดิม ซึ่งท่านจะได้เห็นศิลปะการสร้างโบสถ์ของชาวคริสต์อันยิ่งใหญ่ และศิลปะหลายแบบถูกบรรจงเติมแต่งให้สมบูรณ์ จึงเป็นสถาปัตยกรรมที่เปรียบเป็นความหฤหรรษ์อย่างลึกซึ้งแห่งงานศิลปะ และความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา แต่ในขณะเดียวกันศิลปะแบบมุสลิมซึ่งก็คือมีห์รับซึ่งถือเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมชิ้นเอกบนกระเบื้องเซรามิคของศิลปินชาวมัวร์แท้ ๆ ได้รับการอนุรักษ์เก็บรักษาให้ทรงคุณค่าความงามจนแทบจะหาชมไม่ได้อีกแล้วบนโลกใบนี้

จากนั้น                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซวีญ่า เมืองศูนย์กลางทางการเงิน วัฒนธรรม และศิลปะของภาคใต้ของสเปน และยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเองอันดาลูเซียอีกด้วย เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของสเปน และเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปเมื่อปี ค.ศ. 1992 รวมทั้งเป็นเมืองหลวงของแคว้นอันดาลูเซียด้วย ซึ่งทั้งมวลนี้ล้วนทำให้เซบีญาป็นเมืองมีเสน่ห์ที่สุดในสามเมืองใหญ่ตอนใต้ เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเป็นเมืองอกแตกที่ตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำ GUADALQUIVIR มีท่าเรือที่มีความยาว 113 กิโลเมตรจากส่วนของทะเลเข้ามา

12.30 น.               รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

บ่าย                       นำท่านชมภายนอก มหาวิหารแห่งเมืองเซวีญ่า ที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของสเปน เป็น  มหาวิหารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก ถัดจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรม และมหาวิหารเซนต์ปอล แห่งกรุงลอนดอน มหาวิหารแห่งนี้ เป็นอาคารสถาปัตยกรรม ที่สร้างด้วยศิลปะสไตล์โกธิค ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1402-1506 ว่ากันว่าเป็นจุดประสงค์ ของคณะบาทหลวงในปี 1401 ที่จะสร้างโบสถ์ให้ดี อย่างไม่มีใครเทียบเทียมได้ ภายในวิหาร มีสมบัติที่ประเมินค่ามิได้หลายอย่าง จากนั้น นำท่านชม หอคอยกิรัลดา ซึ่งเป็นตึกทรงผอมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 93 เมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซวีญ่า

จากนั้น                 นำท่านชม พลาซ่าเอสปัญญ่า แห่งเซวีญ่าที่สวยงามยิ่งใหญ่อลังการด้วยตึกรูปโค้ง ครึ่งวงกลม ได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เคยใช้เป็นสถานที่จัดงาน เอ็กซ์โปปี 1929 ของกลุ่มประเทศที่พูดภาษาสเปน และนำท่านผ่านชมหอคอยทองคำ TORREDEL ORO (GOLDEN TOWER) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี

20.30 น.               รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมชมระบำฟลามิงโก้อันลือชื่อ ด้วยจังหวะกระทืบเท้ามัน ๆ ในสไตล์ของสเปน ศิลปะที่มีรูปแบบซับซ้อนทั้งเพลงดนตรี และการเต้นรำซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติและสร้างชื่อของชาวสเปน

จากนั้น                 นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  โรงแรม  VERTICE  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง             เซวีญ่า – ลิสบอน  (โปรตุเกส)

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น                 นำท่านเดินทางสู่ กรุงลิสบอน เมืองหลวงเก่าแก่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี ของประเทศโปรตุเกส เมืองที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้บนคาบสมุทรไอบีเรีย มีแม่น้ำเตโย (TEJO) ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองลิสบอน เป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลราวกับทะเล

12.30 น.               รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

บ่าย                      นำท่านชม กรุงลิสบอน นครเก่าแก่นครหนึ่งในทวีปยุโรป ทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญ และเป็นศูนย์กลาง ทางการเมือง การค้า อุตสาหกรรม พร้อมทั้งยังเป็นอุทยาน  นครที่เขียวชอุ่มร่มรื่น ชมทัศนียภาพของแม่น้ำเตโย (TEJO) ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองลิสบอน เป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลราวกับทะเล และยิ่งกว่านั้นโปรตุเกสถูกโอบล้อมด้วยชายหาดยาวกว่า 170 กม. ของผืนมหาสมุทรแอตแลนติก ชมบริเวณเมืองเก่าลิสบอน “โอลด์ซิตี้” และจัตุรัสการค้า สร้างขึ้นในสมัยมาร์ควิส เดอ ปอมแปล  เป็นนายกรัฐมนตรี

                             

จากนั้น                นำท่านชม สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรป ซึ่งสะพานนี้มีชื่อว่า PONTE 25 APRIL  (ซึ่งเมื่อวันที่ 25 APRIL ปี 1974 ได้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตย) จากนั้น นำท่านชม หอคอยบีเล็ม (BELEM TOWER) โบราณสถานที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมเก่า สมัยที่นครลิสบอนอยู่ภายใต้การยึดครองของชนชาติมัวร์ เดิมสร้างไว้กลางน้ำ เพื่อใช้เป็นป้อมปราการและประภาคาร รวมทั้งเป็นคุกอีกด้วย อดีตเคยเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจ และค้นพบโลกของวาสโก ดากามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรมมานูเอลไลน์ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง

จากนั้น                นำท่านผ่านชม วิหารเจโรนิโมส วิหารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 16 โดยกษัตริย์ แมนนูเอลที่ 1 องค์สำคัญที่สุดที่สร้างชื่อเสียงให้โปรตุเกส ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จจากการส่งนักเดินเรือล่องมหาสมุทร เพื่อค้นพบแผ่นดินใหม่ในโลก และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเป็นที่ฝังศพของวาสโกดากามา (VASCO DA GAMA) ที่  สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่วาสโกดากามา นักเดินเรือชื่อดัง ที่ได้เดินทางสู่อินเดียเป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่า มานูเอลไลน์ (MANUELINE) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 70 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าเป็นมรดกโลก วิหารแห่งนี้มีความสวยงามด้วยศิลปะ แบบโกธิค ซึ่งจะมีความแปลกกว่าที่อื่น คือ มีความผสมผสานแบบมานูเอลรึซึม

19.30 น.               รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

จากนั้น                 นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  TRYP ORIENTE  หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง               ลิสบอน – เคปเดอรอก้า – บาดาจอซ  (สเปน)

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น                 นำท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก  ผ่านเมืองเล็ก ๆ น่ารักแถบชานเมืองลิสบอน เพื่อเดินทางสู่ เค้ป เดอรอก้า ซึ่งเป็น จุดตะวันตกสุดของทวีปยุโรป เป็นที่ที่ มีแผ่นดินเป็นที่สุดท้าย  ก่อนเป็นมหาสมุทรแอตแลนติค

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

บ่าย                       นำท่านเดินทางสู่  เมืองบาดาจอซ  เมืองชายแดนทางตะวันตกของสเปน

19.00 น.               รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

จากนั้น                 นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  โรงแรม  CENTER  หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง                                บาดาจอซ – โทเลโด้ – แมดดริด

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด้ เมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความหมายว่า ”เมืองป้อมน้อย” ในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของสเปน และเคยถูกชาวโรมันเข้ายึดครองเมืองเมื่อ 2,200 ปีมาแล้ว ปัจจุบันอารยธรรมของชนต่างชาติครั้งก่อน ยังคงฝังแน่นคละกันอยู่ในชีวิต ประจำวันของชาวเมือง ลักษณะผังเมืองโทเลโด้ เป็นเอกลักษณ์ที่น่าชื่นชมที่สุดของการจัดสร้างเมืองโบราณอันสมบูรณ์แบบ ตัวเมืองรายล้อมด้วยเนินเขามากมาย ประดุจ กำแพงธรรมชาติด้วยหุบผา 3 แห่งโดยมีแม่น้ำทาโคเป็นเส้นทางคมนาคม นอกจากนี้  เมืองโทเลโด้เป็นใจกลางของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ปัจจุบันได้รับรองจาก     ยูเนสโก้ประกาศให้เมืองโทเลโด้เป็นเมืองมรดกโลก

                             

12.30 น.               รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  (***  ชิมข้าวผัดสเปน  ***)

บ่าย                       นำท่านชม นครโทเลโด้ ซึ่งเป็นนครที่คงความงดงามและความเป็นมาในฐานะเมืองเก่าอันเปรียบเป็นอนุสรณ์แห่ง ประวัติศาสตร์นั้นยังคงได้รับการยอมรับและบันทึกเอาไว้โดยองค์การสหประชาชาติว่าเป็น “เมืองมรดกโลก” จากนั้น นำท่านชมภายนอก มหาวิหารแห่งโทเลโด้ มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสเปน เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1227 อันเป็นสมัยที่ศิลปะแบบโกธิค กำลังแพร่หลายอยู่ในยุโรป และเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1493 ถือเป็นมหาวิหารสไตส์โกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง และเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาคริสต์ในประเทศสเปนอีกด้วย นำท่านเดินลัดเลาะตามตึกรามบ้านช่องเก่าแก่สมัยโรมัน ท่านจะประทับใจกับความงดงามและความเก่าแก่ของโทเลโด้ ซึ่งเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ทั้งเมือง นำชมโรงงานผลิตเครื่องถมของสเปนดามาสกิโน่ ที่สวยงามด้วยการนำทองและเงินมาตีเป็นเส้น และตอกลงบนโลหะสีดำ  เป็นงานฝีมือที่มีชื่อเสียงของโทเลโด้มาช้านาน

จากนั้น                 นำท่านเดินทางกลับกรุงแมดดริด จากนั้น นำท่านชมย่านเมืองเก่า พลาซ่าร์ มายอร์ (PLAZA MAYOR) เป็นจตุรัสใหญ่ใจกลางเมืองเก่าอดีตใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นที่ประกอบพิธีราชาภิเษก และงานฉลองพิธีสำคัญ ๆ เป็นที่ประลองฝีมือของบรรดาอัศวิน และเคยเป็นแหล่งสู้รบอย่างดุเดือด ระหว่างทหารของนโปเลียนกับชาวสเปน ปัจจุบันยังคงมีบรรยากาศ และความงามสมัยศตวรรษที่ 17

จากนั้น                 นำท่านสู่จุดศูนย์กลางของเมือง คือ ปัวร์ต้า เดล โซล หรือจุดกึ่งกลางเมืองกิโลเมตรที่ศูนย์ หรือประตูพระอาทิตย์ ซึ่งเชื่อกันว่า หากตั้งจิตอธิษฐานในระหว่างที่เหยียบบนจุดกลางเมืองนี้ จะสมปราถนาในสิ่งที่หวังไว้ทุกอย่าง

19.30 น.               รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

จากนั้น                 นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  โรงแรม  CONFORTEL ALCALA NORTE  หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง                    แมดดริด – กรุงเทพฯ           

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะท่านผ่านชม น้ำพุที่จัตุรัสซีเบเลส ชมรูปแกะสลักหินอ่อนเทพธิดาซีเบเลส นั่งบนรถ  ซึ่งเทียมด้วยสิงห์โต 2 ตัว ซึ่งแกะสลักด้วยหินอ่อนเช่นกัน จากนั้น นำท่านชมสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงแมดริด คือ  รูปปั้น ดอน กิโฆเต วีรบุรุษนักฝันผู้ยิ่งใหญ่ ผู้จุดประกายไฟแห่งความหวังใหม่ ในชีวิตที่ดีกว่า ให้แก่มวลมนุษยชาติภายใต้ข้อกล่าวหาว่า เป็นนักอุดมคติลม ๆ แล้ง ๆ จากวรรณกรรมสเปนชื่อดัง  “Don Quixote   de la Moncha”

                              นำท่านชมภายนอกของ พระราชวังหลวง (PALACIO REAL) ตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส ที่มีความงดงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นในทวีปยุโรป เนื่องจากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของพระราชวังแวร์ซายส์ และความสวยงามของพระราชวังลูฟว์ในฝรั่งเศส พระราชวังหลวงแห่งนี้จึงถูกสร้างด้วยหินทั้งหลัง  ในปี ค.ศ. 1738 ในสไตล์บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศส และ         อิตาเลียน ชมความยิ่งใหญ่ภายในวังซึ่งประกอบด้วยห้องต่าง ๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ด้วยภาพเขียนสีบนเพดาน โคมไฟแก้วเจียรไน เสาหินอ่อน และประดับประดาทั่ววังด้วยงานศิลปะมากมาย ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญ ที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่องใช้, อาวุธ ฯลฯ แล้วชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาลดอกไม้งดงามตลอดปี

                              นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

15.30 น.               ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK142 / EK 384

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบเวลา 00.45  –  03.00 น.)

วันที่แปดของการเดินทาง                    กรุงเทพฯ

12.30 น.               เดินทางถึงกรุงเทพฯ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 2  ผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวัสดิภาพ….

 

*********************************************************

หมายเหตุ      กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าใช้จ่าย  

  กำหนดเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12

กับ 1 ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12

กับ 2 ผู้ใหญ่

มีเตียงเสริม

เด็กต่ำกว่า 2ขวบ

กับ 2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว

เพิ่ม

6-13 ส.ค. 58

59,900

59,900

59,900

59,900

8,500

 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน

และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  (Economy Class)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
 6. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์
 7. ค่าวีซ่าสเปน
 8. ค่าทิปคนขับรถ 12 ชั่วโมง ต่อ วัน
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่าบริการพิเศษต่างๆ

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ ท่านละ 30,000.- บาท

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • ·      กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 30,000 บาท
 • ·      ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • ·      การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
 • ·      กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 • ·      กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
 • ·      บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงดังรำคาญรบกาวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง ชักชวนผู้อื่นให้ก่อนความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางสวนใหญ่)
 • ·      บริษัทไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย)
 • ·      บริษัทไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแง จะไปรวบกวนผู้ร่วมเดินทางอื่น
 • ·      บริษัทไม่ขายทัวร์แก่ท่าน ที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์ เพื่อหาข้อสรุป) ต้องขออภัย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในหมู่คณะเป็นส่วนใหญ่

 

หมายเหตุ

 • ·      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • ·      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ   แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • ·      เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • ·      กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย  และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ทางสถานทูตด้วย
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯ เท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

หมายเหตุข้อสำคัญ

 1. 1.     บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. 2.     กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน
 3. 3.        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
 4. 4.        หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. 5.        บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
 6. 6.        ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้   ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้
 7. 7.        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์

þ  หนังสือเดินทาง

       - ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

-       หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า

þ  รูปถ่าย

-       รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2 x 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านั้นรูปโพลาลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป

þ  หลักฐานการเงิน (เป็นภาษาอังกฤษ)

หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร 1 ฉบับ และ ให้ธนาคารปริ๊นท์สเตทเม้นท์อัพเดทปัจจุบันย้อนหลังไปหกเดือน

þ  หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)

กรณีเป็นพนักงาน

-           หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

-       สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วน ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)

-       หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา

þ  สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาใบสูติบัตร , สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ,สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล  (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ

-  กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 

-       ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชนของบิดา/มารดา

-  เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร  บุญธรรม เป็นต้น

-      กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา

 

************************************************************************************

view