สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน เพียง 48,900 บาท เดินทาง 5-11 / 12-18 ก.พ. และ 5-11 / 12-18 / 19-25 มี.ค. และ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 58

เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์  7 วัน 4 คืน เพียง 48,900 บาท เดินทาง 5-11 / 12-18 ก.พ. และ 5-11 / 12-18 / 19-25 มี.ค. และ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 58

เยอรมัน – เนเธอร์แลนด์  - เบลเยี่ยม

7 วัน 4 คืน

เดินทางโดยสายการบิน EGYPT AIR BOING 777 300ER

สะสมไมล์การบินไทย, น้ำหนักกระเป๋า 2 ใบใหญ่ ใบละ 23 กก.

อาหารซีฟูดตลอดเที่ยวบิน สะสมไมล์การบิน

 บรูดจ์มรดกโลก บรัสเซล จตุรัสกลังปลาส เมนเนเก้นพิท อะตอมเมียม

อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก กรุงเฮก มาดูโรดัม หมู่บ้านกังหันลม(ซานสคาน) หมู่บ้านชาวประมง (โวเลนดัม) ศาลโลก ดัมสแควร์

โคโลนญ์ แฟรงเฟิร์ต

เยี่ยมชมโรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง

SHOPPIN ROERMOND OUTLET NATHERLAND

กำหนดการเดินทาง  5-11 , 12-18 ก.พ. / 5-11 , 12-18 / 19-25  มี.ค. / 26 มี.ค.-1 เม.ย. 58

 เพียง ท่านละ    48.900 บาท

 

วันที่หนึ่ง         กรุงเทพฯ

 

22.00               คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ    อาคารผู้โดยสารขาออก    เคาน์เตอร์     Q   สายการบิน   EGYPT AIR (MS)  

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง

 

00.50               บินลัดฟ้าสู่ แฟรงเฟิร์ท โดยเที่ยวบินที่  MS961 / MS875 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไคโร กระเป๋าใบ   ใหญ่เช็คทรูจากกรุงเทพฯถึง แฟรงเฟิร์ท

 

 

วันที่สอง          แฟรงเฟิร์ท

 

14.10               ถึงสนามบิน แฟรงเฟิร์ท ในเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วเชิญท่านเดินทางต่อโดย   รถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมือง

เมืองแฟรงเฟิร์ต ศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงิน การธนาคาร ให้ท่านได้ถ่ายรูป บริเวณย่านเมืองเก่า อาคารโรเมอร์, โบสถ์เซ็นต์ปอลด์ และอิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร

 

ที่พัก                HOLIDAY INN  HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สาม         โคโลญจน์ – ROERMOND OUTLET - อัมสเตอร์ดัม

 

0700               อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                        เดินทางสู่ เมืองโคโลนญ์ ชมความสวยงามของ มหาวิหารแห่งโคโลนญ์ ซึ่งอยู่บริเวณแม่น้ำไรน์ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

 

เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร

 

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ ROERMOND OUTLET ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ตามอัธยาศัย

 

                        จากนั้นเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ หรือประเทศที่แผ่นดินต่ำ ซึ่งพื้นดินต่ำกว่าระดับน้ำทะเล และสร้างเมืองโดยการทำเขื่อนกั้นน้ำตั้งแต่สมัยโบราณ กรุงอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอัมสเตอร์ดัม จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 70 เกาะ เกาะเหล่านี้แบ่งแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวทั้งสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน หรือที่ทุกคนเรียกในปัจจุบันว่า เวนิสแห่งทะเลเหนือ นำท่านเที่ยวชม บริเวณย่านดัมสแควร์ ถ่ายรูปกับพระราชวังเก่า และอนุสาวรีย์ทหารหาญ นำท่านชม ย่านแหล่งเพศพาณิชย์ ถนนเรดไรท์ดีสทริค

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร

 

ที่พัก                MERCURE AMSTERDAM  HOTEL หรือเทียบเท่า


 

วันที่สี่              อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก

 

0700               อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

สมควรแก่เวลา นำท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม ที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด  นำท่านชมการสาธิตการเจียระไนเพชร

 

เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยงที ภัตตาคาร

 

เดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน) ท่านจะได้ถ่ายรูปอันสวยงามของเหล่าบันดา กังหันลม

และจากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองโวเลนดัม ท่านจะได้สัมผัสจริงๆ กับ พื้นที่ที่ต่ำกว่าน้ำทะเล ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเฮก นำท่านชม ศาลโลก ซึ่งเป็นที่เคยตัดสินคดีเขาพระวิหาร

 

นำท่านชม เมืองจำลอง มาดูโรดัม (ไม่รวมค่าเข้าชม กรณีต้องการประมาณท่านละ 12 ยูโร) ท่านจะได้ถ่ายรูปกับสิ่งจำลองต่างๆ บนพื้นโลก เพื่อมาย่อไว้ที่เดียวกันใน มาดูโรดัม จากนั้นให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า กับสินค้าแบรนด์เนมในหลายๆยี่ห้อ ณ จตุรัสดามสแควร์ อิสระกับการรับประทานอาหารค่ำ เพื่อที่จะมีเวลาในการช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่

ที่พัก                MERCURE AMSTERDAM  HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่ห้า            บรูดจ์ – บรัสเซล (เบลเยี่ยม)

 

0700               อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบรูดจ์

 

บรูจส์ (Brugge หรือ Bruges) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ West Flanders ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเบลเยียม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ยุคกลางที่มีความจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้  อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ล้วนถูกสร้างขึ้นในแบบโกธิคยุคดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบันเมืองบรูจส์ได้กลายเป็นเมืองหลวงทางการพาณิชย์และวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของยุโรป นอกจากนี้แล้วบรูจส์ยังมีความโดดเด่นในด้านของผังเมือง ที่ทางตอนเหนือของเมืองมีลำน้ำที่ใช้ในการคมนาคมรอบ ๆ ได้ ทำให้บรูชเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” นั่นเอง

 

เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยงที ภัตตาคาร

 

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม พักผ่อนสบายบนรถตลอดการเดินทาง

 

เมืองบรัสเซล  ประเทศเบลเยี่ยม นำท่านเที่ยวชมจัตุรัส ลาก็รอง ปาลาช จัตุรัสกลางเมืองที่งดงามมากแห่งหนึ่งของยุโรปโดยเฉพาะด้านที่เป็นศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธิคมีรูปปั้นตามจั่วต่างๆสวยงามมาก รายรอบจัตุรัสนี้จะมีร้านขายดอกไม้ และร้านขายของที่ระลึกประเภทต่าง ๆ คุณภาพดีสำหรับนักท่องเที่ยว ผ่านชมรูปปั้น MANNEKKENPIS เป็นรูปปั้นเด็กชายผมหยิก สูงประมาณ 3 ศอก หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู กำลังปัสสาวะ ( ซึ่งเป็นน้ำพุ )

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อโตเมี่ยม สัญลักษณ์ของงานเอ๊กซ์โปร์ ที่ปัจจุบันใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่มีด้านบนเป็นห้องจัดเลี้ยงและร้านอาหาร

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร

 

ที่พัก                HOLIDAY INN  HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่หก           เบลเยี่ยม – กรุงเทพฯ

 

0700               อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

                        หลังจากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมเก็บกระเป๋า เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

                          นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

 

15.10                คณะออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่  MS726 / MS960

 

แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไคโร

วันที่เจ็ด           สุวรรณภูมิ

 

13.50               คณะเดินทางถึง สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ ในเวลาท้องถิ่น


*****************************************************************************

 

หมายเหตุ        กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ


 

อัตราค่าใช้จ่าย 

อัตราค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่

พักห้องคู่

เด็กต่ำกว่า 12

กับ 1 ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12

กับ 2 ผู้ใหญ่

มีเตียงเสริม

เด็กต่ำกว่า 12

กับ 2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

กรณีผู้ใหญ่

พัก 3 ท่าน

ท่านที่ 3 ลด

 

48,900

48,900

46,900

44,900

7,500

-


** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน


และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ ค่ายื่นวีซ่า **

อัตรานี้รวม

 

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
 6. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 5. ค่าทิปคนขับรถท่านละ 10 ยูโร
 6. ค่าวีซ่ายุโรป (สำหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่าทางบริษัทบริการทำให้)


 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 

 • ·      กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท
 • ·      กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าจำนวนทั้งสิ้น 3,000 บาท เนื่องจากได้ชำระกับสถานทูตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ โดยจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน
 • ·      ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • ·      การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 20 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
 • ·      กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 • ·      กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง


 

 • ·      หมายเหตุ
  • ·      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
  • ·      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ   แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
  • ·      เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  • ·      กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์

þ  1.หนังสือเดินทาง

 

-       ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง  (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

 

-       หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า

 

þ  2.รูปถ่าย

 

-       รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2 x 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านั้นรูปโพลาลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป

 

þ  3.หลักฐานการเงิน

 

-       สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน  ย้อนหลัง 6 เดือน(และควรปรับยอดสมุดเงินฝากให้ถึงเดือนล่าสุดที่เดินทาง หรือไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนเดินทางให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา    (ไม่แนะนำให้ใช้บัญชีกระแสรายวัน)

 

-       หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร โดยไม่ต้องระบุชื่อสถานฑูต กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 วัน (เป็นเอกสารที่สำคัญมากในการยื่นขอวีซ่า)

 

** สถานฑูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี

 

þ  4.หลักฐานการทำงาน (  ภาษาอังกฤษ เท่านั้น  และ  เป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)

 

-  กรณีเป็นพนักงาน ( ภาษาอังกฤษ เท่านั้น )

 

-           หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด

 

-           ข้าราชการนำสำเนาบัตรข้าราชการแนบมาด้วย 1 ฉบับ

 

-  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  ( ภาษาอังกฤษ เท่านั้น )

 

-       สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

 

-  กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)

 

-       หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา

 

þ 5.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ


 

 • ·      6. กรณีสมรสแล้ว/หย่า / ตาย ของคู่สมรส   สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อม ทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา


 

-  7. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 

 

-          ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชนและหน้า Passport  ของ      บิดาร/มารดา

 

-      เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร  บุญธรรม เป็นต้น

 

-       เด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา  จะต้องมีหลักฐานรับรองยินยอมให้เดินทางกับญาติจากอำเภอหรือ     เขตที่ท่านอาศัยอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย  พร้อมแนบบัตรประชาชนและหน้า Passport  ของ      บิดาร/มารดา

*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 4  สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง)

*** ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ได้ระบุไว้ หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้

*** ในบางกรณี ทางสถานฑูตฯ อาจจะขอเรียกดูหนังสือเดินทางของท่าน หลังจากที่คณะเดินทางกลับมาแล้ว ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้


 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

 

view