สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ทุ่งดอกพิงค์มอส 5 วัน 3 คืน 30 เม.ย. - 4 พ.ค. 58 เพียง 37,900 บาท (จองภายใน 6 มีนาคม รับส่วนลดเพิ่ม 1000 บาท)

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ทุ่งดอกพิงค์มอส 5 วัน 3 คืน 30 เม.ย. - 4 พ.ค. 58 เพียง 37,900 บาท (จองภายใน 6 มีนาคม รับส่วนลดเพิ่ม 1000 บาท)

วันที่ 1

กรุงเทพฯ  -  นาริตะ

 

22.00 น.

 

 

หมายเหตุ

 

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้า 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Jet Asia (JF) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 

เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที

 

วันที่ 2

สนามบินนาริตะ  -  วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่  -  ล่องเรือโจรสลัดแฟนซี  -  หุบเขาโอวาคุดานิ

โอชิโนะ ฮัคไค

 

01.25 น.

 

 

09.30 น.

 

 

 

 

กลางวัน

บ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พัก

ค่ำ

 

ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Jet Asia (JF)   เที่ยวบินที่ JF 988 (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

 

ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพร้อมตรวจเช็คสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ วนอุทยานแห่งชาติฟูจิ-ฮาโกเน่-อิซึ วนอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของเกาะฮอนชู โดยตั้งอยู่บนพื้นมากถึง 4 จังหวัดด้วยกัน คือ จังหวัดยามานาชิ, ชิซูโอกะ คานากาว่า และโตเกียว

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร “Japaness Set”

นำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ ล่องเรือโจรสลัด (ล่องยาว ...ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ ทางบริษัทคืนค่าใช้จ่ายให้ 700 เยน) สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์อันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิที่สะท้อนบนพื้นผิวของ ทะเลสาบอาชิ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิอันเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิทำให้ปิดทางออกของน้ำในทะเลสาบ เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณดาดฟ้าเรือ เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง และต้องไม่พลาดที่จะบันทึกภาพกับโจรสลัดที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำเรือ ชม หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน ซึ่งเป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่า หากได้ทานไข่ของที่นี่ ซึ่งต้มจากบ่อน้ำแร่กำมะถันจนเปลือกภายนอกเป็นสีดำเข้าไป 1 ฟอง จะสามารถทำให้อายุของท่านยืนขึ้นอีก 7 ปี จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีชื่อเดียวกับบ่อน้ำ ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูชิโกะและทะเลสาบยามานะกาโกะ เป็นบ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดของภูเขาไฟฟูจิ และค่อยๆ ซึมผ่านชั้นของลาวาที่เป็นรูพรุนลงมา โดยใช้เวลานานถึง 80 ปีจนเกิดเป็นบ่อน้ำทั้งหมด 8 บ่อนี้ อีกทั้งชาวญี่ปุ่นยังมีความเชื่อว่านี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานพรแตกต่างกันไปในแต่ละบ่อ อย่างเช่น สุขภาพ ความรัก เป็นต้น และหากวันไหนที่อากาศดีๆ ก็จะสามารถมองเห็นภาพสะท้อนของฟูจิจากบ่อน้ำที่นี่ได้ด้วย

 

จากนั้นนำท่านพัก FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม “มื้อพิเศษ! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์”

ให้ท่านได้ลิ้มรส ปูซูไว ปูน้ำเย็นแห่ง เกาะฮอกไกโด ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อย และมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานที่สุด ...หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

 

 

 

 

วันที่ 3

เทศกาลชิบะซากุระ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุซะ - ชินจูกุ

 

เช้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

ที่พัก

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชมทุ่งดอกไม้ ชิบะซากุระ หรือที่รู้จักกันในนาม ดอกพิ้งค์มอส ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบานและหน้าตาดูคล้ายกับดอกซากุระ ส่วนในฤดูอื่นจะมีใบสีเขียวแทน ดูคล้ายต้นหญ้า จึงเรียกกันว่า ชิบะซากุระ คำว่า ชิบะ หมายถึงต้นหญ้า แปลได้ว่า ซากุระต้นหญ้า นำท่านเดินชมต้นชิบะซากุระที่มีอยู่นับแสนต้น ซึ่งดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดง ซึ่งสีของดอกจะเข้มขึ้นตามอายุที่ปลูก (ทั้งนี้การชมเทศกาลทุ่งดอกไม้ชิบะซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสมทางธรรมชาติซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) ...นำท่านเดินทางขึ้นชม ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่งที่มีความสูง ประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นและขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย ...นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว (FUJINOEKI) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับเขตภูเขาไฟฟูจิ และนอกจากจะได้ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิแล้ว ท่านที่เดินทางมา FUJINOEKI แห่งนี้ ยังได้รับความบันเทิงจากศูนย์จำลองแผ่นดินไหวศูนย์แห่งนี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้วิธีการรับมือและทดสอบกับสถานการณ์จำลองเมื่อเกิดแผ่นดินไหวได้

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร “Japaness Set”

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของ โคมไฟยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าด้านหน้าสุดของวัด ชื่อประตูฟ้าคำรณ และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ...นำทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่ กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) เป็นหอส่งสัญญาณ โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ที่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และ หอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ ...ถึงเวลาเอาใจเหล่า Shopaholic ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปปิ้งชั้นนำ ที่ถือว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า ชินจุกู ย่านวัยรุ่นชื่อดังของมหานครโตเกียว ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบ จากร้านค้ามากมายมากกว่า 1,000 ร้านค้า พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้า, เครื่องสำอาง, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และที่ไม่ควรพลาดชมของเล่นสำหรับผู้ใหญ่ ...สำหรับท่านที่ชื่นชอบของคุณภาพดีราคาประหยัด ต้องไม่พลาดที่ ร้าน 100 เยน

 

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

TOKYO AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ช้อปปิ้งตามย่านดังของญี่ปุ่น หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ - นาริตะ

 

เช้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

ที่พัก

 

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

อิสระเต็มวัน พิเศษ!! ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟเที่ยวมหานครโตเกียวด้วยตัวท่านเองโดยรถไฟ  JR หรือ  Metro ...เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย *เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ท่านละ 2,700 บาท* (รวมค่าตั๋วรถไฟ) หมายเหตุ : หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางสามารถสอบถามได้กับทางไกด์ ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกับ Adventure Land ที่นำท่าน ผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด Pirates of the Caribbean หรือจะชมดิสนีย์แลนด์โดยรถไฟ Western River Railroad ปีนบ้านต้นไม้ Swiss Family Treehouse สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายยัง Western Land ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ Big Thunder Mountain หรือเลือกสนุกกับ Splash Moutain นั่งเรือผจญภัยบนผาสูงชันในโซน Critter Country เข้าชมบ้านผีสิง Hunted Mansion อันน่ากลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารักของหมีพูห์ Pooh’s Hunny Hunt ในโซน  Fantasy Land เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจำชาติของตุ๊กตาตัวน้อยๆกับ It’s a Small World ผจญภัยไปกับ Pinocchio’s Darling Journey เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน Toon Town กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ Minnie House บ้านแสนน่ารักของมินนี่ หรือ Chip’n Dale’s Treehouse บ้านต้นไม้ชองชิบกับเดล หรือสนุกกันต่อกับเครื่องเล่นมันส์ๆโซน Tomorrowland สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน Space Moutain หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆ ไปกับ Star Tour สนุกกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่ล่าสุดของ โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ Buzz Light Year ประชันความแม่นกับเพื่อนด้วยปืนเลเซอร์สุดไฮเทค หรือช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกมากมายเป็นของฝากที่ World Bazaar และปิดท้ายด้วยการชม Electric Parade Dreamlight ขบวนพาเหรดสุดอลังการของ Tokyo Disneyland เหล่าตัวการ์ตูนมากมาย มิกกี้เม้าส์, มินนี่เม้าส์, พลูโต, ชิบแอนด์เดล, โดนัลดักค์, หมีพูลและผองเพื่อน, ปีเตอร์แพน, สโนวไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด ที่มาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆ ของดิสนีย์

 

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

หรือเลือกเดินช้อปปิ้งตามย่านดังต่างๆ อาทิ ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปุ่น ตรอกทาเคชิตะ ที่สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของสำหรับวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋าที่วันสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนัดพบของพวกแต่งตัวประหลาด หรือ คอสเพลย์ มักมาแต่งหน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้ากัน ร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆ มากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกช้อปปิ้งแบบสบายๆ บน ถนนโอโมเตะซันโด ด้วยบรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึกร้านค้าที่ออกแบบตกแต่งสไตล์ยุโรป สองข้างทางปลูกต้นเซลโกเวียเป็นทิวแถว สำหรับท่านที่ชื่นชอบ EVISU กางเกงยีนส์แบรนด์ดังของญี่ปุ่นด้วยโลโก้นกนางนวล กำลังกลายเป็นแบรนด์ฮิตในหมู่วัยรุ่น ดารา นักร้อง หรือแม้แต่นักกีฬาที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Devid Beckham, Beyonce, Jay-Z ก็ยังเป็นแฟนคลับของ EVISU ด้วยเช่นกัน หรือย่าน กินซ่า ศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้งแบรนด์เนมมากมาย หรือ ถนนชูโอ ที่เต็มไปด้วยห้างดังๆ เช่น มิตสุโกชิ มัตสึยะ ที่มีสินค้าพวกเครื่องสำอางค์ชั้นนำจากทั่วโลก นาฬิกาหรู หรือ อาคารโซนี่ ที่กลายเป็นจุดนัดพบ ด้านนอกเต็มไปด้วยวัยรุ่นที่มายืนรอคู่นัด ด้านในเต็มไปด้วยเครื่องใช้ฟ้ารุ่นล่าสุดแถมยังมีโชว์รูม โตโยต้า อีกด้วย

 

รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

TOKYO AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


 

วันที่ 5

อิออน พลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

 

เช้า

08.00 น.

 

 

 

 

13.25 น.

19.00 น.

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนาริตะ อิออน พลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิดในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดย่านนาริตะ ซึ่งภายในมีทั้งส่วนของพลาซ่า ที่มีร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ และยังมีร้าน 100 เยน ซึ่งภายในร้านแห่งนี้ สินค้าทุกชิ้นราคา 100 เยน จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 

ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Jet Asia (JF) เที่ยวบินที่ JF 989

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน***

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

     ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ)

     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

     โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)

     ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

     ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง

     ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ทางรัฐบาลมีการออกกฎหมาย รถโดยสารประเทศญี่ปุ่น ไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน

     ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

     ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

     ไกด์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

     ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กิโลกรัม

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

     ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 2,000 เยน ตลอดการเดินทาง

     ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก

     ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์

     ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3%

     อัตรานี้ไม่รวมค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระเกิน 23 กิโลกรัม

 

หมายเหตุ

 1. 1.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคำนึงถึงความต้องการ, ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 2. 2.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 3. 3.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 4. 4.    เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการหรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 5. 5.    รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 6. 6.    มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 7. 7.    เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

 

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

     กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000  บาท

     ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

กรณียกเลิกการเดินทาง

     แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด

     แจ้งล่วงหน้า 31 - 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท

     แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท

     แจ้งล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 %

     แจ้งยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง หรือกรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดทุกรณี

 

เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง

จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นำมา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ สำหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่

(1)  ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น

(2)  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศ ญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

(3)  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)

(4)  กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

view