สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เพียง 9,900 บาท โดยสายการบินลาว เริ่มเดินทางเดือนตุลาคม 59 - มีนาคม 60

หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน  เพียง 9,900 บาท โดยสายการบินลาว  เริ่มเดินทางเดือนตุลาคม 59 - มีนาคม 60

หลวงพระบาง  

3 วัน 2 คืน

โดยสายการบินลาว

เพียง  9,900 บาท

กำหนดการเดินทาง  ( กรุ๊ปส่วนตัว 6 ท่าน สามารถเลือกวันเดินทางได้ทุกวัน)

เดือน  ตุลาคม

7 – 9 / 21 - 23  ต.ค.59

เดือน  พฤศจิกายน

4 – 6 / 18 – 20  / 25 – 27  พ.ย.59

เดือน  ธันวาคม

16 – 18 / 23 – 25 ธ.ค.59

เดือน  มกราคม

13 – 15 / 27 - 29  ม.ค.60

เดือน  กุมภาพันธ์

10 – 12 / 24 – 26 ก.พ. 60

 

วันแรก            กรุงเทพฯ  - หลวงพระบาง                                                                                           (-/-/-)

08.30 น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4

เคาน์เตอร์สายการบิน ลาวแอร์ไลน์(QV)ออกชื่อกรุ๊ปในนาม “สบายดี หลวงพระบาง

10.25 น.        นำท่านออกเดินสู่หลวงพระบาง  โดยสายการบิน Lao Airline เที่ยวบินที่QV 634

12.05 น.        เดินทางถึง สนามบินหลวงพระบางผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว พบไกด์ท้องถิ่นแล้ว เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง

                    อิสระพักผ่อน ท่องเที่ยวตัวเมืองหลวงพระบางตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก New Daraphet ***หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง          ตักบาตร-วัดเชียงทอง –วัดใหม่ – พระราชวังเก่า - บ้านผานม – น้ำตกตาดกวงสี (เช้า/เที่ยง/เย็น)

เช้าตรู่            ตื่นเช้ากันซักหน่อยไปร่วม ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง ทุกๆเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เดินเรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข และความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าชม วัดเชียงทอง(Xieng Thong Temple)เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกล้บริเวณที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่ำลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่สังเกตกันว่า เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยู่ที่ความ สงบ สะอาด มีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดี ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน จากนั้นเข้าชม วัดใหม่ เป็นวัดเก่าสันนิษฐานว่าสร้างในเมื่อ พ.ศ.2346 เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชของลาวสมัยหนึ่ง พระอุโบสถสร้างด้วยไม้ กำแพงระเบียงด้านหน้าอร่ามงดงามด้วยงานรดน้ำปิดทอง เป็นเรื่องรามายณะและพระเวสสันดรชาดก ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ลาว (สงกรานต์) ทางการจะอัญเชิญพระบางจากพระราชวังหลวงมาประดิษฐานที่วัดนี้เพื่อให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำเข้าชม พระราชวังเก่า(Royal Palace Museum)เป็นวังที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2518 พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย หอฟังธรรม ห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย และนำท่านนมัสการ หอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ปรางค์ห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายนน้ำหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองคำ 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู่

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่าน ช็อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวิต ปัจจุบันผ้าทอจากบ้านผานมนี้มีชื่อเสียงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า และยังมีการสาธิตให้ท่านชมด้วย

                   จากนั้นนำเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบท ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวงชี(Kuang Xi Waterfall) ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก

                        เดินทางกลับสู่ตัวเมืองหลวงพระบางนำท่านเดินเที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง

ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก  

 

เย็น              รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

 

นำท่านเข้าสู่ ที่พักโรงแรม New Daraphet หรือ เทียบเท่า

 

วันที่สาม          หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ                                                                              (เช้า/-/-)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง

07.40 น.        ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน ลาวแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ QV 633

09.20 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพและความประทับใจ

 

ขอบคุณสำหรับทริปนี่ ที่หลวงพระบาง

 

 

 

อัตราค่าบริการต่อท่าน : เริ่มตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560

 

ผู้ใหญ่ เดินทาง 6 ท่าน

9,900.-

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม                                                            

2,000.-

 

***ราคาโรงแรมในทุกระดับที่เสนอหรือในระดับเทียบเท่ากัน (เป็นการเสนอราคายังไม่ได้ทำการยืนยันการจองใดๆ)

     ทางเราสามารถจะแจ้งยืนยันโรงแรมได้หลังจากที่ได้ทราบวันเดินทางที่แน่นอน, ทำการจองและได้รับการตอบรับ

     จากทางโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

อัตราค่าบริการไม่ได้รวม

v ค่าโรงแรมที่พักจำนวน 2 คืน (พักห้องคู่) รวมอาหารเช้า

v ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ

v ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (Local Guide)คนลาวพูดไทย

v ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ

v ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามรายการรถตู้ปรับอากาศนั่ง

v ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้ (Standard Menu)

v บริการน้ำดื่ม วันละ 2 ขวด (น้ำเปล่า)

v ประกันภัยการเดินทาง

 

v ค่าวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ

v อาจจะมีค่าใช้จ่าย ในการติดต่อ หรือประสานงานสถานที่ สำหรับคณะดูงาน(ถ้ามี)

v ค่าพักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่มตามอัตราที่กำหนด

v ค่าใช้จ่ายส่วยตัวนอกเหนือจากรายการ ค่าอาหาร เครื่องดื่มสั่งเพิ่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าทิปพนักงาน ฯลฯ

v ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%                         

v ค่าภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)

v ค่าตักบาตรข้าวเหนียว

อัตราค่าบริการ    (เดินทางหลังจากนี้โปรดเช็คราคาอีกครั้ง)

v โปรดสอบถามราคาในช่วงเทศกาล สำคัญๆ อีกครั้ง อาทิ คริสต์มาส, วันปีใหม่, วันตรุษจีน, วันสงกรานต์

v กรณีมีบริการพิเศษอื่น ๆ อาทิ การดูงาน, การประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ อาหารเพิ่ม หรือ ปรับโรงแรมกรุณแจ้งและเช็คราคาอีกครั้ง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระค่าบริการ

v ส่งรายชื่อลูกค้า พร้อมชำระงวดแรก 50% ของราคาทัวร์

v ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง 10 วัน

การยกเลิก

v ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์

v ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 75% ของราคาทัวร์

v ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา และการเปลี่ยนแปลงรายการ อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

v อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน และอัตราการปรับราคาค่าเชื้อเพลิงต่าง ๆ

v การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะเป็นการเหมาจ่ายทั้งหมด ทั้งนี้บริษัท จะยึดถือความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก

v ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนำสิ่งของผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

v รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม อันเนื่องมาจากความล่าช้าของเครื่องบิน ภัยธรรมชาติ หรือสภาวะทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากสายการบิน ที่พัก เวลาเข้าเยี่ยมชมของแต่ละสถานที่ เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติอันเป็นสาเหตุต้องเลื่อนการเดินทาง หรือไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยวได้ตามรายการทั้งหมด

 

view