สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส ล่องเรือแม่น้ำมอสโค 6 วัน 3 คืน เพียง 39900 บาท เดินทาง 6-11 / 12-17 / 13-18 สิงหาคม และ 22-27 ตุลาคม 58

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส ล่องเรือแม่น้ำมอสโค 6 วัน 3 คืน เพียง 39900 บาท เดินทาง 6-11 / 12-17 / 13-18 สิงหาคม และ 22-27 ตุลาคม 58

รัสเซีย  มอสโคว์ ซากอร์ส

6 วัน 3 คืน

 

 

 

เพียง  39900  บาท

 

เดินทาง  6 - 11 / 12-17 / 13-18  สิงหาคม 58   และ 22-27 ตุลาคม 58

วันแรก                           กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ

 

23.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว Tสายการบินเอมิเรตส์(EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ายชื่อพร้อมริบบิ้นให้กับกระเป๋าทุกท่าน

 

วันที่สอง                ดูไบ–มอสโคว์–มหาเซนต์ซาเวียร์–ถนนอารบัท 

01.35 น.        ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่EK385บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

 

04.45 น.        ถึงสนามบินเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

 

09.35 น.        เดินทางสู่มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

 

13.45 น.        ถึงสนามบินกรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนำท่านชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริงนำท่านเดินทางสู่ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่างๆ และรูปล้อเลียน

 

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พักโรงแรมHOLIDAY INN HOTELหรือระดับเดียวกัน


 

วันที่สาม            จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล–หอนาฬิกาซาวิเออร์–ห้างสรรพสินค้ากุม–อารามชี โดโวดิวิชี–สแปร์โร่ฮิลล์–รัสเซี่ยนเซอร์คัส

 

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่จัตุรัสแดง คำว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในบริเวณจัตุรัสแดงท่านจะได้ ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้องสำหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง เป็นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม จำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า แบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่ระลึก มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน

 

กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แวะถ่ายรูปบริเวณ SWAN LAKEผ่านชม อารามชีโนโวดิวิชี คอนแวนน์เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ที่เคยเป็นที่คุมขัง พระนางโซเฟีย และบรรดาเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิง ในประวัติศาสตร์ราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันใช้ เป็นสุสานสําหรับสุภาพสตรีคนสําคัญๆ ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯนำท่านเดินทางสู่สแปร์โร่ฮิลล์ หรือเนินเขานกกระจอก หน้ามหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ที่นี่จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลินจากนั้นชมการแสดงละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อของรัสเซียรัสเซี่ยนเซอร์คัส เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ

 

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN HOTELหรือระดับเดียวกัน


 

วันที่สี่         สถานีรถไฟใต้ดิน–ตลาดอิสมายลอฟกี้–พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่–โบสถ์อัสสัมชัญ–ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์–ระฆังพระเจ้าซาร์–ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านเที่ยวชมสถานีรถไฟใต้ดิน ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่งรถไฟใต้ดินดูสักครั้งเพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทำให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงามอันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อนนำท่านสู่ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมืองซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย

 

กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลิน จุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ตั้งอยู่บนเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแม่น้ำมอสโก ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย ทั้งเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร ทองคำ อุปกรณ์การสู้รบของกษัตริย์สมัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริย์และพระราชินี ชมโบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน น้ำหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็นของสะสมในยุคนั้น ชมหอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิ่งใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังที่ใหญ่ที่สุดของเครมลิน เรียกว่าระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกแต่เนื่องจากมีความผิดพลาดจึงทำให้ระฆังแตกออก

 

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร***จากนั้นนำคณะล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงมอสโคว์ ที่มีการตกแต่งไฟ ตามอาคาร สถานที่สำคัญอย่างสวยงาม***

 

นำท่านสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN HOTELหรือระดับเดียวกัน


 

วันที่ห้า          มอสโคว์–ซากอร์ส–โบสถ์อัสสัมชัญ–บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์–ดูไบ

 

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองซากอร์ส ที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14 – 17 เป็นที่แสวงบุญของประเทศ วิทยาลัยสอนศิลปะการร้องเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวงและนักศึกษาจำนวนนับร้อยคน เข้าชมโบสถ์เก่าแก่ สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ตกแต่งภายในด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและสำหรับนักร้องนำสวด ชมโบสถ์อัสสัมชัญ สร้างในสมัยพระเจ้าอีวาน เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จัตุรัสวิหารแห่งเครมลิน ตกแต่งภายในด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน  สร้างในปี ค.ศ.1422 -1423 เป็นโบสถ์แรกของเมืองนี้ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและไอคอน ห้ามใช้เสียงภายในเป็นโบสถ์ที่ทำพิธี ท่านสามารถร่วมสักการะโลงศพของนักบุญเซอร์เจียสพร้อมกับประชาชนชาวรัสเซียได้ จากนั้นมีเวลาเล็กน้อยให้ถ่ายรูปกับหอระฆัง หรือจะรองน้ำจาก บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ กลับไปเป็นศิริมงคล น้ำในบ่อเป็นน้ำธรรมชาติ มีเรื่องเล่าว่า ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ์แล้วค้นพบบ่อน้ำโดยบังเอิญ หลังจากนำน้ำมาล้างหน้าความศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้ชายตาบอดสามารถมองเห็นได้

 

กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอิสระให้ท่านเลือกดูสินค้าที่ ตลาดนัดหน้าโบสถ์ สินค้าจะเป็นพวกของที่ระลึกขึ้นชื่อของประเทศ เช่น ตุ๊กตาแม่ลูกดก ผลิตภัณฑ์ไม้ งานฝีมือ ผ้าพันคอเดินทางได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินมอสโคว์

 

16.55 น.        ออกเดินทางสู่เมืองดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่EK 134บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

 

22.55 น.        ถึงสนามบินเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับแวะเปลี่ยนเครื่อง

 

03.00น.         เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 384บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน


 

วันที่หก                          กรุงเทพฯ

12.30 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ


 

***ข้อกำหนดสายการบิน***

 

ผู้โดยสารสามารถโหลดกระเป๋าเดินทางน้ำหนักกระเป๋าต้องไม่เกิน 30 กิโลกรัม

 

ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่อง [Carry-on Baggage] น้ำหนักกระเป๋าต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม

อัตราค่าบริการ    


ผู้ใหญ่                            ท่านละ               39,900   บาท

พักเดี่ยว                         เพิ่มท่านละ          6,000    บาท 

อัตรานี้รวม

 

-       ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์(EK)

 

-       ค่าที่พัก (ห้องละ 2 – 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ

 

-       ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

 

-       ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ

 

-       ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

 

-       ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


 

อัตรานี้ไม่รวม

 

-       ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน

 

-       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก

 

-       ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น (ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน)

 

-       ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามแต่ท่านเห็นสมควร


 

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 1. 1.    จองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนการเดินทางพร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท
 2. 2.    ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 3. 1.    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 4. 2.    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 5. 3.    เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 6. 4.    เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด


 

หมายเหตุ

 1. 1.    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 2. 2.    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 3. 3.    เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. 4.    เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

view