สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน ปราสาทนอยชวาสไตน์ เดินทาง 7-15 สิงหาคม 58 ท่านละ 66,900 บาท

เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน ปราสาทนอยชวาสไตน์ เดินทาง 7-15 สิงหาคม 58  ท่านละ 66,900 บาท

 

 

ยุโรปตะวันออก

 

เยอรมนี-ออสเตรีย-เชค-ฮังการี

9 วัน 6 คืน

มิวนิค-มาเรียนพลาส-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ซาลเบิร์ก-เชสกี้คลุมลอฟ-คาโรวีวารี่-ปราก

เวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรุน-คาธเนอร์สตรีท-บูดาเปสต์-ล่องแม่น้ำดานูบ-ฮีโร่สแควร์-ป้อมชาวประมง

เที่ยวชมเมือง  HALLSTATT เมืองตากอากาศไฮโซมรดกโลก ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – ปราสาทเฮอเรนคิมเซลุดวิค

กำหนดการเดินทาง          7  -  15 ส.ค.  2558      ท่านละ   66,900 บาท

                                     23 ก.ย. - 1 ต.ค. 2558    ท่านละ  64,900  บาท

                                            6 - 14  ต.ค.  2558    ท่านละ  68,900 บาท

                                         19 - 27  ต.ค.  2558     ท่านละ  69,900 บาท 

วันที่หนึ่ง             ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

23.30 น.               คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 แถว Tเคาน์เตอร์สายการบิน EMIRATES AIRLINES (EK) พบเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเอกสารการเดินทางและกระเป๋าเดินทางบริเวณเคาน์เตอร์

 

01.35 น.               ออกเดินทางบินตรงสู่ มิวนิค โดยเที่ยวบินที่ EK385 / EK 049 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ

วันที่สอง              กรุงมิวนิค (เยอรมนี)

 

13.10 น.               เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่จัตุรัสมาเรียนพลาส ชม วิหารมาเรียนพลาซ ที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองอันเก่าแก่ ชม โบสถ์เฟาเอิ้นเคอเช่ ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเมืองของมิวนิค และเป็นย่านศูนย์การค้ามากมายหลากหลายนานาชนิดโดยรอบจัตุรัส

 

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

 

                              เข้าสู่ที่พัก  park inn by redison hotel   หรือเทียบเท่า

วันที่สาม              ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ล่องเรือเกาะคิมเซ – ปราสาทเฮอเรนคิมเซ - มิวนิค

 

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เพื่อนั่งรถเล็กขึ้นไปชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกบริเวณปราสาท ท่านจะเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย

 

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองเปรียน เพื่อ นำท่านล่องเรือสู่ เกาะเฮอเรนคิมเซ เพื่อนำท่านชม อีกปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่สร้างเรียนแบบพระราชวังแวร์ซายน์ ( ปราสาทเฮอเรนคิมเซ ) ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับความสวยงามของตัวปราสาท ( ระหว่างล่องเรือไปเกาะคิมเซ ขอบอก เส้นทางสวยงามมากๆ )นำท่านเดินทางกลับสู่ นครมิค ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนแม็กซิเลียน

 

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ขาหมูเยอรมัน

 

                              เข้าสู่ที่พัก  park inn by redison hotel   หรือเทียบเท่า

วันที่สี่                   ซาลบวร์ก – ฮอลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ(เชค)

 

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลบูร์ก (ออสเตรีย) (ระยะทาง 214 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง เมื่อเราถึงเมืองซาลบูร์ก นำท่านถ่ายรูป สวนมิราแบล ซึ่งเป็นสวนสวยประจำเมือง สวนมิราแบลในฉากต้นๆของภาพยนตร์อมตะก้องโลก “เรื่องเดอะซาวด์ออฟมิวสิค” แม้เวลาผ่านไปเนิ่นนานมากแต่สวนแห่งนี้มิได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด นำท่านชมเมืองซาลส์บวร์ก ที่มีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์กตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูล์ฟกัง อามาเดอุส โมสาท  นำท่านข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า ต่อจากนั้นนำท่านชมบ้านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แล้วอิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ที่ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสกลางเมือง เดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ท ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นมรดกโลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996

 

เที่ยง                     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 

นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท (Hallstatt) (ระยะทาง 71 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย จากนั้นนำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า“ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเที่ยวชมเมือง อย่างเต็มอิ่ม  

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov City) (ระยะทาง 196 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นใน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทำให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992

 

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา นำท่านชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992

 

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองเป็ดโบฮีเมีย

 

                              เข้าสู่ที่พัก  OLD INN HOTEL  หรือเทียบเท่า


 

วันที่ห้า                คาร์โลวี วารี่  (เชค) – ปราก (เชค)

 

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

 

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี่ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำวัลตาว้า เป็นเมืองที่สวยงามเต็มไปด้วยป่าไม้ และโด่งดังจากเรื่องราวของน้ำแร่ร้อน หรือที่รู้จักในนาม “เมืองน้ำแร่” เมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึของโบฮีเมีย

 

นำท่านชมเมือง ที่อยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้ำเทปรา ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง ที่ร้อนที่สุด อยู่ในศูนย์นิทรรศการที่มีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน้ำแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมน้ำแร่ด้วยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษ ที่ทำจากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านั้น เมืองนี้เป็นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปา เพื่อรักษาสุขภาพ และยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง อาทิ โบสถ์ของแมรี่ เมดิลีน และโบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์วิหารของเซนต์ปีเตอร์ และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างในสถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ หรือหาซื้อเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง BECHEROVKA โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพร เป็นของที่ระลึก

 

เที่ยง                     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

 

บ่าย                       จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ กรุงปรากนครหลวงแห่งอาณาจักรโบฮีเมียที่ในอดีตเมืองหลวงแห่สาธารณรัฐเชก ที่ยังคงความงามของโบราณสถาน ,ปราสาทราชวัง ซึ่งใช้สถาปัตยกรรมการก่อสร้างในยุคศตวรรษที่ 18 เป็นเอกลักษณ์ และเป็นยุคทองของกรุงปราก เหมือนกับได้ย้อนเวลากลับไปสู่สมัย 200 ปีก่อน เป็นบรรยากาศที่ท่านไม่สามารถสัมผัสได้จากที่ใดอีก

 

นำท่านชมความสวยงามของ ปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล นำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปราก ที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆอีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสำคัญๆมากมาย

 

จากนั้นนำท่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาท ที่มี มหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีสแตนกลาสอย่างสวยงาม

 

นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามของ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนำผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ นำท่านเดินเล่นย่าน จตุรัสเมืองเก่า ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่วยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆก็นิยมนำไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่งดงาม และทานจะได้พบกับนาฬิกาโบราณที่จะมีตัวตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกชั่วโมง

 

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

 

เข้าสู่ที่พัก  HOTEL CROWN PLAZA PRAGUE  หรือเทียบเท่า

วันที่หก               ปราก – ปราสาทแห่งกรุงปรากเวียนนา(ออสเตรีย)

 

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย

 

เที่ยง                   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

 

เวียนนา นครหลวงที่งดงามของออสเตรีย ที่ผสมผสานประเพณีของราชวงศ์ตั้งแต่ยุคอดีตให้เข้ากับสิ่งก่อสร้างโมเดิร์นอันน่าตื่นตาตื่นใจได้อย่างลงตัว เมืองนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของวัฒนธรรมแบบตะวันตก สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ กลิ่นหอมหวลของกาแฟเวียนนาจากบรรดาร้านกาแฟต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วเมือง เวียนนายังเป็นเมืองใหญ่ที่มีพื้นที่สีเขียวมากมาย แม้กระทั่งใจกลางเมืองซึ่งหาได้ยากในเมืองใหญ่อื่นๆของโลก

 

จากนั้นนำท่านชมความงามของอาคารสำคัญๆ รอบถนนวงแหวนหรือริงสตราสเซ่ อาทิ อาคาร รัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ และนำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังเบลเวเดียร์ พระราชวังที่ตั้งอยู่บนลาดเชิงเขา สร้างขึ้นตามศิลปะบาร็อกในปี ค.ศ.1715-1723 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนของเจ้าชายยูจีนแห่งซาวอย ถูกออกแบบให้สร้างเป็นสองส่วน คือ Lower Belvedere และ Upper Belvedere

 

นำท่านเดินเล่นย่านใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้านานาชนิด

 

อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ช๊อปปิ้ง และยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์ สตีเฟ่นโบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค หรือท่านอาจใช้เวลาว่างซื้อซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแล็ต ชื่อดังของเวียนนา มาทดลองชิมหรือจะซื้อเป็นของฝาก และยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์ สตีเฟ่น เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสตศตวรรษที่13 กล่าวขวัญกันว่าเป็นโบสถ์สไลต์กอทิกที่เป็นที่สวยที่สุด ถือเป็นสถานที่โด่งดังคู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย และที่นี่ยังเป็นที่โมสาร์ทเข้าพิธีแต่งงาน

 

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

 

เข้าสู่ที่พัก HOTEL EVENTHOTEL PYRAMIDE หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด              พระราชวังเชรินบรุนน์ – ช้อปปิ้ง parndorf outlet - บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ (ฮังการี)


เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

 

นำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชรินนบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบารอค, รอคโคโค หรือ ศิลปะประยุกต์จากทางเอเซียและยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆประดับอยู่อย่างสวยงาม

 

นำท่านเดินทางสู่ parndorf outlet ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อต่างๆ

 

เที่ยง                  อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อมีเวลาช้อปปิ้งให้มากขึ้น

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (ระยะทาง 243 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที)เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานู้บ”  ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วย ทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานู้บ หรือที่ชาวฮังกาเรียนเรียกขานว่า ”ดูนา” แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านกลางเมือง เมืองบูดาเปสต์ แบ่งเป็นสองเมือง คือ เมืองบูดา ที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณ และศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และเมืองเปสต์ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ

 

จากนั้นนำท่าน ล่องแม่น้ำดานู้บ แม่น้ำดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังการี ชมความงดงามของอาคารรัฐสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่โดดเด่นและสวยงามเรียงรายสองฝั่งแม่น้ำดานูบ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ำแห่งหนึ่งของโลก

 

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

 

เข้าสู่ที่พัก HOTEL MERCURE BUDA BUDAPEST  หรือเทียบเท่า

วันที่แปด             บูดาเปสต์ – สนามบิน

 

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

 

นำท่านชม ฮีโร่สแควร์ หรืออนุเสาวรีย์จัตุรัสวีรชน ซึ่งเป็นอนุเสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1896 เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี แห่งชัยชนะของฮังกาเรียน  เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย์เป็นที่ตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อันเป็นสัญลักษณ์ของคริสตจักรคาทอลิก รอบเสาสูงเป็นที่ตั้งของรูปหล่อผู้นำของชนเผ่าทั้ง 7 ที่ร่วมกันก่อตั้งอาณาจักรฮังการีขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9 จากนั้นนำท่านชม ป้อมปราการ Fisherman’s Bastion เพื่อชมจุดชมวิวที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำ  ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน สร้างขึ้นไว้เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีพจากการรุกรานของมองโกล บนป้อมแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวรอบเมืองบูดาที่สวยที่สุด สามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้แบบพาโนรามา มองเห็นสะพานเชน และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแม่น้ำดานูบที่งดงามตรึงตาตรึงใจ จากนั้นนำท่านชม โบสถ์ แมทธิอัส Matthias Church ซึ่งโบสถ์นี้เคยใช้จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทธิอัส ซึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมัยของพระองค์ถือว่าเป็นสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาอย่างแท้จริง สิ่งก่อสร้างที่งดงามเกิดขึ้นมากในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ซึ่งโบสถ์นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เรียบร้อยแล้ว

 

                              ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

 

15.05 น.               เหิรฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย  โดยเที่ยวบินที่ EK112 / EK384 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ)


 

วันที่เก้า               ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

12.05 น.               เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ

 

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*

อัตราค่าใช้จ่าย

วันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12

กับ 1 ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12

กับ 2 ผู้ใหญ่

มีเตียงเสริม

เด็กต่ำ

กว่า 2ขวบ

กับ 2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว

เพิ่ม

7-15 ส.ค.

66,900

64,900

63,900

63,900

9,500


** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน


และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **

อัตรานี้รวม

 

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  (Economy Class)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 7. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
 8. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์
 9. ค่าทิปคนขับรถในยุโรป
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ,บริการพิเศษต่างๆ

 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ ท่านละ 30,000.- บาท

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • ·      กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท
 • ·      กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • ·      การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
 • ·      กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 • ·      กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
 • ·      กรณีจองทัวร์แล้วยกเลิกหักค่าบริการทันที 2,000 บาทต่อท่าน

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์  **ลูกค้าโชว์ตัวทุกโปรแกรม**

þ หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า

þ  รูปถ่าย

-         รูปถ่ายปัจจุบันหน้าขนาด 35mm*45mm นิ้ว 3 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง ใช้รูปสีพื้นหลังขาว) ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านั้นรูปโพลาลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลไว้ด้านหลังรูป 

þ  หลักฐานการเงิน (**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**)

-       สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมทั้งอัพเดทเป็นยอดปัจจุบัน

-       หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากธนาคาร (แบงค์การันตี) **เฉพาะเคสยื่นวีซ่าอิตาลี**

þ  หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)

-  กรณีเป็นพนักงาน

-           หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด

-  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

-       สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

-  กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)

-       หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา

þ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ

กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 

-          ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชนของ  บิดา/มารดา

-      เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร  บุญธรรม เป็นต้น

-             กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อม ทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา

หมายเหตุ

 • ·      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • ·      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ   แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • ·      เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • ·      กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 • ·      การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • ·      หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • ·      กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯเมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • ·      ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯ เท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
 • ·      ** บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับลูกค้าที่ต้องใช้รถเข็น
 • ·      ** บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก เช่น ไม่รักษาเวลา พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง ชักชวนผู้อื่นให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทาง) และลูกค้าที่ได้ทำการจองแล้วถือว่ายอมรับในเงื่อนไข

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

view