สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ยอดเขาทิทลิส 8 วัน ราคาท่านละ 69,900 บาท กำหนดเดินทาง 26 ก.ค.- 2 ส.ค.2558

อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ยอดเขาทิทลิส 8 วัน ราคาท่านละ 69,900 บาท กำหนดเดินทาง 26 ก.ค.- 2 ส.ค.2558

อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส-ยอดเขาทิทลิส 8 วัน

กรุงโรม-วาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-น้ำพุเทรวี่-โคลอสเซียม-บันไดสเปน

ปิซ่า-เวนิซ-ยอดเขาทิทลิส

ดีจอง-ปารีส-แวร์ซาย-ประตูชัย-หอไอเฟล-ล่องเรือแม่น้ำแซน

รายละเอียดการเดินทาง :

โปรแกรมนี้ไปเที่ยวไหนกันบ้าง

โรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี, โบสถ์เซ็นปีเตอร์, สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม,น้ำพุเทรวี่,บันสไดสเปน

ปิซ่า อดีตเมืองท่าเรือที่สำคัญ หอเอนปิซ่า

เวนิส ราชินีแห่งทะเลอเดรียติกเกาะเวนิส,

ลูเซิร์น เมืองตากอากาศของสวิส, สะพานไม้โบราณ, อนุสาวรีย์สิงโต, ช้อปปิ้งนาฬิกา

แองเกิ้ลเบิร์ก นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิทลิส

ปารีส เมืองหลวงของฝรั่งเศส พระราชวังแวร์ซายน์, หอไอเฟล, ล่องเรือแม่น้ำแซนน์,ประตูชัย, ช้อปปิ้งแบรนด์เนม

โปรแกรมนี้พักที่ไหนกันบ้าง

อิตาลี พัก โรม 1 คืน , เมืองเวนิส 1 คืน

สวิสฯ พัก เมืองลูเซิร์น 1 คืน

ฝรั่งเศส พัก ดีจอง 1 คืน , กรุงปารีส 1 คืน

โปรแกรมนี้รับประทานอาหารอะไรกันบ้าง

อิตาเลียนฟู้ดสปาเก็ตตี้+สเต็ก, สวิสพื้นเมือง+สเต็ก, อาหารพื้นเมืองฝรั่งเศส และ อาหารเอเชีย

                                                               

วันแรก            สนามบินสุวรรณภูมิ–โรม (อิตาลี)

22.00น.           คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตูผู้โดยสารขาออกหมายเลข 7เคาน์เตอร์ Q สายการบินอิยิปต์แอร์(MS)เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

วันที่สอง        โรม (อิตาลี)

00.55 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงโรม โดยเที่ยวบินที่ MS 961 / MS 791 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินไคโร

13.00น.           เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ (ฟิอุมมาชิโน)  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้ว เข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก  ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินีและยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี

 

จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนตินสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ“ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นนำคณะชมน้ำพุเทรวี่จุดกำเนิดของเสียงเพลง  “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่งนำท่านทชมย่าน “บันไดสเปน” แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารเอเชีย

                         พักค้างคืน ณ EURO HOTEL (Fiano Romano-Rome) หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม        ฟิโนโรมาโน-ปิซ่า-หอเอนปิซ่า-เวนิส

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                         นำคณะเดินทางสู่เมืองปิซ่า ผ่านบริเวณที่ราบระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแคว้น Tuscany ระหว่างเส้นทางผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอีทรัสกัน

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารเอเชีย

บ่าย                  นำท่านเข้าสู่ จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของหอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 เป็นสถานที่ตั้งของหอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์กาลิ เลโอได้ค้นพบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลานัดหมายนำคณะ เดินทางสู่  เดินทางขึ้นสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยังเมืองเวนิซเมสเตร้ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอิตาเลี่ยนฟูดส์สปาเก็ตตี้สเต็ก

                         พักค้างคืน ณ RUSSOTT VENICE-MESTRE HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่             เกาะเวนิส–ลูเซิร์น ( สวิตเซอร์แลนด์ )

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก“เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่

เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก

(ถ้าฝนไม่ตกน้ำไม่ขึ้นสูง คุณลูกค้าต้องการล่องเรือกอนโดล่ากรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ท่านละประมาณ 600 บาท)

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารเอเชีย

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์นโดยรถโค้ช เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิสและยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ ผ่านชมความงดงามของ ทะเลสาบโคโม่ และ ทะเลสาบลูกาโน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองตากอากาศที่โอยล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ทางตอนเหนืออิตาลีกับสวิสตอนใต้

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมอาหารพื้นเมืองสวิสฯสเต็ก

                         พักค้างคืน ณ GRAND EUROPE HOTELหรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า           ลูเซิร์น- ยอดเขาทิตลิส– ดีจอง

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำคณะไปถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิต จากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และไปชม สะพานคาเปล(Kapelbruckหรือ ChapeBridge) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์  ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี  สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม  เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึกร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

                         นำคณะเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ บนกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา สู่ ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีเป็นจำนวนมาก นำชม ถ้ำน้ำแข็งGlacier Grottoที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร มีน้ำแข็ง ปกคลุมตลอดทั้งปี จากนั้นขึ้นสู่ ลานสกี อิสระให้ท่านได้เล่นหิมะกันอย่างสนุกสนาน ได้เวลานัดหมายนำท่านลงจากยอดเขา

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารเอเชีย

บ่าย                  คณะออกเดินทางสู่ เมืองดีจอง

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ห้องอาหารของโรงแรม อาหารพื้นเมืองฝรั่งเศส สเต็ก

                         พักค้างคืน ณNOVOTEL DIJON SUDHOTELหรือระดับเดียวกัน

วันที่หก          ดีจอง - ปารีส –ล่องเรือบาตามูช-ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                         นำท่านออกเดินทางต่อสู่ มหานครปารีส ผ่านชมความสวยงามของทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไพศาล ผ่านเมืองออแซร์ เมืองฟองเตลโบ จนกระทั่งเดินทางถึง กรุงปารีส

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารเอเชีย

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงามในยามค่ำคืน ของสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก(ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)

                         สนุกสุดเหวี่ยง กับการมีเวลา ในการช้อปปิ้ง  ร้านค้าปลอดภาษีห้างแกลลอรี่ราฟาแยส , อาทิเช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศสอย่างเต็มที่

                         เพื่อมีเวลาในการต่อคิวซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ อิสระกับการรับประทานอาหารค่ำเพื่อจะได้มีเวลาช้อปปิ้งอย่างเต็มที่       ได้เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

                         พักค้างคืน ณMERCURE HOTELหรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด                พระราชวังแวร์ซายส์-หอไอเฟล-ประตูชัย

เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะชม พระราชวังแวร์ซายส์สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน,ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้

นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิลเป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน (คุณลูกค้าต้องการขึ้นหอไอเฟลกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ท่านละประมาณ 500 บาท)   

นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

15.45น.           คณะเดินทางสู่ กรุงไคโร เที่ยวบินที่ MS 800  / MS 960

วันที่แปด        สนามบินสุวรรณภูมิ 

13.15เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี

 

**********************************************************************

หมายเหตุ       กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าใช้จ่าย  ** ไม่รวมค่าวีซ่าอิตาลี 3,500 บาท

 

วันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12

กับ ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12

กับ ผู้ใหญ่

มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว

เพิ่ม

26 ก.ค. - 2 ส.ค

69,900 68,900 66,900

8,500

 

 

 

 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน

และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า *** หมายเหตุ   :  ราคาเด็กต้องมีอายุระหว่าง 2-12 ปี

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายของยุโรป
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 7. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท

 

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ
 4. ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร
 5. ค่าวีซ่าอิตาลี 3,500 บาท ( จองก่อนก็ยื่นวีซ่าก่อนไม่ต้องรอพร้อมกรุ๊ป )

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท
 • กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าจำนวนทั้งสิน 3,500 บาท โดยจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 • กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
 • กรณีจองทัวร์แล้วยกเลิกหักค่าบริการทันที 2,000 บาทต่อท่าน

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ   แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯเมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

 

 

 ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่า อิตาลี

þ หนังสือเดินทาง(Passport) ต้องมีอายุเหลือมากกว่า6 เดือนและมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า

þรูปถ่าย (พี้นหลังขาวเท่านั้น)

-         รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงขนาด  2นิ้ว จำนวน 3  ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านั้นรูปโพลาลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้ ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป

þ  หลักฐานการเงิน ประเภทออมทรัพย์  / สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชี กระแสรายวัน

-         สเตทเม้นท์รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือย่างน้อย 4 เดือน(อัพเดทยอด ไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นเอกสาร) ยอดเงินในบัญชีขั้นต่ำ 100,000.-

-         หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ( ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น )

( ใช้ทั้ง 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ )

þหลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)

กรณีเป็นพนักงาน

-                  หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง  ระบุอาชีพ-ตำแหน่ง, เงินเดือนและระยะเวลาในการทำงาน(อายุไมเกิน 1 เดือนก่อนยื่น และชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษ ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

-         ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

-                  หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษาตัวจริง เป็นภาษาอังกฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (อายุไมเกิน 1 เดือนก่อนยื่น)

þ  สำเนาทะเบียนบ้าน

þ   สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี)

þ   สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)

þ   สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต ) 

                             

** เอกสารทุกอย่างที่เป็นสำเนา ห้ามถ่ายรูปและปริ้น ต้องถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ หรือสแกนเท่านั้นค่ะ

** สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า18ปี ที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวจำเป็นต้องยื่นหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกคนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยและจะต้องออกมาจากทางอำเภอเท่านั้น พร้อมทั้งสูติบัตรทะเบียนบ้านและใบเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนามสกุล)ในใบคำร้องขอวีซ่า ข้อ 37 จะต้องมีลายเซ็นต์ของบิดามารดาพร้อมทั้งถ่ายสำเนา หนังสือเดินทางของบิดามารดาด้วยในกรณีที่บิดามารดาไม่มีหนังสือเดินทางผู้สมัครต้องเขียนหนังสืออธิบายพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาด้วย

 

หมายเหตุ  : กรณีผู้เดินทางไม่สามารถออกค่าใช้จ่ายเองได้

-         ผู้ที่ออกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้องสามีและภรรยาเท่านั้นและจะต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่ออกค่าใช่จ่ายให้ทั้งหมดพร้อมทั้งถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน

-         ในกรณีที่ผู้เดินทางอยู่ด้วยกันโดยไม่จดทะเบียนจะต้องมีหนังสือชี้แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ ให้ทางสถานทูตทราบ

 

 

 

                                  

ในการจองทัวร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มัดจำ

ทางบริษัทจะถือว่าการจองทัวร์โดยสมบูรณ์

รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ละท่านที่ต้องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง

(สำคัญมากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / เลขที่บัตรประชาชน

........................................................................................................................................................................................................

 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จำเป็นมาก ในกรณีที่ทางสถานทูตต้องการติดต่อในกรณีเร่งด่วน)

.........................................................................................................................................................................................................

 

พาสปอร์ตเล่มเก่า เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ

...........................................................................................................................................................................................................

 

ที่อยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกี่ปี /  เบอร์บ้าน / เบอร์มือถือ /สถานที่เกิด(จังหวัดที่เกิด)

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน /  เบอร์บ้าน

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

 

อาชีพปัจจุบัน / ชื่อและที่อยู่บริษัท / ตำแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน / วันเริ่มงาน /

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

*กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ชื่อ บิดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด

...........................................................................................................................................................................................................

 

*กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ชื่อ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด

...........................................................................................................................................................................................................

view