สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ฝรั่งเศส ปารีส 6 วัน 3 คืน เพียง 38900 บาท เดินทาง 24-29 พฤศจิกายน 58

ฝรั่งเศส ปารีส 6 วัน 3 คืน เพียง 38900 บาท  เดินทาง 24-29 พฤศจิกายน 58

ฝรั่งเศส ปารีส เมืองตูร์

6 วัน 3 คืน

เพียง 38900 บาท

กำหนดการเดินทาง    วันที่  24-29 พ.ย. 58

  

 

วันแรก           กรุงเทพฯ - โดฮา – ปารีส

 

18.40 น.     พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น เคาน์เตอร์เช็คอินแถว Q ประตูทางเข้าที่ 8 หรือ 9 อาคารผู้โดยสาร สายการบินกาตาร์ Qatar Airways เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

 

20.40 น.     ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 833       

 

23.10 น.     แวะเปลี่ยนเที่ยวบินที่  โดฮา  ประเทศกาตาร์


 

วันที่สอง        ปารีส – เมืองตูว์ - ปราสาทลุ่มแม่น้ำลัว - เชอนงโซ

 

01.40 น.      ออกเดินทางต่อโดย สายการบินกาตาร์ QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 833 สู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

 

07.25 น.     ถึงสนามบินชาร์ เดอ โก (Charles de Gaulle Airport)  ประเทศฝรั่งเศส นำท่านผ่านพิธีการศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ Tours (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง ระยะทาง 239 กิโลเมตร ) ศูนย์กลางของดินแดนที่ได้รับสมญานามว่าอุทยานแห่งประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้มีการกล่าวชมไว้ในหนังสือ The Lily of the Valley และเป็นเมืองหน้าด่านของการผ่านเข้าไปท่องเที่ยวปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ซึ่งเป็นดินแดนที่มีความงามและความมั่งคั่งในหลายศตวรรษที่ผ่านมาในสมัยก่อนบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของราชสำนักฝรั่งเศส, ที่อยู่ของข้าราชบริพารและท่านเคานท์ผู้ต้องการจะก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชอน็องโซว์  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) นำท่านชมปราสาทเชอน็องโซว์ หรือปราสาทแห่งสาวงาม ปราสาทที่โดดเด่นแห่งหนึ่งในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแชร์ ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอน็องโชว์เป็นแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้น ลานด้านหน้าวางแบบลานปราสาทยุคกลางล้อมรอบด้วยคูน้ำ ประตูทางเข้าขนาดใหญ่ทำจากไม้แกะสลัก ด้านในเป็นชาเปล (Chapel) โดดเด่นด้วยหน้าต่างประดับ กระจกสี, ห้องบรรทม, ห้องกรีน เป็นลักษณะศิลปะแบบโกธิคและเรอเนซองส์ ห้องรับรอง, ห้องบรรทมพระเจ้าฟรองซัวส์ที่1, ห้องพระเจ้าหลุยส์ที่14 และห้องโถงตกแต่งด้วยเพดานโค้งสันที่มีหินหลักแยกจากกันเป็นเส้นขาด ถือว่าเป็นห้องที่แกะสลักที่สวยที่สุดห้องหนึ่งในการตกแต่งแบบเรอเนซองส์แบบฝรั่งเศส

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

                   จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก BRIT HOTEL CHEOPS หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม       ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – หอไอเฟล – ถนนชอมป์เอลิ้ซ่ – ล่องเรือบาดตมูซ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ออกเดินทางไปยังเมืองแวร์ซายส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส เพื่อไปยัง พระราชวังแวร์ซายส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้                  

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านชมกรุงปารีส ให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณลานจัตุรัสคองคอร์ดที่ออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิก ผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร์ซายส์ ให้พระเจ้าหลุยส์ที่14 ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ผ่านชม หอไอเฟล ประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียนณ.จัตุรัสชาร์ลสเดอโกลล์ ถนนชอมป์เอลิเซ่ที่โด่งดัง จัตุรัสคองคอร์ต ที่ตั้งของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลุกซอร์ในอียิปต์ ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลุฟว์ที่ยิ่งใหญ่ โดม อินวาลิด สถานที่เก็บพระศพจักรพรรดินโปเลียน ฯลฯ

                   นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ให้ท่าน ล่องเรือบาดตมูซ ในแม่น้ำสายหลักของนครปารีส  ชมทัศนียภาพสองฟากฝั่งและสถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงามต่างๆ                            

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร     

                   นำท่านเข้าสู่ที่พักที่ NOVOTEL PONT DE SEVRES หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่     ปารีส – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ช้อปปิ้ง LA VALLEE  OUTLET

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                     ออกเดินทางนำท่านไปยัง โบสถ์นอร์ทเทรอดาม หรือ มหาวิหารนอร์ทเทรอดาม เป็นศิลปะแบบโกธิค ที่มีความโดดเด่นด้วยความงดงามของยอดปลายแหลมของตัวโบสถ์ และรูปปั้นด้านหน้าของพระแม่มารีอันเป็นที่ศรัทธาของคริสต์ศาสนิกชน ยิ่งไปกว่านั้นโบสถ์นอร์ธเตรอดามยังมีไฮไลท์อยู่ที่การใช้ศิลปะกระจกสี หรือ สเตนแกลส อันวิจิตรตระการตาในการประดับตกแต่งและยังเคยถูกใช้เป็นสถานที่ราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์อีกด้วย ปัจจุบัน วิหารนี้เป็นวัดของนิกายโรมันคาทอลิก เป็นที่นั่งของอาร์ชบิชอปแห่งปารีส และถือว่าเป็นวัดสไตล์โกธิคที่สวยงามที่สุดในฝรั่งเศสด้วย

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                นำท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยที่ร้านค้าปลอดภาษ๊ที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงปารีส    

                      La Vallee Village Outlet ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิเช่น ARMANI, LONGCHAMP, BURBERRY, TOD'S, PAUL SMITH, BALLY และ เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย อื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ราคาถูกกว่าข้างนอก มีส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

                     จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN PARIS MARNE LA VAL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า           ปารีส (อิสระเต็มวัน) – สนามบินชาร์ เดอ โก – โดฮา

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม            

                     ***อิสระเต็มวัน เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งหรือเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในมหานครปารีสตามอัธยาศัย เช่น พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ อันโด่งดัง, ย่านมงมาร์ต, โบสถ์พระหฤทัย, หอไอเฟล, Art Museum, ถนนช็องป์เซลิเซ่, ช้อปปิ้งห้างลาฟาแยต เป็นต้น รวมทั้ง ปารีส ดีสนีย์แลนด์ ***

                     (อาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย)

18.30 น.        นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินสนามบินชาร์ เดอ โก (Charles de Gaulle Airport)  ประเทศฝรั่งเศส                  

22.20 น.        ออกเดินทางโดยสายการบินกาตาร์ (Qatar Airways) เที่ยวบินที่ QR03  สู่ โดฮา ประเทศกาตาร์  

 

วันที่หก                        โดฮา -ประเทศไทย

05.50 น.       แวะเปลี่ยนเที่ยวบินที่ โดฮา (DOHA )  ประเทศกาตาร์

08.15 น.        ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพ โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR 832

19.05 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และ ประทับใจ

 

JJJJJJJJJJJJ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ2ท่าน

เด็กเสริมเตียง 

(พักผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

เด็กไม่เสริมเตียง(พักผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว24 - 29 พ.ย. 58


38,900.-

37,900.-

36,900.-

5,500.-


หมายเหตุ    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายการบิน


อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไป - กลับ พร้อมคณะ ตามเส้นทางที่ระบุ   
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าน้ำมันจากสายการบิน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ  2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าที่พัก โรงแรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน)  พร้อมอาหารเช้า  (หากวันเข้าพักตรงกับช่วงเทศกาล งานแฟร์ หรือการประชุมต่าง ๆ ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว  อันมีผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
 • รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ  
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ

 

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 % (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,  ค่าซักรีด,  ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ//ค่าทิปไกด์และหัวหน้าทัวร์ในยุโรป ตลอดทั้งทริป 30 ยูโร
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว Schengen  (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน

ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

view