สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน เพียง 7999 บาท

ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน เพียง 7999 บาท

ตารางเดินทางและราคาทัวร์

รหัสกรุ๊ป

ตารางเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

HKTG06-01

03 - 05 พฤศจิกายน 59

7,999.-

7,999.-

3,000.-

HKTG06-02

10 - 12 พฤศจิกายน 59

7,999.-

7,999.-

3,000.-

ไม่มีราคาเด็กเนื่องจากเป็นโปรโมชั่น / เด็กทารก อายุ 0-2 ปี สอบถามพนักงานอีกครั้ง

ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 800.- บาท/ทริป (ผู้ใหญ่/เด็ก เก็บเท่ากัน)

 

** โปรดอ่าน โปรแกรมและเงื่อนไขทั้งหมดให้ครบถ้วนทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยใดๆ

โปรดสอบถามผู้ขายทันที  ก่อนตัดสินใจจองทัวร์  มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่า

** ท่านรับทราบ และยินยอมปฏิบัติตามโปรแกรมและเงื่อนไขอย่างเข้าใจตรงกันแล้ว **

 

วันแรก   กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – เซินเจิ้น - ตลาดหล่อวู

06.30 น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K 

สายการบิน HONG KONG AIRLINE (HX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับคณะ

นั่งแบบ 2-4-2  / มีอาหารร้อนและเครื่องดื่ม บริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 20 กก.

หมายเหตุ :  ตั๋วที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ป สายการบินไม่อนุญาตให้ท่านเลือกที่นั่ง แต่จะจัดให้นั่งด้วยกันในกรุ๊ป

08.50  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน HX768

12.40 น.  ทุกท่านถึง สนามบิน ฮ่องกง CHECK LAP KOK นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง จากนั้นพาเดินออกทาง Hall B จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

ตลาดหล่อวู ห้างดังที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองจีน จำหน่ายสินค้าเลียนแบเกรด A+ แบรนด์ดังมากมาย อาทิเช่น Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร u

นำท่านเข้าสู่ที่พัก (คืนที่ 1) VIENNA HOTEL / HONG LI LAI HOTEL êêêê หรือใกล้เคียง

วันสอง  เซินเจิ้น - ชมพิพิธภัณฑ์ - ช้อปปิ้งสินค้า OTOP ผ้าไหม หยก สมุนไพร - ชมโชว์ม่านน้ำ 3D           

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม v

พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร w

ชมสินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจีน สินค้าของชาวจีน ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน คงไม่พ้นสินค้าประเภท ผ้าไหมแท้ หยกแท้ และ ยาสมุนไพร ล้วนแล้วเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ ด้านสุขภาพ และมีคุณค่าอย่างมาก เมื่อท่านมาถึงแหล่งสินค้าเหล้านี้แล้ว อย่าพลาดที่จะเลือกซื้อเป็นเจ้าของ หรือ นำไปฝากคนที่คุณรัก

 

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร x เมนูพิเศษ!  Seafood + Red Wine

นำท่านชมโชว์ Man Groove 3D เป็นโชว์น้ำแบบ 3 มิติ  เป็นโชว์ม่านน้ำที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก ใช้ทุน

สร้างกว่า 200 ล้านหยวน ในการแสดง เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านน้ำ ระเบิดน้ำ กว่า 600 ชนิด

นำท่านเข้าสู่ที่พัก (คืนที่ 2) VIENNA HOTEL / HONG LI LAI HOTEL êêêê หรือใกล้เคียง

วันสาม   วัดแชกง - จิวเวอรี่ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - สนามบิน

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม y

08.00 น.  นำท่านออกเดินทางกลับสู่ ฮ่องกง (โดยรถไฟ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

วัดแชกง หรือ วัดกังหัน  เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนในฮ่องกง  ให้ความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง  วัดนี้ถูกกล่าวขานให้เป็น  วัดที่ขึ้นชื่อด้านเสริมดวง แก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ เริ่มต้นปีใหม่ เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ เข้ามา  *** ขอให้ท่านมีความตั้งใจในการขอพร สถิติสำเร็จทุกราย

โรงงานจิวเวอร์รี่  ท่านจะได้พบกับ จี้กังหัน เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจาก วัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรค พัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมี ซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมาก เพราะสำเร็จตามที่ขอ

     

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร z เมนูพิเศษ !! ห่านย่าง

วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ รายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ ตัววัดมีความงดงามด้วยอาคารที่ตกแต่งแบบจีนโบราณ ตั้งอยู่บนไหล่เขาเกาลูน เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมแห่งความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนาด้วยกัน ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อ ในแต่ละวันจะมีผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้ตลอดเวลา โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเพื่อสักการะขอพรจากท่านมหาเทพ

จิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน) ถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด มีร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ล้ำสมัยสุด ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เชิญเลือกชมซื้อสินค้าแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของ ตัวเองในสินค้ากิ๊บเก๋มากมาย ให้ได้เลือกมิกซ์แอนด์แมช ได้อย่างเมามันส์กันเลยทีเดียว สมควรแก่เวลาตามนัดหมายนำท่านส่งสนามบิน

22.10 น.  เหิรฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบิน HX761

ที่นั่งแบบ 2-4-2  / มีของว่างและเครื่องดื่ม บริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 20 กก.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินขากลับ (บางพีเรียด) จากเดิมเป็น HX767

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นสำคัญ โดยจะยืนยันให้ทราบอีกครั้งในใบนัดหมายการเดินทาง

หมายเหตุ :  ตั๋วที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ป สายการบินไม่อนุญาตให้ท่านเลือกที่นั่ง แต่จะจัดให้นั่งด้วยกันในกรุ๊ป

00.20 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

 

หมายเหตุ ราคานี้การันตีเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน  หากไม่ถึงจะไม่สามารถออกกรุ๊ปได้ 

โดยกรณีดังกล่าวจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนถึงวันเดินทางจริง

บริษัทฯ มีความยินดีประสานงานให้ท่านเดินทางต่อได้ตามความประสงค์

โดยเลือกชำระค่าทัวร์ในราคาเพิ่มเติม หรือ เลือกย้ายวันเดินทาง

 

ข้อควรทราบ ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

อัตราค่าบริการรวม

 1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
 2. ที่พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
 3. อาหาร 6 มื้อ ตามโปรแกรม (สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
 5. ค่าบริการ ไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ไม่ใช่ค่าทิป)
 6. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 7. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 8. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 9. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ จำกัดไม่เกิน 20 กก.

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าทิป ไกด์และคนขับรถ (ท้องถิ่น) ผู้ใหญ่และเด็ก 800 บาท / ท่าน / ทริป
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่บังคับใดๆ
 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

 

เงื่อนไขการจองทัวร์

 1. ชำระมัดจำค่าทัวร์ เก็บเต็มจำนวน ภายใน 1 วัน เท่านั้น นับจากวันที่ยืนยันจอง หากยังไม่ชำระ บริษัทฯ จะถือว่าการจองนั้นไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ชำระค่าทัวร์เข้ามาก่อน 
 2. แนบสำเนาหนังสือเดินทาง (ขอภาพชัดเจน) โดยมีวันหมดอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า

 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 1. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ ไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากก่อนการจำหน่ายทัวร์ บริษัทฯ ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ป ที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินจากต้นทางได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จึงไม่สามารถคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดได้
 2. ช่วงวันปกติ ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน หรือก่อนหน้านั้น เก็บธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อท่าน

2.1 ยกเลิกการ เดินทางหลัง 30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

2.2 ยกเลิกการ เดินทางหลัง 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป ต่อกรุ๊ป  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทาง (บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 20 ท่าน
 2. เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า

และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น ( บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากอายุหนังสือเดินทางเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )

 1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, การถูกยกเลิกวีซ่ากระทันหัน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบโปรแกรม อาทิเช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระให้ตัวแทนต่างประเทศเป็นการชำระเหมาขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีกระเป๋าเกิดสูญหายชำรุดจากสายการบิน
 4. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธิมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 5. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคากรุ๊ปเหมาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ จะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือ ขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้

เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหม

view