สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ไต้หวัน 4 วัน 2 คืน 18-21 มค 60 เพียง 16900 บาท

ไต้หวัน 4 วัน 2 คืน  18-21 มค 60  เพียง 16900 บาท

         

ไต้หวัน 

ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น


 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว

เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติ ไต้หวัน เครื่องลำใหม่

กัปตันเก่าประสบการณ์สูง  ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย       

อาหารพิเศษ

เสี่ยวหลงเปา , สุกี้สูตรไต้หวัน, ปลาประธานาธิบดี ผู้ซึ่งไปทะเลสาบแล้วต้องชิม

กำหนดการเดินทาง   ราคาพิเศษ รอบเดียวเท่านั้น 18 – 21 มกราคม 60

วันแรก           สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น.                สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาท์เตอร์ R ประตู  8  สายการบิน EVA AIR  เจ้าหน้าที่  คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน

 

วันที่สอง        กรุงเทพฯ – ไต้หวัน  – เถาหยวน  หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ  วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  – ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต

01.40 น.                ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน EVA AIR Q เที่ยวบินที่ BR206

06.30 น.                ถึงท่าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวน  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

เช้า                          บริการอาหารเช้า แซนวิช+ชานมไข่มุก (บนรถ)

นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว มุ่งหน้าสู่ Jวัดจงไถ่านซื่อJ  ซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัลและวัดมหายานที่ธิเบต  จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ Jวัดบุ๋นบู้J ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน และนำท่านนมัสการ  ศาลเจ้าขงจื้อ  และ ศาลเจ้ากวนอู   ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ 

เที่ยง                       บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี

หลังอาหารนำท่านJ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราJ ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า  “สุริยันจันทรา” พร้อมทั้งนำท่านนมัสการอัฐิของ  พระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่ JวัดเสวียนกวงJ  เมื่อปี ค.ศ.1965

จากนั้นออกเดินทางสู่  เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ  3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา

ค่ำ                           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน

นำท่านสู่ Jตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ตJ ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง  ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน 

พักที่ : TAICHUNG  LAILAI  HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า http://www.lailaihotel.com.tw/

วันที่สาม        ไทจง – ไทเป– เหย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – อาบน้ำแร่

เช้า                         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป แล้วนำท่านเดินทางสู่ Jเมืองเหย่หลิ่วJ  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

เที่ยง                       บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัย กษัตริย์กวงสวี แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุทองที่นี่  การโหมขุดทอง และแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีกรใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ  “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมี   ชีวิตชีวาอีกครั้ง  (  ในกรณีที่เดินทางไปหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์เมื่อไปถึงจุดที่กำหนดจะต้องเปลี่ยนเป็นรถShuttle Bus เพื่อเดินทางขึ้นลงจิ่วเฟิ่นคะ )   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ J ซื่อหลินไนท์มาเก็ต J  ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเปจุดศูนย์รวมของวัยรุ่นและคนไทเปในไลฟ์สไตล์แบบกลางคืนมีทั้งแหล่งช้อปปิ้งแฟชั่นและของกินหลากหลายชนิด (เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

พักที่ : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

http://www.ntphotel.com/e_index.html

          นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ได้ง่ายๆ

วันที่สี่             พิพิธภัณฑ์กู้กง –  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)  –สนามบินเถาหยวน -   กรุงเทพฯ    

เช้า                     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ Jพิพิธภัณฑ์กู้กงJ มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดซึ่งประเมินค่ามิได้และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล้ำค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ำค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจำตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ

นำท่านเดินทางสู่ Jอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คJตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรี และ โรงละครแห่งชาติ  

เที่ยง                      บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เสี่ยวหลงเปา

บ่าย          จากนั้นนำท่านเดินทางสู่J ตึกไทเป 101J  ตึกระฟ้า แห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชั้นนำ

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ Jย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป) J อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย 

(เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

20.25 น.                เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน EVA AIR Q เที่ยวบินที่  BR205

23.10 น.                ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

JJJJJJJJJJJJJJJJJJ

**หมายเหตุ** รายการทัวร์นี้มีแวะร้านขายของฝากที่ขึ้นชื่อ3ร้าน คือ ร้านชา ร้านขนมเค้กสัปปะรด GERMANIUM SHOP

 อัตราค่าบริการ ปี60

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

 ไม่มีเตียงเสริม

พักท่านเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

 

18 – 21 มกราคม

16,999

16,999

16,999

16,999

3,500หมายเหตุ *** โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสายการบิน

*** 25 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง โดยมีหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นบริการคะ

***ไม่มีราคาเด็กคะ

อัตรานี้รวม

w ค่าตั๋วเครื่องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน

w ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน

w ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง

w ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง

w ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง

w ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.

w ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

w ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มี การตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *

 

Jเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันตั้งแต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2017 J

Jยกเว้นวีซ่าสำหรับคนไทยถือพาสปอร์ตไทยประเภทท่องเที่ยว สามารถท่องเที่ยวไต้หวันอยู่ได้ไม่เกิน 30วันJ

Jพาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่ายได้เลยค่ะJ

 

อัตรานี้ไม่รวม

w ค่าวีซ่า ท่านละ 1700 บาท (ค่าวีซ่าเดี่ยว)

  • Ø ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
  • Ø ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 150 TWD / วัน / คน (ลูกค้า) (=450 TWD/ลูกค้า)
  • Ø ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก

 , ค่าซัก รีด ฯลฯ

 

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

l กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระค่ามัดจำ  10,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต 

l ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

l Jพาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่ายได้เลยค่ะJ

 

การยกเลิก

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ

  * ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี เนื่องจากเป็นรายการที่ต้องทำวีซ่า

หมายเหตุ

* บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ   ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระ ไว้ แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทาง  ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาขึ้นตามจริง

* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน  บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ   

 

 

 

view