สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

นครวัด นครธม โตนเลสาป 2 วัน 1 คืน 5,800 บาท (กรุ๊ปส่วนตัว 8-10 ท่าน เดินทางได้ตามต้องการค่ะ)

นครวัด นครธม โตนเลสาป 2 วัน 1 คืน 5,800 บาท   (กรุ๊ปส่วนตัว 8-10 ท่าน เดินทางได้ตามต้องการค่ะ)

 

 

นครวัด-นครธม-บันทายสรี-ตาพรหม-ล่องเรือโตนเลสาบ

2 วัน 1 คืน

 

กำหนดการเดินทาง          **กรุ๊ปเหมา 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวันตามความต้องการ**                                   

วันแรก      กรุงเทพ-ด่านอรัญ-ปอยเปต-เสียมเรียบ-องค์เจ็ก องค์จอม-วัดใหม่-ตลาดพซาจ๊ะ-ล่องเรือ โตนเลสาป

06.00 น.             คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดนัดหมาย    จากนั้นออกเดินทางสู่ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญฯ โดยรถปรับอากาศ

09.30 น.              เดินทางถึงตลาดโรงเกลือ อ.อรัญฯ  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง (ไทย-กัมพูชา) ออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ โดยรถปรับอากาศท้องถิ่นสู่เส้นทางสายปอยเปต-ศรีโสภณ-กะลัน-เสียมเรียบ รวมระยะทาง 150 กม.โดยประมาณ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.

12.00 น.               เดินทางถึงเมืองเสียมเรียบ  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร  

บ่าย                     หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก  SMILING  HOTEL หรือเทียบเท่า เพื่อเก็บสัมภาระ  

จากนั้นนำท่านนมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม ซิตี้ทัวร์ชมเมืองผ่านย่านธุรกิจใจกลางเมืองที่สำคัญ ชมสวนสาธารณะที่ร่มรื่นใจกลางเมืองและพระตำหนักเจ้านโรดมสีหนุได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่ วัดใหม่ เป็นที่เก็บกะโหลกมากมายในครั้งสงครามเขมรแดง จากนั่นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเก่าซาจ๊ะ เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝากญาติมิตร อาทิเช่นปลากรอบ,ปลาช่อนแห้ง,เสื้อยืด,ผ้าพันคอ,หิน-ไม้ แกะสลัก และสินค้าพื้นเมืองอื่นๆ สมควรแก่เวลานำ นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบจ้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย “โตนเลสาป” ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในน้ำของชาวเขมร ชมบ้านลอยน้ำ โรงเรียนลอยน้ำ

19.00 น.               รับประทานอาหารเย็น ที่ ภัตตาคารโตนเลสาป พร้อมชม การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ระบำอัปสรา      

                         หลังชมการแสดง นำท่านกลับสู่ที่พัก ให้ท่านเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะไปช้อปปิ้งที่ตลาดกลางคืน หรือ 

                         เที่ยวชมบรรยากาศยามราตรี

 

วันที่สอง            ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-นครธม-ปราสาทบายน-นครวัด-หมู่บ้านแกะสลักหิน-ปอยเปต-โรงเกลือ

07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรมที่พักฯ

08.00 น.               ออกเดินทางสู่ เมืองนครธม ชม ปราสาทบายน” ซึ่งบนยอดปรางค์แต่ละปรางค์มีการจำหลักพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ขนาดใหญ่ทั้ง 4 ทิศ รอบปรางค์ 54 ปรางค์ จำนวน 216 พระพักตร์ พระพักตร์มีรอยยิ้มที่เรียกว่า  “ยิ้มแบบบายน” บริเวณระเบียงปราสาทมีการจำหลักภาพเกี่ยวกับเรื่องราวของกองทัพพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวขอมในอดีต นำท่านผ่านชมกลุ่มปราสาทบริวารในเขตเมืองนครธม อาทิเช่นปราสาทบาปวน,พิมานอากาศ,ลานพระเจ้าขี้เรื้อน,ระเบียงช้าง จากนั้นนำท่านชมปราสาทบันทายสรี หรือ แปลว่า ป้อมแห่งสตรี ซึ่งเป็นปราสาทหินทรายขนาดเล็กที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด ปราสาทแห่งนี้เป็นที่...เลื่องลือในความสวยงามของการจำหลักลวดลายอันละเอียดวิจิตรอ่อนช้อยที่สุด.และได้รับการยกย่องให้เป็น  “รัตนชาติที่แท้แห่งสถาปัตยกรรรมขอม”

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร

บ่าย                         นำท่านชมปราสาทตาพรหม” ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างขึ้นเป็นวัดในพุทธศาสนาเพื่อถวายพระราชมารดา ภายในบริเวณปราสาทร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับร้อยปีที่เรียกว่า “สะปง ” ซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อน ที่ชอบขึ้นตามก้อนหินที่มีความชื่น และรากไม้ของต้นสะปงเลื้อยรัดตามตัวปราสาท ทำให้มีรูปแบบเฉพาะ..ดูแปลกตา สวยงามยิ่ง  จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่และอลังการ ของ“ปราสาทนครวัด”(Angkor wat)1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกยุคใหม่ และมหาปราสาทแห่งนี้มีความสำคัญที่สุด.!ในกลุ่มโบราณสถานต่างๆของอาณาจักรขอม ซึ่งในการก่อสร้างใช้แรงงานนับแสนคน ใช้ช้างเพื่อชักลากกว่า 4,000เชือก วิศวกร3,000คนบริเวณระเบียงคตแต่ละชั้น มีการจำหลักภาพบอกเล่าเรื่องราว กองทัพพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และภาพกองทัพเสียมกุก ,ภาพเทวดาและอสูรการกวนเกษียรสมุทรและภาพจำหลักรูปอัปสราหรือ นางอัปสร ที่มีรูปแบบการแต่งกายและทรงผม ต่างๆ อยู่บริเวณผนังรอบๆ  ได้เวลาพอสมควร อำลาเมืองเสียมเรียบ เดินทางกลับเส้นทางเดิม ผ่าน หมู่บ้านแกะสลักหิน แหล่งผลิตสินค้าที่ระลึกจำพวกหินแกะสลักนานาชนิด

                                สมควรแก่เวลา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าออกเมืองเรียบร้อย เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูก ผ้าม่าน ผ้าห่ม เสื้อ กระเป๋า รองเท้า เลียนแบบแบรนด์เนมดังต่างๆ ฯลฯ ที่ ตลาดโรงเกลือ ตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

20.00 น.               เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพและประทับใจ

                                                         

                                                            *******************************

อัตราค่าบริการ

โรงแรม  (หรือเทียบเท่า )

ผู้ใหญ่พักคู่

เด็ก(2-12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

SMILING  Hotel ****

www.smiling-hotel.com

5,800

4,800

800


JJJ   อัตรานี้รวม   JJJ

 • ค่ารถรับส่ง กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ และค่ารถปรับอากาศท้องถิ่น นำเทียว ตามระบุในรายการ
 • ค่าที่พัก 1 คืน ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารอย่างดีทุกมื้อ ตามระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมตั๋วเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น(ภาษาไทย)นำเที่ยว ตามระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท 
 • ค่าเรือท้องถิ่น นำเที่ยวตามระบุในรายการ

 

 

JJJ   อัตรานี้ไม่รวม   JJJ

 • ค่าอาหารเครื่องดื่มสั่งพิเศษ,มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถท้องถิ่น โดยประมาณ 50 วัน ต่อท่านต่อวัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3%

 

PPP   เงื่อนไขการให้บริการ   PPP

1.            กรุณาจองที่นั่งล่วงหน้า อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ 2,000 บาท

2.            ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

3.            เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

LLL   การยกเลิก   LLL

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 2,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

   4.    ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

 1. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 

%%%   หมายเหตุ   %%%

1.            บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน

2.            บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ

3.             เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

4.            เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด

5.            ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

 

&   เอกสารสำคัญ &

 • หนังสือเดินทาง(Passport) ก่อนหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน

 

Tags : นครวัด นครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม โตนเลสาบ ระบำอัปสรา 

view