สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน เริ่มตั้งแต่ 2-3 ท่าน ๆ ละ 12,800 บาท / 4 - 7 ท่าน ๆ ละ 11,500 บาท / 8 - 10 ท่าน ๆ ละ 10,800 บาท ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและในประเทศ สามารถเดินทางได้ทุกวัน ไม่จอยกรุ๊ป

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน เริ่มตั้งแต่ 2-3 ท่าน ๆ ละ 12,800 บาท / 4 - 7 ท่าน ๆ ละ 11,500 บาท / 8 - 10 ท่าน ๆ ละ 10,800 บาท   ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและในประเทศ สามารถเดินทางได้ทุกวัน ไม่จอยกรุ๊ป

 

 

บาหลี - บุโรพุทโธ

4 วัน 3 คืน

บาหลี - วัดเบซากิห์ ปุราทามันอายุน วิหารทานาห์ลอต วัดอูลันดานู

คินตามณี ภูเขาไฟ วัดตัมปะก์ซีริง อูบุด  ระบำบาหลี

ยอกยาการ์ต้า - มหาบุโรพุทโธ วัดพรามนันท์ วังสุลต่าน ถนนสายวัฒนธรรม มาลิโอโบโร

(พักโรงแรมที่บาหลี   3 คืน)

         

  แพคเกจเที่ยวส่วนตัว ไม่จอยกรุ๊ป

ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

ไม่รวมตั๋วเครื่องบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ

ไกด์ท้องถิ่น รอรับท่านที่สนามบินบาหลีและสนามบินยอกยาการ์ต้า 

 

สามารถเลือกวันเดินทางได้ทุกวัน


                                             

วันแรก   :    กรุงเทพ - บาหลี – วัดเม็งวี - เบดูกัลล์ อูลันดานู ทะเลสาปบราตัน ทานาห์ลอต – จิมบารัน

 04.00 น.     พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 2 ประตู 2 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

06.05 น.     ออกเดินทางสู่ เกาะบาหลี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 396  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง 15 นาที

11.25 น.    ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองบาหลี (เวลาที่บาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ภัตตาคาร บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่1) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชมความงาม ปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun)  หรือ วัดเม็งวี ซึ่งเป็นวัดที่เคยเป็นพระราชวังเก่า สร้างตอนศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี กำแพง ประตูวัด ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้าสิ่งก่อสร้างด้านใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี มีสระน้ำล้อมรอบ จากนั้นนำท่านชม ทุ่งข้าวขั้นบันได ที่ค่อยๆ ลาดต่ำลงที่ เบดูกัลป์ (Bedugu) ชมวัดที่สวยเป็นอันดับ 3 ของเกาะบาหลี ปุราอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง และชมความสวยงามของ ปุราอูลันดานู (Pura Ulun Danu Bratan) วัดที่สำคัญและ สวยงาม 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึนวัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำ มีความสวยงามเป็นอันสองของเกาะบาหลี มักปรากฏอยู่ในภาพถ่ายโมษณาการท่องเที่ยวของบาหลีเสมอและสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของ  เกาะบาหลี ที่ ปุราทานาห์ลอต (Pura Tanah Lot) หรือ วิหารทานาห์ลอต เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะ บาหลี สร้างบนโขดหินคล้ายเกาะเล็ก ๆ เวลาน้ำขึ้น จึงดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ำลง ผู้คนสามารถ  เดินข้ามทางเดินไปยังตัววัดได้ เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมาก มี ทิวทัศน์และบรรยากาศที่สวยงาม สร้างโดยนักบวชฮินดู ดัง ฮยัง นิราร์ธา ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 เพื่อ อุทิศแด่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล

18.30 น.     นำท่านเดินทางสู่ย่าน จิมบาลัน (Jimbaran) ซึ่งถือได้ว่าเป็นย่านแห่งอาหารทะเลสด (Seafood Center) กล่าวขานกันว่าเป็นสวรรค์แห่งอาหารทะเล รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) ซีฟู้ดสดจากทะเล  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

 

   

 วันที่สอง  :  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – คินตามณี วัดเบซากิห์ -  อูบุด - ระบำบารอง  (กลางคืน)

07.00 น.     บริการอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่ 3)  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชมความงาม ปุราเตียร์ตาอัมปึล (Pura Tirta Empul) หรือ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะก์ซีริง (TEMPAK SILING) มี บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เชื่อกันว่าพระอินทร์เป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดน้ำพุ ชาวบาหลีนิยมมาอาบน้ำที่บ่อน้ำพุ จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย ทั้งยังรักษาโรคต่างๆได้ด้วยและเป็นวัดที่เคารพสักการะของชาวบาหลี บริเวณวัดจะมีร้านของฝากมากมายราคาถูก (ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล) แต่ต้องต่อรองกันสุดๆ  คนไทยจะเรียกว่า ตลาดปราบเซียน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณี (Kintamani) ที่ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ เป็นฉากหลัง และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี

12.00 น.      บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร คินตามณี (มื้อที่ 4) พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ (Gunung Batur) มีอายุกว่า 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟที่ชาวบาหลีให้การสักการะบูชา นับว่าเป็นภูเขาไฟ ที่มหัศจรรย์ของโลก มีความสูง 1,717 เมตร เคยปะทุพ่นลาวาและเถ้าภูเขาไฟมาแล้วหลายครั้ง บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบกูนุงบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ปุราอูลันดานูบาตูร์ (Pura Ulan Danu Batur) ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สำคัญเป็นอันดับ 2 ของเกาะบาหลี วัดแห่งนี้มีขนาดใหญ่โตและงดงาม คล้ายศิลปะ แบบเดียวกับนครวัด นครธม บริเวณหลังวัด จะมองเห็นทั้งทะเลสาบบาตูร์และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดบนเกาะบาหลี คนบาหลียกให้เป็น วัดหลวง (Mother Temple) เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลี ยังถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดเล็กๆ อีก 23 วัด นำท่านชม ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura Penataraa Aguan) ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง ทุกๆวันจะมีคนบาหลีเดินทางมา ประกอบพิธีทางศาสนา ท่านสามารถเห็นธรรมเนียมประเพณีและการแต่งกายแบบพื้นเมืองทั้งชาย และหญิง รวมทั้งการแบกทูนของบูชาบนศีรษะตามแบบดั้งเดิมด้วย สมควรแก่เวลานำท่านชม ปุราสาระวาตี (Pura Sarawati) วัดซึ่งตั้งอยู่ในสวนน้ำพร้อมกับสระบัวขนาดใหญ่ และนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุด เป็นศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากมากมาย แบบที่ใครได้มา เยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่

 18.30 น.     บริการอาหารเย็นแบบสไตล์บาหลีที่ภัตตาคาร(มื้อที่5) หลังอาหารนำท่านชม ระบำบาหลี เป็นการแสดงที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวเพราะมีการจัดให้ชมเป็นประจำที่อูบุดซึ่งเป็นสถานที่แสดงขึ้นชื่อที่สุดบนเกาะบาหลี (การชมระบำบาหลีแนะนำให้ชมในตอนกลางคืนเพราะจะได้เห็นแสงสีรวมทั้งชุดการแสดงแบบหลากหลายค่ะ) จบการแสดงนำท่านออกเดินทางเข้าที่พักย่านคูต้า  (วันนี้เข้าที่พักดึกหน่อยค่ะ)

 

    

 วันที่สาม  : บุโรพุทโธ – วัดพรามนันต์ วังสุลต่าน – พระราชวังน้ำ  - ถนนสายวัฒนธรรม มาลิโอโบโร่

06.00 น.     ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์คยากาตาร์ เที่ยวบิน JT561 (Lion AIR)  

06.10 น.     ถึง เมืองยอร์คยากาตาร์ เมืองเอกอันดับสองรองจากจาการ์ต้า เมืองมรดกโลกและเป็นเมืองแห่ง     ประวัติศาสตร์ (เวลาที่เมืองยอร์คยากาต้าร์ ใช้เวลาเดียวกับประเทศไทย) 

07.00 น.     บริการอาหารเช้าที่โรงแรม..(มื้อที่6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สิ่งมหัจรรย์ของโลก บุโรพุธโธ เป็นวัดพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบและสร้างขึ้นในแบบของตัวเองไม่เหมือนที่ใด เป็นพุทธสถานที่สำคัญและยิ่งใหญ่ในระดับเดียวกับนครวัดในเขมร สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 8 -9 โดยราชวงศ์ Sailendras ซึ่งปกครองตอนใต้ของชวากลางและนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน โดยใช้หินจำนวนมากกว่าหนึ่งล้านก้อนหรือประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาก่อสร้างกว่า 30 ปี แต่ก็ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้เถ้าถ่านของภูเขาไฟ Merapi หลังจากการใช้งานไม่ถึง 200 ปี เมื่ออาณาจักรต้องอพยพผู้คนไปอยู่ทางชวาตะวันออก บุโรพุทโธถูกค้นพบอีกครั้งในศตวรรษที่ 8 และการบูรณะก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ดัทช์ปกครองชวา ในปี 1985 ก็ถูกวางระเบิดโดยกลุ่มผู้ต่อต้านซูอาร์โต้จนได้รับความเสียหายอย่างหนักจนต้องได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั้ง และได้รับการยกย่องเป็น มรดกโลก

12.00 น.     บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(มื้อที่7) หลังอาหารนำท่านนั่งรถรางชม วัดพรามนันต์ มรดกโลกล่าสุดที่เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดูชมต้นกำเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกันอย่างดงาม ชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามมหัศจรรย์ตำนานเทพแห่งฮินดู และเรื่องรางของการกำเนิดพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า จากนั้นนำท่านชม วังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างๆก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชม วังเมกกะลัง รวมทั้งเครื่องบรรณาการต่างๆและห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ำค่าสมัยก่อน ประวัติต่างๆที่มีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยธรรมชวาให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ที่ประตูวัง ชม พระราชวังน้ำ (Water Palace) เป็นสถานที่ พักผ่อนของสุลต่าน ภายในมีสระขนาดใหญ่ จากนั้นถ้ามีเวลาเหลือจะนำท่านไปชมวิถีชีวิตของชาวชวาบน ถนนสายวัฒนธรรม มาลิโอโบโร่ ของเมืองยอร์คยากาตาร์ซึ่งจะมีสินค้าต่างๆ เช่นเครื่องจักรสาน ภาพวาด ผ้าบาติก กล่าวได้ว่าเป็นแหล่งรวมงานศิลปะหัตถกรรมต่าง ๆ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง 

18.00 น.     บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร(มื้อที่8) หลังอาหารเดินทางสู่ สนามบินยอร์คยากาตาร์

20.50 น.    ออกเดินทางสู่ เกาะบาหลี เที่ยวบิน JT568 (LION AIR)

23.00 น.    ถึง เกาะบาหลี นำท่านเข้าที่พัก

 

   

วันที่สี่  :      อนุสาวรีย์มหาภารตะ - บาหลี - กรุงเทพ 

 07.00 น.     บริการอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่9) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางไปชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่สนามบิน 

11.55 น.     ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 397 

15.15 น.     ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

                                                       

                                                               ………………………………………….

 

 

หมายเหตุ......  โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ และสภาพ   สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 

 

อัตราค่าบริการแพ็คเกจทัวร์บาหลี-บุโรพุทโธ    ตั้งแต่  1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2562  

(ยกเว้นช่วง  31 พฤษภาคม 62 - 10 มิถุนายน 62  และ  25  ธันวาคม 62 - 5 มกราคม 63   ราคาอาจเพิ่ม 500 - 1000 บาท)  

  
       โรงแรม  Fame Sunset  (3*)                     :  2 - 3     ท่าน ๆ ละ      12,800  บาท

                                                           :   4 - 7    ท่าน ๆ ละ     11,500 บาท

                                                                         :   8 - 10    ท่าน ๆ ละ     10,800  บาท 

        โรงแรม  Solaris Kuta  (3*)                   :  2 - 3     ท่าน ๆ ละ      12,900  บาท

                                                                        :   4 - 7    ท่าน ๆ ละ    11,500 บาท

                                                                        :   8 - 10    ท่าน ๆ ละ     10,800  บาท 

       โรงแรม  Zia Kuta Holiday Inn Express  (3*+)         :  2 - 3     ท่าน ๆ ละ      13,500  บาท

                                                                                              :   4 - 7    ท่าน ๆ ละ      11,800 บาท

                                                                                              :   8 - 10    ท่าน ๆ ละ      11,000  บาท          ***ราคาตั๋วภายในประเทศ บาหลี-ยอกยา-บาหลี  ประมาณท่านละ  2,000 - 3,000 บาท***


อัตรานี้รวม  

-          ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว    3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน

-          ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ

-          ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ

-          อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ 

 

อัตรานี้ไม่รวม


-         ค่าตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทางและภาษีสนามบินทุกแห่ง

-          ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ

-          ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร ฯลฯ

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

                                                               

 

                                                   ***แจกโสร่งบาติกบาหลีบีท ท่านละ 1 ผืน***

                                              ***แจกหมวกใบมะพร้าวสาน ท่านละ 1 ใบ***

 

  รับทำกรุ๊ปเหมาส่วนตัว กำหนดวันเดินทางได้เลยค่ะ

สอบถาม โทร 089 661 9458  (แก้ว)

ADD LINE ID : wwt88

Tags : ทัวร์บาหลี ทัวร์บุโรพุทโธ วัดพรามบานัน บาหลี

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view