สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทัวร์ศรีลังกา โคลัมโบ แคนดี้ สิกิริยา 5 วัน 4 คืน ท่านละ 18,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) กำหนดวันเดินเองได้ตลอด

ทัวร์ศรีลังกา โคลัมโบ แคนดี้ สิกิริยา  5 วัน 4 คืน   ท่านละ  18,900 บาท  (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)  กำหนดวันเดินเองได้ตลอด

 

 

 

ทัวร์ศรีลังกา 5 วัน 4 คืน 

 

โคลัมโบ – อนุราธปุระ เจดีย์รุวันเวลิ โปโลนนารุวะ
มูนสโตน สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า แท่นศิลาราชสีห์ ดัมบูลล่า ถ้ำดัมบูลล่า แคนดี้
วัดบุปผาราม วัดพระเขี้ยวแก้ว โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม ระบำพื้นเมืองศรีลังกา

 

กำหนดวันเดินทางได้ตามต้องการ 

 

วันที่หนึ่ง : กรุงเทพฯ - โคลัมโบ- เมืองอนุราธปุระ เจดีย์รุวันเวลิชายะ เจดีย์ถูปาราม เจดีย์เชตวัน เจดีย์อภัยคีรี

 05.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

 07.00 น.  ออกเดินทางสู่ นครโคลัมโบ โดยสายการบิน  xxxxxxx

 09.00 น.  ถึง สนามบินดารานายเก ทานอาหารเช้าที่ร้านอาหาร(มื้อที่ 1)  หลังอาหารนำท่าน  ออกเดินทางสู่เมืองอนุราธปุระ (เมืองมรดกโลก)นคร หลวงแห่งแรกของศรีลังกา ชมวิวทิวทัศน์ของประเทศศรีลังการะหว่างเดินทาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

 12.00  น.  บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านชม เมืองอนุราธปุระ (เมืองมรดกโลก) นครหลวงแห่งแรกของศรีลังกา นำท่านชม วัดอิสุรุมุณิยะ วัดที่สร้างโดยสร้างโดยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะซึ่งเป็นพระสหายของพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อ 2 พันกว่าปีมาแล้ว ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่จัดเก็บรูปประติมากรรมต่างๆเอาไว้ ชม รูปสลักหินคู่รัก The Lover ซึ่งเป็นรูปแห่งตำนานรักของเจ้าชายสาลิยะ พระราชโอรสของพระเจ้าทุฎฐคามณี ที่ทรงสละราชบังลังก์เพราะความรักที่มีต่อหญิงในวรรณะต่ำและเป็นรูปที่รัฐบาลศรีลังกาได้นำไปตีพิมพ์เป็นดวงตราไปรษณีย์มาแล้ว จากนั้นนำท่านนมัสการ พระศรีมหาโพธิ์ ที่นำกิ่งมาจากพุทธคยา เพราะเชื่อกันว่าพระนางเถรีสังฆมิตตา พระราชธิกาของพระเจ้าอโศกมหาราชทรงผนวชเป็นภิกษุณี เป็นผู้นำหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้มาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย มาปลูกไว้ที่เมืองอนุราชปุระ ในปีพ.ศ. 235 นำท่านนมัสการ เจดีย์รุวันเวลิ หรือ สุวรรณมาลิกเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ มีขนาดกว้าง 100 เมตร สูง 100 เมตร และนมัสการ เจดีย์ถูปาราม เป็นเจดีย์ทางพุทธศาสนาองค์แรกที่สร้างขึ้นในเกาะลังกา โดยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ ทรงสร้างขึ้นในราว พ.ศ. 300 และเป็นที่ประดิษฐานพระรากขวัญเบื้องขวา (กระดูกไหปลาร้า) ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในโลก นำท่านนมัสการ เจดีย์เชตวัน เป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างด้วยอิฐทั้งองค์ สร้างในสมัยพระเจ้ามหาเสนะ ครองราช พ.ศ. 819 – 846 เป็นเจดีย์ มีความสูง 122 เมตร และชม เจดีย์อภัยคีรี เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่และมีความสำคัญมาก ตั้งอยู่ในวัดอภัยคีรีวิหาร สร้างโดยพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย เมื่อราว 2,100 ปีมาแล้ว สูง 113 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 110 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พักที่โรงแรม AMAYA LAKE หรือระดับ 4 ดาว)

 19.00 น. บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง : โปโลนนารุวะ สัตตมหาปราสาท อาฬาหนะปริเวณ – สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า แท่นศิลาราชสีห์

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านชม เมืองโปโลนนารุวะ (มรดกโลก) เมืองหลวงแห่งที่สองของศรีลังกา นำท่านชม อนุสาวรีย์พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองโปโลนนารุวะ ทรงครองราชย์ระหว่างปีพ.ศ.1696-1729 ชม สัตตมหาปราสาท เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมทึบก่อด้วยอิฐซ้อนกันขึ้นไปรวม 7 ชั้น เที่ยวชม อาฬาหนะปริเวณ ซึ่งภายในประกอบด้วย เจดีย์รังโกตเวเหระ สร้างโดย พระเจ้านิสสังกมัลละ (พ.ศ. 1730 – 1739) เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโปโลนนารุวะ ชม เจดีย์กิริเวเหระ เชื่อกันว่าสร้างโดยพระมเหสีของพระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช มีพระนามว่า “สุภัทธา” เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ชม วิหารถูปาราม และ วิหารวฏะทาเค จากนั้นนำท่านชม กัลวิหาร หรือ วิหารหิน (อุตตราราม) ชมพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงและสวยงาม

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองสิกิริยา นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาสิกิริยา (SIGIRIYA) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด เดินขึ้นบันได 2,200 ขั้น บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของพระราชวังในอดีต ชม พระราชวังลอยฟ้า พระราชวังสิกิริยา (Sigiriya Palace) พระราชวังบนยอดเขา อ่างเก็บน้ำโบราณและวิวทิวทัศน์ของเมืองสิกิริยา ชม ป้อมปราการ หรือ ประตูสิงโต เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งเดียวบนเกาะนี้รู้จักกันดีในชื่อ LION ROCK หรือ แท่นศิลาราชสีห์ ชม ภาพเขียนสีเฟรสโก เป็นภาพนางอัปสรสวรรค์ ที่มีอายุพันกว่าปีและถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

18.00 น. บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย..(พักที่โรงแรม AMAYA LAKE หรือระดับ 4 ดาว)

 

วันที่สาม: ดัมบูลล่า ถ้ำดัมบูลล่า สวนสมุนไพร – เมืองแคนดี้ วัดบุปผาราม ระบำพื้นเมืองศรีลังกา

 07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ถ้ำดัมบูลล่า (มรดกโลกทางวัฒนธรรม) ซึ่งมีทั้งหมด 5 ถ้ำ ภายในประกอบด้วยพระพุทธรูปมากกว่า 150 องค์ ที่นี่มีภาพวาดฝาพนังและเพดานที่นับว่ามีเนือที่มากที่สุดในโลก ชม วัดถ้ำดัมบุลล่า หรือ วัดราชมหาวิหาร จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ ระหว่างทางแวะชม สวนสมุนไพร ที่ เมืองMatale พร้อมเลือกซื้อยาสมุนไพรที่มีชื่อเสียงของศรีลังกา

 12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแคนดี้จากยอดเขา มองเห็นทะเลสาบและตัวเมืองที่สวยงาม ชม วัดบุปผาราม หรือวัดพระอุบาลี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแคนดี้ เป็นวัดที่พระอุบาลีและคณะสมณฑูตจากกรุงศรีอยุธยามาทำการบรรพชาให้ภิกษุชาวศรีลังกา ในสมัยพระเจ้าบรมโกศ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ “นิกายสยามวงศ์” จากนั้นนำท่านชมวิธีการทำผ้าบาติก สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของศรีลังกา จากนั้นนำท่านชม ระบำพื้นเมืองของชาวศรีลังกา

 19.00 น. บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม AMAYA HILL หรือระดับ 4 ดาว พักผ่อนกันตามสบาย

 

วันที่สี่ : แคนดี้ วัดพระเขี้ยวแก้ว – โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม ช้อปปิ้งศูนย์การค้าODEL

 06.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว นมัสการ พระเขี้ยวแก้ว ซึ่งประดิษฐานอยู่ในผอบและอยู่ในเจดีย์อีก 4 ชั้น อยู่ในห้องกระจกกันกระสุน มีประตูเงิน ประตูทอง จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ กรุงโคลัมโบ แวะชม วัดกัลณียา ชมมหาวิหารและเคยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองเมื่อ 2,500 ปี ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามและพระพุทธรูปที่นำมาจากประเทศไทยไปประดิษฐานไว้

 12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีน (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านชม วิหารกลางน้ำ ซึ่งรอบๆวิหารมีพระพุทธรูปมากมายที่นำมาจากประเทศไทย จากนั้นนำท่านชม วัดคงคาราม อันเป็นที่สังฆกรรม ชมรูปปั้นสลักปูนอันสวยงามในวิหารและโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรีลังกา นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ศุนย์การค้าและซื้อชาชั้นดีใน ศูนย์การค้าODEL กันตามสบาย

 19.30 น. บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคารสยามเฮาส์ (มื้อที่ 12) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย..(พักที่โรงแรม ระดับ 4ด

 

วันที่ห้า : โคลัมโบ – กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 13) นำท่านเดินทางสู่สนามบินดารานายเก

 10.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน xxxxxxxx

 15.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

 

                                                            ***********  บริการด้วยใจ ดุจญาติมิตร ***********

 

 อัตราค่าบริการแพ็คเกจทัวร์  (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)    ท่านละ   18,900 บาท

 

ค่าบริการรวม  :     ค่าวีซ่า / ค่าห้องพัก 2- 3 ท่าน / ค่าอาหารตามที่ระบุ /ค่ารถนำเที่ยว / ค่าผ่านเข้าชมตามสถานที่ ที่ระบุ / ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ค่าบริการไม่รวม : ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-โคลัมโบ / ค่าภาษีสนามบิน / ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / ค่าอาหารและเครื่องนอกหนือจากรายการ

ค่าภาษี 3% และ 7 %

 

 

                                       ติดต่อสอบถาม หรือ จองทัวร์   โทร. 089 661 9458  (แก้ว)

 

 

 

Tags : ทัวร์ศรีลังกา โคลัมโบ แคนดี้ สิริกันยา

view