สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ฮ่องกง โอเชี่ยนปาร์ค ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน กำหนดการเดินทาง 3 – 5 พฤษภาคม 2557 (วันหยุดฉัตรมงคล) ท่านละ 23,900 บาท

ฮ่องกง โอเชี่ยนปาร์ค ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน กำหนดการเดินทาง  3 – 5 พฤษภาคม 2557 (วันหยุดฉัตรมงคล)  ท่านละ  23,900   บาท


ฮ่องกง - โอเชี่ยนปาร์ค ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทาง  3 – 5 พฤษภาคม 2557 (วันหยุดฉัตรมงคล)

วันแรก                   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Ocean Park

06.00 น.                 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 8 บริเวณ ISLAND-W สายการบิน HONG KONG AIRLINE (HX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

08.25 น.                 ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE (HX) เที่ยวบินที่ HX 768 Q

12.10 น.                 เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ซึ่งอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งในเครือจักรภพ และได้ส่งกลับคืนสู่ประเทศจีนเมื่อปี ค.ศ. 1997

                               ปัจจุบันได้กลายเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน มีขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่โตนัก แต่มีความหลากหลาย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่น่าสนใจ ขณะเดียวกันก็แฝงไว้ซึง

                               ความทันสมัยและวิถีชีวิตที่มีสีสัน จึงได้รับการขนานนามว่า เป็นเสน่ห์แห่งตะวันออก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเที่ยว

                               สวนสนุกโอเชียนปาร์ค เป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ อยู่ระหว่างอาเบอร์ดีนและหาดรีพัลส์เบย์ สิ่งที่ดึงดูดความสนใจคือกระเช้าลอยฟ้า และ        

                               บันไดเลื่อนกลางแจ้งที่ยาวเป็นอันดับสองของโลก, แนวประการัง,ตู้ปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก, การแสดงของสัตว์น้ำ, บ้านผีเสื้อ, หอคอยโอเชียนปาร์คที่สูงถึง 72

                               เมตร, สวนไดโนเสาร์ Dinosaur Discovery Trail, รถไฟเหาะขนาดใหญ่ และเครื่องเล่นอีกมากมาย

ค่ำ                          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                             - พักที่ PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง                DISNEYLAND (ทั้งวัน)

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (ติ่มซำ) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ดีสนีย์แลนด์

10.00 น.                 เดินทางถึงอาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ ดินแดนแห่งความฝัน ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เป็นสวนสนุกที่เพรียบพร้อมไปด้วยกิจกรรม และความสนุกสนาน      

                               มากมาย ที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่

                             - ส่วนแรก คือ MAIN STREET USA ท่านได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหาร

                               มากมาย รวมทั้งขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ตระการตา นอกจากนี้ท่านยังจะได้พบกับตัวการ์ตูนขวัญใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

                             - ส่วนที่สอง คือ TOMORROW LAND สนุกกับเครื่องเล่น Space Mountain เดินทางสู่ห้วงอวกาศตื่นเต้นด้วยความเร็วสูง ท่องไปกับยานโรลเลอร์ โคสเตอร์

                               ระหว่างเอกภพ ท่ามกลางดวงดาวอันไกลโพ้น   

                             - ส่วนที่สาม คือ FANTASY LAND สุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ ,

                                เจ้าหญิงนิทรา , ซิลเดอเรลา , มิกกี้เมาท์ , หมีพูล และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน

                              - ส่วนที่สี่ คือ ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น Jungle River Cruise เพลิดเพลินบนเรือไปกับต้นหนที่สนุกสนานเฮฮา มุ่งหน้าสู่แม่น้ำ

                                 แห่งผจญภัยที่ไม่คุ้นเคย   

                              - ส่วนที่ห้า คือ TOY STORYLAND (หนึ่งเดียวในเอเชีย) โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์แอนนิเมชั่นเรื่อง Toy Story เป็นส่วนที่ทำให้ผู้ที่เข้าชมรู้สึก

                                 เหมือนได้เข้าไปอยู่ในโลกแห่งของเล่น ตื่นเต้นกับเครื่องเล่น “Toy Soldier Parachute Drop” ทิ้งดิ่งมาจากฟากฟ้ากับเหล่าพลร่มToy Soldierในการซ้อมดิ่ง

                                 พสุธา  “Slinky Dog Spin” พร้อมวิ่งไล่แล้ว ขึ้นหลัง นั่งหมุน ไล่งับหางตัวเอง วนรอบแล้วรอบเล่า  “RC Racer” สนุกสนานตื่นเต้นไปกลับเครื่องเล่นที่หวาดเสียว

                                 ต้านแรงโน้มถ่วง พุ่งทะยานไปข้างหน้า กระชากถอยหลังบนรางรถแข่งรูปตัวU

                               - ส่วนที่หก คือ MYSTIC POINT (แห่งเดียวในโลก) ชม “The Mystic Manor” นั่งยานพาหนะพลังแม่เหล็กไฟฟ้าMystic Magneto ชมของสะสมรวบรามทั้ง

                                 ศิลปวัตถุและโบราณวัตถุ ที่เหลือเชื่อจากทั่วโลกของ Lord Henry ผู้มั่งคั่ง “Garden of Wonder” ตื่นเต้นไปกับโบราณวัตถุที่จะสร้างภาพพิศวง งงงัน ให้ท่าน    

                                 ฉงน ในสวนแสนโออ่าน่าชม

                                - ส่วนที่เจ็ด คือ GNIZZLY GULCH (แห่งเดียวในโลก) “Runaway Mine Cars” นั่งรถรางสุดเถื่อนตะลุยแดนตะวันตก หมีกริซลีย์ ส่งรถรางให้พุ่งทะยานไป

                                 ทั้งหุบเขา ถอยไปข้างหลังแล้วพุ่งไปข้างหน้า คดเคี้ยวเลี้ยวลดทั่วเมือง Gnizzly Gulch

20.00 น.                   ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงดอกไม้ไฟ DISNEY IN THE STAR ประสานไปตามบทเพลงประทับใจจากภาพยนตร์ดีสนีย์ จุดพลุประกายพร่างพราว

                                 ฟากฟ้า พร้อมด้วยเทคนิคแสงสี เลเซอร์ ตระการตา โดยใช้ “ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา” เป็นฉากหลัง

                                 (อาหารเที่ยงและค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้สนุกและเพลิดเพลินเต็มที่กับสวนสนุกพร้อมให้ท่านชมโชว์ที่สวยงามยามค่ำคืน ซึ่งท่านจะสะดวก

                                 สบายไปกับร้านอาหารและภัตตาคารมากมายในสวนสนุก )

                                 - พักที่ PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม                    ฮ่องกง – CITY TOUR – กรุงเทพฯ

เช้า                            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (ติ่มซำ)

                                  นำท่านเที่ยวชม วัดแชกงหมิว เป็นวัดเต๋าเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเชอ ผู้ช่วยขจัดโรคร้ายให้หมดไปจากชาทิน วัดที่เห็นในปัจจุบันเป็นวัด

                                  ใหม่ ได้รับการปรับปรุงล่าสุดในปีค.ศ. 1993 ในอารามมีกังหันทองแดงสำหรับหมุนขับไล่โรคร้ายเพิ่มเข้ามา เป็นสัญลักษณ์ของวัด ส่วนหลังเก่าที่สร้างเมื่อ 300

                                  ปีก่อน ไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชม โดยในวันที่ 3 ของเทศกาลตรุษจีน ชาวฮ่องกงนิยมมารวมตัวกัน เพื่อทำพิธีทางศาสนา ณ ที่แห่งนี้ จากนั้นนำท่านชม

                                  ชายหาดน้ำตื้น (Repulse Bay) พร้อมนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม , เทพเจ้าโชคลาภ และเทวรูป , เทพเจ้าต่างๆ ที่ตั้งประดิษฐานอยู่อย่างเด่นสง่า เพื่อเป็นสิริ

                                  มงคล จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ วิคทอเรียพีค เพื่อนำท่านชมภาพทิวทัศน์อันแสนงดงามน่าประทับใจของ หมู่เกาะฮ่องกง และ อ่าววิคทอเรีย ซึ่งถือว่าเป็นอ่าว

                                  ที่สวยติดอันดับโลก จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษัท ฮ่องกง จิวเวอรี่ กรุ๊ป จำกัด ได้เกิดแรงบันดาลใจ นำ

                                  กังหัน มาพลิกแพลงเป็น จี้ ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ซึ่งถือเป็น เครื่องราง ตามหลักฮวงจุ้ย ซึ่งจำลองเลียนแบบ

                                  มาจาก "แซ้ก๋งเมี๋ยว" กังหัน ใหญ่ 4 ใบพัด ที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธา ที่ "วัดไช่กง" ซึ่งเป็นวัดที่ดังมาก และมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่า คนที่มีเคราะห์

                                  เมื่อ จับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้ว จะทำให้ชีวิต หมุนเวียนไปในทางที่ดี และ สามารถพัดเอา สิ่งชั่วร้ายต่างๆ ออกไปได้

เที่ยง                         รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                                  จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ตามอัธยาศัย หรือเลือกช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า

                                  700 ร้านค้า อาทิ เช่น Amani, Prada, Gucci หรือของเด็กเล่นที่ห้าง Toyr'us และแหล่ง ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burburry , Carlier , Chanel

                                   , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ

หมายเหตุ  : อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่านสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

23.15 น.                   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX 773 Q

00.55 น.                   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจไปแสนนาน

 

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  

  ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  

 (*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ***)

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการ 3ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ จิวเวอรี่ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-60 นาที  ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

 

อัตราค่าบริการ      ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป)  (พักห้องคู่)            

                              ท่านละ                  23,900                     บาท       

                              เด็ก(อายุน้อยกว่า 12 ปี)  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน    

                              ท่านละ                  22,900                     บาท                

                              พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                      

                              ท่านละ                  4,000                       บาท

 

หมายเหตุ    ราคาทัวร์นี้  ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับ

                    ราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

          บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษา

มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

1.   ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

2.   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ

3.   ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

4.   ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

5.   น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่

      มีการเรียกเก็บ

6.    ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุ

ระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์  ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัด

ที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประกันไม่คุ้มครอง

        กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความ

เสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด

งาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

1.      ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2.      ค่าวีซ่าจีน และฮ่องกงสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติที่ระบุว่าต้องยื่นวีซ่าจีน และฮ่องกง

3.      ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่มบนรถที่ฮ่องกง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

4.      ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

5.      ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ ฮ่องกง 60  HKD ต่อคน (ลูกค้า) ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร (เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่)

6.      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริง

         ทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น

เงื่อนไขการให้บริการ

  1.   ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

  2.   เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือ

        เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

  3.   คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่ฮ่องกง) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

  4.   เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่า

         กรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 HKD / คน / วัน

  5.   กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่

        ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  6.   โรงแรมที่อยู่ในรายการเป็นการนำเสนอเท่านั้น เมื่อทำการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยู่ในระดับเดียวกันแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในย่านเดียวกัน

  7.   การยกเลิก

            7.1       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

            7.2       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

            7.3       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

            7.4       ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

            7.5       ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน

                        ประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่า

                        ทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อควรระวัง!!

หนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งว่าต้องทำการยื่นวีซ่าเข้าฮ่องกง และมาเก๊าหรือไม่

**  ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ การท่องเที่ยวฮ่องกง โทร. 02-233-7377

**  พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนมิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

**  ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็น

      หลัก**

view