สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

นาโงย่า ทาคายามา ชิราคาวาโกะ คาซานาวา เกียวโต โอซาก้า โกเบ 6 วัน 4 คืน 11 - 16 พฤศจิกายน 57 ท่านละ 47,900 บาท บินการบินไทย (รับได้อีก 10 ที่จ้า)

นาโงย่า ทาคายามา ชิราคาวาโกะ คาซานาวา เกียวโต โอซาก้า โกเบ 6 วัน 4 คืน 11 - 16 พฤศจิกายน 57 ท่านละ 47,900 บาท บินการบินไทย (รับได้อีก 10 ที่จ้า)

โอซาก้า เกียวโต ทาคายามา ชิราคาวาโกะ คานาซาวา นาโกยา

6 วัน 4 คืน  โดยการบินไทย

 

« ทึ่งกับหมู่บ้านโบราณที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้

« ชมเมืองโบราณสมัยเอโดะ อดีตจวนผู้ว่า ทาคายาม่าจินยะ และถนนสายโบราณ ซันโนมาชิ โดริ

« ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี วัดคิโยมิสึสัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค

« ชมความอลังการของ ปราสาททองอันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง อิคคิวซัง

« ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่งข้าว ตามความเชื่อของคนญี่ปุ่น

« ชื่นชมความงดงามกับมรดกประจำชาติที่ยังคงหลงเหลือจากยุคสงคราม ปราสาทโอซาก้า

«นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวพาโนราม่าภูมิภาคคันไซที่ Mt. Rokko

« ช้อปปิ้งจุใจย่านดังในนครโอซาก้า ชินไซบาชิ / ริงกุ เอ้าท์เล็ต / เอออน พลาซ่าแหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย r ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)

สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 %

กำหนดวันเดินทาง

11 - 16 พฤศจิกายน 57 (6วัน3คืน)

18 - 23 พฤศจิกายน 57 (6วัน3คืน)

 

 

วันที่หนึ่ง           กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า

2130              พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2)

                              พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C

 

                        *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***


 

วันที่สอง             นาโกย่า - ทาคายาม่า - อดีตจวนผู้ว่า - ถนนสายโบราณซันโนมาชิ โดริหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ โทยาม่า

 

0005              ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 644

 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

 

0730              ถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองที่ถูกขนานนามว่า Little Kyoto ด้วยบรรยากาศอันเก่าแก่ทีอาบด้วยจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามจารีตแห่งยุคสมัยเกียวโตและเอโดะพร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม ... เพื่อนำท่านเดินทางชม ทาคายาม่าจินยะ หรือ อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า ที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว ... ท่านจะได้ชมถึง ห้องทำงาน / ห้องพักผ่อน ที่แสนจะเรียบง่ายของผู้ปกครองในอดีต ... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซันโนมาชิ โดริ หรือเขตเมืองเก่านำท่านสัมผัสกับบรรยากาศบ้านเรือนในสมัยเอโดะ งานหัตถกรรมพื้นเมืองต่างๆ และร้านค้ามากมายที่ยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสถาปัตยกรรมสมัยเก่าไว้ให้ได้ชื่นชม

 

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

 

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ นำท่านชมหมู่บ้านที่มีหลังคาสูงมุงจากหมู่บ้านสไตล์กัสโซ-สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมแท้ๆ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู่กับสภาวะอันรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตก ... ประเทศญี่ปุ่นก้าวหน้ามีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและไฮเทคอย่างที่สุด แต่ยังคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ...  หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้รับการยกย่องเป็น มรดกโลก จากองค์การ ยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1995 ซึ่งยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิม ล่องน้ำใสไหลเย็น เห็นตัวปลาเทราต์ แหวกว่ายสบายตายิ่งนัก ตื่นตาตื่นใจชื่นชมกับความสวยงามของบ้านทรงโบราณที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา ซึ่งทำให้มีทัศนียภาพ บรรยากาศที่งดงามตามธรรมชาติได้อย่างลงตัว

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)

 

ที่พัก : Toyama Apa Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม             คานาซาว่า - บ้านซามูไร – สวนสันติภาพ -ฟุกุอิ วัดเอเฮจิ – ถนนช้อปปิ้งนากาฮาม่า

 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)

 

นำท่านเดินทางสู่ คานาซาว่า เมืองแห่งปราสาทที่สวยงาม อบอวลด้วยบรรยากาศของสมัยการปกครองระบอบศักดินา และสะท้อนความเก่าแก่โบราณ ด้วยวันคืนแบบญี่ปุ่นด้วยศิลปะวัฒนธรรม อาทิ พิธีชงชา และการจัดดอกไม้ ... เพื่อนำท่านชมย้อนรอยอดีตหลายร้อยปีใน ย่านซามูไร อีกย่านประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจของเมืองนี้ ถนนหนทาง แม่น้ำ และบ้านของซามูไรยังคงเป็นเหมือนเช่นสมัยที่ยังมีอาณาจักรของซามูไรซึ่งรับใช้ผู้ครองเมืองมาเอดะ ... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เค็นโรคุเอ๊น สวนสาธารณะที่เป็นหนึ่งในสามสวนญี่ปุ่นที่สวยที่สุดในโลก มีคุณลักษณะอยู่ 6 ประการซึ่งมาจากคำว่า โรคุ ที่แปลว่า 6  มีต้นไม้กว่า 12,000 ต้นจากกว่า 150 พันธุ์ ดอกไม้นานาพันธุ์ น้ำตก และลำธารที่ใสบริสุทธิ์ ... สวนแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมสวนญี่ปุ่นที่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ธรรมชาติที่แตกต่างไปจากของตะวันตก

 

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

 

หลังอาหารน่าท่านเดินทางสู่จังหวัดฟุกุอิ ... เพื่อนำท่านเดินทางชม วัดเอเฮจิ วัดนิกายเซนเก่าแก่ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1244 ... วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงมายาวนานในเรื่องของการฝึกสมาธิแบบเซน ประกอบด้วยอาคารน้อยใหญ่รวมกันกว่า 70 หลัง (ไม่สามารถเข้าชมได้ทุกหลัง) ... และด้วยธรรมชาติแวดล้อมอันร่มรื่นบวกกับการเดินทางที่ไม่ยากลำบากนักทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆ อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนี้อีกด้วย ... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Nagahama Otemon Street ถนนคนเดินที่มีร้านค้ามากมาย ของที่ระลึกและขึ้นชื่อในเรื่องของผลิตภัณฑ์เล็กๆ ที่ทำมาจาก การเป่าแก้ว ... อิสระให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้อของกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ... สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบโอนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

 

ที่พัก :   Nagahama Royal Onsen Hotel หรือเทียบเท่า

 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น(Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง


 

วันที่สี่                เกียวโต – วัดคิโยมิซึ ปราสาททอง - ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)

 

นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพื่อเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึวัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง ... ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศสุดแสนจะสบายเป็นช่วงที่อากาศกำลังดี ไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป เป็นช่วงแห่งสีสันที่ถูกแต่งแต้มด้วยงามของใบไม้นานาพันธุ์ที่เริ่มเปลี่ยนสีไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีน้ำตาล สีเหลืองของใบเมเปิ้ล ที่คละกันไปตามแต่ละสายพันธุ์ซึ่งเป็นความสวยงามและเป็นสีสันของเมืองที่ดูหลากหลายอารมณ์ ที่หาชมได้ในแถบเอเชียและความสวยงามนั้นไม่แพ้ทางยุโรปเลยทีเดียว...อิสระให้ท่านได้ภาพไว้เป็นที่ระลึกหรือทำเป็นโปสการ์ดไว้เป้นที่ระลึก(การเปลี่ยนสีของใบไม้จะขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย โดยประมาณเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน)  ... แล้วนำท่านกราบขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่น้ำ 3 สายที่เชื่อกันว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน ความร่ำรวย,ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี” ... อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์ ... แล้วเพลิดเพลินที่ ถนนสายกาน้ำชา ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ำชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พัด ชา และ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองเลื่องชื่อมากมาย

 

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

 

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ปราสาททอง หรือที่เรียกว่า ปราสาทคินคาคุจิ ร่วมย้อนรำลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเรื่องดัง เณรน้อยเจ้าปัญญา - อิคคิวซัง ... อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้วยทองคำเปลว พร้อมดื่มด่ำกับความสะอาดใสของ สระน้ำ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม ... จากนั้นนำท่านเดินทางชม ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่งข้าว ตามความเชื่อของคนญี่ปุ่น..  ภายในท่านจะได้ชมรูปปั้นของสุนัขจิ้งจอกมากมายที่เชื่อกันว่าคือผู้รับใช้ของเทพเจ้าแห่งข้าวในสมัยนั้น ... และศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นที่ขึ้นชื่อของประตูโทริ ที่เรียงต่อกันยาวตามรางของวัดอินาริซันที่ต้องใช้เวลาเดินถึง 2 ชั่วโมงและยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Memory of Geisha อีกด้วย ... สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง โอซาก้า ที่ถือเป็นเมืองสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามหานครโตเกียว และยังได้รับสมญานามว่า เวนิชตะวันออก เนื่องจากเป็นเมืองที่มีคูคลองมากมายตัดผ่านตัวเมืองและย่านสำคัญๆ มากมาย ... เพื่อนำท่านเดินทางสู่ ชินไซบาชิ ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า  ... พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสียงและร้านบูติคหรูหราด้วย และตื่นตากับแฟชั่นอันทันสมัย ...  เชิญท่านสนุกสนานกับการ เลือกชมและซื้อ สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ไดมารู นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม ทาโกยากิ หรือลูกชิ้นปลาหมึกอาหารขึ้นซื้อของเมืองโอซาก้าทีมีมากมายหลายร้าน อาทิ ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง บนตึก บิ๊กคาเมล่า เครื่องคอมพิวเตอร์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายขนมร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ ... นอกจากนี้ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะสัญลักษณ์ของชินไซบาชิ

 

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในย่านซาคาเอะ ***

ที่พัก :   Osaka Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า               ปราสาทโอซาก้า - โกเบ - ภูเขาร็อคโกะ ช้อปปิ้งริงกุ เอ้าท์เล็ท เอออน พลาซ่า - คันไซ

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (8)

 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)

 

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ปราสาทโบราณ 7 ชั้นที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมือง ... ซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของโตโยโตมิฮิเดโยชิ เจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่และมีบทบาทสำคัญกับการเมืองของญี่ปุ่น ... นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ ที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้และอุปกรณ์การต่อสู้ของญี่ปุ่นสมัยโบราณที่ดูแล้วมีมนต์ขลังยิ่งนัก ... พร้อมชม วีดีทัศน์ ที่ถ่ายทอดถึงประวัติความเป็นมาของเมืองโอซาก้าและการก่อสร้างปราสาทแห่งนึ้ ... แล้วขึ้นชม ทิวทัศน์ ของเมืองโอซาก้าจากบริเวณชั้นดาดฟ้าของปราสาท พร้อมบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย

 

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเฮียวโงะ ภูมิภาคคันไซ

 

... เพื่อนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งเคเบิ้ลคาร์ ขึ้นสู่จุดชมวิวบน ภูเขาร็อคโกะ โดยที่แนวภูเขามีความสูงถึง 600-930 เมตร โดยภูเขาร็อคโกะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองโกเบ โดยด้านบนจะมีสวนร็อคโกะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอย่างมาก ... นอกจากนั้นท่านจะได้ชมวิวที่สวยงามของเมืองโกเบ สามารถมองลงมาเห็น ภาพทิวทัศน์พาโนรามา อันงดงามรวมทั้งสะพานอะคาชิ และสนามบินนานาชาติคันไซ ... ซึ่งท่านจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเมืองโกเบที่มีความเจริญและทันสมัยขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 12 ปี อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพตามอัธยาศัย ... ก่อนเดินทางกลับนำท่านเดินทางต่อไปยัง แฟคตอรี่เอ้าเล็ท (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ใกล้กับสนามบินคันไซ ... ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์เนม ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสำอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ... และนำท่านเดินทางสู่เอออน พลาซ่า ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้งร้าน 100 เยน สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการเลือกชมและซื้อ สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ

 

                   *** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ***

 

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า

 

 

วันที่หก              คันไซ กรุงเทพฯ  

 

0030              เดินทางจากสนามบินนไซ โดยเที่ยวบิน TG 673

 

0520              ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

****************************************************

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน***

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ

 

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ

47,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ

47,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)               ท่านละ

43,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)            ท่านละ

37,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                        ท่านละ

6,000.- บาท

มีตั๋วแล้วลด                                                                         ท่านละ

15,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 

  1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ

 

  1. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน

 

  1. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

 

  1. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง

 

  1. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท

 

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 

  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

 

  1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

  1. ค่าทำหนังสือเดินทาง

 

  1. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!

 

  1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

เงื่อนไขการชำระเงิน :        สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท  


ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

 

การยกเลิก :       กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

 

                        กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

 

                        กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด


 

หมายเหตุ :        

 

รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

 

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view