สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

อู่ฮั่น บู้ตึ้ง แหล่งต้นกำเนิดตั่วเหล่าเอี๊ยะ 6 วัน 4 คืน กำหนดเดินทาง 1-5/8-12/15-19/22-26/29 ก.ค.-2 ส.ค. 2558

อู่ฮั่น บู้ตึ้ง แหล่งต้นกำเนิดตั่วเหล่าเอี๊ยะ 6 วัน 4 คืน กำหนดเดินทาง 1-5/8-12/15-19/22-26/29 ก.ค.-2 ส.ค. 2558

อู่ฮั่น-บู้ตึ้ง-แหล่งต้นกำเนิดตั่วเหล่าเอี๊ยะ 6วัน 4คืน

ประกาศ... 

                เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ซึ่งทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น

 

*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ จำนวน 150 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง ***

กำหนดการเดินทาง

1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 / 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558

5-9 / 12-16 / 19-23 / 26 - 30 สิงหาคม 2558

2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27  กันยายน 2558

 

วันแรก                    สนามบินสุวรรณภูมิ

23.50 น.                 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ   ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

วันที่สอง                กรุงเทพฯ  – อู่ฮั่น -  วัดกุยหยวน - เขาบู๊ตึ้ง

03.20 น.                 เหิรฟ้าสู่ เมืองอู่ฮั่น โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES  เที่ยวบินที่ CZ 3030 Q

07.40 น.                ถึง นครอู่ฮั่น ตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ย ทางตอนกลางของประเทศจีน มีอาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำ 2 สายคือแม่น้ำจางเจียงและฮั่นเจียง เนื่องจากอยู่ทางเหนือของทะเลสาบต้งถิงทางตอนกลางของแม่น้ำฉางเจียงจึงได้ชื่อว่า หูเป่ย ซึ่งแปลว่าเหนือทะเลสาบ ทางเหนือติดกับมณฑลเหอหนาน ตะวันออกติดกับมณฑลอันฮุย ตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงทางใต้ดินติดมณฑลเจียงซี และหูหนาน ตะวันตกติดกับเมืองฉงชิ่ง ตะวันตกเฉียงเหนือติดกับมณฑลส่านซี

เช้า                           รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร

นำท่านชม วัดกุยหยวน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุราว 300 กว่าปี อีกทั้งยังเป็นอารามเก่าแก่ 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่น ตำนานของวัดกุยหยวน เขาว่ากันว่า เมื่อก่อนเกิดสงคราม และมีคนตายเยอะมากในบริเวณวัดกุยหยวน ที่ซึ่งเคยเป็นสนามรบ เจ้าอาวาส ได้เดินผ่านที่แห่งนี้ เห็นคนตายเยอะมาก จึงช่วยทำพิธี และ มีเจ้าแผ่นดินผู้ซึ่งมีนิ้วขาด ได้เห็นว่า เจ้าอาวาสไป๋กวงมีคาถาอาคม จึงขอให้เจ้าอาวาสช่วยต่อนิ้ว เป็นอันสำเร็จ จึงตอบแทนด้วยการสร้างวัดกุยหยวนแห่งนี้ขึ้นมา

เที่ยง                        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย                        นำท่านเดินทางสู่ เขาบู๊ตึ้ง 武当山 WUDANG SHAN (ไท่เหอซาน太和山) บู้ตึ้งตั้งอยูในเขตเมืองสือเอี้ยน十堰 มี 72 ยอดเขา 36 หน้าผา 24 ถ้ำ เป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญของลัทธิเต๋า ถือว่าเป็นดินแดนสุขาวดีและเป็นแหล่งฝึกวิชาบำเพ็ญฌานของนักพรตเต๋าทั้งหลาย รวมถึงเทพเจ้าเสวียนหวู่ 玄武神 (เจ้าพ่อเสือ) ซึ่งเดิมคือนักพรตชื่อเจินอู่ (จิงบู้ / เหี่ยงบู้) มาบำเพ็ญพรตบนเขาจนสำเร็จเป็นเซียน มหาเทพเง็กเซียนฮ่องเต้มีบัญชาให้เฝ้าพิทักษ์เขาทางด้านทิศเหนือ ในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ-รัชสมัยจักรพรรดิซ่งฮุยจง มีนักบวชเต๋าแห่งภูเขาบู๊ตึ้งท่านหนึ่งมีนามว่า “จางซานเฟิง” 张三丰 (เตียซำฮง) ที่นักอ่านนวนิยายกำลังภายในรู้จักกันดี เพราะมีฝีมือช่วยเหลือคนไข้ด้วยวิชากำลังภายใน ปรมาจารย์จางซานเฟิงเป็นผู้ให้กำเนิดวิชาหมัดมวย (มวยไท้เก๊ก) แห่งสำนักบู๊ตึ้ง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเคียงคู่มากับสำนักเส้าหลิน จนมีคำกล่าวว่า “เหนือมีเส้าหลิน-ใต้มีบู๊ตึ้ง” สองสำนักวรยุทธ์มาตรฐานของแผ่นดิน (ใช้เวลาเดินทาง 5.30 ชั่วโมง)

ค่ำ                            รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร

                                พักที่ WUDANGSHAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม                ตำหนักทองจินเตี้ยน -  ตำหนักจื่อเซียว(อารามเมฆม่วง - ตำหนักไท่จื่อ

เช้า                                           รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 

นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่  ตำหนักทองจินเตี้ยน 金殿 พิชิตจุดสูงสุดของเทือกเขาบู๊ตึงบนยอดเทียนจู่เฟิง 天柱峰  ที่ระดับความสูงเทียมเมฆ 1,613 เมตรจากระดับน้ำทะเล สถานที่ประดิษฐานเทพเจ้าเสวียนหวู่ (เจ้าพ่อเสือ) ตำหนักทองจินเตี้ยนสร้างด้วยทองสำริดทั้งหลัง มีความสูง 5.5 เมตร กว้าง 5.8 เมตร ภายในวิหารงามวิจิตรด้วยลวดลายบนเสาเอกและเพดานประดับมุข จากนั้นนำท่านชม  ตำหนักจื่อเซียว 紫霄宫(อารามเมฆม่วง) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1413 ตั้งอยู่บนจุดอันเป็น มงคลสูงสุดบนเขาบู๊ตึง รูปแบบงานสถาปัตยกรรมงามสง่า แผนผังเป็นเส้นตรงในแนวเดียวกัน จำลองแบบของพระราชวังกู้กงที่สมบูรณ์แบบ ทั้งกำแพง บันได ตำหนัก โครงสร้างการตกแต่งและบรรยากาศทั้งมวลล้วนสะท้อนถึงพระราชอำนาจแห่งราชวงศ์หมิง ที่มีศูนย์รวมอยู่ที่องค์จักรพรรดิ์ซึ่งเลื่อมใสศรัทธาเทพแห่งเต๋าอย่างสูงสุด ถือเป็นตำหนักในสมัยราชวงศ์หมิงที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีที่สุดบนเขาบู๊ตึ้ง ตำหนักจื่อเซียวหันหน้าไปทางทิศใต้ ด้านหลังอิงเขา สะท้อนถึงหลักเฟิงสุย (ฮวงจุ้ย) ที่รับหยินอุ้มหยาง หลังมีเขาหน้ามีน้ำ เป็นสถานที่เก็บกักและหมุนเวียนพลังชี่ตามหลักเฟิงสุย

เที่ยง                         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย                         นำท่านชม ตำหนักไท่จื่อ 太子坡 เนื่องจากบนไหล่เขาไท่จื่อมีพื้นที่คับแคบ ไม่สามารถสร้างหมู่ตึกให้เป็น แนวเส้นตรงได้ แต่ด้วยพระบรมราชโองการแห่งองค์จักรพรรดิ์ที่ทรงห้ามการแก้ไขลักษณะภูมิลักษณ์ของภูเขา นายช่างผู้ออกแบบการสร้างจึงจำเป็นต้องออกแบบขยายออกทางด้านข้าง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแทน ดังนั้นทางเข้าตำหนักจึงทำเป็นทางเดินคดเคียว ขนาบข้างด้วยกำแพงเก้าโค้ง คล้ายคลึงกับกำแพงสะท้อนเสียงที่หอบูชาฟ้าดินเทียนถานที่กรุงปักกิ่ง บนหอห้าเมฆซึ่งเป็นจุดสูงสุดของตำหนักไทจื่อ มีงานสถาปัตย์ที่เรียกว่า “หนึ่งเสาสิบสองทาง” เป็นการออกแบบก่อสร้างโดยไม่ต้องแก้ไขภูมิลักษณ์ของพื้นที่ได้อย่างชาญฉลาด

ค่ำ                           รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร

                                พักที่ WUDANGSHAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่                     เขาบู๊ตึ้ง – เมืองเซียงฝาน – กำแพงเมืองโบราณเซียงฝาน – บ้านพักขงเบ้ง – อู่ฮั่น

เช้า                                         รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองเซียงฝาน ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่ประมาณ 3563 ต.ร.กม. โดยมีแม่น้ำฮั่นไหลผ่านเมืองจากทิศตะวันตกไปตะวันออก ระหว่างทางให้ท่านชมทิวทัศน์สองข้างซึ่งเป็นภูเขาสลับซับซ้อนบนเส้นทางอันคดเคี้ยวของเขาอู่ตัง เมืองนี้มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันเก่าแก่กว่า 2,800 ปี ในอดีตมีความสำคัญต่อความอยู่รอดของราชวงศ์ซ่งใต้ เพราะเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญพื้นที่สามด้านมีแม่น้ำล้อมรอบและยังมีกำแพงเมืองที่แข็งแกร่งที่สุด   ส่วนอีกด้านใกล้เขา    มีการวางผังเมืองอย่างเยี่ยมยอด  จึงได้สมญานามว่า  “เซียงฝานเมืองแกร่ง” จากนั้นนำท่านชม กำแพงเมืองโบราณเซียงฝาน 襄樊古城 ชมจวนที่ว่าการเจ้าเมือง 襄樊王府

เที่ยง                       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย                                         นำท่านเดินทางไป เมืองหลงจงโบราณ 古隆中 GULONGZHONG ซึ่งอยู่ห่างจากเซียงฝานไปทางทิศตะวันตกประมาณ 13 กม.  ขึ้นเขาโงลังกั๋ง 卧龙岗 (สันเขา มังกรซ่อนกาย) ชมกระท่อมหญ้าของจูเก๋อเลี่ยง (ขงเบ้ง) จูเก๋อเหลี่ยง (ค.ศ. 180-234) ขงเบ้ง-เป็นชาวมณฑลซานตง กำพร้ามารดาเมื่ออายุ 10 ขวบ และกำพร้าบิดาเมื่ออายุ 12 ขวบ ติดตามญาติมาอาศัยอยู่ที่กระท่อมหญ้าหลังนี้เมื่อสมัยยังอยู่ในวัยหนุ่ม และศึกษาตำราพิชัยยุทธ์อยู่บนเขา 10 ปี ตั้งแต่อายุ 17-27 ปี จนได้รับฉายา “วอหลง” หรือ “มังกรซ่อนกาย”  ก่อนรับคำเชิญของเล่าปี่ ที่ขึ้นเขามาถึงสามครั้ง เพื่อขอร้องให้ไปเป็นกุนซือกู้ชาติ จากนั้นนำท่านเดินกลับสู่ เมืองอู่ฮั่น มีอาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำ 2 สายคือแม่น้ำจางเจียงและฮั่นเจียง

ค่ำ                           รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร

 พักที่ WU HAN ZAO RUI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า                   ทะเลสาบตงหู – พิพิธภัณฑ์แห่งมณฑลหูเป่ย – ถนนฉู่เหอฮ่านเจีย - ถนนคนเดินเจียงฮั่น 

เช้า                          รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 

นำท่านชม เขตทิวทัศน์ทะเลสาบตงหู ตั้งอยู่กลางเมืองอู่ฮั่น มีพื้นที่ประมาณ 73 ตร.กม ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ 1950 นับเป็นทะเลสาบใจกลางเมืองที่ใหญ่สุดของจีน ซึ่งทัศนียภาพโดยรอบบริเวณทะเลสาบนั้นเหมาะอย่างยิ่งในการพักผ่อนหย่อนใจ ถ้าเปรียบความงามของซีหูดั่งเป็นสีสันโลกตะวันตก ตงหู ก็เปรียบดั่งความเรียบง่ายนุ่มนวลแห่งโลกตะวันออก จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งมณฑลหูเป่ย ตั้งอยู่ข้างๆทะเลสาบ ตงหู เมืองอู่ฮั่น มีพื้นที่ประมาณ 81,909 ตาราง เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ และจัดแสดง เกี่ยวกับ วัตถุโบราณ ของมณฑลหูเป่ย  ซี่งนับว่าจัดอยู่ในระดับใหญ่ที่สุดของประเทศจีน

เที่ยง                         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย                        นำท่านช้อปปิ้งที่  ถนนฉู่เหอฮ่านเจีย (Chu River and Han Street)  ขาช้อปตัวจริงต้องไม่พลาดแหล่งช้อปปิ้งสำคัญแห่งนี้ของอู่ฮั่น เพราะที่นี่มีทั้งแบรนด์เนมสุดหรูให้ได้เลือกช้อปกันอย่างสะใจ หรือใครจะช้อปราคาเบาๆ สบายกระเป๋า ก็มีสินค้าพื้นเมืองให้เลือกสรร   รวมถึงอาหารรสชาติอู่ฮั่นแท้ๆ ที่รอให้เราไปเลือกชิมอีกต่างหาก เหมาะกับการเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกันอย่างเต็มอิ่มแล้ว จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินเจียงฮั่น  สองข้างทางจะเรียงรายด้วยร้านขนม ร้านเสื้อผ้าดัง ยามเช้าก็เป็นที่สมาคมของคนทุกวัย แต่จะหนักไปทางผู้สูงอายุ ส่วนยามค่ำคืนก็คึกคักด้วยแสงไฟ และตลาดนัด

ค่ำ                           äรับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร

 พักที่ WU HAN ZAO RUI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก                  หอกระเรียนเหลือง – หอแดง - ถนนสายอาหารฮู้ปู้เสี้ยง – หาดริมแม่น้ำ  - กรุงเทพฯ

เช้า                           รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 

นำท่านชม  หอกระเรียนเหลือง   (หวงเฮ่อโหลว)  เป็นหอ 1 ใน 3 ที่มีชื่อเสียงของจีนมีชื่อเสียงพอๆกับหอเอี้ยหยาง ของมณฑลหูหนาน และหอเถิงหวังเก๋อของเมืองหนานชางมณฑลเจียงซี  เดิมปี ค.ศ.223 หอแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เหมืองหูเป่ยอู่ชางเสอซัน และได้รับการบูรณะอย่างจริงจังจนถึงปัจจุบันรวมเป็นครั้งที่ 4 อาคารโดยรอบได้รับการบูรณะใหม่ในลักษณะของอาคารแบบดั้งเดิม  ซึ่งทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่นิยมกันมาก  หอแรกสร้างขึ้นในยุคคริสตศตวรรษที่ 3 ถูกทำลายและบูรณะขึ้นใหม่หลายครั้งจนสุดท้ายในปีค.ศ.1884 หอนี้ได้ถูกไฟไหม้จนหมด และปัจจุบันหอนี้เป็นที่จัดแสดงงานเขียนอักษรจีนและงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงหลายยุคสมัย จากนั้นนำท่านชม หอแดง อนุสรณ์สถานการปฏิวัติซินไฮ่ เขตอู่ชาง เมืองอู่ฮัน  ตั้งอยู่ ณ สนามฝึกม้า เขตอู่ชางเมืองอู่ฮั่น เนื่องจากตัวอาคารหลักเป็นอาคารสองชั้น กำแพงก่อด้วยอิฐแดง มุงหลังคาด้วยกระเบื้องแดง จึงเรียกว่า หอแดง อนุสรณ์สถานการปฏิวัติซินไฮ่ เขตอู่ชาง เมืองอู่ฮัน  สร้างขึ้นในปีค.ศ.1981 เพื่อระลึกถึงการครบรอบ 70 ปีการปฏิวัติซินไฮ่ เป็นหน่วยงานอนุรักษ์วัตถุทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ เป็นสถานที่การศึกษาเพื่อความรักชาติที่มีชื่อเสียง และเป็นสถานท่องเที่ยวที่ระดับ4Aของประเทศ

เที่ยง                        ä รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร

บ่าย                        นำท่านช้อปปิ้งที่ถนนสายอาหารฮู้ปู้เสี้ยง Hù bù xiàng 户部巷, (Hubu Alley) ตั้งอยู่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหู่เป่ย เป็นถนนโบราณตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์หมิงชิง มีความยาวแค่ 150 เมตร ความกว้าง 4 เมตร ถนนสายนี้มีอาหารแบบพื้นเมือง ราคาถูกมากมายให้ท่านได้มาลิ้มลองทั้ง 2 ฝั่งถนน จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับสวนสาธารณะริมแม่น้ำ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม ฮั่นโข่วเจียงทานหรือที่เรียกกันว่าหาดริมแม่น้ำ  ตั้งอยู่ในเมืองอู่ฮั้นทางตอนเหนือของแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นหาดริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย  มีพื้นที่ 1.6 ล้านตารางเมตร   อยู่ใกล้กับถนนคนเดินเจียงฮั่น และอยู่ตรงข้ามกับหอนกกระเรียนเหลือง  ที่นี่เปรียบเหมือนสวนสาธารณะทางวัฒนธรรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ให้ความบันเทิง เป็นสถานที่ผักผ่อนและท่องเที่ยว หาดริมแม่น้ำแห่งนี้นับเป็นจุดศูนย์กลางจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองอู่ฮั่น ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาตนับล้านคนหลังไหลกันมาชมทัศนียภาพของเมืองอู่ฮั่น

ค่ำ                           ä รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร

22.05 น.                 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  CHINA SOUTHERN AIRLINES  เที่ยวบิน CZ 3057Q

00.40 น.                 เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.......

************ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ************

J  J  J  J  J  ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  J  J  J  J  J

  ( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป *** )

 

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

 

 

 กำหนดการเดินทาง

1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 / 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558

5-9 / 12-16 / 19-23 / 26 - 30 สิงหาคม 2558

2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27  กันยายน 2558

อัตราค่าบริการ     ผู้ใหญ่ ( พักห้องคู่ )                                                                         ท่านละ                   27,900                   บาท

                             เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่  1 ท่าน                                         ท่านละ                   27,900                  บาท

                             พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                                                          ท่านละ                   3,500                      บาท

 

หมายเหตุ :            ราคาทัวร์นี้ ไม่แจกกระเป๋า / ไม่มีราคาเด็ก ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

                                บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

J  ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

J  ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในราย

J  ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

J  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

J  น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

หมายเหตุ : สายการบิน CHINA SOUTHER AIRLINES มีประกาศเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก   และขนาดกระเป๋าสัมภาระ  โดยให้กระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 1 ใบ มีน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋าต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแล้วไม่เกิน 158 เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สูง) สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักต้องไม่เกิน 5 กิโลกรัม ถ้าน้ำหนักและขนาดของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้   จะต้องเสียส่วนที่เกินเป็นจำนวนเงิน 200 USD หรือ 1,300 หยวนต่อใบ

J  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์  ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 การประกันไม่คุ้มครอง

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

K  ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

K  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

K  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์และคนขับรถ รวม 150 หยวน ส่วนในเรื่องของการบริการ (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ในการจองครั้งแรกมัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
 2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 3. คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 6. การยกเลิก

6.1   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

6.2   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

6.3   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

6.4   ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

 6.5  ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด

    เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)

 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

 3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง

4.  กรณีหนังสือเดินทางที่นำมาให้เป็นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย เนื่องจากสถานทูตต้องการดูว่า ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปีปัจจุบัน ผู้เดินทางเคยเข้าประเทศจีนมาแล้วหรือไม่

5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงิน 30,000 บาท ขึ้นไป  **ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**

      *** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานฑูตจีน

6.  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง

7. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี, นักเรียน, นักศึกษา  ต้องแนบสำเนาสูติบัตรของเด็ก, หนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ **ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**

8. กรณีผู้เดินทางไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้เดินทางต้องมีผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ โดยแนบหนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ **ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**

9.  เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

10. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า    เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)

11. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)

12.โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

13. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์

14. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ

      -ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น

-หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง

-กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

      ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

      -หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท และหนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  100  บาท

      -เอกสารที่ต้องเตรียม      1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6  เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก  

    อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

                                                2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน

3.ใบอนุญาตการทำงาน

4.หนังสือว่าจ้างในการทำงาน

                                                5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 4. 4.                  นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า (ต่างชาติฝรั่งเศสไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

 • ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  800 บาท

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน

มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

**ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**

        

 

 

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!!

**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 

( MISS./ MRS./ MR.) NAME.............................................................................SURNAME......................................................................................

สถานภาพ     * โสด             * แต่งงาน           * หม้าย           * หย่า                           

*  ไม่ได้จดทะเบียน  *  จดทะเบียน  ชื่อคู่สมร...........................................................................................................................................................

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

.......................................................................................................................................................................................................................................

................................................................รหัสไปรษณีย์................................. โทรศัพท์บ้าน....................................มือถือ............................................

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

.......................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ................................................โทรศัพท์บ้าน........................................

ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................................................................

ตำแหน่งงาน...................................................................................................................................................................................................................

ที่อยู่สถานที่ทำงาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ..............................................................โทร .............................................

(สำคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     * ไม่เคย     * เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว 

เมื่อวันที่.................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วันที่..............................เดือน............................ปี...............................

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่    * ไม่เคย     * เคย  โปรดระบุ..................................................................................................

เมื่อวันที่................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วันที่..............................เดือน.............................ปี...............................

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME..................................................................................

RELATION.....................................................................................................................................................................................................

2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME..................................................................................

RELATION....................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ

**   กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ทำงาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า

**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อ 

       ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033          

view