สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 6 วัน 3 คืน เพียง 35,500 บาท เดินทาง 11-16 / 15-20 / 25-30 กันยายน 59

ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี  6 วัน 3 คืน เพียง 35,500 บาท เดินทาง 11-16 / 15-20 / 25-30 กันยายน 59

EASTERN EUROPE

ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี

6 วัน 3 คืน  35,500 บาท

จุดเด่น

 

 • ล่องเรือ แม่นำดานูบ
 • ชม ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน
 • ชมความสวยงามของ พระราชวังแวร์ เบลวีเดียร์
 • ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน
 • ชมความสวยงามภายใน พระราชวังเชินบรุนน์
 • สัมผัสบรรยากาศโรแมนติค ล่องเรือแม่น้ำนูบ
 • เก็บภาพความประทับใจของ พระราชวังฮอฟเบิร์ก, พระราชวังเบลวีเดียร์

 

กำหนดการเดินทาง      

วันที่ 1

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา

 

17:00 น.     คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ P สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

 

20:40 น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ QR833

 

23:05 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) **เวลาที่ กาต้าร์ ช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 4 ชั่วโมง**

 

  

 

วันที่ 2

โดฮา - เวียนนา (ออสเตรีย) - กรุงบราติสลาวา (สโลวาเกีย) - เมืองเอสเตอร์กอม (ฮังการี)

 

02:40 น.     ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR189

 

07:15 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย ออกเดินทางสู่ กรุงบราติสลาวา เมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน กรุงบราติสลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรีย และฮังการีใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็นนครสำคัญทางการเมืองเศรษฐกิจ และทางวัฒนธรรมของแคว้นสโลวาเกียโบสถ์ และสถานที่สำคัญต่างๆ นำเที่ยวชมกรุงบราติสลาวาซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภา และรัฐบาลสโลวัค ชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน และ ปราสาทบราติสลาวา ย่านมหาวิทยาลัย และพิพิธภัณฑ์จำนวนมากรวมทั้งโรงละครและสถาบันวัฒนธรรม ชมย่านเมืองเก่าอาคารย่านเมืองเก่านี้มีหลังคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบารอก และถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเก่าของยุโรป พิเศษนำขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองบราติสลาวาจากเนินปราสาทซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของตัวเมืองเก็บภาพความสวยงาม และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ หรือจะนั่งร้านกาแฟรสชาติเยี่ยม

 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                  เดินทางสู่ เมืองเอสเตอร์กอม Esztergom ได้รับสมญาว่า ราชินีแห่งดานูบ เป็นเมืองเก่าแก่ และยังเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของฮังการีในช่วงปี คศ.10-13 ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่ กรุงบูดาเปสต์  เมืองเอสเตอร์กอม อยู่ห่างจากกรุงบูดาเปสต์เพียง 46 กม. ในตัวเมืองมีแม่น้ำดานูบเป็นพรมแดนกั้นเมืองนี้กับประเทศสโลวาเกีย นำชม วิหารเอสเตอร์กอม เป็นวิหารแห่งแรกของประเทศสร้างด้วยหินอ่อนในปัจจุบันวิหารแห่งนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมทดแทนวิหารที่ถูกทำลายโดยกองทัพเติร์กใน คศ.18 ให้เวลาถึง 50 ปีจีงจะเสร็จสมบูรณ์มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูป  และช้อปปิ้งก่อนเดือนทางต่อสู่กรุงบูดาเปสต์ เดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (46 กม./ 0.45ชม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐฮังการีประเทศที่มากด้วยศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียนเมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ บูดา และฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ เปสต์ อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้ มีความสวยงามจนได้รับสมญานาม ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ

 

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

ที่พัก           Mercure Budapest Buda Hotel หรือเทียบเท่า           

                                     

 

วันที่ 3

กรุงบูดาเบสต์ (ปรเทศฮังการี)

 

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

08:00 น.     นำชม ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ที่สะท้อนประวัติศาสตร์การสร้างชาติฮังกาเรียนสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตปกป้องบ้านเมืองในตอนที่ถูกพวกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ.1241-1242 และบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของ โบสถ์แมทเทียส เป็นโบสถ์สำคัญของเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ที่โดดเด่นด้วยยอดโบสถ์อันงดงามเคยใช้เป็นที่จัดพิธีสวมมงกุฎแด่กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น ปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์

 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                  นำท่านลงเรือ ล่องแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายโรแมนติคมนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย ซึ่งนอกจากจะแบ่งประเทศ ฮังการีทั้งประเทศแล้วยังได้แบ่งนครหลวงแห่งนี้ออกเป็น 2 ซีกด้วยภายในตัวนครหลวงทั้งสองฝั่งมีสะพานที่สร้างอย่างงดงามทอดข้ามแม่น้ำดานูบเชื่อมติดต่อระหว่างนครหลวงทั้งสองฝั่งเป็นจำนวน 8 แห่งนครหลวง ส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณย่านภูเขาที่เป็นฉากธรรมชาติประดับตัวนครให้เป็นภาพอันน่าประทับใจเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของธรรมชาติ และเรือแล่นผ่านอาคารรัฐสภาเป็นอาคารแบบนีโอโกธิคที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในยุโรปตลอดจนอาคารบ้านเรือน และความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบ เดินทางผ่านชุมชนโรมันโบราณขึ้นไปยังคาสเซิ่ลฮิลล์ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคฤหาสน์ของกษัตริย์ และโบราณสถานซึ่งยังมีร่องรอยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต จากนั้นเดินทางต่อสู่ จัตุรัสวีรบุรุษ สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษผู้กอบกู้ชาติและยังใช้ในพิธีสวนสนามของทหารฮังการีจากนั้นนำชมความยิ่งใหญ่อลังการของ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ใจกลางเมือง จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเลือกซื้อสินค้าในย่านถนนคนเดิน ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าพื้นเมืองฮังกาเรียน และสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมายของระลึก อาทิเช่น ผ้าลูกไม้, ผ้าปัก, เครื่องแก้ว, ไข่ระบายสี เป็นต้น

 

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

ที่พัก           Mercure Budapest Buda Hotel หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่ 4

กรุงบูดาเบสต์ (ปรเทศฮังการี) - เวียนนา (ประเทศออสเตรีย)

 

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

08:30 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ระหว่างให้ท่านได้สนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่ พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท Outlet Parndorf (190 กม./2 ชม.) ตั้งอยู่ระหว่างเมืองหลวงของสองประเทศทั้งออสเตรีย และสโลวาเกียมีเอาท์เลทแห่งแรกที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ของประเทศออสเตรียที่มีร้านค้ามากกว่า สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลกให้เลือกมากมายอย่างจุใจ อิสระช้อปปิ้ง

 

เที่ยง           อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

 

14:00 น.     ได้เวลานัดหมายเดินทางต่อเข้าสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรียเมืองแห่งเสียงดนตรี โดยเฉพาะเวียนนาวอลทซ์ที่โด่งดัง นำชมและถ่ายรูป พระราชวังฮอฟเบิร์ก Hofburg Palace ผ่านชมกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883 เคยถูกใช้เป็นที่ทำการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อนจนถึงคราวที่จักรวรรดิล่มสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 ปี ค.ศ.1918 นำถ่ายรูปกับ พระราชวังเบลวีเดียร์ Belvedere Palace พระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบ และสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 18 ตัวพระราชวังประกอบด้วยพระตำหนัก 2 ส่วนในรูปแบบสถาปัตยกรรมโรโคโคหันหน้าเข้าหากันโดยคั่นกลางด้วยสวนสวยที่ตกแต่งอย่างงดงาม พระราชวังสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของเจ้าชายยูจีนแห่งซาวอย ผู้นำกองทัพในการต่อสู้จนได้รับชัยชนะจากการคุกคามของจักรวรรดิออตโตในปัจจุบันพระราชวังเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์จัดแสดง และเก็บรักษาผลงานศิลปะที่ดีที่สุดของกรุงเวียนนา โดยจัดแสดงผลงานชิ้นเอกของศิลปินออสเตรียตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบัน เช่น ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ คลิมท์ Klimt ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผลงานชิ้นสำคัญของ Monet, Kokoschka, Renoir และ Schiele

 

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

ที่พัก           Austria Trend Ananas Hotel หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่ 5

เวียนนา (ประเทศออสเตรีย)

 

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

08.00 น.     นำท่านเยี่ยมชม และเข้าชมความสวยงามภายใน พระราชวังเชินบรุนน์ Schoenbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ พระนางมาเรียเทเรซ่า จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระไทว่าจะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวน และน้ำพุอย่างสวยงามอันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และโมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรีจักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม, ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำหรือแสดงดนตรีปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราว ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์ จากนั้นนำท่านสู่ย่านการค้าใหญ่ของเวียนนาบน ถนนคาร์ทเนอร์ ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งชมสินค้านานาชนิด และสินค้ากระเป๋า แว่นตา นาฬิกา แบรนด์เนมชื่อดังของโลก อย่างจุใจอาทิเช่น LV, Prada, Gucci, Tod’s, Louis Vuitton, Chanel, Gucci และนาฬิกา Rolex, Omega, TAG Heuer ,Panerai และอีกมากมายหรือชมความงามของ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น ในศิลปะแบบโกธิคใจกลางเมือง

 

เที่ยง           อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

 

15:30 น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เวียนนา ประเทศออสเตรีย

 

19:05 .     ออกเดินทางสู่ โดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR184

 

 

วันที่ 6

โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

 

01:15 น.     เดินทางถึง โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

 

02:10.     ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR834

 

13:00 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง

หมายเหตุ

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

วีซ่า
ฮังการี

เดือน   กันยายน

11 ก.ย. 59 - 16 ก.ย. 59

 

35,555

35,555

34,555

5,500

4,000

15 ก.ย. 59 - 20 ก.ย. 59

 

35,555

35,555

34,555

5,500

4,000

25 ก.ย. 59 - 30 ก.ย. 59

 

35,555

35,555

34,555

5,500

4,000

 

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน QATAR AIRWAYS
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 36 Euro ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 • ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว กรณียื่นขอ SCHENGEN VISA จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่น ท่านละ 4,000 บาท (ค่าวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลขึ้นลงตามอัตราค่าเงิน) (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)

 

 

เงื่อนไขการเดินทาง

 

เอกสารในการเดินทาง                ☒  พาสปอร์ต                  ☒  วีซ่า

 

หมายเหตุ

 

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

 

เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก            

 

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 20,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • กรณี ไม่มีวีซ่า หากมีความประสงค์ให้ทางบริษัทดำเนินการยื่นเอกสารวีซ่า จะต้องมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ท่านละ 4,000 บาท
 • กรณีที่ ยังไม่ออกตั๋ว และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหัก

ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินท่านละ 5,000 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่า และจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน หลังจากวันทราบผล

 • กรณีที่ ออกตั๋วแล้ว และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมตามราคาจริง
 • กรณี วีซ่าไม่ผ่าน การพิจารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • การยื่นขอวีซ่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 4-6 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
 • กรณีท่านส่งเอกสารในการทำวีซ่าล่าช้าไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

 

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

 

เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  สถานทูตฮังการี

 

สถานที่ติดต่อ

การขอวีซ่าผู้เดินทางทุกท่านต้องมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า **ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์**

 

การเตรียมเอกสาร

 1. 1.    สำหรับบุคคลทั่วไป
 • หนังสือเดินทางมีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (ถ้าท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสี  2” จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้นหลังเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้ามเป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์) 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
 • กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ/เบอร์บ้าน/เบอร์ที่ทำงาน/ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
 • กรณีที่ผู้เดินทางสมรส และเอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเงิน (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ STATMENT เล่มเดียวกัน)
 1. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ ชื่อเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มี อายุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า
 2. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มี อายุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า
 3. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อัพเดทให้เป็นปัจจุบันและนำสมุดไปแสดงให้เจ้าหน้าที่สถานทูตในวันสัมภาษณ์

** ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น **

 • หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 1. กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย   
 3. กรณีทำธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้ 
 5. 2.    สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป และขอเพิ่มเติมดังนี้)
 • หนังสือรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น
 1. 3.    สำหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง และอายุไม่เกิน 20 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
 • หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทำจากที่ว่าการอำเภอ (ถ้าเดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ไม่ต้องทำ)
 • หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 • กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปีขอสำเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้)
 • สำเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา) 
 • ใบรับรองการทำงานงานของบิดา หรือ มารดา
 • กรณีที่บิดา หรือมารดาเป็นข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
 • หลักฐานการเงิน (สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือมารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดา และมารดาของผู้เดินทาง
 1. 4.    สำหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
 • กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
 • ท่านต้องทำการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)

 

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***

 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน

เอกสารขอยื่น SCHENGEN VISA  ฮังการี

 ***กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น***

 

 1. ชื่อ-นามสกุล ผู้เดินทาง (ภาษาไทย)                                                                                                         
 2. ชื่อ-นามสกุล ผู้เดินทาง (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                     
 3. วัน/เดือน/ปีเกิด                                                            เชื้อชาติ                                                             

สัญชาติ                                                                   สถานที่เกิด                                                            

ประเทศ                                                                                                                                              

 1. ที่อยู่ (ถ้าที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน กับที่อยู่ปัจจุบันคนละที่อยู่กรุณาแจ้งรายละเอียด)                                                                                                                                                                                                       รหัสไปรษณีย์  

4.1 ท่านอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มาเป็นเวลา                                                 ปี                                         เดือน

4.2 โทรศัพท์บ้าน                                                                                                                                 

4.3  ที่ทำงาน                                                                                                                                        

4.4  มือถือ                                                                                                                                             

4.5  โทรสารFax                                                                                                                                    

4.6  E-Mail                                                                                                                                          

 5.  มีหนังสือเดินทางมาแล้วทั้งหมด                                  เล่ม    

5.1 หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า                                                                                                        

                 วันที่ออก                                                         หมดอายุ                                                                   

5.2 หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า                                                                                                        

                 วันที่ออก                                                         หมดอายุ                                                                   

 1. หนังสือเดินทางปัจจุบันเลขที่                                                                                                                   

วันที่ออก                                                              หมดอายุ                                                                   

   7.  ประเทศที่เคยเดินทางไป (ในรอบ10 ปี) วันเดือนปี ที่ไป รวมกี่วัน และวัตถุประสงค์ในการไป

7.1 ประเทศ                                                                                                                                        

       วันที่เดินทางไป                                                วันที่เดินทางกลับ                                                         

       เหตุผลในการเดินทาง                                                                                                                       

 7.2 ประเทศ                                                                                                                                         

       วันที่เดินทางไป                                                วันที่เดินทางกลับ                                                         

       เหตุผลในการเดินทาง                                                                                                                       

7.3 ประเทศ                                                                                                                                        

       วันที่เดินทางไป                                                วันที่เดินทางกลับ                                                         

       เหตุผลในการเดินทาง                                                                                                                       

7.4 ประเทศ                                                                                                                                        

       วันที่เดินทางไป                                                วันที่เดินทางกลับ                                                         

       เหตุผลในการเดินทาง                                                                                                                       

7.5 ประเทศ                                                                                                                                        

       วันที่เดินทางไป                                                วันที่เดินทางกลับ                                                         

       เหตุผลในการเดินทาง                                                                                                                       

7.6 ประเทศ                                                                                                                                        

       วันที่เดินทางไป                                                วันที่เดินทางกลับ                                                         

       เหตุผลในการเดินทาง                                                                                                                       

7.7 ประเทศ                                                                                                                                        

       วันที่เดินทางไป                                                วันที่เดินทางกลับ                                                         

       เหตุผลในการเดินทาง                                                                                                                       

7.8 ประเทศ                                                                                                                                        

       วันที่เดินทางไป                                                วันที่เดินทางกลับ                                                         

       เหตุผลในการเดินทาง                                                                                                                       

7.9 ประเทศ                                                                                                                                        

       วันที่เดินทางไป                                                วันที่เดินทางกลับ                                                         

       เหตุผลในการเดินทาง                                                                                                                       

 

7.10 ประเทศ                                                                                                                                       

         วันที่เดินทางไป                                              วันที่เดินทางกลับ                                                         

        เหตุผลในการเดินทาง                                                                                                                      

 1. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่                                                                                                 

8.1  หากท่านเคยเข้าประเทศอังกฤษเมื่อ                                                                                                    

8.2  วันเดือนปีที่เคยเข้าครั้งล่าสุด                                                                                                             

8.3  รวมทั้งหมดกี่วัน                                                                                                                              

8.4  วัตถุประสงค์ในการไป                                                                                                                      

 1. ท่านเคยได้รับการปฏิเสธวีซ่าอังกฤษ หรือประเทศอื่นๆหรือไม่                                                                         

9.1  หากท่านเคย เคยถูกปฏิเสธจากประเทศ                                                                                               

9.2  สาเหตุในการถูกปฏิเสธวีซ่า                                                                                                               

 1. สถานภาพ                       ❍ โสด   ❍ หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต้องนำมาแสดงด้วย)

                     ❍ แต่งงานแล้ว (แต่ไม่ได้จดทะเบียน)           ❍ แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ต้องนำมาแสดงด้วย)

 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเกี่ยวกับด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ

 

 1. งานปัจจุบันทำอาชีพ, ตำแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ)

11.1    ชื่อบริษัทที่ทำงาน                                                                                                                        

11.2    วันที่เริ่มการทำงาน                                                                                                                       

11.3    ที่อยู่ของบริษัทที่ทำงาน                                                                                                                               

 1. ท่านมีรายได้นอกเหนือจากงานประจำหรือไม่              ❍ มี                  ❍ ไม่มี              

12.1    ถ้ามีโปรดกรอกรายละเอียด                                                                                                            

12.2    เงินเดือน                                                                                                                               บาท

 1. รายได้รวมต่อเดือนจากทุกงานที่ท่านทำ                                                                                                บาท
 2. ท่านมีรายรับจากแหล่งอื่นๆหรือไม่รวมทั้งเพื่อนๆ และครอบครัว ❍ มี รายได้                                       บาท ❍ ไม่มี

14.1  ถ้ามีโปรดแสดงรายละเอียด                                                                                                            

      15. ท่านได้มีการออมเงิน เช่น ได้ซื้อบ้าน , ที่ดิน , อสังหาริมทรัพย์ , ซื้อหุ้นเล่นแชร์หรือไม่

❍ มี โปรดแจ้งรายละเอียด และระบุจำนวน                                                                                     ❍ ไม่มี

 1. ท่านแบ่งรายได้ของท่านให้กับสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่                                                                      
 2. ท่านได้ใช้เงินส่วนตัวต่อเดือนเท่าไหร่                                                                                                        
 3. ในการเดินทางครั้งนี้ใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ท่าน                                                                                     
 4. ใครเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม ค่าอาหาร                                                                                
 5. ถ้ามีคนจ่ายให้ท่านไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด เขาได้จ่ายให้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่                                           
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของท่านในการไปอังกฤษเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่                                                                     

 

กรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม

 1. ชื่อ-นามสกุล ของคู่สมรส                                                                                                                       

22.1 วัน/เดือน/ปีเกิด ของคู่สมรส                                                                                                             

22.2 เชื้อชาติ                                                                  สัญชาติ                                                          

22.3 หมายเลขหนังสือเดินทาง                                             วันที่ออก                      หมดอายุ                      

22.4 ที่อยู่ปัจจุบันของคู่สมรส                                                                                                                                 

 

กรณีที่มีบุตร ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน

 1. ชื่อ-นามสกุล ของบุตรคนที่ 1                                                                                                                  

วัน/เดือน/ปีเกิด ของบุตร                                                    เชื้อชาติ                        สัญชาติ                          

สถานที่เกิด                                                                     หมายเลขหนังสือเดินทาง                                    

วันที่ออก                                              หมดอายุ                                      โทร                                        

ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที่                                                                                                                                          

ชื่อ-นามสกุล ของบุตรคนที่ 2                                                                                                                  

วัน/เดือน/ปีเกิด ของบุตร                                                    เชื้อชาติ                        สัญชาติ                          

สถานที่เกิด                                                                     หมายเลขหนังสือเดินทาง                                    

วันที่ออก                                              หมดอายุ                                      โทร                                        

ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที่                                                                                                                                          

ชื่อ-นามสกุล ของบุตรคนที่ 3                                                                                                                  

วัน/เดือน/ปีเกิด ของบุตร                                                    เชื้อชาติ                        สัญชาติ                          

สถานที่เกิด                                                                     หมายเลขหนังสือเดินทาง                                    

วันที่ออก                                              หมดอายุ                                      โทร                                        

ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที่                                                                                                                                          

ชื่อ-นามสกุล ของบุตรคนที่ 4                                                                                                                  

วัน/เดือน/ปีเกิด ของบุตร                                                    เชื้อชาติ                        สัญชาติ                        

สถานที่เกิด                                                                     หมายเลขหนังสือเดินทาง                                    

วันที่ออก                                              หมดอายุ                                      โทร                                        

ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที่                                                                                                                                          

 

ข้อมูลของบิดา และมารดา

 1. ประวัติของบิดา

ชื่อ-นามสกุล ของบิดา                                                                                                                           

วัน/เดือน/ปีเกิด ของบิดา                                                    สถานที่เกิด                                                      

ประเทศที่เกิด                                                                  เชื้อชาติ                        สัญชาติ                          

หมายเลขหนังสือเดินทาง                                       วันที่ออก                                  หมดอายุ                       

 1. ประวัติของมารดา

ชื่อ-นามสกุล ของมารดา                                                                                                                        

วัน/เดือน/ปีเกิด ของมารดา                                                 สถานที่เกิด                                                      

ประเทศที่เกิด                                                                  เชื้อชาติ                        สัญชาติ                          

หมายเลขหนังสือเดินทาง                                       วันที่ออก                                  หมดอายุ                       

 

 


 

ใบจองทัวร์  ยุโรป

 

ชื่อ – นามสกุลผู้จอง *:                                                                                                                                   

จำนวนผู้เดินทาง *:                                   ท่าน

โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก *:  เบอร์โทรศัพท์:                                  เบอร์แฟกซ์:                                                   

                                       เบอร์มือถือ:                                                                                                            

E-mail *:                                                                                                                                                     

จำนวนวัน *:                      วัน                  คืน

เดินทางโดยสายการบิน:                                                                                                                                 

วันเดินทาง *:                                                                                                                                                

 

รายชื่อผู้เดินทาง (กรณีเดินทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ ให้ตรงกับหน้าหนังสือเดินทาง):

 1. 1.    ชื่อ นามสกุล:                                                                                                                                  

เลขที่พาสปอร์ต:                                                             สะสมไมล์ (ถ้ามี)                                           

 1. 2.    ชื่อ นามสกุล:                                                                                                                                  

เลขที่พาสปอร์ต:                                                             สะสมไมล์ (ถ้ามี)                                           

 1. 3.    ชื่อ นามสกุล:                                                                                                                                  

เลขที่พาสปอร์ต:                                                             สะสมไมล์ (ถ้ามี)                                           

 1. 4.    ชื่อ นามสกุล:                                                                                                                                  

เลขที่พาสปอร์ต:                                                             สะสมไมล์ (ถ้ามี)                                           

 1. 5.    ชื่อ นามสกุล:                                                                                                                                  

เลขที่พาสปอร์ต:                                                             สะสมไมล์ (ถ้ามี)                                           

 

ห้องพัก 1 ท่าน:                                           ห้อง                         ห้องพัก 2 ท่าน:                                 ห้อง

 

เตียงเสริม:                                                  ห้อง                         เด็กพักกับผู้ใหญ่                             ห้อง         

อาหาร:             ☐  ไม่ทานเนื้อวัว            ☐  ไม่ทานเนื้อหมู           ☐  ไม่ทานสัตว์ปีก          ☐  ทานมังสาวิรัต

 

view